Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2019 o 10:46 hod.

Ing.

Stanislav Kubánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 10:46 - 10:47 hod.

Kubánek Stanislav Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorský výbor do 30 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 10:37 - 10:46 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, s kolegom Martinom Nemkym predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V posledných rokoch sa stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiadúcim spoločenským javov sa stalo určitou módou túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán. Cieľom nášho návrhu je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine, ako aj na hlasovacom lístku, boli skutočne údajmi o ich zamestnaní, aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení v prípade iných právnických osôb, respektíve, aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát má samozrejme právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov. Aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí dňa 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu...
===== volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov. Aj štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí dňa 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala, že zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Zodpovednosť za údaje o zamestnaní uvedených na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny na politickú reklamu.
Pripomínam, že slovenský právny poriadok pojem zamestnanie síce nešpecifikuje a iba podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje pravidelná práca za mzdu a to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú. Nezávislí kandidáti najmä v ostatných voľbách do orgánov samosprávy obcí, v kolónke zamestnanie uvádzali namiesto zamestnania svoju príslušnosť k hnutiu, občianskemu združeniu a podobne, čím budili u voliča dojem organizovanosti v politickej strane. Niektoré občianske združenia dokonca zašli až tak ďaleko, že na svojich reklamných plagátoch, ktoré v čase volebnej kampane uverejňovali ako zaevidované tretie strany, uvádzali informáciu o našich kandidátoch, čo ovplyvňovalo voličov v ich rozhodovaní, keďže sa domnievali, že kandidát je organizovaný v politickej strane. Posledná informáciou o kandidátovi nezávislý kandidát, v tomto prípade ako keby stratila zmysel a význam a volič bol takýmito informáciami uvádzaný do omylu.
Novela zákona má teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Volič má právo na pravdivé, neskreslené informáciou o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať. Predložený návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie.
Ak dovolíte, dotkol by som sa ešte niektorých zmien, ktoré by mali nastať po prijatí novely čl. 1, kde sa upravuje obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj "zamestnanie" nesmie obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa. Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiadúcej úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu ako ustanovuje zákon a v rozsahu, ako mal zákonodarca v pôvodnom znení zákona na mysli. Ďalej sa k bodom 2, 4 , 8, 11, 14 a 17, nesúlad obsahu údaja o zamestnaní so zákonom je dôvodom na nezaregistrovanie kandidáta. Rozhodnutiu o nezaregistrovaní nezávislého kandidáta alebo vyčiarknutie kandidáta z kandidátnej listiny politickej strany alebo hnutia, alebo koalície politických strán a hnutí, však musí predchádzať výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní. Okrem zapisovateľa príslušnej volebnej komisie, ktorý hneď pri preberaní kandidátnej listiny môže kandidáta alebo splnomocnenca politickej strany upozorniť na nesúlad kandidátnej listiny so zákonom. Príslušná volebná komisia je povinná vyzvať kandidáta alebo splnomocnenca politickej strany alebo splnomocnenca koalície politických strán na odstránenie vlastných mien, respektíve ich skratiek z údajov o zamestnaní. Komisia rozhodne o nezaregistrovaní kandidáta, respektíve jeho vyčiarknutie z kandidátnej listiny až potom ako kandidát, respektíve splnomocnenec politickej strany výzvu príslušnej volebnej komisie v stanovenej lehote neuposlúchne.
A posledná vec k čl. 2, účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň až po vykonaní doplňujúcich volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali uskutočniť ešte pred týmto dátumom. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 10:37 - 10:46 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, s kolegom Martinom Nemkym predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V posledných rokoch sa stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiadúcim spoločenským javov sa stalo určitou módou túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán. Cieľom nášho návrhu je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine, ako aj na hlasovacom lístku, boli skutočne údajmi o ich zamestnaní, aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení v prípade iných právnických osôb, respektíve, aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát má samozrejme právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov. Aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí dňa 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu...
===== volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov. Aj štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí dňa 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala, že zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Zodpovednosť za údaje o zamestnaní uvedených na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny na politickú reklamu.
Pripomínam, že slovenský právny poriadok pojem zamestnanie síce nešpecifikuje a iba podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje pravidelná práca za mzdu a to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú. Nezávislí kandidáti najmä v ostatných voľbách do orgánov samosprávy obcí, v kolónke zamestnanie uvádzali namiesto zamestnania svoju príslušnosť k hnutiu, občianskemu združeniu a podobne, čím budili u voliča dojem organizovanosti v politickej strane. Niektoré občianske združenia dokonca zašli až tak ďaleko, že na svojich reklamných plagátoch, ktoré v čase volebnej kampane uverejňovali ako zaevidované tretie strany, uvádzali informáciu o našich kandidátoch, čo ovplyvňovalo voličov v ich rozhodovaní, keďže sa domnievali, že kandidát je organizovaný v politickej strane. Posledná informáciou o kandidátovi nezávislý kandidát, v tomto prípade ako keby stratila zmysel a význam a volič bol takýmito informáciami uvádzaný do omylu.
