66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.6.2022 o 9:25 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:10

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Chcem len doplniť, Janka, výborný výstup, výborný pozmeňovák, myslím si, že na tomto nie je vôbec žiadny spor s nikým. Ja chcem len doplniť k tým pacientskym organizáciám, že nielen tie ako aktivity pre pacientov, ktoré si spomínala, pobyty a podobne, ale ja teda musím za seba povedať, ja by som nevedela pracovať bez pacientskych organizácií. Hovorím to úplne vážne, už za čias opozície, to akože niektorí kolegovia si to možno ani nevedia predstaviť, ale ja často študujem tie materiály o desiatej, o jedenástej večer a fakt ja nemám problém sa s nimi skontaktovať aj v nočnej hodine, kde mi trpezlivo desiatky minút, hodinu kľudne vysvetľujú, aké to bude mať dopady, čo to v praxi urobí. Keď potrebujem nejakú spätnú väzbu nejakého konkrétneho problému, či sa stal, alebo nestal, tak okamžite vedia organizovať svoje štruktúry, okamžite dostanem odpoveď, aký majú pacienti problém, čo treba riešiť, či to konkrétne riešenie naozaj pomôže tým pacientom alebo je len, akože v praxi nespôsobí presne to, čo má. A to je pre mňa nenahraditeľné, lebo jasné, nemôžme vedieť všetci všetko. Nemôžme byť všade, nemôžme všetkému rozumieť, a preto je dobré, keď máme partnerov a rozhodujeme sa na základe komunikácie, ktorá je vecná, odborná, ale v tomto prípade navyše absolútne ako až bezhraničná by som povedala, že tá odovzdanosť, tá služba tomu pacientovi, to je naozaj až neuveriteľné.
Preto ja vás len chcem, kolegovia, poprosiť prestať o tom len rozprávať a navrhnúť návrh zákona, ktorý toto umožní, lebo považujem a ja som to teda opakovane hovorila, považujem naozaj za nefér tieto organizácie z rozhodovania vylučovať. Ja aj beriem argument, že nemusia byť úplne všade, ale okej, nemusia mať ani rozhodovaciu právomoc všade, ale určite by mali byť všade zúčastnení a nemali by sme im tomu brániť, lebo vďačíme im aj my za veľa, už vôbec to, že môžem robiť tak, ako robíme, je z veľkej časti aj ich zásluha.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:10 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne a pripájam sa k tomu, čo si ty, Janka, povedala. Naozaj pacientské organizácie, či už tu, alebo keď som bola v Európskom parlamente, boli úplne že kľúčovým spoluhráčom, tým, ktorý proste prinášal návrhy, ktorý dokázal vysvetliť niektoré opatrenia, lebo áno, niekedy my od stola možno v dobrej viere aj sa snažíme niečo upraviť, niečo nastaviť, ale oni v tej praxi vidia, či to funguje, alebo nie. Čiže aj pre mňa je to neskutočne cenná skúsenosť, za ktoré im chcem poďakovať. Nielen teda za podnety, s ktorými prinášajú, ale naozaj za tie hodiny konzultácií ku všetkým možným zákonom, či už v rezorte zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva. Naozaj sú to fundovaní ľudia a veľakrát napriek tomu, že teda bojujú s tou svojou chorobou a naozaj nemajú ľahký osud, tak robia úžasnú prácu, za čo im patrí veľká vďaka. A ja sa teda tiež prihováram, či už za samostatný zákon, alebo proste nejakú úpravu aj tohto zákona, aby boli späť v hre a aby sme aj týmto spôsobom im preukázali náš rešpekt a našu vďaku za to, čo robia.
Ďakujem.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, ja budem krátka, stručná. Ja by som chcela predložiť dva pozmeňujúce návrhy k danej novele.
Prvý pozmeňujúci návrh, kde zmena legálnej definície prvého generického lieku sa navrhuje vykonať za účelom zavedenia jednoprahového vstupu generických liekov a biologicky podobných liekov namiesto existujúceho trojprahového vstupu generických liekov a biologických podobných liekov. Zavedením jednoprahového vstupu generických liekov a biologicky podobných liekov má byť zabezpečená podpora vstupu týchto liekov tak, že povinnosť držiteľa registrácie poskytnúť zákonom stanovenú výšku zľavy z úradnej ceny lieku sa bude vzťahovať výlučne na generický liek alebo biologicky podobný liek, ktorý vstúpi na trh ako prvý v poradí. Naopak táto povinnosť poskytnúť zľavu z úradne určenej ceny lieku sa už nebude vzťahovať na generické a biologicky podobné lieky vstupujúce na trh ako druhé a tretie v poradí. Teraz mi dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 976.
1. V čl. I, v 3. bode § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "alebo v príslušnej referenčnej skupine je právoplatne zaradený iný prvý generický liek toho istého držiteľa registrácie".
