78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 13:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
No v podstate, tak ako sme aj včera teda videli aj na tlačovej konferencii, súčasťou teda veľkej dohody pána premiéra a teda Richarda Sulíka ako šéfa SaS-ky sme našli cestu, ako sa teda dohodnúť na štátnom rozpočte a teda plus o ďalších veciach. Takže vyplýva vlastne z toho to, že sme teraz momentálne otvorili rozpravu, kde tie výhrady a tie vylepšenia, to takto to poviem, rozpočtu teraz vlastne prednesiem. Dovolil by som si teda pár slovami najprv uviesť alebo odôvodniť pozmeňujúci návrh a následne ho celý prečítam.
Pozmeňujúci návrh má 7 bodov. Prvý bod je, nazvime to, legislatívno-technická úprava, ktorá zabezpečí, aby bolo možné z dôvodov efektívneho čerpania prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ale aj prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na teda financovanie týchto projektov zabezpečuje možnosť prekročenia celkových výdavkov rozpočtu uvedených v § 1 ods. 1. Je to vlastne vec, ktorá zabezpečí, ak je nejaká korekcia tak tie, aby sa vedeli posunúť proste naspäť, naspäť do únie. Je to skôr legislatívno-technická úprava.
Čo sa týka bodu dva. Tak vlastne vkladá sa za § 6 nový § 7, ktorý vlastne zavádza do rozpočtu výdavkové limity. Pre zaujímavosť poviem, vlastne určuje teda limit verejných výdavkov pre rok 2023 41 321 154 940 euro. Takže takto vlastne sa zavádzajú výdavkové limity do štátneho rozpočtu pre budúci rok. Ten súvis je taký, že ráno sme vlastne rokovali, a teda zajtra v tom balíku hlasovaní sa teda zároveň bude schvaľovať to skrátené legislatívne konanie alebo teda ten návrh, ktorý umožňuje, že ak teda Európska únia má vypnutú konsolidáciu, teda z nejakých dôvodov, tak tie výdavkové limity vlastne nemusia byť aplikované ani teda na náš rozpočet. Ale teda, samozrejme, tým ďalším krokom musí byť, že do toho rozpočtu musia byť dodané. Takže tu aj táto výhrada, ktorú mala aj samotná RRZ teda ale aj my ako SaS-ka, takže týmto je vyriešená. Týmto bodom 2. Samozrejme, sú tam ešte ďalšie detaily, že čo sa deje, aký je teda rozpočet s výdavkami, ktoré sú nižšie ako stanovený limit. To je vlastne v poriadku a ak teda má rozpočet vyššie výdavky ako stanovený limit, tak sa tam ustanovuje, že teda platí to nižšie číslo, ten samotný limit výdavkov. To je ten princíp fungovania vlastne, že teda disciplinujú, disciplinujú politikov alebo teda krajinu, aby neboli výdavky proste nad limitovanú hodnotu. Dobre.
Ďalším bodom bolo alebo ďalšími výhradami bolo rozpísanie určitých položiek z rezerv všeobecnej pokladničnej správy, kde teda boli proste, či už teda bez konkrétneho účelu, alebo keď aj s účelom, ale nie priamo k dispozícii k jednotlivým rezortom. Takže tie výhrady boli, aby sa veci presunuli do rezortov. Tu si myslím, že aj je fajn, že tu sedí pán minister zdravotníctva, pretože tá najvyššia suma dokopy, ak sa nemýlim, je to nejakých 820 mil. spolu zložená z viacerých. To potom bude vidieť z toho pozmeňováku, konkrétne sa presúva priamo do rezortu zdravotníctva, či už ako platba za poistencov štátu, či už ako rezerva 80 mil. je tam na energetické výdaje a ešte potom, ešte potom ďalšie do tej celkovej sumy. Takže toto sa, toto rieši tento pozmeňujúci návrh.
To isté sa deje teda v oveľa nižších sumách pre rezort spravodlivosti. Tam sa presúva rádovo asi 33 mil. No a, samozrejme, ďalšie body toho pozmeňujúceho návrhu upravujú toto v jednotlivých prílohách rozpočtov a v jednotlivých tabuľkách. Takže toho čítania bude o niečo viacej, ale stále sa to týka tohoto. To je aj piaty bod a aj šiesty, ktorý teda rieši vlastne tú samotnú celkovú platbu za poistencov štátu.
