Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 16:23 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 16:23 - 16:40 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predmetom môjho vystúpenia bude tiež predloženie pozmeňujúce návrhu, ktorý je podaný písomne a je aj zverejnený, takže ho máte všetci k dispozícii. Predmetný pozmeňujúci návrh rieši technickú vykonateľnosť návrhu zákona a rieši podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb tým, že sa doplní do živnostenského zákona ako ďalší druh podnikania, plus bude mať tento návrh pozmeňujúci za cieľ odstrániť niektoré administratívne veci, aby športoví odborníci a športovci nemuseli nosiť niektoré doklady z ministerstva školstva tým, že okresné úrady budú mať prístup do informačného systému športu.
Na jednej strane to zjednodušuje život ľudí, na druhej strane to urýchľuje, urýchľuje procesy a zmenšuje možnosť nejakých chybových procesov. Takže myslím si, že je to čisto technický pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol získať vašu podporu.
V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu sa píše, že navrhovaná zmena súvisí s úpravou vydávania oprávnenia na podnikanie športového odborníka, ktorú zaviedol zákon č. 310/2019 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z potrieb, ktoré vznikli v procese implementácie uvedenej novely, presnejšie definuje procesy a príslušnosť orgánov štátnej správy pri úkonoch súvisiacich s oprávneniami na podnikanie športových odborníkov, a to začatím, pozastavením a ukončením podnikania.
Navrhovanou úpravou sa zároveň pristupuje k zníženiu byrokracie vypustením nadbytočných úkonov na strane občana, ako aj štátnej správy.
Teraz už text pozmeňujúceho návrhu. Ospravedlňujem sa, že to bude čisto technické čítanie o mnohých návrhoch zákonov, ktoré sú, ale rokovací poriadok to vyžaduje, takže prosím, o chvíľku strpenia.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6 ods. 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa ods. 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta 6b). Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.
(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
4. V § 6 ods. 9 znie:
„(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
5. V § 80, teda § 80 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:
„(12) Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe za účelom konania podľa § 6 ods. 4 a 5.“
2. bod pozmeňujúceho návrhu:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 455/2008 Z. z., zákona č. 488/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 66b ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
2. V § 66b sa ods. 3 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona, 39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b) V § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku II sa upraví návrh zákona.
Takže toľko technicky pozmeňovák a neviem, čo som komu urobil, ale v zásade viem, prečo sa podnikateľský sektor sťažuje na neprehľadnosť legislatívy.
Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 15:14 - 15:16 hod.

Federič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2018 (tlač 1762).
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že sa prejedná do 25. novembra 2019, ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví spoločnú správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledkoch rokovania výborov.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady určené výbory prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy nasledovne: výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 521 zo dňa 19. novembra 2019 a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesenie č. 272 z 20. novembra 2019. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Zo strany výboru Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 532 zo dňa 25. novembra 2019 a zároveň ma poveril za spravodajcu výboru a taktiež ma poveril predniesť po prvé túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní, pričom návrh uznesenia, samozrejme, je prílohou tejto správy, ktoré máte rozdané v laviciach.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2019 11:55 - 11:55 hod.

Kvorka Ján
Pán predsedajúci, len chcem oznámiť termín hlasovania na zajtra, štvrtok, na 11.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 10:51 - 10:53 hod.

Matejička Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Národná rada uznesením č. 2169 z 22. októbra 2019 pridelila návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa (ruch v sále a zaznievanie gongu) dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 790 z 19. novembra 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbory pre... Výbor pre zdravotníctvo návrh poslankyne Evy Antošovej neprerokoval z dôvodu neúčasti predkladateľky.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III informácie nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu, avšak výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Výbor ma určil uznesením č. 323 z 9. októbra 2019 v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetné informácie a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2019 10:31 - 10:32 hod.