2. V čl. I, bod 3 § 2 sa vypúšťajú písmená w) a x).
Nasledujúce písmená sa primerane preznačia.
V súvislosti s touto úpravou sa primerane upraví aj úvodná veta 3. bodu.
3. V čl. I, v bode 3 § 2 písm. y) sa vypúšťajú slová "alebo príslušnej referenčnej skupine je právoplatne zaradený prvý biologický podobný liek toho istého držiteľa registrácie".
4. V čl. I, v bode 3 v § 2 sa vypúšťajú písmená z) a aa).
Nasledujúce písmená sa primerane preznačia.
V súvislosti s touto úpravou sa primerane upraví aj úvodná veta 3. bodu.
5. V čl. I sa za 21. bod vkladá nový 22. bod, ktorý znie:
"22. V § 8 ods. 1 písm. b) v pätnástom bode sa vypúšťajú slová "druhý generický liek alebo tretí generický liek," a slová "druhý biologicky podobný liek, alebo tretí biologicky podobný liek,"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Preznačenie bodov sa primerane premietne aj do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
6. V čl. I 47 bod znie:
"47. V § 16 ods. 4 písm. j) sa slová "55 %" nahrádzajú slovami "51 %" a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou."
7. V čl. I sa za bod 47 vkladajú nové body 48 a 49, ktoré znejú:
"48. V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú písmená k), l), n) a o).
Doterajšie písm. m) sa označuje ako písm. k).
49. V § 16 ods. 4 písm. k) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou."
Nasledujúce body sa primerane preznačia, preznačenie bodov sa primerane premietne aj do ustanovenia upravujúceho účinnosti zákona.
Ďakujem pekne. To bol prvý pozmeňovací návrh. Ešte tu mám jeden, kolegovia, a je to návrh pozmeňujúci.
Návrh zákona stanovuje, že doplatok pacienta za liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu bude môcť byť zo strany držiteľa registrácie lieku, výrobcu zdravotníckej pomôcky alebo výrobcu dietetickej potraviny kompenzovaný výlučne vtedy, ak všetky lieky, to znamená originálny liek a generické lieky, resp. biologicky podobné lieky, alternatívy zdravotníckej pomôcky a či dietetickej potraviny budú mať doplatok nad 3 % z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca.
Zároveň sa však navrhuje, aby kompenzáciu doplatku zo strany držiteľa registrácie či výrobcu nebola umožnená, ak bude dostupná niektorá z alternatív lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny s doplatkom nižším ako 3 %. Takýto stav môže mať za následok, že pacient bude z ekonomických dôvodov prevedený z liečby liekom, zdravotníckou pomôckou či dietetickou potravinou s vyšším doplatkom na liečbu liekom, zdravotníckou pomôckou či dietetickou potravinou s nižším doplatkom bez ohľadu na medicínske opodstatnenie, čo môže mať nepriaznivý dopad na zdravotný stav pacienta.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby kompenzácia doplatku pacienta za liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu zo strany držiteľa registrácie lieku, výrobcu zdravotníckej pomôcky či výrobcu dietetickej potraviny bola možná, ak niektorá z dostupných alternatív lieku, zdravotníckej pomôcky, či dietetickej potraviny má doplatok vyšší ako 3 % z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca bez ohľadu na to, či je, alebo nie je dostupná alternatíva s nižším doplatkom.
Teraz mi dovoľte prečítať samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 976.
1. V čl. I, v bode 118 v § 89 ods. 4 písmeno c) sa vypúšťajú slová "ak v rovnakej referenčnej skupine alebo v rovnakej referenčnej podskupine nie je zaradený liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina s doplatkom poistenca nižším ako 3 % z priemeru nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada,"
2. V čl. I, v bode 118 v § 89 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) liek, ktorý je zaradený v zozname kategorizovaných liekov v referenčnej skupine, v ktorej je zaradený podľa písmena c), zdravotnícka pomôcka, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov v referenčnej skupine, v ktorej je zaradená zdravotnícka pomôcka podľa písmena c), alebo dietetickú potravinu, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín, v referenčnej podskupine, v ktorej je zaradená dietetická potravina podľa písmena c),"
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Písmeno d) nadobudne účinnosť 1. marca 2023.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:25 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Chcem aj z tohto miesta poprosiť, vážené plénum, aby tento návrh zákona podporili. Takisto chcem poprosiť, aby podporili pozmeňujúci návrh pani Žitňanskej, ktorý jednoznačne prospieva pacientom. Takisto prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Šebovej, ktorý hovorí o jednoprahovom vstupu liekov.