Poviem toľko, že som veľmi rád, že sa podarilo nájsť túto zhodu. Čaká nás k nej alebo teda potrebujeme k nej ešte viacero krokov, viacero hlasovaní, viacero ešte ďalších pozmeňujúcich návrhoch v iných návrhov zákonov. Ale teda verím, že dokážeme toto celé zvládnuť, a tým posledným hlasovaním bude hlasovanie vlastne o rozpočte a teda verím, že ešte pred Vianocami dokážeme teda krajine doručiť rozpočet, ktorý teda bude vylepšený. Bude opravený, ale teda v tomto momente hlavne bude. Takže týmto by som si vás zároveň dovolil požiadať o jeho podporu a prečítam teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Mareka Šefčíka a Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023, tlač 1193.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené do štátneho rozpočtu, určené na ďalšie použitie."
2. Za § 6 sa vkladá nový § 7, ktorý znie:
"§ 7
(1) Limit verejných výdavkov pre rok 2023 je 41 321 154 940 eur. Tento limit verejných výdavkov sa ustanovuje do schválenia limitu verejných výdavkov podľa odseku 3; ustanovenie osobitného predpisu12) tým nie je dotknuté.
(2) Ak limit verejných výdavkov vypočítaný a predložený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada") je rovný alebo vyšší ako limit verejných výdavkov podľa odseku 1 prvej vety, uplatní sa limit verejných výdavkov podľa odseku 1 prvej vety.
(3) Ak limit verejných výdavkov vypočítaný a predložený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť na rokovanie Národnej rady je nižší ako limit verejných výdavkov podľa odseku 1 prvej vety, Národná rada rozhoduje o tomto nižšom limite verejných výdavkov. Ak je Národnou radou schválený nižší limit verejných výdavkov, uplatní sa pre rok 2023 tento nižší limit verejných výdavkov"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
"12) § 30aa ods. 22 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z."
Doterajší § 7 sa označí ako § 8.
3. V prílohe č. 3 v kapitole Ministerstvo spravodlivosti SR sa suma výdavkov spolu "773 245 628" zvyšuje o sumu 33 017 264 eur, suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti "615 543 932" zvyšuje o sumu 33 017 264 eur a suma výdavkov na plat na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania "307 009 524" sa zvyšuje o sumu 10 494 420 eur. V kapitole Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa suma výdavkov spolu "1 730 175 602" zvyšuje o sumu 820 100 136 eur a suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti "1 352 746 676" sa zvyšuje, sa zvyšuje spolu "7 779 199 009" znižuje o sumu 853 117 400 eur, suma výdavkov spolu bez a prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti pardon, pardon. Vrátim sa takto, suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti "7 368 887 754" sa znižuje o sumu 853 117 400 eur a suma výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania "139 357 694" sa znižuje o sumu 10 494 420 eur.
Zmeny výdavkov v kapitolách sa premietnu aj v riadku "Spolu".
4. V prílohe č. 4 v kapitole 13 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa suma výdavkov spolu za kapitolu "773 245 628" zvyšuje o sumu 33 017 264 eur a suma výdavkov na program 08P Financovanie systému súdnictva "447 756 669" sa zvyšuje o sumu 33 017 264 eur.
"1 730 175 602" sa zvyšuje o sumu 820 100 136 eur, suma výdavkov na program 07A Zdravotná starostlivosť "1 576 789 441" sa zvyšuje o sumu 515 100 136 eur, suma výdavkov na podprogram 07A01 Poistné za poistencov štátu "1 102 969 007" sa zvyšuje o sumu 515 100 136 eur a suma výdavkov na program 07B Tvorba a implementácia politík "64 151 442" sa zvyšuje o sumu 305 000 000 eur. V kapitole 48 - Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu za kapitolu "7 779 199 009" znižuje o sumu 853 117 400 eur.
5. V prílohe č. 6 Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa v riadku Rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien suma "891 009 546" znižuje o sumu 33 017 264 eur, vypúšťa sa rezerva na legislatívne pardon, vypúšťa sa Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 a výdavky v zdravotníctve v sume 400 000 000 eur a v riadku Rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií sa suma "940 000 000" znižuje o sumu 80 000 000 eur.
Uvedené zmeny sa premietnu aj v riadku "Spolu" prílohy č. 6 Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023.
6. V prílohe č. 7 Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2023 sa suma "1 102 969 007" zvyšuje o sumu 515 100 136 eur.
Ďakujem pekne, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 13:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec, hovoril si, že po veľkej dohode Sulíka a pána premiéra. To myslíš teraz koho? Matoviča alebo Hegera? No len kvôli tomu, či to bude platiť, sa pýtam. Aj keď obidve možnosti nemusia nič znamenať, ak je to Heger a Matovič, o tom nevie, tak to môže byť problém, ak je to Matovič, vieš sám, že viac-menej rozhodnutia na poslednú chvíľu. Inak som veľmi rád za ten pozmeňovák, že sa tam presunuli tie financie do tých jednotlivých rezortov.
A rád by som sa spýtal ešte jednu otázku, ste tam podpísaní traja predkladatelia toho pozmeňováku, pán poslanec Šefčík, na ktorej presne časti toho pozmeňováku sa podieľal?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 14:10 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
To, že sa presunuli položky zo Všeobecnej pokladničnej správy tam, kde tie položky majú presunuté byť, to znamená do zdravotníctva najmä, to naozaj kvitujem a vítam a zároveň vítam to, že po dohode, ktorá ako vzišla na svetlo sveta, že bez Matoviča je každá dohoda možná, s Matovičom dohody nie sú možné. To, že dohoda Sulík - Heger, je zatiaľ platná, ale dnes sme ešte stále len v dni 21. 12. 2022, čo zajtra už nemusí byť pravda, pretože ako vieme, ak sa niekto zle vyspí, tak všetky dohody zruší a zrúca ich jednoducho zo stola. Čiže ak sa, ak tento rozpočet zostane v platnosti a aspoň sú tam nejaké čerešničky, ako je zrušenie koncesionárskych poplatkov, čo naozaj kvitujem a vítam, naozaj je to konečne rozumný krok, pretože platiť za niečo, čo neposkytuje občanovi dostatočnú kvalitu alebo dostatočnú informovanosť, nie je veľmi správne. A ak bude RTVS financovaná zo štátneho rozpočtu, tak bude mať troška iný prísun aj finančných prostriedkov, ale zároveň aj inú možnosť troška pôsobiť na mediálnom trhu a mediálnej scéne.
Ale najväčšou výhrou alebo výzvou, ak to zostane v platnosti aj zajtra, budem považovať to, ak sa všetkých 820 mil., ktoré sú naozaj určené pre zdravotníctvo, dostanú do zdravotníctva a zostanú v tom zdravotníctve, čiže pevne verím, že dohoda Heger - Sulík bude platiť, ak už je vláda v demisii aj spoločne so stranou SaS dohodnutá na podpore tohto štátneho rozpočtu, tak pevne verím, že zajtra sa nedozvieme nejakú inú informáciu. Áno, v tejto časti programu sme ako opozícia naozaj už iba štatisti, môžme to troška okomentovať, ale keďže došlo k dohode zatiaľ, tak táto dohoda je na, na platnosti. Ale či to bude platné aj zajtra, vieme to veľmi slabo ovplyvniť a už tretí deň tu len prešľapujeme vodu a vidíme, že ako sa každý deň všetko mení.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 14:10 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Marián som rada, že sa nám podarilo nájsť zhodu a môžeme schváliť ešte pred Vianocami rozpočet na rok 2023. V týchto ťažkých časoch je to nesmierne dôležité pre občanov Slovenskej republiky a rovnako aj pre všetky inštitúcie a podnikateľské subjekty a hlavne pre samosprávy, ktoré netrpezlivo čakajú na tento zákon roka. Je chvályhodné, že sa nám podarilo zakomponovať aj výdavkové limity, ktoré boli podmienkou Európskej únie, aby sme mohli čerpať prostriedky z plánu obnovy. Politika je umenie možného, preto vítam pozmeňovací návrh, ktorý si Marián prečítal a verím, že zajtra rozpočet na rok 2023 schválime a takto všetci pokojne odídeme na vianočné sviatky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 14:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Skúsim teda, áno, dohoda bola robená teda s pánom dočasne povereným premiérom Hegerom. Ja som presvedčený, že no dostali sme sa do stavu, kde sme, hej, že vlastne všetko sa uvádza, že dočasne poverený, ale ja si myslím, že o to viac je teraz dôležité, aby sme to celé dokázali dotiahnuť do konca a skutočne doručiť za jedno teda prijatý štátny rozpočet, pretože ten je potrebný aj pre samosprávy, teda nielen pre samosprávy, ale, samozrejme, vždy je dobré, keď krajina má rozpočet. Dokonalý možno nie je ani teraz, samozrejme, ale na to sú rozpočtové opatrenia, dá sa už s ním počas roka pracovať, veď aj svet sa mení aj rozpočet vie doznať zmien ešte ďalších počas roka, ale teda musí byť akože, to, že sa vyhneme rozpočtovému provizóriu, je, samozrejme, veľmi dobrá správa.
