Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 14:17 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:17 - 14:19 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, po vypočutí si vášho príspevku som nadobudol pocit, že ste zrejme pozorne nepočúvali moje úvodné slovo. Ja som zdôraznil a viackrát som zdôraznil, že až potom čo začne platiť ústavný zákon o zastropovaní dôchodku v praxi, budú mať ženy nárok na skorší odchod do dôchodku. To znamená, pri výchove jedného dieťaťa o česť mesiacov, pri východe dvoch detí o 12 mesiacov, troch a viac o 18 mesiacov. Ale v súčasnosti, keď sa do dôchodku odchádza na základe takzvaného dôchodcovského automatu, ktorým každoročne sa určuje a predlžuje dĺžka odchodu v závislosti od rastu strednej dĺžky života, ten v súčasnosti nezohľadňuje výchovu detí. A nezohľadňuje ju tak, ako ste ju premietli do vašej tabuľky.
My predkladatelia, sme si vedomí určitého opodstatneného pocitu nespravodlivosti aj u ročníkov žien 58, 59, 60. Aj preto je tu, tak ako povedal pán poslanec Tomáš, kompromisný návrh, ktorý bol premietnutý do tabuľky, ktorá bola schválená na výbore pre sociálne veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:15 - 14:17 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, chcem odmietnuť dva podstatné fakty, ktoré ste uviedli. Prvým je, že by to bola strana SMER alebo vládna koalícia, ktorá tieto ženy do nezávideniahodnej situácie a nespravodlivej situácie dostali. Chcem pripomenúť, že tieto ženy sa do tejto situácie dostali vďaka pánovi Kaníkovi, ktorý patril k strane, ktorej pohrobkovia ešte aj sedia v parlamente a vydávajú sa za takzvanú novú opozíciu. Chcem len pripomenúť, že bol to pán Beblavý, ktorý mu robil štátneho tajomníka pánovi Kaníkovi.
A druhú vec, ktorú chcem odmietnuť je, že by rokovania s nami alebo s ministerstvom práce boli bez výsledku. Ani to nie je pravda. Po rôznych konzultáciách myslím si, že mi to spomínané ženy potvrdia, aj so mnou sa napokon dospelo k nejakému kompromisu, ktorý sa síce týmto ženám nepáči a môžme ďalej o tom diskutovať, ale na ktorých sa vyčlení zo štátneho rozpočtu 30 mil. eur a dôjde ku kráteniu dôchodkového veku týchto žien. To, v čom je zatiaľ spor je, že či aj na tieto ženy sa má uplatňovať ústavný princíp zákona o dôchodkovom strope, ktorý začne platiť až neskôr. A najmä, ktoré bude pre ženy v tom čase znamenať, že najskôr pôjdu do dôchodku až vo veku 62,5 roka a to len tie, ktoré budú mať 3 a viac detí. Potom pôjdu, iné pôjdu do dôchodku vo veku 63, dokonca bezdetné 64 rokov. Takže potom je aj otázka, či by aj tieto ženy neboli mali právo byť považované za diskrimované, alebo mohli by sa cítiť diskriminované. Všetko je to vecou ďalšej diskusie. Zatiaľ po konzultácii s ministerstvom práce sme predložili tento návrh, ale sme pripravení diskutovať ďalej.
Skryt prepis
 

17.9.2019 11:52 - 11:54 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu o prerokovaní tohto návrhu skupiny poslancov.
Národná rada uznesením č. 1934 z 26. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 1530) prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 17 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne:
- spoločne o bodoch 1 až 9, 12 až 17 so stanoviskom gestorského výboru schváliť;
- spoločne o bodoch 10 a 11 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch bola schválená v druhom čítaní uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 188 z 10. septembra 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