Tu by som sa aj chcela poďakovať Marekovi Krajčímu osobne, pretože bolo preňho veľmi dôležité, aby tie pravidlá boli férové a najprv o tom nechcel ani počuť, nakoniec sme dokázali nájsť všetci kompromis, s ktorým súhlasilo aj hnutie OĽANO a keďže my rešpektujeme koaličnú zmluvu a partnerov, tak v živote by sme si nedovolili povedať niečo s čím nesúhlasia, tak preto je pre nás veľmi cenné a dôležité, že teda sme získali aj súhlas OĽANO a že teda tento návrh bol podaný, bude veľmi prospešný naozaj pre pacientov, čiže tu nie je o čom debata.
No a teraz druhý pozmeňujúci návrh, ktorý teraz prečítala Zuzka Šebová. Zuzi, ty sa fakt necháš do všetkého namočiť. Chcem teraz poprosiť, vážené plénum, aby spozornelo pri tom druhom návrhu, ktorý teda môže vyzerať dobre, a to je konkrétne to, že vlastne originálne farmafirmy, v prípade že sem príde generikum, my máme vlastne, my sme teraz zaviedli povinnosť, ten jednoprahový vstup je o tom, že keď sem prichádza generikum, teda je to úplne to isté medicínsky, obsahom, účinnou látkou všetkým, inak by to nemohlo byť stanovené ako generikum, tak keď prichádza na trh, tak má povinnosť dať zľavu 49 %. Doteraz to bolo tak, že vstupoval v troch prahoch, to znamená, prvé generikum dalo zľavu 45 %, druhé viac, tretie viac. My sme tento trojprahový vstup teraz zrušili preto, lebo to bolo veľmi komplikované. Tie lieky nám sem nevstupovali a bolo to vidieť na dátach, dali sme jednoprahový vstup, ale hneď od nich pýtame akoby väčšiu zľavu. Je to, samozrejme, kvôli tomu, aby sme ušetrili peniaze, ktoré potom môžu ísť na liečbu iných. To je ten prvý pozmeňovák, ktorý je veľmi správny.
No a teraz, čo sa stane, je, že je tu originálna farmafirma, ktorá má tzv. patent, je to vlastne mediálna autorizácia, ale my to voláme patent, keď sa tento patent skončí, až vtedy môžu farmafirmy akoby vyrábať ten rovnaký liek, ony to normálne rozdrvia a analyzujú a na úrovni molekúl zložia v podstate to isté. To, samozrejme, tým pádom aj robí to isté, funguje to tak isto, lieči to rovnakú diagnózu, ale majú zo zákona povinnosť dať polovičnú cenu, tých 49 %, hej. To, keď sem vstupujú, to, samozrejme, je veľmi náročné. Je to byrokratický proces, je to veľmi časovo náročný proces, chce to ľudí, chce to peniaze, oni vlastne musia dokladovať aký majú, aký majú účinok. Je to šialená tortúra, hej. Vstupujú na malý trh, Slovensko je malý trh, takže už sami osebe sme v nevýhode oproti veľkým trhom, kde, samozrejme, tie firmy zarobia viac, ako keď predajú lieky u nás na tom malom trhu. No a teraz čo sa stane?
Vďaka druhému pozmeňováku je vlastne to, že my sme umožnili tým originálnym farmafirmám, ktoré boli vlastne 10-15 rokov monopolom a určovali si tú vysokú cenu, tak napriek tomu, že prišlo generikum a znížilo tú cenu o polovicu, tak my sme umožnili originalistom znížiť akoby pacientovi tú cenu, to je ten fixný doplatok. A tá možnosť, aby vlastne oni neznížia tú cenu reálne, ale v podstate dajú akoby úľavu, aby som to povedala nejak ľudsky, dajú úľavu tomu pacientovi. Povedia, že síce je cena vyššia, ale nemusíš nám toľko platiť, stačí, keď nám zaplatíš na úrovni toho generického lieku. Znie to super, že? Však nebudú musieť mať doplatky, kto by to nechcel? Len taký malý háčik to má. Prečo by sem tí generici išli, prosím vás? Prečo by absolvovali celú tú tortúru, keď na konci sa stane to, že vlastne oni to celé absolvujú a jasné, že na konci, však ten originalista to nespraví skôr, ako bude musieť, prečo by dával zľavu len tak, keď je monopolom, keď môže zarobiť milióny, nedá tú zľavu, dá ju až vtedy, keď príde to generikum, lebo vtedy je prinútený konkurenciou, generikum zníži o polovicu cenu a nikto nebude chcieť doplácať polovicu na liek. Čiže jasné, že potom tí pacienti si vyberajú to generikum. Ale v tom momente, ako príde generikum, si povie, si povie originalista, no ja nechcem prísť o ten trhový podiel, že čo som blázon, ja tiež znížim tú cenu vo výsledku. Ono je to teda úľava, ale v podstate vo výsledku pre pacienta to znamená, že nebude doplatok. A aký má pacient dôvod prechádzať na iný liek, však roky je zvyknutý na nejaký, má nejakú krabičku, nejaký názov, on nepôjde na iný liek a toto spôsobí, toto pre pacienta môže znieť, že fajn.