Novela zákona má teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Volič má právo na pravdivé, neskreslené informáciou o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať. Predložený návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie.
Ak dovolíte, dotkol by som sa ešte niektorých zmien, ktoré by mali nastať po prijatí novely čl. 1, kde sa upravuje obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj "zamestnanie" nesmie obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa. Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiadúcej úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu ako ustanovuje zákon a v rozsahu, ako mal zákonodarca v pôvodnom znení zákona na mysli. Ďalej sa k bodom 2, 4 , 8, 11, 14 a 17, nesúlad obsahu údaja o zamestnaní so zákonom je dôvodom na nezaregistrovanie kandidáta. Rozhodnutiu o nezaregistrovaní nezávislého kandidáta alebo vyčiarknutie kandidáta z kandidátnej listiny politickej strany alebo hnutia, alebo koalície politických strán a hnutí, však musí predchádzať výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní. Okrem zapisovateľa príslušnej volebnej komisie, ktorý hneď pri preberaní kandidátnej listiny môže kandidáta alebo splnomocnenca politickej strany upozorniť na nesúlad kandidátnej listiny so zákonom. Príslušná volebná komisia je povinná vyzvať kandidáta alebo splnomocnenca politickej strany alebo splnomocnenca koalície politických strán na odstránenie vlastných mien, respektíve ich skratiek z údajov o zamestnaní. Komisia rozhodne o nezaregistrovaní kandidáta, respektíve jeho vyčiarknutie z kandidátnej listiny až potom ako kandidát, respektíve splnomocnenec politickej strany výzvu príslušnej volebnej komisie v stanovenej lehote neuposlúchne.
A posledná vec k čl. 2, účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň až po vykonaní doplňujúcich volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali uskutočniť ešte pred týmto dátumom. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:36 - 10:37 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Tak v krátkosti, pán poslanec. Ja som nepovedal, že ten postup je tak. Ja som povedal, že všetky tri veci týkajúce sa sociálnych dopadov na baníkov, na zamestnanosť riešiť treba naraz, nie postupne. Čiže treba vytvárať nové pracovné miesta, pripraviť tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, tí, ktorí sa teda nerekvalifikujú a zároveň treba pripraviť Národný projekt rekvalifikácií. Ide to ruka v ruke, ide to paralelne. A ja som rád, že sme práve takýmto spôsobom začali napĺňať, o tých ľudí sa v prvom rade treba postarať. A ešte raz poviem. Nemyslite si, že bane prepustia 3 200 ľudí k 31. decembru 2023. Je to postupné a ja som rád, že už nestíhame ani tento rok, lebo napríklad tento rok už baníci prepustili nejakých tristo ľudí. Už majú len 3 200 zamestnancov, 3 200 zamestnancov. Takže je najvyšší čas, aby tento zákon vstúpil do platnosti teda čo najskôr a na ostatné veci nebudem reagovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:19 - 10:34 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť ešte stále v rozprave k tým veciam, ktoré tu dnes zazneli.
Začnem s reakciou na pána poslanca Galeka. Hovorili ste o histórii, vlastne to všeobecne hospodárskeho záujmu, pán poslanec. Nie je pravda, že v roku 2005 vláda, druhá vláda Mikuláša Dzurindu schválila túto VHZ-tku na rok alebo na dva. To nie je pravda. Tá VHZ-tka bola tuším vtedy až na 10 rokov schválená a potom vláda Roberta Fica túto VHZ-tku predĺžila.
A keď porovnáme, vy ste sám hovoril a s tým s vami súhlasím, ste hovorili, že vtedy pracovalo v baniach oveľa viac ľudí ako napríklad teraz. Takže bolo asi správne, že tá VHZ-tka vtedy sa schválila, pretože štát by určite na to nemal finančné prostriedky. Teraz je ten počet zamestnancov v baniach oveľa nižší ako tomu bolo pred rokmi a je ten čas a som rád, že teda aj Európska komisia do toho nejakým spôsobom kopla a že chce a má záujem, má tú prioritu, aby na tieto uhoľné regióny sa transformovali. A je teda tá doba na to, aby sme teraz ten región na túto transformáciu pripravili.
Neviem, či ste čítali uznesenia s úlohami, ktoré boli schválené v tom júli na vláde. Ja som bol tiež účastný na tejto vláde. Je tam tiež jasná úloha pre ministerstvo hospodárstva, pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripraviť nejaký takýto návrh zákona, aký my sme riešili vlastne kompenzácie. V Nemecku to volajú dorovnanie do platu baníkov, ktorí prídu v dôsledku útlmu o prácu, o zamestnanie. A mali to pripraviť do konca tohto roka.
