60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:18 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 15:18

Eva Horváthová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, milé panie poslankyne, milí páni poslanci, dovoľte mi uviesť v druhom čítaní návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s pani poslankyňou Zuzanou Šebovou. Ide o návrh, ktorý dopĺňa, ktorým sa dopĺňa zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi totiž často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie hlavne nedostatok zmyslových alebo duševných schopností je prítomnosť blízkej osobnosti, my sa domnievame, že nutná. Zdravotníckym pracovníkom to pomôže tak, aby vedeli, ako s touto osobou čo najlepšie zaobchádzať.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na životné prostredie. Návrh zákona má pozitívne, pozitívne vplyvy na rodinu, je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne. Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:18 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:20

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 773, vo výboroch Národnej rady.
Vládny návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne určené výbory, ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Opravujem, je to, je to poslanecký návrh zákona.
Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 a 2 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 129 z 15. marca 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslankyňu Moniku Kaveckú za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade mojej neúčasti.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:20 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:22

Eva Horváthová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak, ako som už v úvodnom slove povedala, budeme sa snažiť s týmto zákonom dosiahnuť to, aby ťažko zdravotne postihnuté osoby pri hospitalizácii alebo aj pri ambulant poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti mali svoju osobu, ktorú si určia, ktorá môže byť ich rodinný príslušník alebo blízka osoba, v snahe zlepšiť komunikáciu, starostlivosť o takýchto pacientov. Pôvodným naším zámerom bolo zahrnúť všetky ťažko zdravotne postihnuté osoby, avšak po takých prvotných analýzach, ktoré sme mali z niektorých poisťovní, hospitalizovaných takýchto osôb je myslím, ak sa nemýlim teraz viac ako 14 %, čo by mohlo mať dosť významný efekt na možno na priestorové vybavenie určitých oddelení a podobne. Takže sme zúžili túto skupinu osôb len na tie osoby, ktoré nie sú schopné dať informovaný súhlas, tzv. osoby, všetky detský pacienti s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby, ktorí majú svojho zákonného zástupcu.
Zákon sa posúval o jeden mesiac a bolo to z dôvodu toho, že tá formulácia, ktorú sme pôvodne navrhovali, nebola úplne jednoznačná a dostačujúca, takže sme si nechali čas a upravili to aj podľa požiadaviek Legislatívnej rady vlády aj podľa ministerstva zdravotníctva tak, aby vlastne všetky strany boli spokojné a tá formulácia bola jednoznačná a ľahko uplatniteľná v praxi. To je teda, ten kto nečítal tú spoločnú správu, to je vlastne obsahom aj tých dvoch pozmeňujúcich návrhov v spoločnej správe. Vôbec sa nemení zámer tohto zákona. Nijako sa nerozširuje ani nezužuje, len sa presne vymedzuje, ktoré osoby to sú a že to môže byť v jednom čase iba jedna osoba.
Verím, že vás chcem aj poprosiť o podporu a verím, že spoločne schválením tohto návrhu zákona sa nám podarí zlepšiť starostlivosť o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďakujem pekne
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:22 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, s týmto vaším návrhom zákona sa nedá nič iné iba súhlasiť, pretože hospitalizácia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s ťažkým mentálnym postihnutím v prípade, ak je vytrhnutá zo svojho prirodzeného domáceho prostredia, čiže je hospitalizovaná v zariadení zdravotnej starostlivosti je značne problematická nie len pre personál, ale najmä pre osobu, ktorej sa táto hospitalizácia týka. Čiže naozaj kvitujem, vítam a tak, ako v prvom čítaní úplne tento zákon podporujem, pretože je obrovsky ťažké a obrovsky náročné urobiť len základné...
===== V zdravotnej starostlivosti je značne problematická nielen pre personál, ale najmä pre osobu, ktorej sa táto hospitalizácia týka. Čiže naozaj kvitujem, vítam, a tak ako v prvom čítaní, úplne tento zákon podporujem. Pretože je obrovsky ťažké a obrovsky náročné urobiť len základné úkony s takouto osobou, ktorá pri sebe nemá osobu, na ktorú je zvyknutá.
Polovicu svojho profesijného života som sa naozaj venoval osobám s ťažkým zdravotným a ťažkým mentálnym postihnutím, a mnohokrát som strávil len 24 hodín v nemocnici a viem, že ak by buď ja alebo rodič tohto dieťaťa nebol prítomný na tomto oddelení, tak obslužný personál na danom oddelení jednoducho túto situáciu nezvládne, pretože situácia ktorá je ozaj vypätá už len z jednoduchého úkonu ako je zmeranie teploty alebo jednoducho základné medicínske alebo lekárske úkony. Je to značne náročné a tieto osoby ozaj pristupujú aj k banalitám úplne svojským a veľmi individuálnym spôsobom.
Čiže ja naozaj veľmi pekne ďakujem za tento návrh zákona. Určite ho ako Hnutie REPUBLIKA podporíme a bodaj by sme na viacerých takýchto zákonoch našli spoločnú reč. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 15:25 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Eva Horváthová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Náš pôvodný zámer ako som už spomínala bol rozšíriť ten okruh. Ale ako vždy sa v praxi nakoniec ukáže, že nie je to také jednoduché pre všetkých zdravotne postihnutých ľudí, tak verím, že v budúcnosti sa nám podarí vymyslieť spôsob ako to čo najlepšie umožniť pacientom tak, aby každý pacient ktorý trpí a zvlášť tí, ktorí už majú nejaké iné postihnutie mali pri sebe tú blízku osobu. Aj takí, ktorí sú, ktorí vedia podpísať informovaný súhlas, ale takisto by bola žiaduca táto, tento, tento sprievod pre ich zdravie.
Čiže ďakujem pekne za podporu ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 15:26 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:27

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chváli návrh zákona, chválim zámer, je to pokiaľ viem dlhodobý zámer Zuzany Šebovej, to si pamätám ešte z minulého volebného obdobia. Takisto pani Horváthová sa tejto téme venuje dlhodobo a naozaj konzistentne. Takže oceňujem. Je tiež v podstate časťou toho čo navrhovala Vladimíra Marcinková, kedy chcela teda sprievod pre všetky deti kto, čo sa riešilo aj, aj v rámci sektoru.
A preto si dovolím podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý, ktorý vlastne akoby rozširuje tú prítomnosť. Ja si dovolím najprv prečítať odôvodnenie, a potom znenie toho pozmeňujúceho návrhu samostatne. Pani Marcinková tu momentálne nie je, má veľmi dôležité rokovanie na ktorom, na ktorom aj teraz momentálne vystupuje, čiže naozaj nevie tu byť prítomná, ale vieme všetci, že jej na tom veľmi záleží takisto ako predkladateľke.
No myslím si, že tým vďaka tomuto pozmeňujúcemu návrhu sa daný zá, daný dobrý zákon sa obohatí.
Chcem podotknúť, že som bola pri tom a prítomná a videla som aj potvrdenia o tom, alebo teda písomné potvrdenia o tom, že s týmto návrhom zákona súhlasí jednak tá exekutívna strana, teda ministerstvo a takisto aj nemocnice poskytovatelia alebo zástupcovia poskytovateľov, ktorým bolo z veľkej časti vyhovené napriek tomu, že pani Marcinková nie je úplne. Ona by najradšej bola keby sa to rozšírilo maximálne, ale je zas úplne pochopiteľné zo strany nemocníc, že a takisto aj pani navrhovateľky to takto majú v tých návrhoch zákona, že nemôže tam byť nekonečný počet osôb, nekonečný počet situácii, a že by do toho vlastne akoby nemohli zasiahnuť tie nemocnice samotné, tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čiže je, je úplne v poriadku keď, keď požadujú nejaké obmedzenie a týmto a v tomto im bolo vyjdené v ústrety.
Takže dovolím si prečítať najprv odôvodnenie.
Ohľadom práv žien v súvislosti s pôrodom a pre, a prevádzajúcou osobou počas pôrodu Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre uvádza, že právo na rešpektovanie súkromného života v sebe jednoznačne zahŕňa aj právo týkajúce sa rozhodnutia stať sa rodičom, ktoré zahŕňa právo zvoliť si okolnosti za ktorých sa osoba stane rodičom.
Európsky súd pre ľudské práva je presvedčený, že okolnosti pôrodu sú nespochybniteľné súčasťou súkromného života. Je to rozsudok Európskeho parlamentu zo 14. 12. 2010 bod 22. Obdobne Ústavný súd Českej republiky zaoberajúc sa touto problematikou uviedol, že problematika prítomnosti otca poprípade inej blízkej osoby pri pôrode súvisí na úrovni Ústavného poriadku so všeobecnou ochranou rodinného života v zmysle čl. X ods. 2 listiny, ktorá je súčasťou aj nášho Ústavného poriadku, podľa ktorej má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
Norma článku 32 ods. 1 prvej vety listiny potom akcentuje, že rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.
Ods. 4 veta prvá toho istého čl. zaručuje právo rodičov na starostlivosť o deti a súčasne právo detí na rodičovskú starostlivosť.
Je to porovnanie Nález Ústavného súdu Českej republiky, je tu aj číslo spisovej značky a je to z 24. 4. 2016 bod 12.
V tuzemskom prostredí verejná ochrankyňa práv poukázala na absenciu právnej úpravy vo vzťahu k právu pacienta na sprevádzajúcu osobu vo svojej správe a tiež v analýze o porušovaní práv rodičiek. Na základe svojich zistení verejná ochrankyňa práv odporúča legislatívnu úpravu, ktorá by zabezpečila, aby rodičky mali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť osoby blízkej alebo osoby určenej pacientom.
Právo na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa výberu ženy, rodičky je súčasťou práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a v žiadnom prípade by nemala byť vnímaná ako nadštandardná služba. Ak to kapacitné možnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dovoľujú, a toto je dôležité, že je v tom návrhu zákona. Ak to dovoľujú, je vítaným ľudskoprávnym štandardom poskytnúť žene, rodičke možnosť mať pri sebe viac ako jednu sprievodnú osobu za rešpektovania kapacitných možností zariadenia.
V tomto smere je návrh zákona v súlade s judikatúrou súdnych orgánov ochrany ústavných práv a v súlade s odporúčaniami verejnej ochrankyne práv, pričom návrh zákona bude na prospech žien, rodičiek a napomôže nerušenému dôstojnému a slobodne, slobodnejšiemu výkonných, nú, ich ústavných práv v spojitosti s pôrodom.
Zákonodarca je povinný pri tvorbe legislatívy ohľadne ochrany zdravia pacientov napĺňať aj pozitívny záväzok štátu, chrániť aj legislatívnou cestou životy, čl. 15 ústavy a zdravie čl. 40 ústavy obyvateľov Slovenskej republiky.
Preto posledná veta ods. 17 reflektuje situáciu, kedy prítomnosť sprevádzajúcich osôb odporuje povahe poskytovaného zdravotného výkonu, ku ktorému v prípade závažných komplikácií pri pôrode môže dôjsť. Takáto prítomnosť však môže byť odoprená len výnimočne, ak ide o také zdravotnícke úkony, ktoré sa štandardne aj v medzinárodnom medicínskom prostredí vykonávajú bez prítomnosti civilného sprievodu pre závažnosť daného výkonu.
V zmysle princípu proporcionality a váženia jednotlivých záujmov, ktoré je treba vzhľadom na stred dvoch ústavných záväzkov naplniť, návrh zákona limituje odoprenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri rodičke na nevyhnutnú mieru a na nevyhnutný čas. Takže toľko k odôvodneniu. Je teda jasné, že myslím si, že sa zhodneme a verím, že aj pani predkladateľky uvítajú takéto rozšírenie nakoľko nielen teda maloletý alebo, alebo ľudia ktorí teda nie sú napríklad schopní podpísať informovaný súhlas a podobné veci, potrebujú sprievod, ale keďže ide o ženy, tak asi chápeme, že naozaj aj žena v takomto veľmi intímnom, dôležitom životnom okamihu potrebuje pri sebe oboru. Ako som čítala je to teda súčasťou aj, aj rôznych dokumentov, práv, nariadení a je to súčasťou určite práv nás žien.
Čiže pokiaľ je to naozaj kapacitne možné, a pokiaľ to dovolí daný zákrok, čo opäť teda z pohľadu tých zdravotníckych zariadení zdôrazňujem a chcem aj požiadať verejnosť o pochopenie v tomto smere pokiaľ teda príde k diskusii, tak pokiaľ je to ale kapacitne možné, malo by byť toto vždy umožnené. Jednak tej žene, aby mala pri sebe človeka ktorého si vyberie, či už partnera alebo, alebo iného človeka v tomto prípade, ale sa myslí teda na otca dieťaťa. A samozrejme aj pre toho otca je to určite veľmi dôležité a nemalo by to byť niečo, niečo čo je teda zvlášť nejakým spôsobom povoľované alebo zakazované. Malo by to byť automaticky nárokovateľné.