Ale toto, priatelia, spôsobí, že ten generický liek sem ani nepríde. Toto spôsobí, tento pozmeňovák spôsobí, že sem vôbec nepríde na trh, že my tu budeme mať len originalistov. Toto je pozmeňovák, ktorý sa veľmi, veľmi oplatí originálnym farmafirmám. My sa tu bavíme o desiatkach, stovkách miliónov eur. Ja viem, že ten zámer je dobrý, ježišmária, však môžem mať doplatok až 39 eura viacej, ale zároveň to nie je pravda, že ten pacient má doplatok, lebo zároveň predsa toto vzniká táto situácia iba vtedy, ak je tu generikum, ktoré robí to isté a je bezplatne, je zadarmo. Tak prečo sa snažíme zabrániť tomu, aby vznikol takýto cenový rozdiel, ktorý vlastne akýmsi spôsobom pomáha tomu, že akýmsi, veľmi výrazným, pomáha tomu, aby sem tí generici prišli. Prečo by sem oni chodili a absolvovali tu ekonomickú, časovú, náročnú byrokratickú tortúru, keď na konci, aj keď nebudú mať žiadny marketer, žiadny podiel na trhu.
Ja viem že to je dobre myslené, ale akože toto je tak strašne zlá vec a viem, že za tým je Marek. A ja teda podozrievam nášho bývalého ministra zdravotníctva, že on teda akože neverí generikám. Ja som si to už niekoľkokrát overila. Marek, že to je problém? Že ty neveríš, že to generikum je rovnako kvalitné ako originál. A ty teda si myslíš, že tí pacienti by mali mať aj ten originál, že tu desať rokov zarábali milióny, však v poriadku, ja som na nich vďačná, to akože zas neberme, to farmafirmy sú klenot, ony nás tu reálne liečia, zachraňujú nám životy. Ale oni sa, samozrejme, tak ako všetci, správajú biznisovo. Ony keď môžu zarobiť milióny, tak prečo by to hodili oknom. No nie. A teraz akože celý problém je vlastne v tom, že náš bývalý minister zdravotníctva popiera podľa mňa vedecké dôkazy o tom, že generikum je rovnako kvalitné, rovnako výhodné a rovnako dobré pre toho pacienta. Lebo ak nie, tak mi vysvetli ten dôvod, prečo to tam pcháš, prečo si to na Šebovú hodil, že vlastne je tu liek, čo robí to isté, len bez doplatku, ale trváš na tom, aby aj tí originalisti mohli dať tú istú zľavu. V poriadku, akože. A tá zámienka má byť, že aby ten pacient nedoplácal. Marek, nedochádza ti, že sem nepríde to generikum? Že budeme platiť o 49 % viac za lieky zbytočne? Za tie peniaze sme mohli nakúpiť ďalšie lieky. To, čo ste spravili vecne, je, je katastrofa.
Druhá vec, akože to už menej ľudí zaujíma, je tá vaša ignorácia pravidiel, kam až ide. To je neuveriteľné. Po včerajšku, vy dnes predložíte pozmeňovák, s ktorým zásadne nesúhlasíme. Tá zmena je tam celú dobu od prvého čítania. A vy večer predtým alebo deň predtým dáte pozmeňovák, ktorý nikto nevidel, s nikým ste sa o ňom nebavili, ani koaliční partneri ho nevideli. Nevidel ho ani sektor. Obidvaja ste mali možnosť komunikovať s celým sektorom, lebo ja som vám to umožnila. Vďaka tomu vznikli tie pozmeňováky. Tak ste to prečo nevytiahli, Marek? Prečo tam si to nediskutoval s tými ľuďmi, ktorí mohli oponovať? Zbabelo deň predtým. A keď vám napíšem, že s tým nesúhlasím, tak ty mi odpíšeš že tuto Boris Kollár a Igor Matovič nesúhlasia s mojím vetom, s mojím nesúhlasom. Ignorácia koaličnej zmluvy, dobre. Toto môže byť ľuďom jedno, to poukazuje na váš charakter, ale vecne, to, čo ste spravili s tými, s tým, že ste umožnili ten doplatok znižovať, môže znieť dobre, ale vo výsledku vám hovorím, ste pomohli originalistom zarábať milióny eur na úkor pacientov. Je to veľká chyba a pokazili ste celý ten proces. Je to od vás nekorektné, lebo tá debata bola férová, bola, bola vecná, bola dobrá a mali sme na všetkom zhodu, okrem tohto. Tak vám teda gratulujem k vášmu výkonu.
Prosím, vážené plénum, aby ten druhý pozmeňovák v žiadnom prípade nepodporilo. Naozaj to vyzerá dobre, ale neurobí to dobrotu. Naopak, veľmi to uškodí. A keď sa podarí ten, ja budem určite hlasovať za návrh zákona ako taký celok, to je jedno, či prejde, alebo neprejde ten druhý. Vo výsledku ten návrh zákona je tak dobrý, že aj tak ho treba podporiť.
Ale ten druhý pozmeňovák pani Šebovej šialene kazí ten celkový efekt, ten celkový dojem a upozorňujem na to, práve preto je daný na poslednú chvíľu a ten proces je takýto, lebo jednoducho pán Krajčí veľmi dobre vedel, že tu bude problém a že tie argumenty v neprospech tohto návrhu zákona sú. A považujeme za nekorektné, že si to hodil na Zuzku Šebovú, Marek.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:25 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Janka, ja ani neviem, ako začať. Najprv na začiatku, tak som ti chcela poďakovať za podporu, ale jak si sa na konci rozohnila. Prepáč, ja si to vyprosím takéto reči, čo ty máš a neférovosť. Ja som sa nikdy nechovala, nezachovala neférovo voči tebe, takže neviem, o čom rozprávaš.
A na obhajobu, Marek Krajčí ma do ničoho nezatiahol, ja som svojprávna osoba a robili sme to spolu, áno, váhali sme, ale po dohode s našimi lídrami sme sa rozhodli ten pozmeňovák podať. Preto je to na poslednú chvíľu, Janka.
A ty poznáš moje stanoviská a vieš, že mojím záujmom je v prvom rade pacient. To, že nie každý môže switchnúť na generikum, je fakt. A nikto nepopiera účinnosť generík. Dokonca niekedy sú pre pacienta lepšie ako originály. Takže, prosím ťa, buď korektná aj ty a len tak bez ohľadu na medicínske opodstatnenie, lebo generiká, nikto ich nepopiera, Janka, nikto.
A keď hovoríš o hospodárskej súťaži, čo tak rada hovoríš, tak tým, že sme toto spravili, tým sme umožnili hospodársku súťaž, neviem, či mi rozumieš, ale ekonomiky je to tak. Pretože ten výrobca originálneho lieku má možnosť, má možnosť ísť dole na cenu generika. A takisto chceme, aby sem generiká chodili. Preto sme urobili ten jednoprahový vstup, aby to mali jednoduchšie. Ale to, čo si tu teraz porozprávala, že sem neprídu. Myslíš si, že to robíme bez konzultácie s odborníkmi alebo ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú? No nie, Janka. Nie, prepáč, uráža ma, urážajú ma takéto tvoje vystúpenia. Nikdy som na teba nereagovala, lebo sa nemienim znižovať na túto úroveň, ale vyprosím si takého jednanie, ako keby sme tu všetci my boli blbci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:40 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Poslankyňa za SaS je rozhorčená, že na poslednú chvíľu tu prišiel teda nejaký, nejaký pozmeňovák. Pani Cigániková, včera váš poslanec Kazda tu čítal o, začal o desiatej hodine tridsiatej minúte čítať pozmeňovák ku Sulíkovmu návrhu zákona. Čítal ho, neviem, dvadsať minút ho asi čítal, malo to toľko strán a povedal, že hlasovanie bude o jedenástej. Takže to na margo tejto schizofrénie, ktorú tu vy predvádzate, pretože včera ste urobili toto isté vy, len asi problém je celý ten, že rozdeľujete medzi opozičnými a koaličnými poslancami, že od tých opozičných vy ani neočakávate, že majú právo sa oboznámiť s tými zákonmi. A to, čo vás teraz rozčuľuje, že zrejme vám to urobili za chrbtom koaliční poslanci. Lenže podstata je tá, že toto vy robíte dlhodobo. A ešte vás chcem teda upozorniť, že tá vaša pani ministerka spravodlivosti sem prišla v podstate na zrýchlené konanie pri zmene Ústavy, čo si myslím, že je úplne že svetová rarita. Takže vlastná medicína, vlastná medicína. Tým pádom ja vám úplne kvitujem, že ste jej to urobili. Ďakujem.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:40 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, ja sa nevyznám v tomto zákone, ktorý predkladáme, ale hovoríme tu o nejakom, o nejakých profitoch pre monopoly, resp. či dôjde tá firma s generikami. Ale pokiaľ sa rozprávame s ľuďmi ohľadom farmaceutických liekov a pomôcok, tak najväčší problém, čo je momentálne, je reexport liekov, ktoré robia farmafirmy tuto v Slovensku sídliace alebo konkrétne lekárne. Takže možno tie zisky alebo tie, proste tie profity, ktoré, ktoré idú, nejdú na správne miesto. Ale nechám to na zváženie na váš výbor a čo sa dá s tým robiť. Vďaka.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:40 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zareagujem mierne širšie. Ja si myslím, že ideA a návrh tohto celého zákona je veľmi dobrý, naozaj ho kvitujem. Sú tam mnohé veci, ktoré, s ktorými každý človek, ktorý pôsobí v zdravotníctve musí súhlasiť. Takže naozaj myslím si, že v tomto je ohľade ten zákon dobrý.