My sme tento zákon sami nenapísali, my sme to komunikovali s ministerstvom hospodárstva, ešte to odkomunikujeme s ministerstvom práce, boli sme na rokovaniach s ministerstvom financií. Poviem, aké máme závery z týchto rokovaní a som rád, že môžeme takýmto spôsobom spoločne naplniť jedno z tých uznesení a konkrétne to bolo teda úloha z toho uznesenia č. B7, ktorá má pripraviť takýto zákon a pripraviť nejaký taký kompenzačný príspevok z dôvodu, že dôjde k utlmovania baníctva.
Ste sám pán poslanec rozprávali v minulosti, že a to hovoríte aj stále, že to stojí daňových poplatníkov, teda cez tú TPS-ku, teda že sa skladá každá rodina okolo ja neviem 7 alebo 10, 15 euro na to, že sa dotuje teda výroba elektrickej energie z uhlia. Keď sa skrátila tá VHZ-tka teraz za sedem rokov, tak sa ušetrí alebo u daňových poplatníkov sa ušetrí takmer 800 mil. eur. Možno že by to bolo až miliarda eur, ktorá sa ušetrí na tom, že by ľudia, že ľudia nebudú musieť dotovať výrobu elektrickej energie práve z uhlia, ktoré produkujú Hornonitrianske bane.
Je jasné a bolo vždy jasné už na začiatku, keď sa povedalo, že sa skráti všeobecne hospodársky záujem, že to bude stáť určité finančné prostriedky. A akčný plán, pán poslanec, nie je na jedno volebné obdobie. Je to na viacero volebných období a preto aj tu predikujeme asi aký náklad to bude mať na štátny rozpočet až do roku 2033.
Je pekné, keď hovoríte na jednej strane, že tí baníci si zaslúžia nejaký takýto príspevok, ale na druhej strane to skritizujete, nie je to koncepčne, nie je to systémové a tak ďalej. No, nie je to pravda. Proste, keď si tí baníci si to zaslúžia a keď hovoríte už o nejakej predvolebnej korupcii, no choďte to vysvetliť tým baníkom, tým rodinám tých baníkov, keď prídu takto o zamestnanie a o príjem, že z čoho budú tí ľudia žiť. To im skúste vysvetliť na Hornej Nitre.
A tento zákon sa naozaj týka iba tých, ktorí pracujú v hlbinných baniach, odpracovali tam určité roky, určité obdobie. A myslím si, že za tú ťažkú prácu, boli ste tiež v bani, niekoľkokrát ste sfárali, takže je to naozaj veľmi ťažká práca, za ktorú si naozaj tento kompenzačný príspevok títo baníci za tie odrobené roky, ktoré odrobili oni v týchto hlbinných baniach aj zaslúžia.
Poďme trošku k tej motivácii. Niekto tu hovoril, že baníci, keď sa schváli tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, že všetci to zoberú, že nebudú mať motiváciu sa zamestnať, rekvalifikovať. No nie je to tak. Si povedzme trošku tie čísla. Baník, ktorý pôsobí v podzemí, jedná sa teda o 1 700 baníkov
===== Niekto tu hovoril, že baníci, keď sa schváli tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, že všetci to zoberú, že nebudú mať motiváciu sa zamestnať, rekvalifikovať. No nie je to tak. Si povedzme trošku tie čísla. Baník, ktorý pôsobí v podzemí, jedná sa teda o tisíc sedemsto baníkov, zarába teda v súčasnosti v hrubom nejakých 1 400 eur, čistá mzda je okolo plus mínus tisíc, tisíc eur. Tento príspevok, tento príspevok je od 200 eur až po nejakých 816 eur mesačne. Ale tých 816 eur poberajú iba tí baníci, ktorí v baniach odrobili tridsať, tridsať rokov. Keď nastúpil do bane mal dvadsať rokov a keď končí teraz ako baník po tridsiatich rokoch ťažkej práce, čiže má nárok na tento kompenzačný príspevok. Určite tento baník, ktorý má viac ako päťdesiat rokov sa ťažko umiestni na trhu práce. Vidíme aj aká štruktúra priemyslu je na tej Hornej Nitre. Takže tento človek určite bude mať dôvod tento kompenzačný príspevok zobrať a poberať ho po dobu tých 36, respektíve až 84 mesiacov. Pozrime sa na tých mladých baníkov, ktorí majú, ktorí tam odpracovali. odpracovali tri, respektíve šesť rokov, tak tí budú mať ten kompenzačný príspevok vo výške od 200 eur až po nejakú, po nejakú vyššiu čiastku podľa toho teda koľko odrobil, odrobil, odrobil v tej bani. Tento kompenzačný príspevok je oveľa nižší ako mal on plat, keď robil toho baníka, hej. Znova pripomeniem, že ten baník, ktorý pracuje v tej bani má v čistom okolo tisíc, tisíc eur. Čiže akú on má motiváciu akože dlhodobo nejakým spôsobom poberať tento kompenzačný príspevok? Skôr naopak. Dobre, nenájde si prácu, prihlási sa na tento kompenzačný príspevok, bude