60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.3.2022 o 16:19 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:19

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Ja som sa neobzeral kto tu sedí, lebo predtým tam sedel niekto iný a zdalo sa mi to podozrivé, že ich nechá radšej hovoriť. Tak som pochopil, že prečo. Takže budeme hlasovať dnes o 17.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

16.3.2022 o 16:19 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:20

Jozef Lukáč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážená kolegyňa, kolegovia, cieľom návrhu zákona je upraviť výzvu, ktorá bude môcť obsahovať kritéria, ktoré sa budú vyhodnocovať vo viacerých kolách. V princípe to znamená, ministerstvo bude môcť vypísať výzvu na zámer, nielen na projekty, ak bude úspešný so zámerom, následne môžte vstúpiť do projektu a pokračovať ďalej. Tento návrh zákona šetrí verejné financie, vzhľadom na to, že nepripravujeme projekty, ktoré potom skončia niekde v šuflíku, ale ku projektu pristúpime až vždy, keď už máme istotu, že máme ... finančné krytie. Platnosť, deň nadobudnutia účinnosti novely tohto zákona navrhujeme na 1. mája 2022. Ďakujem.
Skryt prepis

16.3.2022 o 16:20 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:21

Jozef Hlinka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Lukáča, Petry Hajšelovej, Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada pridelila návrh poslancov týmto výborom: Výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 296 z 15. marca 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

16.3.2022 o 16:21 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:25

Petra Hajšelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, predtým ako prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, najprv ho zdôvodním v krátkosti. Dôvodom je odborná, obdobná príprava ustanovenia na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladanie projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže, ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti, ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí.
===== Na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladať, je projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí. Projektové zámery majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu žiadostí v niektorých prípadoch a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe zvážiť následné zapojenie sa do výzvy predložených žiadostí.
Posudzovanie projektových zámerov by malo byť zjednodušené do najväčšej možnej miery a teda nemá byť ani z vecného, obsahového hľadiska procesom podobnej náročnosti ako je samotné konanie o žiadosti. Je potrebné obsah výzvy na posudzovanie projektových zámerov čo najviac zjednodušiť a zacieliť na účel pre ktorý poskytovateľ pristúpil k využitiu tohto inštitútu.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej, Jany Žitňanskej, Vladimíra Ledeckého a Michala Šipoša k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča, Petry
Hajšelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 826).
Bod 1 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, Citujem:
"Bod 1 v § 2 písmeno d) znie:
"d) žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer,".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú
Bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, citujem, bod 1, čl. I bod l znie:
Citujem: Bod 1. V § 4 ods. 3 písm. g) sa za slová "podľa § 15 (ďalej len "výzva")" vkladá čiarka a slová citujem: "výzvu na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a".". Koniec citácie.
Bod 3 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I bod 2 znie, citujem:
"2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Citujem: "§ 15a Výzva na predkladanie projektových zámerov
Odsek 1. Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Odsek 2. Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.
Odsek 3. Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.
Odsek 4. Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 5.
Odsek 5. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore.
Odsek 6. Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu žiadateľovi.
Odsek 7. Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).".".
Bod 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
Citujem bod 3. "V § 24 ods. 2 sa slová "z prípravy výzvy" nahrádzajú slovami "z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, z posudzovania projektového zámeru, z prípravy výzvy".
Bod 4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slová "z činností pri" vkladajú slová "príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru,".".
Zároveň vynímam dva bod zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 16:25 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:32

Jozef Hlinka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
O návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17-tej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

16.3.2022 o 16:32 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:32

Jozef Lukáč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá z dôvodu skoršej a čiastočnej kompenzácie zvýšených finančných nákladov poberateľov dôchodkov, ktoré sú spôsobené rastom cien.
Cieľom zmiernenia dopadu zdražovania a vzhľadom k tomu, že výrazný rast spotrebiteľských cien sa do valorizačného mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok premietne až v roku 2023 navrhujeme ako kompenzáciu tohto oneskorenia vyplatiť v júli 2022 dôchodcom sumu 13. dôchodku v zásade v jeho polovičnej výške.
Návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy a nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na manželstvo, a rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis

16.3.2022 o 16:32 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:33

Vladimír Ledecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 914. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 953 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.3.2022 o 16:33 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:35