Čo sa týka celého zákona, problém je skôr v tom, či naozaj ten zákon, ktorý je tam ambiciózny, vieme naplniť. To je ten najväčší problém, ktorý ja vidím. A to očakávanie tej verejnosti bude neuveriteľne veľké. Budem veľmi pozorne sledovať, ako sa to odzrkadlí v rozpočte ministerstva zdravotníctva v tých nákladoch, ktoré, o ktoré sa to zvýši, jak som to dobre počul a prečítal, tak je to skoro 150 miliónov.
Teraz sa ľudia nevedia dostať k inovatívnym liekom a poisťovne im nedávajú výnimky, pretože na to nie sú, nie sú na to kryté alebo nie sú na to pripravené peniaze, nie sú tie výnimky kryté peniazmi. A odrazu uvoľníme celý ten trh a máme takú predstavu, že každý dostane všetko bez akejkoľvek kontroly. Dosť.
Teraz k tomu čo je ešte tu, je táto debata. Ja si myslím, že v detaili sa skrýva ten diabol vždy. A tu naozaj je vždy problém, keď sa na poslednú chvíľu niečo schvaľuje. A my sami vieme ako napríklad dopadol, dopadol návrh zmeny alebo teda tá, ten, ten návrh, ktorým sa zmenila preskripcia u všeobecných lekárov a špecialistov. Rozbúrilo to celý ten, celý ten stav, ktorý tu existuje. Ešte raz, na toto treba mať nejaké dobré dáta. Ak tie dáta existujú také, že keď tie originálne firmy znížia tie doplatky, že nič sa na trhu nestane, že takéto niečo sme už niekde vo svete videli, tak ja by som bol za. Ale ešte raz, mali by sme vidieť nejaké dáta, čo to vlastne s tým trhom celým urobí. Ak klesne počet generík, tak to ozaj nie je dobrý nápad.
Ďakujem.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:40 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Zuzka Šebová, no nie si vždy korektná, minimálne teraz nie si, pretože ja som namietala tento návrh a ty si ho úplne v pohode podala. Že si vždy striktne za pacienta je, nie, vy ste vždy populisti striktne, ale to neznamená, že ste za pacienta. Ani lieky zadarmo neboli za pacienta, lebo rozdávate peniaze, ktoré môžu ísť na liečbu iných pacientov. A ani toto nie je za pacienta, lebo dávate originálnym farmafirmám milióny eur, ktoré mohli ísť na liečbu ľudí. To je proti pacientovi tento návrh.
Nemáš sa za čo urážať, hovorím len fakty. Ja som očakávala, že budeš vecne reagovať. V podstate vecne sme sa nedozvedeli že to, nijako si nevyvrátila, čo som ja hovorila. Predpokladám, že to urobí Marek. Skúsi si urobiť Marek Krajčí, ale až v záverečnom slove aby som náhodou naňho nemohla reagovať. Keď to urobíš inak, tak to ocením.
Tiež by ma zaujímalo, s kým si to konzultovala, lebo ja teda komunikujem s celým sektorom, nakoniec bola si pritom. Nie, nekonzultovala. A určite nie s výrobcami generík, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia. Marek zrejme v tom záverečnom slove povie, že pacientské organizácie tie s tým čiastočne súhlasili, že? Ale tie pacientské organizácie súhlasia iba v prípade, že vypadne, že nebude iný liek k dispozícii. Takže nie s týmto, len aby teda si ich potom nepoužil, lebo toto predpokladám, že spravíš.
Pán Taraba, máte jednoznačne pravdu. Toto sa nerobí, takisto ako to nemal včera robiť, nemali by sme to robiť vždy. Richard Sulík sa aj za to ospravedlnil, že tá situácia vznikla, to hlasovanie bolo nakoniec o sedemnástej, napriek tomu, že sme dali o jedenástej návrh, práve preto aby sme vyšli v ústrety. Ale chcem povedať, že je nekorektné, keď sa to vyčíta mne, lebo ja na tom zdravotníckom výbore, ja odložím výbor, a to vám opozícia potvrdí, o štyri dni, o päť dní, o týždeň, keď treba. Všetky pozmeňováky sa snažím dať dopredu. Nikdy sa nehlasuje o pozmeňováku, ktorý nie je dlhší ako 24 hodín a bolo to aj v tomto prípade.