si ďalej hľadať prácu, nájde si tu, lebo on si tú prácu musí nájsť. On z tých 200 eur alebo do tých 300 eur proste nevyžije s tou rodinou. A na to máme pripravený teraz národný projekt na ktorom sa pracuje. Ja som to včera v krátkosti uviedol. Je to Národný projekt rekvalifikácií, kde žiadateľom bude práve Trenčiansky samosprávny kraj. Spolupracujeme na tomto projekte, na tomto projekte s ministerstvom práce. Som rád, že partnermi sú aj mesto Prievidza, ďalšie mestá, ktoré, ktoré tam budú. Budú z toho platení tútori, ktorí sa o každého toho baníka nejakým spôsobom postarajú, budú s ním chodiť po trhu práce, budú sa komunikovať aj s ich rodinou, s tou rodinou toho, s rodinou toho baníka a ten baník proste má na výber. Keď ho bane prepustia z dôvodu útlmu, tak si môže vybrať buď pôjdem cestou rekvalifikácie, šesť mesiacov bude zamestnancom stále Hornonitrianskych baní Prievidza s plnou mzdou počas tej rekvalifikácie. Čiže buď si vybere túto cestu. Podľa mňa si to vyberú práve tí, ktorí robia veľmi málo rokov a ktorí majú ten kompenzačný príspevok veľmi nízky si vyberú túto cestu rekvalifikácie. A tí ktorých som spomínal na začiatku pred chvíľou, tí ktorí odrobili v bani tridsať rokov, tak asi si vyberú ten kompenzačný príspevok. Takže ruka v ruke teraz idú dve veci, projekt rekvalifikácií, Národný projekt rekvalifikácií a tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkov. Hovoríte, že prečo s tým prichádzame už teraz. No tie bane neprepustia tých všetkých tých baníkov 31. decembra 2023. Oni ich vtedy neprepustia. No proste majú nejaký plán a myslím, že to robia korektne, správne teraz, aby postupne tých baníkov, tých ľudí proste z tých baní, Hornonitrianskych baní prepúšťali. No sa ani nedá proste, že hneď za k jednému dátumu prepustíte ja neviem 3 200 ľudí. Okrem toho, však viete, videli ste v akčnom pláne ten zásobník projektov, majú Hornonitrianske bane aj svoje projekty, kde chcú vytvoriť oni nové pracovné miesta. Boli sme v pondelok v Bojniciach, v Prievidzi, kde teda Broze začalo tretiu etapu výstavby ich závodu kde zamestnajú ďalších 400 ľudí. Podľa mňa je teraz dôležité urobiť, urobiť nasledovné veci. Tvorba nových pracovných miest, postarať sa už teraz o tých baníkov, ktorí prichádzajú o prácu z dôvodu útlmu baníctva. Čiže to je a nenájdu si, nenájdu si vhodné zamestnanie alebo sa nechcú rekvalifikovať. Čiže to je riešime s týmto zákonom. A tretia vec je ten Národný projekt rekvalifikácií. Keď s týmto začneme a myslím si, že práve v tejto sociálnej oblasti treba začať plniť tie úlohy z toho akčného plánu, aby, aby boli ľudia zabezpečení, aby mali kľud, aby bol sociálny zmier a potom riešme, riešme ďalšie veci, životné prostredie, riešme cesty, infraštruktúru a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ideme v súlade s tým uznesením k akčnému plánu, ktoré bolo v júli schválené na vláde, plníme tie úlohy, ktoré, ktoré sú tam zadefinované v tomto uznesení. Ešte raz, týmto plníme vlastne tú úlohu číslo B, číslo B7 tohto uznesenia a zároveň teda sčasti aj úlohy číslo B10, kde minister financií, ministerstvo financií je zaviazané zabezpečiť finančné prostriedky aj na tieto náklady, ktoré vzniknú schválením tohoto zákona o kompenzačnom príspevku, príspevku baníkom.
Pani poslankyňa spomínala, že čo s ostatnými zamestnancami Hornonitrianskych baní. Ja som to včera tiež v krátkosti spomenul. Je tam ešte jedno uznesenie, teda jedna úloha v tomto uznesení k Akčnému plánu, ktoré hovorí o tom, že keď sa zatvárajú bane, tak to ide podľa rozhodnutia Rady, Európskej rady z roku 2010. Je to rozhodnutie číslo 787, kde teda tou notifikáciou, ktorá Európska komisia schváli, sa môžu aj pre tých ostatných zamestnancov vyplatiť takzvané odstupné, jednorazové odstupné. To je jeden náklad, ktorý môže notifikovať Európska rada a potom samotné technické veci so zatváraním jednotlivých úsekov baní, ktoré sú, ktoré sú na Hornej Nitre. Ja si myslím, že je to správny krok, že je to dobre časovo, že je to dobre načasované, že takýmto spôsobom sa musíme v prvom rade postarať o tých ľudí, ktorí budú zasiahnutí práve skrátením všeobecného hospodárskeho záujmu a prepúšťaním z dôvodu útlmu, útlmu baníctva.