Čo sa týka tej celej dohody, áno, spomenul to pán poslanec Kočiš, je to celé širšie presne tak. Súčasťou je 10 % pre gastro na celý rok, 10 % pre športoviská na celý rok, je tam zníženie registračnej dane pre motorové vozidlá a jej ekologizácia, ale výsledok je, že ľudia vo finále zaplatia asi 30, 32 mil. menej ročne.
Takisto tie spomínané zrušenie koncesionárskych poplatkov a ich nahradenie financovaním zo štátneho rozpočtu, takisto je tam aj zvýšenie dane na hazard, čo teda tiež je zmysluplné a je to urobené tak, aby to bolo dobré aj pre štát, ale, samozrejme, aj zmysluplné aj pre samotný sektor, lebo vždy treba strážiť aj vlastne tú, tú mieru toho celého. Takže v tomto si myslím, že táto dohoda nás bude čakať ešte celé poobedné rokovanie, ešte sa tu nejakých pozmeňovákov načítam, ale som aj ja presvedčený, že to celé dokážeme dotiahnuť na zajtrajšom hlasovaní do úspešného cieľa a vlastne odídeme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 14:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Hlasovanie zajtra o jedenástej hodine ako posledné hlasovanie z celého bloku hlasovaní, čiže posledné hlasovanie bude rozpočet.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 14:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte mi otvoriť rozpravu k tomuto zákonu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 14:40 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
OK. Chcela by som vyňať na samostatné hlasovanie body, teda z informácie, body 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 47 a 62. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ešte raz vás poprosím, aby si to pán spravodajca mohol poznačiť.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
1 až 12, potom 14, 47, 62. A chceš aj vedieť, ktorý je ktorý? Dobre. Takisto by som podala pozmeňujúce návrhy dva. Ja som späť vzala tie dva, ktoré, ktoré chcem meniť preto, lebo prišlo v rámci schválenia rozpočtu, schvaľovania rozpočtu prišlo k dohodám, ktoré oceňujem a ktoré pomôžu, aby prešli dobré návrhy.
Tie dva návrhy sa týkajú percenta za poistencov štátu a na to naviazaných, na to naviazané obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Asi k tomu zbytočne budem to nejak dopodrobna vysvetľovať, takže prečítam, prečítam tie pozmeňovaky, v čom sa to mení oproti tomu, čo som pôvodne predkladala. Je to, že sa posúva účinnosť toho percenta za poistenca štátu o rok neskôr, a to z toho dôvodu, že financie na to sú vlastne štrukturálnym výdavkom štrukturálneho charakteru. A keďže SaS presadila výdavkové limity do rozpočtu, tak vlastne takýto návrh by potom presahoval o nejakých 60 až 100 mil. vlastne tie výdavkové limity, pretože tie riešia práve štrukturálny deficit. Z tohto dôvodu sme súhlasili s odkladom o rok neskôr, ale zároveň sme dostali prísľub, že do rozpočtu zdravotníctva prídu v priamej tranže potrebné peniaze, teda minimálne 740 mil. plus 80. Takže aj rok 2023 bude vykrytý, čo opäť oceňujem. Čiže dovolím si prečítať pozmeňujúce návrhy.
Ten pozmeňujúci návrh druhý k zisku je iný iba v tom, že aby nenaväzoval na priamo, aby nebol priamo spojený s prvým pozmeňujúcim návrhom, aby prípadne mali poslanci možnosť si vybrať iba jeden z nich, pokiaľ tak uznajú za vhodné. Aj keď úprimne odporúčam hlasovať za dvojočkovú ako takú, pretože je odkonzultovaná s celým sektorom, so zdravotnými poisťovňami. Toto môže niekoho iritovať, ale znamená to, že naozaj nikoho nezlikviduje, nikomu nesťaží fungovanie na trhu a nebudú z toho ani, ani žiadne pokuty a ako dôsledok súdnych sporov. Zároveň ale zabezpečuje tú garanciu, že keď dáme do zdravotníctva viac peňazí, tak jednoducho je tam, je tam horný limit a zároveň obsahuje, a to je pre mňa najdôležitejšie, tzv. KPI kritéria, teda kritériá kvality, ktoré naväzujú na priamy prínos pre poistenca. To som tu už niekoľkokrát hovorila. Tie kritériá kvality môžme meniť, môžme dopĺňať, môžme s tým pracovať. Hlavné je začať s tým, aby sme povedali, milá poisťovňa, tvoje miesto je tu na to, aby sa starala o poistencov a iba v prípade, ak zabezpečíš dostatočných, dostatočne včas dostatočný počet lekárov, ambulancií a to, čo pacient potrebuje, možnože aj nejaký komfort, objednávanie na termín a ďalšie veci, iba v tom prípade dostaneš viac peňazí. Tento istý kľúč je zaznamenávaný aj v prvom pozmeňováku k tomu percentu za poistenca štátu, kde tiež od roku 2026, čo ma mrzí, lebo ja si myslím, že toto mohlo byť skôr, ale teda bola takáto dohoda, od roku 2026 bude pol percenta navyše pre sektor práve vtedy, ak, ak prinesú konkrétny prínos pre poistenca, pre pacienta v takejto podobe. Ono sa to na začiatku roka dohodne. Povie sa presne aké kritéria. Aké percento objednaných pacientov, preventívnych prehliadok a tak ďalej a tak ďalej. A toto, keď sa splní na konci roka, tak vlastne je tam finančná odmena. To dôležité je to slovo motivácia. Že my vlastne vytvárame v oboch prípadoch motiváciu, aby si sektor sadol a spoločne lekári, ambulancie, nemocnice, poisťovne, ministerstvo, pacientske organizácie za jedným stolom povedali, toto sú kritériá, ktoré vieme za tieto peniaze splniť. A nech to napíšu na papier, nech sa to dá odmerať. A na konci roka, keď sa to odmera, či to naozaj splnili to, čo rozpráva, že za tie peniaze vedia. A keď to splnia, potom nech sa páči, nech ich majú. Ale keď to nesplnia, nemajú ich za čo dostať. Tento kľúč je veľmi dôležitý, aby sme začali meniť. A upozorňujem, až tak na tých samostatných kritériách nezáleží. Ja do tých kritérií by som dala hocičo, hocičo vybrala, viac-menej, nie úplne hocičo, ale teda až takto nedeliť, nenásobiť. Strašne dôležité je začať s tým konečne. A potom uvidíme, keď to pôjde, uvidíme, čo tam treba ešte pridať, čo prípadne odobrať. Každý rok to treba na tomto pracovať. Samozrejme, ruku nad tým bude mať ministerstvo zdravotníctva, ale aj ono má motiváciu dohodnúť kritériá, ktoré budú realizovateľné na konci a ktoré budú prínosom. Na druhej strane, keď dostáva peniaze, tak toto je vlastne kľúč na, na ten sektor, aby sme mohli povedať, no tak áno, my vám chceme dať viac peňazí, ale povedzte mi, čo za to. Nie len to, že budete tu, ale čo navyše za to. Toto je podľa mňa mechanizmus, ktorý naozaj môže byť revolučný, pokiaľ sa dobre uchopí a ja teda veľmi dúfam, že toto sa podarí a že to bude prvý krok k spolupráci, pretože toto zabezpečí, že by z toho, v tom sektore malo byť aspoň nejaká slušná minimálna základná suma peňazí a možnože menej nervozity a viac plánovania a bude sa dať pracovať na ďalších veciach.
Takže s dovolením prečítam tie pozmeňujúce návrhy, ku ktorým sa na moje prekvapenie, ale o to väčšiu radosť, pridali aj kolegovia. Teda k tomu prvému sa pridali aj kolegovia, takže čítam aj v ich mene.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Mareka Krajčího, Zuzany Šebovej, Anny Záborskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1217.
1. V čl. IV bod, prepáčte. V čl. III 4. bode sa v § 12 ods. 8 za slovo "zariadení," vkladajú slová "v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o umiestnení osoby do detenčného ústavu pre mladistvých, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy,14aca)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 14aca znie:
"14aca) Napríklad § 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku, § 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/2019 Z. z. v znení zákona č. 390/2022 Z. z., § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov."
2. V čl. VI sa za 39. bod vkladá nový bod 40, ktorý znie:
"40. V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) štát 5 % z vymeriavacieho základu,".
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívna zmena v bode 40 (§ 12 ods. 1 písm. f) nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
3. V čl. VI sa za 40. bod vkladajú nový 41. a 42. bod, ktoré znejú:
"41. V § 13 ods. 13 znie:
"(13) Vymeriavací základ štátu je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Vymeriavací základ štátu pre platbu poistného za osobu uvedenú v § 11 ods. 7, ktorá bola takouto osobou len časť rozhodujúceho obdobia, je pomerná časť vymeriavacieho základu podľa prvej vety prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktoré, ktorých bola osobou uvedenou v § 11 ods. 7."
42. V § 13 ods. 18 sa vypúšťa posledná veta."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 41 a 42 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
4. V čl. VI sa za 42. bod vkladajú nové body 43. až 45., ktoré znejú:
"43. V § 16 ods. 2 písm. e) znie:
"e) štát vo výške 1/12 sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne podľa počtu poistencov oznámených podľa § 23 ods. 9 písm. c),".
44. V § 16 ods. 2 písm. f) sa slová "písm. f)" nahrádzajú slovami "písm. g)".
45. V § 16 ods. 8 písm. c) sa slová "písm. f)" nahrádzajú slovami "písm. g)"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 43 až 45 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku IX
o účinnosti zákona.
5. V čl. VI sa za 47. bod vkladajú nové body 48. až 50., ktoré znejú:
"48. V § 19 ods. 21 sa na konci tretej vety pripájajú tieto slová: "a suma získaná vynásobením vymeriavacieho základu a sadzby poistného štátu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor."
49. V § 19 odsek 22 znie:
"(22) Zdravotná poisťovňa, ktorej vznikol záväzok voči ministerstvu zdravotníctva na základe vykonaného ročného zúčtovania poistného plateného štátom, je povinná uhradiť vzniknutý záväzok ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo. Ministerstvo zdravotníctva, voči ktorému vznikla zdravotnej poisťovni pohľadávka na základe vykonaného ročného zúčtovania poistného plateného štátom, je povinné uhradiť pohľadávku príslušnej zdravotnej poisťovne najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo."
50. V § 19 sa vypúšťajú odseky 23 až 26.
Doterajšie odseky 27 až 29 sa označujú ako odseky 23 až 25."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 48 až 50 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
6. V čl. VI sa za 51. bod vkladá nový 52. bod, ktorý znie:
"52. V § 23 ods. 15 sa slová „§ 19 ods. 29" nahrádzajú slovami "§ 19 ods. 25"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 52 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
7. V čl. VI sa za 56. bod vkladajú body 57. a 58., ktoré znejú:
"57. V § 27d ods. 1 sa slovo "dva" nahrádza slovom "tri".
58. V § 27e ods. 4 sa slová "odseku 7 písm. d)" nahrádzajú slovami "odseku 8 písm. e)".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 57 a 58 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
8. V čl. Vl sa za 58. bod vkladá nový 59. bod, ktorý vrátane nadpisu znie:
"59. Za § 38ezf sa vkladá § 38ezg, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38ezg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
"(1) Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za rok 2023 sa vykoná v roku 2024 podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2023.
(2) Od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je sadzba poistného pre štát 4,5 % z vymeriavacieho základu.
(3) Od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025 je sadzba poistného pre štát 4,5 % z vymeriavacieho základu."
Bod 59 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
Áno, v tejto súvislosti vynímame bod 62 z informácie na osobitné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne. To bol teda prvý pozmeňujúci návrh zákona.
Ja chcem aj veľmi pekne poďakovať šestnástim zdravotníckym organizáciám, ktoré sa za toto zasadili, a aj poisťovniam a tak ďalej. A idem druhý pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka teda zisku poisťovní.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej a Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1217.
1. V čl. I sa za 12. bod vkladá nový 13. bod, ktorý znie:
"13. V § 6a ods. 3 písm. i) sa slová "správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému" nahrádzajú slovami "činnosť Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len "národné centrum")".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 12 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku IX o účinnosti zákona.
2. V čl. I 13. bod znie:
13. Za § 6a sa vkladá § 6aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 6aa
Kladný výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne
(1) Zdravotná poisťovňa môže nakladať s kladným výsledkom hospodárenia pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Primeraný výsledok hospodárenia je súčet
a) sumy 1,5 % z predpísaného poistného v hrubej výške a
b) sumy určenej ako výsledok plnenia kritérií kvality zdravotnej poisťovne (ďalej len "kritériá kvality") podľa § 6ab; takto určená suma nemôže byť vyššia ako 0,5 % z predpísaného poistného v hrubej výške.
(3) Predpísané poistné v hrubej výške je úhrn predpísaného poistného zaúčtovaného v účtovnom období, v ktorom sa kladný výsledok hospodárenia vytvoril, podľa auditovanej účtovnej závierky.
(4) Ak zdravotná poisťovňa dosiahne v účtovnom období kladný výsledok hospodárenia, ktorý je po zdanení a po vykonaní povinného doplnenia rezervného fondu (§ 15 ods. 5) (ďalej len "upravený výsledok hospodárenia") vyšší, ako je primeraný výsledok hospodárenia podľa odseku 2, rozdiel medzi upraveným výsledkom hospodárenia a primeraným výsledkom hospodárenia použije zdravotná poisťovňa na tvorbu alebo doplnenie fondu kvality zdravia.
(5) Prostriedky fondu kvality zdravia musí zdravotná poisťovňa použiť do dvoch rokov od skončenia účtovného obdobia, z ktorého rozdielu medzi upraveným výsledkom hospodárenia a primeraným výsledkom hospodárenia bol vytvorený, na úhradu
a) liekov podľa osobitného predpisu,18ja)
b) populačného skríningu a oportúnneho skríningu zameraného na zachytenie onkologickej choroby podľa osobitného predpisu,18jb)
c) nákladov spojených s realizáciou činnosti pri preventívnych programoch alebo programoch zdravia
1. vykonávaných podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18jc) ktorých cieľom je zlepšenie zdravia poistencov, zabránenie zhoršovania zdravia poistencov alebo podpora zdravého spôsobu života poistencov,
2. zameraných na zvyšovanie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo
d) zdravotných výkonov, ktoré nie sú uvedené v Katalógu zdravotných výkonov, a na ktorých úhradu udelil revízny lekár zdravotnej poisťovne predchádzajúci súhlas.18jd)
(6) Ak v ktoromkoľvek z predchádzajúcich účtovných období nebol dosiahnutý primeraný výsledok hospodárenia, zdravotná poisťovňa môže v účtovnom období, kedy primeraný výsledok hospodárenia dosiahnutý bol, znížiť sumu pre doplnenie fondu kvality zdravia najviac do výšky 1,5 % z predpísaného poistného v hrubej výške, pričom už raz takto odpočítanú sumu nemožno použiť na zníženie sumy pre doplnenie fondu kvality zdravia opakovane."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 18ja až 18jd znejú:
"18ja) § 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18jb) § 2 ods. 7 písm. f) a g) zákona č. 576/2004 Z. z.