17.9.2019 11:47 - 11:52 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
stanovený maximálny vek. V praxi to teda znamená, že dôchodkový vek sa podľa aktuálnej právnej úpravy poistencom naďalej predlžuje až pokým nedosiahne Ústavou stanovenú hranicu 64 rokov, respektíve v prípade žien s jedným vychovaným dieťaťom 63 rokov 6 mesiacov, v prípade žien s dvomi vychovanými deťmi 63 rokov a v prípade žien s tromi vychovanými deťmi 62 rokov 6 mesiacov. Podčiarkujem, že ženám, ktorý dôchodkový vek neprevyšuje Ústavou určený dôchodkový strop Ústava zníženie dôchodkového veku za výchovu detí nepriznáva. Tu sa chcem zastaviť, naozaj je tu, niektoré ženy si mylne sa domnievajú, že aj dnes keď by prišli do dôchodku, tak automaticky si myslia, že za každé vychované dieťa sa im 6 mesiacov odchod do dôchodku skráti. Napriek uvedenému po schválení dôchodkového stropu nadobudla skupina žien do istej miery opodstatnený pocit nespravodlivosti. Podľa súčasnej právnej úpravy, avšak ani podľa Ústavy totiž nemajú pri určení dôchodkového veku výchovu detí zohľadnenú. Ústredným motívom pozmeňujúceho návrhu predloženého a schváleného na výbore pre sociálne veci je práve zmiernenie tohto pocitu nespravodlivosti. Okrem zníženia dôchodkového veku týchto žien sa zároveň navrhuje zmierniť rozdiely dôchodkového veku medzi jednotlivými ročníkmi žien, ktoré vychovali deti a dovŕšia dôchodkový vek v budúcnosti. V nadväznosti na tieto úpravy reflektujú čoraz väčšiu diferencovanosť dôchodkového jednotlivých skupín poistencov, sa pozmeňujúcim návrhom navrhuje upustiť od každoročného určovania dôchodkového veku v závislosti od rastu strednej dĺžky života, teda prostredníctvom dôchodkového automatu, nakoľko takto určený dôchodkový vek by sa ustanovoval iba pre zúženú skupinu poistencov, to jest mužov a bezdetné ženy a to iba počas krátkeho Ústavou limitovaného obdobia. Konkrétne by išlo o roky 2024 až 2029. Následne by sa automat stal obsolentný, to znamená, že by stratil svoju opodstatnenosť. V tejto súvislosti sa teda navrhuje ustanoviť dôchodkový vek všetkých poistencov priamo v prílohe zákona o sociálnom poistení vo forme tabuľky. Takáto právna úprava určovania dôchodkového veku svojou prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou prispeje k zvýšeniu právnej istoty pri určovaní dôchodkového veku poistencov. Navrhnuté korektúry boli podrobne analyzované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a nastavené tak, aby v citeľnej proporcionálnej miere a udržateľným spôsobom do istej miery vybalansovali rozdiely medzi dotknutými ročníkmi žien. Inými slovami povedané, pozmeňujúci návrh má ambíciu v primeranej miere zohľadniť výchovu dieťaťa pri určovaní budúcich dôchodkových vekov žien tak, aby predchádzal ďalším anomáliám, ktoré by iné kategórie poistencov mohli vnímať ako znevýhodňujúce a zároveň predišiel neprimeranej záťaži na verejné financie.
Vážené kolegyne, kolegovia, žiadam vás o podporu tohto návrhu zákona. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 11:46 - 11:52 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Opätovne ďakujem za slovo, pán predsedajúci Panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh novely zákona o sociálnom poistení navrhujeme prijať v súvislosti s prijatím ústavného zákona č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, ktorým sa zakotvilo zastropovanie dôchodkového veku do článku 39 Ústavy Slovenskej republiky.
V súlade s novelou ústavy poslanecký návrh v predloženej podobe upravuje maximálny dôchodkový vek, a to aj v závislosti od počtu vychovaných detí, definuje výchovu, pojem výchovu dieťaťa a zároveň koriguje vplyvy zavedenia tzv. dôchodkového stropu aj na ďalšie inštitúty, ktoré upravuje zákon o sociálnom poistení.
Vzhľadom na to, že v prvom čítaní som svoj návrh dostatočne predstavil a počas rokovania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bol k návrhu predložený pozmeňujúci návrh, z ktorého vyplývajú podstatné zmeny, zameriam sa na predstavenie tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ešte predtým je však nevyhnutné ozrejmiť jeden výkladový problém. Aj vzhľadom na diskusie o predmetnom návrhu počas druhého čítania bolo možné zaznamenať opakovanú dezinterpretáciu účelu dôchodkového stropu zakotveného v ústave. Je preto namieste opäť pripomenúť, že účelom dôchodkového stropu je zabrániť tomu, aby sa v dôsledku každoročného automatického zvyšovania dôchodkového veku podľa strednej doby dožitia dôchodkový vek zvýšil na stanovený maximálny vek. V praxi to teda znamená, že dôchodkový vek sa podľa aktuálnej právnej úpravy poistencom naďalej predlžuje...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 11:41 - 11:43 hod.

Vaľová Jana
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 11:37 - 11:40 hod.

Kéry Marián
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 11:35 - 11:37 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne poslankyne, poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a podmienkach výkonu odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Národná rada pridelila svojím uznesením tento návrh zákona dvom výborom, výboru pre sociálne veci a výboru ústavnoprávnemu. Zároveň určila výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor.
Predmetný návrh prerokovali a odporúčali obidva výbory. Zároveň boli, v spoločnej správe sa nachádzajú tri pozmeňujúce návrhy, kde gestorský výbor navrhuje tieto, tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. Hlasovať o nich ako spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Zároveň bola, bolo, bola spoločná správa schválená uznesením výboru pre sociálne veci zo dňa 10. septembra a určila mňa ako spoločného spravodajcu.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 10:47 - 10:50 hod.

Federič Igor
Vážený pán predsedajúci, ja by som len chcel požiadať, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona prebehlo zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 10:46 - 10:46 hod.

Federič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1346) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1924 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi : Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 460 zo dňa 5. septembra 2019,
2. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť: Bol to Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 694 zo dňa 9. septembra 2019.
A nakoniec Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady hlasovať takto : O bodoch spoločnej správy č.1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 470 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma zároveň výbor Národnej rady poveril za spoločného spravodajcu, aby som na tejto schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis