60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 10:57 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:57

Branislav Gröhling
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, toto je iniciatívny materiál návrh, na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. Návrh predkladáme na základe uznesenia bodu C1 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 14. decembra minulého roku. Text tohto dohovoru bol schválený na 40. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 2019. Keďže UNESCO je jedinou inštitúciou v systéme OSN, ktorá má v agende problematiku vysokoškolského vzdelávania. Cieľom tohto dohovoru je zvýšiť celosvetovú mobilitu študentov a absolventov a zabezpečiť uznávanie kvalifikácií podľa spravodlivých kritérií a zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania vrátane podpory mobility medzi regiónmi sveta. A keďže je to mnohostranná medzinárodná zmluva, ktorá priamo ukladá práva a povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám a zároveň medzinárodnou zmluvou na vykonanie ktorej je potrebný zákon. Ide o prezidentskú zmluvu, ktorá podlieha súhlasu Národnej rady podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 10:57 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:08

Jaroslav Karahuta
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SaS navrhujem vyradiť z programu tejto schôdze č. parlamentnej tlače 852, zákon 311/2001 Zákonník práce a zaradiť tento bod na rokovanie nasledujúcej schôdze Národnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 11:08 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:45

Jozef Pročko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a Sme rodina žiadam, aby sme, aby ste dali hlasovať, aby sme zákon č. 575/2001 z. z. (tlač 781) preložili na aprílovú schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 11:45 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:46

Peter Pčolinský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Podávam procedurálny návrh, aby body 14 a 15 schváleného programu, ide o tlače 841 a 876 boli prerokované až po prerokovaní bodu 26.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 11:46 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:50

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Je to právna úprava, ktorá reaguje na novú európsku právnu úpravu, ktorá je obsiahnutá v nariadeniach Rady Európskej únie ako aj Európskeho parlamentu. V zásade nebolo potrebné ani prijímať takúto právnu úpravu, je z dôvodu opatrnosti prijímaná, aby bola jednoznačná implementácia dotknutých nariadení, týkajú sa jednak rodinných vecí, týkajú sa doručovaní súdnych, mimosúdnych písomností, nariadení, ktoré sa týkajú vykonávania dôkazov v občianskych, obchodných veciach, teda je zrejmé, že je to tzv. civilná agenda. Bol daný návrh zákona a bol prerokovaný v rámci ústavnoprávneho výboru 10. marca 2022. Vyplynuli aj z prerokovania na tomto výbore pozmeňujúce návrhy, ktoré znamenajú akceptáciu legislatívno-technických pripomienok. Všetky tieto pozmeňujúce, doplňujúce návrhy odporúčam schváliť. Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 11:50 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:51

Alojz Baránik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona na ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval na 112. schôdzi a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Časť IV správy obsahuje tri pozmeňujúce. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 838a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. marca 2022.
Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2022 o 11:51 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:52

Alojz Baránik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Hlasovanie bude dnes o 17.00.
Skryt prepis

16.3.2022 o 11:52 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľujem si uviesť návrh zákona o zriadení správnych súdov. Je to kľúčová časť reformy justície, ktorá sa týka tzv. súdnej mapy, je to teda súčasť širšieho celku, znamená to nové usporiadanie sídiel obvodov okresných súdov, krajských súdov, zriadenie dvoch mestských súdov, teda ak sa bavíme o mestských súdoch v rámci Bratislavy, Košíc, spadá sem do tejto veľkej reformy aj zriadenie správnych súdov. Schválenie tohto návrhu zákona bude znamenať, že správne súdnictvo dotiahneme do konca v rámci organizácie justície a bude to znamenať organizačne, jednoznačne komplexnú právnu úpravu, ktorá umožní správnemu súdnictvu sa nadýchnuť, byť špecializovaným a umožní aj v rámci osobitne správneho súdnictva sudcom aj zamestnancom súdov, aby boli ešte v rámci tejto zložitej agendy špecializovaní. To znamená umožní im v rámci tých nových správnych súdov, aby sa tu vytvárali kolégia, čo dnes je vlastne na jednotlivých súdoch, kde sa prejednávajú správne veci, to znamená všetkých krajských súdoch, ôsmich. Správni sudcovia často robia inú agendu, či už obchodnú, alebo civilnú, prípadne rodinnú. Takto umožníme, aby sudcovia robili jednoznačne len správnu agendu ešte aj v rámci nej ako v zložitej právnej agende by mali možnosť ďalšej špecializácie.
Bude to znamenať obrovský nádych pre justíciu, osobitne pre oblasť právneho súdnictva, kde sa občan sporuje so štátom, znamená to rýchlosť, kvalitu, transparentnosť do výkonu správneho súdnictva. Navrhujeme zriadiť tri správne súdy, čo jedine takýmto spôsobom organizácie správneho súdnictva vytvoríme priestor k tomu, aby aj v rámci správneho súdnictva mohla byť kvalitná špecializácia. Činnosť týchto súdov navrhujeme, aby začala od 1. januára 2023, ale potrebujeme, aby už skôr bola účinná právna úprava, aby sme mohli urobiť všetky kroky k tomu, aby tieto správne súdy mohli vzniknúť a od 1. januára 2023 mohli plne fungovať.
Dovolím si vás požiadať o prerokovanie a podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis

16.3.2022 o 11:55 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Alojz Baránik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

16.3.2022 o 11:55 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si uviesť vládny návrh zákona v druhom čítaní o riešení hroziaceho úpadku o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako som už uviedla v rámci prvého čítania, nakoniec aj v rámci diskusie, ktorá prebehla na ústavnoprávnom výbore, alebo hospodárskom výbore, je to vládny návrh zákona, ktorým transponujeme smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa týka preventívnej reštrukturalizácie oddlženia diskvalifikácie a opatrení na zvýšenie účinnosti tzv. reštrukturalizačných konkurzných a oddlžovacích konaní a ďalej aj smernice tzv. o reštrukturalizácii a insolvencii.
Predmetná právna úprava je naozaj zložitá a náročná, a preto aj vládny návrh zákona, ktorý upravuje túto problematiku, je naozaj aj rozsahom, aj odbornosťou náročný. Je to právna úprava, ale ktorá je kľúčová pre podnikateľa, právnickú osobu, ktorý sa dostane do zložitej finančnej situácie, a táto právna úprava mu umožňuje, aby mohol oddialiť svoju platobnú neschopnosť, umožňujeme mu nové nástroje tzv. verejnej, preventívnej reštrukturalizácie, alebo neverejnej, preventívnej reštrukturalizácie a ide nám o to, aby sme umožnili pomoc, podporu podnikateľovi, ktorému úpadok hrozí. Zavádzame tu aj ako trvalý inštitút tzv. dočasnú ochranu pre podnikateľov, ktorú sme zavádzali pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach v súvislosti s pandémiou. Teraz to zavádzame ako trvalý nástroj. Upravujeme aj tzv. kauzálnu príslušnosť vymedzených súdov pre tzv. preventívne konania, a to Okresný súd Košice 1, Okresný súd Žilina, Okresný súd Nitra, Odvolací súd krajský v Banskej Bystrici. Účinnosť navrhujeme od 1. mája 2022 preto, aby sme urobili všetky potrebné opatrenia pre vytvorenie tzv. oddielu špeciálnych správcov v zozname správcov, inak navrhujeme účinnosť od 17. júla 2022, vzhľadom na transpozičnú lehotu. Dovoľujem si vás požiadať o podporu, príslušné pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré boli aj predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru, odporúčam schváliť.
Skryt prepis

16.3.2022 o 11:55 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video