Ja by som možno povedal ešte niektorým tým konkrétnejším výhradám. Ideme odstrániť napríklad súbeh v dávke z nezamestnanosti s týmto kompenzačným príspevkov. To bude zmena, ktorá bude, ktorá bude v druhom čítaní odstránená. Dohodli sme sa s ministerstvom financií, že tá valorizácia tohto príspevku nebude, nebude z medziročného rastu priemernej mzdy, ale že to bude len vzrastené ohľadne inflácie, lebo je to príspevok, hej. Čiže tí baníci aktívne nepracujú a nerobia pridanú hodnotu. Čiže pôjde len o nárast medziročný o infláciu. Ministerstvo financií tiež pripomienkovalo, že nejakým spôsobom by mali byť motivovaní sa zapájať na trhu práce, na nových pracovných miestach. Čiže to som povedal, riešime to tým Národným projektom rekvalifikácií, ktorý by mal byť tiež spoločne teda aj s týmto zákonom paralelne platný niekedy od nového, od nového roka. A dokonca dáme ešte dáme jednu vec motivačnú práve pre tých najmenej, čo najkratšie robia v týchto hlbinných baniach, že ak si nájde počas vyplácania toho kompenzačného príspevku prácu, tak ten kompenzačný príspevok bude o určité percento, o určité percento znížený. Čo sa týka ešte dane z príjmu je to príspevok odkonzultovaný s ministerstvom financií, nie je to zdaniteľné. Čiže tento príspevok sa nebude, nebude daniť. Toľko z mojej strany a teším sa teda na rokovanie v druhom čítaní, aj na rokovanie vo výboroch. Ja si myslím, že naozaj tí baníci si to zaslúžia a keď vidia, že táto legislatíva sa pripravuje, nebudú žiť v strese, že prídu o zamestnanie a že bude aj takýmto spôsobom o nich postarané, či už cez tento kompenzačný príspevok baníkom, ktorí si naozaj tú prácu nenájdu, respektíve cez ten Národný projekt rekvalifikácií, kde sa budú môcť rozhodnúť, že sa rekvalifikujú a budú si hľadať nové zamestnanie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:19 - 10:34 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť ešte stále v rozprave k tým veciam, ktoré tu dnes zazneli.
Začnem s reakciou na pána poslanca Galeka. Hovorili ste o histórii, vlastne to všeobecne hospodárskeho záujmu, pán poslanec. Nie je pravda, že v roku 2005 vláda, druhá vláda Mikuláša Dzurindu schválila túto VHZ-tku na rok alebo na dva. To nie je pravda. Tá VHZ-tka bola tuším vtedy až na 10 rokov schválená a potom vláda Roberta Fica túto VHZ-tku predĺžila.
A keď porovnáme, vy ste sám hovoril a s tým s vami súhlasím, ste hovorili, že vtedy pracovalo v baniach oveľa viac ľudí ako napríklad teraz. Takže bolo asi správne, že tá VHZ-tka vtedy sa schválila, pretože štát by určite na to nemal finančné prostriedky. Teraz je ten počet zamestnancov v baniach oveľa nižší ako tomu bolo pred rokmi a je ten čas a som rád, že teda aj Európska komisia do toho nejakým spôsobom kopla a že chce a má záujem, má tú prioritu, aby na tieto uhoľné regióny sa transformovali. A je teda tá doba na to, aby sme teraz ten región na túto transformáciu pripravili.
Neviem, či ste čítali uznesenia s úlohami, ktoré boli schválené v tom júli na vláde. Ja som bol tiež účastný na tejto vláde. Je tam tiež jasná úloha pre ministerstvo hospodárstva, pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripraviť nejaký takýto návrh zákona, aký my sme riešili vlastne kompenzácie. V Nemecku to volajú dorovnanie do platu baníkov, ktorí prídu v dôsledku útlmu o prácu, o zamestnanie. A mali to pripraviť do konca tohto roka.
My sme tento zákon sami nenapísali, my sme to komunikovali s ministerstvom hospodárstva, ešte to odkomunikujeme s ministerstvom práce, boli sme na rokovaniach s ministerstvom financií. Poviem, aké máme závery z týchto rokovaní a som rád, že môžeme takýmto spôsobom spoločne naplniť jedno z tých uznesení a konkrétne to bolo teda úloha z toho uznesenia č. B7, ktorá má pripraviť takýto zákon a pripraviť nejaký taký kompenzačný príspevok z dôvodu, že dôjde k utlmovania baníctva.
Ste sám pán poslanec rozprávali v minulosti, že a to hovoríte aj stále, že to stojí daňových poplatníkov, teda cez tú TPS-ku, teda že sa skladá každá rodina okolo ja neviem 7 alebo 10, 15 euro na to, že sa dotuje teda výroba elektrickej energie z uhlia. Keď sa skrátila tá VHZ-tka teraz za sedem rokov, tak sa ušetrí alebo u daňových poplatníkov sa ušetrí takmer 800 mil. eur. Možno že by to bolo až miliarda eur, ktorá sa ušetrí na tom, že by ľudia, že ľudia nebudú musieť dotovať výrobu elektrickej energie práve z uhlia, ktoré produkujú Hornonitrianske bane.
Je jasné a bolo vždy jasné už na začiatku, keď sa povedalo, že sa skráti všeobecne hospodársky záujem, že to bude stáť určité finančné prostriedky. A akčný plán, pán poslanec, nie je na jedno volebné obdobie. Je to na viacero volebných období a preto aj tu predikujeme asi aký náklad to bude mať na štátny rozpočet až do roku 2033.
Je pekné, keď hovoríte na jednej strane, že tí baníci si zaslúžia nejaký takýto príspevok, ale na druhej strane to skritizujete, nie je to koncepčne, nie je to systémové a tak ďalej. No, nie je to pravda. Proste, keď si tí baníci si to zaslúžia a keď hovoríte už o nejakej predvolebnej korupcii, no choďte to vysvetliť tým baníkom, tým rodinám tých baníkov, keď prídu takto o zamestnanie a o príjem, že z čoho budú tí ľudia žiť. To im skúste vysvetliť na Hornej Nitre.
A tento zákon sa naozaj týka iba tých, ktorí pracujú v hlbinných baniach, odpracovali tam určité roky, určité obdobie. A myslím si, že za tú ťažkú prácu, boli ste tiež v bani, niekoľkokrát ste sfárali, takže je to naozaj veľmi ťažká práca, za ktorú si naozaj tento kompenzačný príspevok títo baníci za tie odrobené roky, ktoré odrobili oni v týchto hlbinných baniach aj zaslúžia.
Poďme trošku k tej motivácii. Niekto tu hovoril, že baníci, keď sa schváli tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, že všetci to zoberú, že nebudú mať motiváciu sa zamestnať, rekvalifikovať. No nie je to tak. Si povedzme trošku tie čísla. Baník, ktorý pôsobí v podzemí, jedná sa teda o 1 700 baníkov
===== Niekto tu hovoril, že baníci, keď sa schváli tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, že všetci to zoberú, že nebudú mať motiváciu sa zamestnať, rekvalifikovať. No nie je to tak. Si povedzme trošku tie čísla. Baník, ktorý pôsobí v podzemí, jedná sa teda o tisíc sedemsto baníkov, zarába teda v súčasnosti v hrubom nejakých 1 400 eur, čistá mzda je okolo plus mínus tisíc, tisíc eur. Tento príspevok, tento príspevok je od 200 eur až po nejakých 816 eur mesačne. Ale tých 816 eur poberajú iba tí baníci, ktorí v baniach odrobili tridsať, tridsať rokov. Keď nastúpil do bane mal dvadsať rokov a keď končí teraz ako baník po tridsiatich rokoch ťažkej práce, čiže má nárok na tento kompenzačný príspevok. Určite tento baník, ktorý má viac ako päťdesiat rokov sa ťažko umiestni na trhu práce. Vidíme aj aká štruktúra priemyslu je na tej Hornej Nitre. Takže tento človek určite bude mať dôvod tento kompenzačný príspevok zobrať a poberať ho po dobu tých 36, respektíve až 84 mesiacov. Pozrime sa na tých mladých baníkov, ktorí majú, ktorí tam odpracovali. odpracovali tri, respektíve šesť rokov, tak tí budú mať ten kompenzačný príspevok vo výške od 200 eur až po nejakú, po nejakú vyššiu čiastku podľa toho teda koľko odrobil, odrobil, odrobil v tej bani. Tento kompenzačný príspevok je oveľa nižší ako mal on plat, keď robil toho baníka, hej. Znova pripomeniem, že ten baník, ktorý pracuje v tej bani má v čistom okolo tisíc, tisíc eur. Čiže akú on má motiváciu akože dlhodobo nejakým spôsobom poberať tento kompenzačný príspevok? Skôr naopak. Dobre, nenájde si prácu, prihlási sa na tento kompenzačný príspevok, bude si ďalej hľadať prácu, nájde si tu, lebo on si tú prácu musí nájsť. On z tých 200 eur alebo do tých 300 eur proste nevyžije s tou rodinou. A na to máme pripravený teraz národný projekt na ktorom sa pracuje. Ja som to včera v krátkosti uviedol. Je to Národný projekt rekvalifikácií, kde žiadateľom bude práve Trenčiansky samosprávny kraj. Spolupracujeme na tomto projekte, na tomto projekte s ministerstvom práce. Som rád, že partnermi sú aj mesto Prievidza, ďalšie mestá, ktoré, ktoré tam budú. Budú z toho platení tútori, ktorí sa o každého toho baníka nejakým spôsobom postarajú, budú s ním chodiť po trhu práce, budú sa komunikovať aj s ich rodinou, s tou rodinou toho, s rodinou toho baníka a ten baník proste má na výber. Keď ho bane prepustia z dôvodu útlmu, tak si môže vybrať buď pôjdem cestou rekvalifikácie, šesť mesiacov bude zamestnancom stále Hornonitrianskych baní Prievidza s plnou mzdou počas tej rekvalifikácie. Čiže buď si vybere túto cestu. Podľa mňa si to vyberú práve tí, ktorí robia veľmi málo rokov a ktorí majú ten kompenzačný príspevok veľmi nízky si vyberú túto cestu rekvalifikácie. A tí ktorých som spomínal na začiatku pred chvíľou, tí ktorí odrobili v bani tridsať rokov, tak asi si vyberú ten kompenzačný príspevok. Takže ruka v ruke teraz idú dve veci, projekt rekvalifikácií, Národný projekt rekvalifikácií a tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkov. Hovoríte, že prečo s tým prichádzame už teraz. No tie bane neprepustia tých všetkých tých baníkov 31. decembra 2023. Oni ich vtedy neprepustia. No proste majú nejaký plán a myslím, že to robia korektne, správne teraz, aby postupne tých baníkov, tých ľudí proste z tých baní, Hornonitrianskych baní prepúšťali. No sa ani nedá proste, že hneď za k jednému dátumu prepustíte ja neviem 3 200 ľudí. Okrem toho, však viete, videli ste v akčnom pláne ten zásobník projektov, majú Hornonitrianske bane aj svoje projekty, kde chcú vytvoriť oni nové pracovné miesta. Boli sme v pondelok v Bojniciach, v Prievidzi, kde teda Broze začalo tretiu etapu výstavby ich závodu kde zamestnajú ďalších 400 ľudí. Podľa mňa je teraz dôležité urobiť, urobiť nasledovné veci. Tvorba nových pracovných miest, postarať sa už teraz o tých baníkov, ktorí prichádzajú o prácu z dôvodu útlmu baníctva. Čiže to je a nenájdu si, nenájdu si vhodné zamestnanie alebo sa nechcú rekvalifikovať. Čiže to je riešime s týmto zákonom. A tretia vec je ten Národný projekt rekvalifikácií. Keď s týmto začneme a myslím si, že práve v tejto sociálnej oblasti treba začať plniť tie úlohy z toho akčného plánu, aby, aby boli ľudia zabezpečení, aby mali kľud, aby bol sociálny zmier a potom riešme, riešme ďalšie veci, životné prostredie, riešme cesty, infraštruktúru a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ideme v súlade s tým uznesením k akčnému plánu, ktoré bolo v júli schválené na vláde, plníme tie úlohy, ktoré, ktoré sú tam zadefinované v tomto uznesení. Ešte raz, týmto plníme vlastne tú úlohu číslo B, číslo B7 tohto uznesenia a zároveň teda sčasti aj úlohy číslo B10, kde minister financií, ministerstvo financií je zaviazané zabezpečiť finančné prostriedky aj na tieto náklady, ktoré vzniknú schválením tohoto zákona o kompenzačnom príspevku, príspevku baníkom.
Pani poslankyňa spomínala, že čo s ostatnými zamestnancami Hornonitrianskych baní. Ja som to včera tiež v krátkosti spomenul. Je tam ešte jedno uznesenie, teda jedna úloha v tomto uznesení k Akčnému plánu, ktoré hovorí o tom, že keď sa zatvárajú bane, tak to ide podľa rozhodnutia Rady, Európskej rady z roku 2010. Je to rozhodnutie číslo 787, kde teda tou notifikáciou, ktorá Európska komisia schváli, sa môžu aj pre tých ostatných zamestnancov vyplatiť takzvané odstupné, jednorazové odstupné. To je jeden náklad, ktorý môže notifikovať Európska rada a potom samotné technické veci so zatváraním jednotlivých úsekov baní, ktoré sú, ktoré sú na Hornej Nitre. Ja si myslím, že je to správny krok, že je to dobre časovo, že je to dobre načasované, že takýmto spôsobom sa musíme v prvom rade postarať o tých ľudí, ktorí budú zasiahnutí práve skrátením všeobecného hospodárskeho záujmu a prepúšťaním z dôvodu útlmu, útlmu baníctva.
