60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.3.2022 o 9:14 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:14

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, ja viem o minimálne jednom prebiehajúcom verejnom obstarávaní. Nebudem hovoriť, v ktorej oblasti, je to v zásade v rámci kritickej infraštruktúry, ktoré práve prebieha.
A myslím si, že takým druhým krokom je aj, aby všetky rezorty si spravili taký vnútorný audit a povedali si, že ktoré, ktoré zákazky je možné, napríklad už prebiehajúce zákazky je možné ukončiť, ktoré zákazky aké verejné obstarávania majú, a čo je možné urobiť s tým, aby sme eurami daňových poplatníkov nefinancovali Rusko, nefinancovali agresora a nefinancovali výrobu zbraní, ktorým sa nám následne Rusko potom vyhráža.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2022 o 9:14 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:20

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrhom zákona sa hlavne sleduje prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity zo zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov do zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čím sa nadväzuje na prechod Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Zároveň sa v predmetných ustanoveniach robí niekoľko zmien na základe aplikačnej praxe a integračných potrieb marginalizovaných rómskych komunít najmä doplnenie nových dotačných titulov. Okrem toho sa v zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky zosúlaďuje terminológia so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že tento vládny návrh zákona získa vašu podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2022 o 9:20 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:22

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výboru o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením č. 1239 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov sú uvedené v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 3 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť.
Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore, gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2022 o 9:22 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Poprosím, hlasovanie dnes na 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 9:22 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:24

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia vlády Slovenskej republiky podľa uznesenia č. 43 z 19. januára 2022 dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky odôvodniť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2022. Informácia sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2022 Z. z. (č.19/2002, pozn. red.) Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo vydaných celkovo 10 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k prerokovanej informácii.
V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v I. polroku 2022. Celkom ide o 5 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcie Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať aj ďalšie aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, navrhujem, aby po prerokovaní tejto informácie ju Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2022 o 9:24 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:25

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 911 z 31. januára 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V II. polroku bolo vydaných desať aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v I. polroku 2022 bude prijatých päť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 112. schôdzi 10. marca 2022 a uznesením č. 470 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