Čiže ďakujem veľmi pekne, vystúpila som teda za pani Marcinkovú a dovolím si prečítať znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Jany Bittó Cigánikovej, poslanca Vladimíra Ledeckého k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773)
V čl. I sa § 11 dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
16) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom sa žene zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby apostrof hore 33, ale inej alebo inej osoby určenej ženou a tiež ďalších blízkych osôb určených ženou ak to dovoľujú podmienky zdravotníckeho zariadenie. To neplatí, ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Prítomnosť osôb podľa prvej vety môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotníckeho výkonu.
Doplnenie odseku 16 sa primerane premietne do úvodnej vety.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 15:27 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, o tomto zákone samozrejme sa diskutuje dlho. Ja som takisto veľmi rád a ďakujem predkladateľkám, že si to ľudovo povedané vyštrngali a spravili ten zákon takým, aby bol použiteľný v praxi bez problémov.
No a v tom vašom pozmeňováku, ktorý ste prečítali, ste uviedli, ja som si to poznačil, slovné výrazy ako "Ak je to kapacitne možné", tak sa pýtam kto o tom rozhodne či je to kapacitne možné. Ja sa obávam toho, že z toho môžu hroziť súdy a žaloby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a potom priamo v tom pozmeňováku je napísané, že "Ľubovoľný počet, ľubovoľný počet osôb pri pôrode".
Čiže ja si nemyslím, že ten zákon by mal umožniť ľubovoľný počet osôb keď si to rodička bude želať. Čiže znova, kto o tom rozhodne, koľko tých osôb ešte je možné, aby bolo pri tom pôrode keď si to rodička želá, koľko už nie je možné.
Takže ja vnímam tento pozmeňovák ako dosť nebezpečný čo sa týka aplikácie do praxe. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 15:36 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:38

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán Šefčík. No áno je to tak, že bude rozhodovať zrejme primár nejaký vedúci oddelenia, prednosta, podľa toho kto tam je. Možno vedúca sestra, práve ten, ktorý bude priamo v tej chvíli teda poverený vedením oddelenia, lebo nie je to vždy ten istý, ale, ale ten kto rozhodne. Ktokoľvek to bude zdravotnícky pracovník, áno, musí rozhodovať naozaj primerane. To znamená, on musí zniesť aj to prípadné skúmanie a musí to vedieť odôvodniť. To je úplne v poriadku. Je to normálne, to je pri každých právach, pritom toho sa netreba báť.
A rozumiem aj obavy zdravotníckych pracovníkov, že teraz budú čeliť nejakým teda prehnaným reakciám, ale pokiaľ je teda na to naozaj dôvod, toto tak funguje aj v iných situáciách pokiaľ je teda na to dôvod a oni to vedia jednoznačne vysvetliť, tak tá obava naozaj nie je namieste a už vôbec nie je namieste, aby sme takýto pozmeňujúci návrh ktorý pomáha tým ženám, aby sme ho zmietli zo stola.
Mne je veľmi ľúto, že možno našli by sme možno riešenie, mne je ľúto, že sme to neodložili na neskôr ten návrh ako som teda pôvodne chcela. Ale myslím si, že aj v tomto znení je to určite v poriadku, je to lepšie. Nakoniec bolo to súčasťou aj pôvodného návrhu pani Marcinkovej, ktorý ona vyšperkovala, vylepšila, reagovala priamo na pripomienky nemocníc, ktoré, a tie pripomienky sú v tom pozmeňováku zahrnuté. Takže tohoto by som sa až tak nebála. ja sa oveľa viac bojím toho, ako sa cíti žena keď pri sebe v čase pôrodu na v Slovenskej republike bohužiaľ úplne pravidelne nemá tú, tú sprevádzajúcu osobu. A myslím si, že by sme tým ženám naozaj mali dopriať túto oporu a podporu. A ja som presvedčená, že vy pán kolega, ale aj pani, pani navrhovateľky majú rovnako úprimný záujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 15:38 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Eva Horváthová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb... (veľmi rýchlo vyslovené, pozn. prepis.) ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč. A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 15:40 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:44

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Tak hlasovanie dnes o piatej. Tak o 17.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 15:44 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video