No a ešte, pán Baláž. Vladko, ty chceš dáta, no problém je, že tú diskusiu zdržovali, ako nie sú žiadne dáta, ani dohody, to je proste len mocenský boj. Majú tie hlasy, tak si to schvália. Nevadí, že to uškodí ľuďom.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:40 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Samozrejme, diskusie sa nebojíme, však o to, preto tu sme teraz. A ináč, Janka, ja chcem zase úprimne poďakovať, že akože rozhorčila si sa, úplne to chápeme. My sme včera dlho zvažovali, čo urobíme. A úprimne poviem, naozaj nakopli ma tie pacientské organizácie, včera keď som bol v tej televízii. Lebo sme sa trošičku bavili aj o tomto, čo sa vlastne od 1. 8. stane.
Problém, ktorý nám zákonodarcovia, áno, aj na ministerstve zdravotníctva pripravili, my sme naozaj najskôr neidentifikovali. To, že sa malo toto stať so zakázaním alebo zakázaniu kompenzovať firmy generiká do 1. 8. tu nebolo. To znamená, to, čo by sa nám stalo, je, že pacient by po 1. 8. v tejto naozaj nesmierne náročnej situácii, kde je vysoká inflácia, stúpajú nám ceny, prišiel do lekárne, lebo on by určite dovtedy nebol prestavený na generikum, a zrazu by tam mohol mať na jednom balení lieku až do 39 euro doplatok. A keby sa, samozrejme a však my teraz tlačíme na to, aby sa tie lieky, a to sú najmä tie drahšie lieky, predpisovali aj na dlhšie obdobie, aby nemuseli chodiť k lekárom. A keby mal viac tých krabičiek, no tak, samozrejme, že ten doplatok by mohol byť akože naozaj absolútne neúnosný, máš pravdu. Tým pádom, že je na trhu dostupné generikum, dokonca by mu ten doplatok ani sa potom nevrátil, aj keby to bol sociálne odkázaný človek. Takže naozaj vznikla situácia, ktorá, ktorá by sa obrátila podľa mňa aj proti vám. Ja viem, že vám to možno až tak nie je jedno, lebo vy zastupujete trošku iných voličov. Ale my naozaj zastupujeme aj presne týchto voličov a nám to teda vôbec jedno nie je. Takže to je jeden prvý problém je, že to zrazu nárazovo to vznikalo a nárazovo by to vzniklo, doteraz to tak nebolo.
Ďalšia vec je tá, že my sa nebojíme, že generiká nebudú vstupovať na trh. A ja poviem hneď niekoľko argumentov a zároveň aj poradím generikám, čo môžu urobiť, aby na ten trh vstupovali.
Po prvé, nie je to úplná pravda, že až keď skončí patent, až vtedy tie generiká sa začnú vyrábať. Nie, nie, nie, oni sa už predregistrujú zhruba dva roky predtým, ako sa plánovane skončí patent daného lieku, aby okamžite, ak tento patent skončí, mohli vstupovať na trh a to sa vlastne deje. Aj teraz na ministerstve zdravotníctva ti už vedia povedať, ktoré generické firmy sú pripravené zabojovať o tento trh, keď sa skončia patenty originálnych liekov, tým sa dá aj veľmi dobre predpokladať mnohé veci, ktoré sa trhu budú diať.
Avšak, keď generikum vstúpi, keď generikum vstúpi na trh, tak ono má jednu výbornú vec. Aj keby hneď ten originál liek kompenzoval na jeho cenu, a to je to čo ja odporúčam, generikum môže, samozrejme, uzatvoriť zmluvy s poisťovňami, kde im dá zľavy. A to sa volá tzv. centrálne nákupy a potom poisťovne sú tie, ktoré motivujú lekárov, aby tých svojich pacientov na tie generiká prevádzali. A to je podľa mňa najlepší spôsob.
Teda nie ten, že pacient príde do lekárne a chudák nechá tam 150 euro, ale ten, že ho o tom presvedčí jeho vlastný lekár. A nielen to. Ten lekár, samozrejme, je bonifikovaný za to, že takéto generikum mu zdravotná poisťovňa umožní predpisovať a on ho teda predpisuje. Takže, samozrejme, on je na tom aj zainteresovaný, aby to urobil, čo je podľa mňa veľmi dobrý mechanizmus, aby sme prevádzali našich pacientov na generiká v prípade, že to schváli jeho lekár. Teda nie že je donútený v lekárni, lebo nemá na doplatok, ale ten jeho lekár sa sám tak rozhodne po rozhovore s ním a po zvážení jeho zdravotného stavu, že v tomto prípade je to balenie lieku, namixovanie tých liečiv, lebo vie, že tam je strašne veľa, strašne je tam veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú, že to nie je také jednoduché. Že niekedy z tých generík vyskladať napríklad ten originál, to sa skrátka nedá. Aa ty to veľmi dobre vieš.