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, teraz nebude hovoriť len v mene opozície, ale aj v mene Jednoty dôchodcov Slovenska. Jednota dôchodcov Slovenska vám na toto riešenie odkazuje, že je to nehoráznosť, že je to jedna veľká nehoráznosť. Vy chcete opiť dôchodcov rožkom doslova, pretože skoršie vyplatenie 13. dôchodku, takzvaného 13. dôchodku, lebo všetci vieme, že to nie je žiaden 13. dôchodok, nerieši vôbec nič. Dôchodcovia nedostanú nič iné len to na čo majú nárok.
Jednota dôchodcov Slovenska požadovala v tejto ťažkej situácii zdražovania mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ba dokonca bola ochotná zohľadniť túto mimoriadnu valorizáciu aj v tej budúcoročnej valorizácii. A strana HLAS - sociálna demokracia v súlade s požiadavkami Jednoty dôchodcov Slovenska predložila takýto zákon do parlamentu, ale vy včera na základe pochybných dôvodov ste tento zákona doslova vyhodili z programu. Je veľmi zaujímavé, že pokiaľ sa tu rokuje o drogách alebo pokiaľ ide o drogy, tak vtedy nikto nie je úzkoprsí a nikto nerieši 6-mesačné lehoty, ale pokiaľ ide o dôchodcov a zvyšovanie dôchodkov, odrazu musel zasadnúť ústavnoprávny výbor aby vyhodil obe novely zákonov ktoré to mali riešiť.
Čo sa týka tej našej HLAS-áckej, vraj preto, lebo už v októbri bola riešená valorizácia dôchodkov. No len tam treba pripomenúť, že sa riešilo úplne niečo iné a hovorilo sa o tom, aby bol predĺžený ten minimálny valorizačný mechanizmus dôchodkov, teda tá poistka, aby dôchodcovia mali minimálne aspoň 2 % z priemerného dôchodku. Čiže pokiaľ ide o drogy, ideme. Pokiaľ ide o dôchodcov, nie nemôžeme o tom rokovať. Ale ubezpečujem vás, že rovnakú novelu predložíme v mene Jednoty dôchodcov Slovenska aj na tú budúcu aprílovú schôdzu a budeme vás tou novelou bombardovať a budete vystavení v rozprave, a budete vystavení aj vlastnému hlasovaniu a vlastnej hanbe, keď tento zákon jednoducho nepodporíte. Len pre vaše vysvetlenie, lebo nie všetci sa venujete sociálnej oblasti. Chronicky známe už je, že dôchodky starobné porástli v tomto roku len o 1,3 %, čo je veľmi smiešne. Len aby ste vedeli, dôchodcovská inflácie už presiahla 9 % a zároveň je tu ešte jeden problém, že minimálne dôchodky sú zmrazené úplne a nerástli vôbec. Ona to má síce nejaké dôvody, ale v tejto ťažkej dobe nemôžeme ani na toto zabúdať. A tá naša novela, HLAS-ácka riešila to, aby mimoriadne zvýšili starobné dôchodky o 3,3-percenta, čím by sme tých 3,3-percenta priradili k 1,3-percentne valorizácii. Čiže celkovo by dôchodky od 1. 5. vzrástli od 4,6-percenta. A 4,6-percenta je presne dôchodcovská inflácia za II. polrok minulého roka, čiže lepšie by to zodpovedalo realite ktorej teraz dôchodcovia žijú a sú. A zároveň sme v tej novele navrhovali aj rozmrazenie minimálnych dôchodkov a ich navýšenie. Pretože aj ľudia s minimálnymi dôchodkami sa sťažovali a samozrejme oprávnene. Viacerí z vás tu ako o hotovej veci hovoria, že veď na budúci rok sa dôchodky zvýšia o 8,3 % alebo takáto číslo a pritom to nie je ešte dôchodcovská inflácia, vy to dobre viete, je to len odhad. Nikto teraz nemôže v tejto situácii v marci hovoriť, aká bude tá dôchodcovská inflácia a teda o koľko porastú dôchodky. Pretože tá dôchodcovská inflácia sa určuje za celý I. polrok tohto roka. Tak tu nebalamuťte dôchodcov, že to určite tak bude, pretože to sami neviete a možno tá dôchodcovská inflácia bude ešte vyššia. A ja som veľmi zvedavý ako bude vláda ochotná napĺňať platný zákon z našej dielne, teda z dielne predchádzajúcich vlád, čo sa týka tej dôchodcovskej inflácie. Nebodaj to vyskočí na 15. Som zvedavý či držgroš Igor Matovič, minister financií, bude o toľko zvyšovať dôchodky dôchodcov. No a dnes sme sa, dámy a páni, dozvedeli, že vláda prichádza s iným riešením pre dôchodcov. Vicepremiérka Veronika Remišová sa rozhodla, že bude dôchodcom rozdávať tablety. Toto je riešenie v ťažkej dobe zdražovania pre dôchodcov, tablety. Áno, pani Remišová, ona má také bizarné
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 16:35 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:42

