66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.6.2022 o 15:10 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:10

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1425 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, tlač 970, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 524 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 213 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 221 zo dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Hlasovanie bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem sa iba opýtať, ideme do poradia, teraz Štátna pokladnica, tak? Áno? Dobre, ďakujem.
Čiže kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vám, aby som vás požiadal o podporu návrhu zákona, ktorého cieľom je spresnenie ustanovenia o osobitnom účte Štátnej pokladnice s ohľadom na zúčtovanie príjmov a výdavkov na tomto účte. Je to potreba vyplývajúca z aplikačnej praxe. Potom spresnenie ustanovení týkajúcich sa postavenia ARDAL, čo je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vo vzťahu k investorom a účastníkom finančného trhu s ohľadom na určitú zastaranosť aktuálneho zákona. A potom ďalší cieľ je úprava v súvislosti, súvisiacich zákonov, legislatívno-technické pripojenia, prepojenia na zmeny v zákone o Štátnej pokladnici, a to zákona o dlhopisoch a zákona o rozpočtových pravidlách.
Ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia a kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Odporúčam, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali dnes o piatej hodine.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1422 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 5 až 19, 21 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 4 a 20 hlasovať spoločne bez odporúčania gestorského výboru. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 351 zo 14. júna 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia a kolegyne, predloženým vládnym návrhom zákona sa transponuje Smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní, je to takzvaná DAC7 a implementujú sa požiadavky určené touto smernicou.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a získanie významného zdroja investícií pre finančnú správu na zabezpečenie plnenia daňových povinností. Rozširuje sa existujúci rozsah automatickej výmeny informácií o novú kategóriu, a to informáciu o príjmoch dosahovaných predávajúcimi v rámci digitálnej platformy. Zavádza sa povinnosť pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ako napríklad Booking a Uber oznamovať finančnej správe informácie o predávajúcich a o ich príjmoch dosahovaných prostredníctvom platforiem. Finančná správa bude tieto informácie vymieňať s príslušnými orgánmi členských a zmluvných štátov. Povinnosti sa budú týkať platforiem v oblasti prenájmu nehnuteľností, poskytovania osobných služieb predaja tovaru a prenájmu dopravných prostriedkov.
V súlade s termínmi určenými smernicou sa účinnosť zákona navrhuje od 1. januára ´23 a prvá automatická výmena týchto informácií sa uskutoční do konca februára ´24.
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

14.6.2022 o 15:10 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Hlasovanie o tomto bode programu bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 15:25 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Kolegovia a kolegyne, dovoľte, aby som vám teda odprezentoval program stability, teda inak povedané vývoj fiškálnej pozície a predpokladaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. A je to základ pre prípravu rozpočtu verejnej správy na budúci rok.
Tento materiál bol zároveň predložený aj Európskej komisii v rámci štandardného cyklu európskeho semestra. Napriek pretrvávajúcej neistote spojenej s rastúcimi cenami konfliktom na Ukrajine sa na celom horizonte programu stability zatiaľ očakáva rast slovenskej ekonomiky. Hospodárstvo sa v tomto roku bude postupne zotavovať z pandémie, no invázia Ruska na Ukrajinu oživenie pribrzdí. Rastúce ceny energií sa budú pretavovať do zvýšenia cien spotrebiteľských tovarov a služieb, čo bude znižovať spotrebu domácností. Hrubý domáci produkt by mal v tomto roku rásť miernejšie, a to o 2,1 %. V budúcom roku bude výraznejšou podporou pre ekonomiku končiace programové obdobie čerpania európskych fondov a zdrojov z plánu obnovy.
V nasledujúcom období bude ekonomický vývoj tlmiť očakávaná konsolidácia verejných financií a rast HDP klesne pod 2 % a ekonomika sa prestane prehrievať.
Plánom vlády je už v roku ´23 výraznejšie znížiť schodok verejných financií, ktorý by mal v tomto roku dosiahnuť 5,1 % HDP. Parlamentom schválené výdavkové limity budú od roku ´23 určujúce pre riadenie verejných financií. Cielené deficity verejnej správy na úrovni 2,4 %, 2,3 % HDP pre roky ´23 a ´24 rešpektujú prvýkrát indikatívne stanovené výdavkové limity, ktoré pre účel programu stability vypočítava Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Limity a rozpočtové ciele budú pre, budú ešte radou a ministerstvom financií aktualizované približne v júli na základe aktuálnych prognóz, pričom po schválení v parlamente sa od roku ´23 stanú plne záväzné.
Hrubý dlh sa v strednodobom horizonte vráti hlbšie pod hranicu 60 % HDP. Riziká a dlhodobé udržateľnosti verejných financií však pretrvávajú. Po náraste zadlženia nad 63 % HDP v minulom roku sa verejný dlh v pomere HDP stabilizuje a pri splnení rozpočtových cieľov do roku ´23 sa vráti pod 55 % HDP.
Indikátor dlhodobej udržateľnosti verejných financií však ostane v pásme vysokého rizika, čo odzrkadľuje najmä silný nepriaznivý vplyv nákladov súvisiacich so starnutím populácie. Pokles zadlženia za horizontom programu stability tak bude možné dosiahnuť len ďalším zvyšovaním príjmov, znižovaním výdavkov alebo kombináciou prostredníctvom zásadnejších štrukturálnych reforiem.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 15:25 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Programu stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025, tlač 1013.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedenej problematiky. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1061 zo dňa 10. mája 2022 pridelil program stability na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru pre európske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania Programu stability Slovenskej republiky iné stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému programu zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu program zobrať na vedomie. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k programu stability Slovenskej republiky vyjadrených pod bodom III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade program stability zobrať na vedomie. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 352 zo dňa 14. júna 2022. Výbor ma zároveň určil za spravodajcu výboru a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a po druhé, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 15:25 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video