Takže pardon, nie je to úplne tak, ako hovoríš. A toto musí naozaj zvážiť ten lekár, že či takéto niečo sa pre toho pacienta dá spraviť a ešte on je na tom aj motivovaný tou poisťovňou, aby to urobil. A podľa mňa takto sa to má diať. To znamená, ja naozaj odporúčam, je tu jednoprahový vstup. Budú môcť vstupovať generiká. My sme im naozaj dovolili, aby tie ďalšie generiká nemuseli dávať 10- a 5-percentné zľavy, pre nich to v skutočnosti by asi ani problém nebol. Tam podľa mňa celý problém je to, že im by erodovala cena v Európskej únii a toho sa oni boja. Preto taký veľký tlak bol na to, aby sme zaviedli jednoprahový vstup. Ja si v žiadnom prípade nemyslím a ani také analýzy neexistujú, že tým, že sme zrušili jednoprahový vstup, sme ušetrili nejaké peniaze vo verejnom zdravotnom poistení. Neušetrili.
My, naopak, nás to bude pravdepodobne stáť nejaké milióny naviac, avšak pokiaľ si zdravotné poisťovne dobre budú plniť svoju úlohu, ale aj možnosti ochrancov verejného zdravotného poistenia, teda našich odvodov, tak budú s generikami sa snažiť podpisovať zmluvy o centrálnom nákupe, a to budú ďalšie zľavy, z ktorých už budú benefitovať samotné poisťovne. A toto je ten trh, ktorý ty uznávaš, ktorý sa mne veľmi páči. A v tomto prípade som presvedčený, že ho inicializujeme. Keby sme nedali šancu originálom skompenzovať na úroveň cenu generika, generikum by nebolo vôbec tlačené do nejakého centrálneho nákupu, hej. Ono by sa naozaj mohlo spoliehať na tú dieru v trhu, ktorú by spôsobil to, že ten originál to nemôže kompenzovať a ten chudák pacient by zistil, že má veľký doplatok, tak čo by mu iné zostávalo a musel by sa buď sám to zaujímať a keď sa tomu nerozumie, tak by to zaplatiť. Žiaľ, tak je to.
Ďalšia vec je, však ty to veľmi dobre vieš, že ten fixný doplatok je vypočítaný tak, akože na sociálne únosný, preto sú tam tie tri percentá z priemernej mzdy. Ale to ako to v zákone bolo zadefinované, bolo to zadefinované tak, že pokiaľ by ten doplatok bol vyšší ako 3 %, tak ten originál môže skompenzovať, hej. My sme zakázali to kompenzovať len v tých skupinách, kde sú aj lacnejšie alternatívy. Tam sme to zakázali. Tak pokiaľ by bola pravda, že tie generiká nevstúpia na náš trh, pretože originál môže skompenzovať, tak tento zákon to vôbec neriešil. Oni by tak či tak vstupovali aj tam v tých skupinách, kde by ten originál to kompenzovať mohol, lebo ten doplatok by bol sociálne neúnosný.
A myslíš si, že by nevstupovali? Vstupovali. A budú vstupovať aj teraz. Garantujem ti. To je skrátka biznis, ktorý dobre funguje, a my ich len prinútime, aby robili centrálne zmluvy a aby poisťovne mohli ušetriť ďalšie peniaze z verejného zdravotného poistenia. Takže ja mám úplne opačný názor ako ty a som ochotný, s kýmkoľvek sa o tom takto baviť.
A zároveň sme zamedzili tomu, aby prišiel pacient 1. 8. do lekárne, lebo však ten zákon začal platiť relatívne veľmi rýchlo ešte v lete, a vypadli mu oči z jamiek, koľko musí v tejto situácii doplatiť za svoj liek, za ktorý predtým nemal absolútne žiadnu úhradu. Toto nebolo správne. A naozaj sme na to prišli náhodou, pretože my sme ten zákon, však to má obrovské množstvo strán, my sme sa spoľahli, že sú tam vytrakované zmeny, ktoré v tom zákone boli, a táto zmena tam nebola vytrakovaná. Upozornili nás na to až, až, až pacienti a, samozrejme, niektoré organizácie, ktoré si to potom všimli po prvom čítaní. Takže, áno, predtým sme, žiaľ, o tom nevedeli. My sme netušili, čo sa v tom zákone stalo, že takéto niečo tam generické firmy pre našich pacientov pripravili.
Takže my sme naozaj urobili veľký ústupok nielen generikám, myslím k liekom, ale aj k biologicky podobným liekom. Ten jednoprah je veľkým motivátorom toho, aby vstupovali vo vyššom množstve na ten náš, áno, malý trh. Zároveň to umožňuje mať väčšiu ponuku generík pre zdravotné poisťovne, ktoré môžu si vynegociovať čo najvýhodnejšie zľavy s jednotlivými generickými firmami práve pre svojich poistencov a klientov, a tým pádom motivovať lekárov, aby ich predpisovali.
Takže ja by som k tejto jednej veci len takto povedal. K tým ostatným veciam potom už sa vyjadrím len krátko v tom záverečnom slove.
Nech sa páči.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:40 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video