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
dôchodky dôchodcov. No a dnes sme sa, dámy a páni, dozvedeli, že vláda prichádza s iným riešením pre dôchodcov. Vicepremiérka Veronika Remišová sa rozhodla, že bude dôchodcom rozdávať tablety. Toto je riešenie v ťažkej dobe zdražovania pre dôchodcov, tablety. Áno, pani Remišová, ona má také bizarné nápady, všetci vieme a zase vytiahla zo svojej studnice ďalšiu perlu. Čiže v čase, keď dôchodcovia nemajú poriadne do úst, keď to tak poviem, mnohí, v čase, keď sú tu vysoké energie, tak vláda ponúka dôchodcom tablety. Teda nemám nič proti tomu, aby sme zvyšovali a zlepšovali aj digitálne zručnosti dôchodcov, ale toto teraz dôchodcovia potrebujú? Vedia ten iPad zjesť? Ten tablet, vedia ho zjesť? Vedia si na ňom uvariť? Možno by mohol poslúžiť ako malé výhrevné teleso, keď by bol dlho zapojený a by fungoval, no len potom zase tie ceny elektriny, že?
Čiže to načasovanie od pani Remišovej je jednoducho obdivuhodné, obdivuhodné. Včera ste zmietli zvyšovanie dôchodkov zo stola a dnes dávate dôchodcom tablety. Super. Gratulujem, tlieskam vám všetkým, perfektné. Toto je riešenie. Síce nebudeme mať čo jesť a budeme v zime, ale budeme mať tablety a neviem čo si na nich budeme pozerať.
No, čiže opakujem. Skoršie vyplatenie 13. dôchodku nie je žiadnym riešením, nedávate dôchodcom nič navyše a samotná Jednota dôchodcov toto vaše riešenie označila za nehoráznosť. Gratulujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 16:42 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:46

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec, povedzme to nahlas. Dnes už ľudia na Slovensku a predovšetkým tie najzraniteľnejšie skupiny, to znamená, dôchodcovia a rodiny, slobodné matky s deťmi a tak ďalej už nemajú za čo vo svojich domoch a bytoch kúriť. Situácia je tragická. Zhoršuje sa zo dňa na deň. Ceny na burzách lietajú hore-dole. Veci sú nepredvídateľné a keď má vláda pristúpiť k systematickým a rozumným riešeniam, upokojiť situáciu a hľadať cestu v prospech občanov Slovenskej republiky, to znamená, aby platili čo najmenej, aby sa ich to zdražovanie dotklo čo najmenej, aby ceny komodít, ceny potravín, ceny plynu, ceny energií išli v normálnych príčetných rozmedziach, tak vláda verejne vedie kampaň za okamžité odstrihnutie sa od ruského plynu a ropy. Takú nehoráznosť, šialenosť nikto nevidel.
A toto pseudoriešenie, ktoré tu dali, ktoré aj Jednota dôchodcov jednoznačne okomentovala, že je nehoráznosťou vôbec nepredstavuje niečo čím by vláda mohla ľuďom pomôcť. To, že im vyplatí polovicu trinásteho dôchodku predčasne, teda toho čo oni nazývajú 13. dôchodok, to je absolútny výsmech do tváre. Predsa tí dôchodcovia, tí ľudia, tí ľudia, ktorí na Slovensku trpia, ktorí si nemôžu dovoliť, lebo nemajú poslanecké platy, ministerské platy, ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť už dnes kúriť pri tom neskutočnom náraste cien energií. Im nepomôže to, že im dáte sumu, ktorú vy tak či tak dostali o čosi skôr, keď tie zdražovania budú naďalej pokračovať. Vláda sa k tomu musí postaviť systematicky. Lenže my od vlády vidíme presný opak.
Je tu istá forma krízy. Gigantická, finančná kríza a vláda robí všetko pre to, aby tú krízu znásobila, aby tie dopady zhoršila, aby ľudia trpeli čo najviac a ešte potom verejne v televízii ústami ministra financií sa dozvedia, že ľudia máte smolu, pretože Vladimír Putin vám z peňaženiek ukradol peniaze, ktoré on vraj tak ochotne chcel ľuďom dať. Je to absolútna katastrofa a aby občania Slovenskej republiky vedeli ešte aj teraz sa tu z tej tragickej situácie poslanci vysmievajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 16:46 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video