22.3.2022 o 9:25 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:46

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dlhodobo súčasťou nášho Trestného zákona sú dva trestné činy, ktoré patria do kategórie trestných činov proti základom republiky, teda jedny z najzávažnejších trestných činov, za ktoré ale v histórii Slovenskej republiky, ak sa nemýlim, do dnešného dňa nebol nikto odsúdený, či dokonca ani obžalovaný, a mám konkrétne na mysli obzvlášť závažný zločin vlastizrady a rovnako obzvlášť závažný zločin úkladov proti Slovenskej republike.
Keď hovorím o tom, že doteraz za tieto obzvlášť závažné zločiny nebol nikto odsúdený, nie je to preto, že by u nás na Slovensku sa nikto v histórii Slovenskej republiky nedopustil týchto dvoch zločinov, ale hovorím to preto, lebo súčasná skutková podstata týchto obzvlášť závažných zločinov je v Trestnom zákone definovaná tak, že v mnohých prípadoch neumožňuje páchateľov týchto zločinov potrestať.
Pozrieme sa teda na podstatu tohto problému, ako aj na spôsob, ako tento problém vyriešiť. Skutková podstata obzvlášť závažného zločinu vlastizrady podľa § 311 Trestného zákona znie, citujem:
„Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.“
Ďalej skutková podstata obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republiky podľa § 312 ods. 1 Trestného zákona, na ktorú sa odvoláva aj skutková podstata obzvlášť závažného zločinu vlastizrady znie, citujem:
„Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi
a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky alebo
b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na 10 rokov až 10 rokov.“
Ako je teda zrejmé z tohto citovaného textu Trestného zákona, súčasná legislatíva teda neumožňuje potrestať osoby, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Slovenskej republiky, jej samostatnosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť alebo ústavné zriadenie, a to dokonca ani vtedy, keď tak konajú v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom, teda ak sa tohto povedzme to otvorene mimoriadne hanebného a nebezpečného konania nedopustia násilím alebo hrozbou násilia.
Takýto, povedzme to celkom priamo, veľmi benevolentný právny stav považujeme za celkom neprípustný, naozaj mimoriadne neprípustný, pretože umožňuje uniknúť trestnoprávnej zodpovednosti a spravodlivému trestu osobám, ktorých pos... (rečník si odkašlal), ktorých konanie poškodzuje samotnú podstatu nášho štátu, a to dokonca aj vtedy, keď konajú z pozície vysokých predstaviteľov nášho štátu, keď doslova zneužívajú svoju moc na to, aby náš štát zničili a rozložili.
Možná otázka teda znie, prečo s takouto novelou Trestného zákona prichádzame práve v týchto dňoch. Áno, nás na rozdiel od vládnych poslancov netrápia ani prísne tresty, donedávna prísne tresty pre narkomanov užívajúcich marihuanu, nás netrápia ani, ani celkom iné problémy, nás trápi niečo úplne iné. Reálny problém, a to je systematická deštrukcia suverenity Slovenskej republiky a jej ústavného poriadku, ktorá sa tu pácha dlhodobo a... a to celkom beztrestne. Bohužiaľ, veľakrát s požehnaním väčšiny sudcov súčasného Ústavného súdu, ktorý by mal takejto deštrukcie ako posledná ištancia spravodlivosti zabrániť.
Povieme len jeden príklad za všetky, nedávny príklad, ktorý nás definitívne presvedčil, že je potrebné novelizovať Trestný zákon tak, aby sme ochránili Slovenskú republiku, teda náš domov, náš štát a našu vlasť.
Uvedený právny stav je jednoducho potrebné napraviť obzvlášť v súčasnosti, keď pred relatívne krátkou dobou, teda ešte na poslednej schôdzi členovia vlády Slovenskej republiky a následne teda poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili tzv. dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Hoci to tu bolo povedané už veľakrát, keď tu prebiehala o tejto dohode dlhá rozprava, ešte raz zhrniem, že táto okupačná zmluva obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, čo konštatoval aj sám generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorý práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní vzniesol voči tejto dohode celkom 35 zásadných pripomienok. Označil túto dohodu za protiústavnú a odporučil ju Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť.
Napriek tomu, že bolo jasne povedané a aj argumentačne po právnej stránke veľmi dobre podložené akú obrovskú hrozbu pre Slovenskú republiku a jej suverenitu predstavuje táto okupačná dohoda, napriek tomu ju tak členovia vlády, ako aj vládni poslanci a prezidentka odsúhlasili. Navzdory všetkému, na vzdory všetkým doslova zradili Slovenskú republiku, a to v podstate s pokojným svedomím, že sa podľa súčasného Trestného zákona nedopúšťajú žiadneho trestného činu, a preto im nehrozí za ich konanie žiaden trest, pretože inými slovami povedané, súčasná legislatíva je, žiaľ, postavená tak, že neumožňuje, aby boli osoby zodpovedné za schválenie tejto okupačnej zmluvy s USA, teda priamo obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, aby boli trestnoprávne zodpovedné za spáchanie obzvlášť závažného zločinu vlastizrady, ani obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republiky, pretože tento čin nespáchali násilím ani hrozbou násilia, ale len tým, že túto dohodu schválili svojím hlasovaním.
Dá sa teda povedať, že tu došlo evidentne k vlastizrade, tak ako ju chápe každý normálny človek a vlastne aj tak ako ju chápe súčasný Trestný zákon. No len preto, že osoby, ktoré ju spáchali, nepoužili násilie ani hrozbu násilím, tak sa vyhli spravodlivému trestu. Je zrejmé, že ak by sme to nechali len tak, tak v budúcnosti sa budú podobné akty vlastizrady či úkladov proti Slovenskej republike neustále opakovať, až jedného dňa, ktorý môže prísť naozaj veľmi skoro dospejeme do takého bodu, že samotní vládni predstavitelia tohto štátu natoľko zneužijú svoju moc, že Slovenskú republiku jej nezávislosť a suverenitu zlikvidujú celkom a odovzdajú ju otvorene do rúk cudzincov.
Po tom, čo schválila vládna koalícia už spomínanú okupačnú dohodu so Spojenými štátmi americkými, je evidentné, že je schopná naozaj všetkého a nezastaví sa skutočne pred ničím, preto tu nejde o nejakú vymyslenú hrozbu, nejakú neaktuálnu hrozbu, ale reálnu hrozbu, ktorá sa môže pred prakticky kedykoľvek v blízkom čase naplniť, preto v záujme ochrany a záchrany Slovenskej republiky a ústavných princípov, na ktorých stojí, navrhujeme upraviť skutkovú podstatu tak obzvlášť závažného zločinu úkladov proti Slovenskej republike a v nadväznosti na to aj obzvlášť závažného zločinu vlastizrady tak, aby bolo možné trestne stíhať aj páchateľov, ktorí sa týchto činov dopustia bez použitia násilia alebo hrozby násilím.
Pani poslankyne, páni poslanci, verím, že tí z vás, ktorí majú v tejto veci čisté svedomie, tí z vás, ktorí majú naozaj vrelý vzťah k našej Slovenskej republike a ktorí si neželajú jej zničenie pod akoukoľvek zámienkou a s akýmkoľvek úmyslom, tak sa nemajú v prípade schválenia tejto našej novely Trestného zákona čoho báť.
No a pre tých ostatných mám v podstate len jeden taký odkaz na záver. Spravodlivosť si každého z nás, každého z vás raz nájde. Žiaden váš vlastizradný čin, ktorého ste sa dopustili či už v minulosti, alebo ktorého sa dopustíte aj v budúcnosti nezostane nepotrestaný. Ak to, ak aj tu nebude spravodlivosť nejaká ľudská, ak tu nebude spravodlivosť v dohľadnom čase, tak to bude jedného dňa minimálne spravodlivosť Božia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2022 o 9:46 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:54