18jc) § 10 a 14 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
18jd) § 42 ods. 5 a 6 zákona č. 577/2004 Z. z."
3. V čl. I bode 14 sa slová "§ 6a" nahrádzajú slovami "§ 6aa" a slová "§ 6aa" sa nahrádzajú slovami "§ 6ab".
4. V čl. I 14. bode § 6aa ods. 1 písm. b) a h) a ods. 2 písm. f) (3x) sa za slovo "ambulantnej" vkladá slovo "zdravotnej".
5. V čl. I v 14. bode § 6aa sa odkaz "18i)" nahrádza odkazom "18je)", odkaz "18je)" sa nahrádza odkazom "18jf)" a odkaz "18ja)" sa nahrádza odkazom "18jg)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 18je, 18jf a 18jg znejú:
"18je) § 5 ods. 5 a 6, § 5a, § 5b ods. 3, § 5d zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
18jf) § 38 zákona č. 540/2021 Z. z.
18jg) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti v znení neskorších predpisov."
6. V čl. I 25. bod sa vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Vypustenie bodu sa pri, premietne do čl. 9 o účinnosti zákona.
7. V čl. I 26. bode § 15 ods. 1 písmena an) sa slová "§ 6aa" nahrádzajú slovami "§ 6ab".
8. V čl. I bod 38 znie, 38 v § 18 ods. 1 sa za písmeno x) vkladá nové písmeno y), ktoré znie:
"y) rozhoduje o splnení kritérií kvality (§ 6ab)".
Doterajšie písmeno y) sa označuje ako písmeno z).
To je všetko. Dúfam, že som prečítala všetko, čo som mala.
Ďakujem ešte raz všetkým zúčastneným.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 14:40 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ten je dohodnutý. Termín hlasovania bude zajtra o jedenástej hodine.
Ja len chcem úplne krátko poďakovať za tie prednesené návrhy. Ten prvý, samozrejme, sme veľmi radi, že došlo k takej dohode, že do zdravotníctva pôjde viac peňazí. A že došlo aj k teda dohode, že sa bude teda platiť ten daňový systém aj za, aj za poistencov štátu. Samozrejme, treba si ešte zapriať, aby sme dobre hospodárili a tie peniaze v tom rozpočte boli.
Čo sa týka toho druhého návrhu, tak tam, samozrejme, ja som toho názoru, že ja by som chcel ešte viac z tých financií, ktoré tečú do poistného systému, aby šlo k poskytovateľom a aby sme, aby sme z tohto pohľadu mali stále zach... Alebo nieže zachované, ale aby sa podarilo v tejto snemovni presadiť ten návrh, ktorý hovorí o výdavkových limitoch. Teda, že do zdravotnej starostlivosti by šiel, by šlo určité percento vybraného poistného. Minimálne percento vybraného poistného.
Žiaľ, tento druhý pozmeňujúci návrh to ruší, tým pádom, samozrejme, zisk zdravotnej poisťovne bude plnení tak, ako stanovuje zákon v prvom rade. Tak ako to je robená aj doteraz, tie poisťovne väčšinou na začiatku si vypočítajú zisk a potom počítajú, koľko môžu financií minúť pre ten-ktorý typ zdravotnej starostlivosti.
My sme to chceli otočiť, aby to garde bolo otočené naspäť, teda, aby sa najskôr muselo hľadať a akým spôsobom všetky financie investovať do zdravotnej starostlivosti. A potom, keď zvýšia financie, by sme sa mohli rozprávať o zisku. Toto je, žiaľ, otočený návrh zákona, ja preto ten druhý pozmeňujúci návrh osobne nedoporučujem, aby ste prijali v pléne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 15:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:10

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, ja by som sa chcel len spýtať, či vieme aj tie ďalšie body, či budeme čakať na každý ten pozmeňovák alebo, aby sme sa vedeli nejako zariadiť časom, lebo viete, je to také nekorektné voči nám. Ak nemáme pripravené, keby povedali tí predkladatelia tých pozmeňovacích návrhov, že nie sú pripravené, tak nemusíme tu zbytočne sedieť tie hodiny. A keby sme ako zo slušnosti, ja si myslím, že by to bolo fér.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.12.2022 o 15:10 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video