Ja by som možno povedal ešte niektorým tým konkrétnejším výhradám. Ideme odstrániť napríklad súbeh v dávke z nezamestnanosti s týmto kompenzačným príspevkov. To bude zmena, ktorá bude, ktorá bude v druhom čítaní odstránená. Dohodli sme sa s ministerstvom financií, že tá valorizácia tohto príspevku nebude, nebude z medziročného rastu priemernej mzdy, ale že to bude len vzrastené ohľadne inflácie, lebo je to príspevok, hej. Čiže tí baníci aktívne nepracujú a nerobia pridanú hodnotu. Čiže pôjde len o nárast medziročný o infláciu. Ministerstvo financií tiež pripomienkovalo, že nejakým spôsobom by mali byť motivovaní sa zapájať na trhu práce, na nových pracovných miestach. Čiže to som povedal, riešime to tým Národným projektom rekvalifikácií, ktorý by mal byť tiež spoločne teda aj s týmto zákonom paralelne platný niekedy od nového, od nového roka. A dokonca dáme ešte dáme jednu vec motivačnú práve pre tých najmenej, čo najkratšie robia v týchto hlbinných baniach, že ak si nájde počas vyplácania toho kompenzačného príspevku prácu, tak ten kompenzačný príspevok bude o určité percento, o určité percento znížený. Čo sa týka ešte dane z príjmu je to príspevok odkonzultovaný s ministerstvom financií, nie je to zdaniteľné. Čiže tento príspevok sa nebude, nebude daniť. Toľko z mojej strany a teším sa teda na rokovanie v druhom čítaní, aj na rokovanie vo výboroch. Ja si myslím, že naozaj tí baníci si to zaslúžia a keď vidia, že táto legislatíva sa pripravuje, nebudú žiť v strese, že prídu o zamestnanie a že bude aj takýmto spôsobom o nich postarané, či už cez tento kompenzačný príspevok baníkom, ktorí si naozaj tú prácu nenájdu, respektíve cez ten Národný projekt rekvalifikácií, kde sa budú môcť rozhodnúť, že sa rekvalifikujú a budú si hľadať nové zamestnanie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:19 - 10:19 hod.

Bublavý Dušan
Ja som len chcel poďakovať pánovi kolegovi Galekovi, ktorý nám dáva dôveru ešte na päť rokov. Ja vám sľubujem, že určite vyriešime túto problematiku a pomôžeme baníkom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:00 - 10:01 hod.

Panáček Milan Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, správne hovoríte, že už v roku 2017 ste otvárali diskusiu k tejto problematike. Ale nie ste primátorkou prvý rok a viete, že diskusia je pekná vec, aj diskutovať sa dá, ale treba aj nejaké riešenia nájsť. Pán kolega Galek môže tuto predkladať, písať komentáre, chodiť kade-tade a rozprávať ako im chce pomôcť, ale reálne neurobil nič. Čiže v tom je ten rozdiel, že tu je návrh zákona, ktorí nevravím, že možno nerieši všetky detailné aspekty, ktoré prax ukáže a je možnosť ich vyriešiť v druhom čítaní, ale je tu aspoň nejaké riešenie tohto problému na Hornej Nitre. Tajte v tomto si myslí, že je rozdiel medzi nami.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:57 - 9:58 hod.

Bublavý Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani primátorka, ďakujem, že vy ste pristúpila k zákonu, k návrhu zákona konštruktívne, nie ako pán Galek, ktorý len kritizuje a je tam trošku naozaj ten závisti z toho, že nie je spolupredkladateľom takéhoto zákona a je potrebné si naozaj uvedomiť, že ľudia, baníci, ktorí krvopotne si zarábali na svoje živobytie či už pre seba alebo aj pre svoje rodiny, tak prídu prácu kvôli tomu, že jej ide útlm baníctva. Ak ešte takýmto ľuďom budeme závidieť kompenzačné príspevky. Hlavne sa jedná o starších ľudí, ktorí majú krátko pred možnosťou ísť do dôchodku, tým dávame väčšie možnosti dostať príspevku. Tak naozaj tu je potrebné pristupovať k tomu zodpovedne. Ja si myslím, že takýto návrh zákona je potrebné podporiť nielen v prvom čítaní ale aj v druhom. Aby, aby títo ľudia, ktorí si zarábali krvopotne v podzemí na svoje živobytie, aby na tejto kompenzácie mali naozaj nárok. A je to tam odstupňované podľa rokov, kto koľko pracoval a potom je tam, keď bol niekto tri roky, tak má nárok na 1 rok, ale to je plus, mínus okolo 200 eur. A tí ľudia, ktorí boli 15 až 30 rokov, tak tam je možnosť, že by ten kompenzačný príspevok dostávali 800 eur. Tak to nie sú také financie, ktoré je potrebné závidieť. Ale je potrebné im držať palce, aby si ešte mohli nájsť prácu v lokalite, kde tá práca momentálne nie je, je jej tam nazvyš. Takže je to potrebné chápať aj z takéhoto pohľadu.
Takže pevne verím, že pani primátorka podporí tento návrh zákona aj v druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:42 - 9:43 hod.

Panáček Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pána kolegu sa chcem spýtať, odkiaľ sa domnieva, že on má to morálne právo súdiť, kto je, kto nie je oprávnený. Pamätám si vaše vystúpenia aj na zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ako ste im chceli strašne pomáhať, ako ste ich chceli zachraňovať. Teraz, keď máte tú možnosť, aspoň to nejak čiastočne riešiť alebo dať nejaké riešenie, tak ste, ak som to dobre pochopil, apriori proti. Tak potom neviem, že či ste doľava, doprava, zelený, červený, modrý, vyjadrite sa k tomu, prosím vás.
Skryt prepis