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nezvyknem počúvať vaše prednesy, ale zhodou všetkých okolností som bol v pléne, keď ste rozprávali tieto vaše hlúposti, a ja sa chcem opýtať, že či toto vôbec myslíte vážne, čo ste tu teraz povedali, pretože vy sa tu hrdíte a bijete do hrude, akí ste veľkí Slováci a ako si vážite Ústavu Slovenskej republiky, tú ústavu, ktorú absolútne nepoznáte, pretože poslanec hlasuje voľne, slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia, čo mu teraz idete, samozrejme, popierať.
Ale ja si osobne myslím, že oživujete túto dávno zabudnutú a prachom zapadnutú tému len z toho titulu, že vám tak strašne klesli preferencie, že viete, že toto je vaše úplne posledné volebné obdobie, keď sa pozeráte na parlament zvnútra. A ja vám chcem povedať, že vám toto nepomôže, ani všetky tie sprostosti, ktoré ste doteraz narozprávali, pretože jednoducho ste v politike podľa môjho názoru po roku 2024 najneskôr skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 9:54 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:56

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Zmena, ktorú predkladatelia navrhujú v tomto zákone, čiže bavíme sa o § 312 ods. 1, kde sa vypúšťajú slová „násilím alebo hrozbou násilia“. Čisto z nejakého ideologického hľadiska sa s týmto dá súhlasiť, ale podľa našej analýzy, ktorú nám vypracoval náš právny tím, je to z právneho hľadiska úplný nezmysel. Bavme sa o nejakom takomto čistom hypotetickom príklade, čiže argumentum ad absurdum. Ak by 99 % občanov Slovenskej republiky malo záujem o vstup do federácie s nejakým iným štátom, tak politici, ktorí by ľuďom chceli v tejto veci alebo v tejto situácii vyhovieť a takúto nejakú federáciu vytvoriť, dopustili by sa podľa tohto zákona obzvlášť závažného trestného činu.
Čiže, samozrejme, súhlasím s tým, aby forma nejakej federácie musela by byť nejakým všeľudovým hlasovaním, ale zároveň nesúhlasím s nejakou predstavou federácie s iným štátom, čiže stále zastávam názor, že Slovenská republika je samostatný štát a mala by zostať samostatným štátom, ale ak sa budeme baviť čisto z demokratického, pragmatického a praktického hľadiska, tak v každej demokracii by takáto možnosť mala byť z právneho hľadiska otvorená a zachovaná. Čiže hovorím, nie som právnik, túto právnu analýzu nám vypracoval náš právny tím a nemám dôvod im neveriť, nedôverovať. Čiže tieto slová „násilím alebo hrozbou násilia“ majú v tomto zákone podľa mňa, teda nás, svoje opodstatnenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 9:56 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:58

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rasťo, správne si pripomenul nezmyselné, zahlcujúce zákony, napríklad o užívaní drog a mnohé ďalšie, ktoré vôbec nie sú dôležité.
A tieto všetky zákony zakrývajú neuveriteľný deficit, rozklad štátu, zbedačenie občanov, rast cien, hlúposti, ktoré rieši vládna koalícia, zakrývajú gro problému. To je podloženie sa, otrocké podloženie sa Spojeným štátom, vlastizrada tejto vlády a zavlečenie nás do vojny, s ktorou nemáme nič spoločné!
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 9:58 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video