Gabániová Darina Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, toto je tortúra, ktorú budeme opakovať donekonečna, pretože týchto potenciálnych dôchodcov alebo už aj terajších dôchodcov budeme musieť neustále sanovať. A neustále sanovať na úkor všetky... Teda bude sa tam používať solidarita všetkých tých občanov, ktorí sporia v I., prípadne, no, v I. pilieri. Môj názor je taký, že II. pilier mal byť zrušený.
Po druhé nemám rada, keď sa zavádza a keď sa rozpráva o ľuďoch, ktorí majú investované peniaze v rukách dôchodcovských správcovských spoločností ako o sporiteľoch. Prosím vás, nejde o sporiteľov. O sporiteľov môžeme, o sporiteľoch môžeme rozprávať, keď ide o III. pilier, prosím. To je produkt, ktorý poskytujú normálne banky. Tam je sporenie. To, ako s tým banka nakladá a ako to zhodnocuje, to je druhá vec, ale tam istinu má človek istú, jak sa hovorí. Takže nejde o sporiteľov, ale o investorov a to je diametrálny rozdiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2019 10:18 - 10:20 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhovanou vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím zo 4. novembra 2019 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor tento návrh prerokoval 21. novembra 2019 a predložil uznesením č. 230 odporúčanie Národnej rade:
1. zobrať na vedomie zánik členstva Dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia dňom 2. decembra 2019,
2. zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Eduarda Hagaru, ktorého funkčné obdobie začína plynúť 3. decembra 2019.
Výbor ma zároveň poveril, aby som predložil ten, správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 9:01 - 9:04 hod.

Kvorka Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Národná rada uznesením 2123 z 15. októbra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 775 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 328 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených, uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 338 z 26. novembra 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2019 18:52 - 18:54 hod.

Mojš Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti o prerokovaní vládneho návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 1752).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1857 zo 4. novembra 2019 pridelil vládny návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prerokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Vláda Slovenskej republiky navrhla Národnej rade prijať uznesenie, ktorým podľa ustanovenia § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolila Petra Helexu za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňom 1. februára 2020.
K uvedenému návrhu vlády bola zvolaná 93. schôdza výboru pre hospodárske záležitosti na 21. novembra 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019 výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 412 ma poveril za, ako člena výboru podať Národnej rade informáciu o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 18:40 - 18:47 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyňa, dve poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vystúpiť k tejto novele zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Minulý týždeň sme mali spoločné stretnutie predsedov samosprávnych krajov a jedna z vecí, ktorá sa nás bytostne dotýka, je objednávanie dopravy, dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme. Jednotlivé kraje majú naozaj rôzne členenie toho regiónu, subregiónov, majú rôzne, rôzne doliny, rôzne osídlenie v týchto dolinách a v súčasnosti je možné objednávať túto dopravu vo verejnom záujme len spôsobom cez autobusy alebo autokary.
Niekde naozaj nie je výhodné tieto autobusy, tieto autobusy alebo tie autokary objednávať, pretože ak sa jedná len o jedného, dvoch, troch ľudí, tak ten autobus je naozaj zbytočné tam posielať, ale zasa našou úlohou na druhej strane je zabezpečiť túto dopravu aj pre odľahlé obce, pre odľahlé doliny, kde je naozaj oveľa menší počet ľudí ako na ten autobus, ktorý objednávajú vo verejnom záujme jednotlivé vyššie územné celky.
Dohodli sme sa a som veľmi rád a chcem poďakovať aj pánovi ministrovi dopravy, pani štátnej tajomníčke a ľuďom na ministerstve dopravy, ktorí pripravili tento pozmeňujúci návrh, ktorý bude riešiť práve to, že túto verejnú dopravu budeme môcť objednať aj s menšími automobilmi. Sú to tie dodávky, ktoré majú teda 8+1, osem plus šofér kapacitu. A budeme ich môcť, teda samozrejme za určitých podmienok, ku ktorým sa ešte ja vyjadrím, čo všetko musí byť splnené, aby to bola štátna pomoc a tak ďalej, čiže budeme môcť objednávať túto dopravu vo verejnom záujme aj takýmito menšími automobilmi. A zaujímavé bude aj to, že ich budeme môcť objednávať aj na požiadanie, čiže keď si v odľahlej dedine, v odľahlej obci zmyslí človek, že, prosím vás, potrebujem si zabezpečiť, potrebujem si zabezpečiť odvoz v ten a v ten deň, napríklad pani, staršia pani k lekárovi, tak tento automobil, tento malý automobil bude pre nich zabezpečený. Takže takto sme sa dohodli na spoločnom rokovaní predsedov samosprávnych krajov.
Ja potom prečítam ten návrh toho znenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Sľubujem, že budem oveľa stručnejší, stručnejší, ako bol môj kolega Maroš Kondrót v predchádzajúcom, v predchádzajúcom zákone. (Povedané s pobavením.)
A čo musí byť teda splnené? Aby tu nebola nejaká konkurencia alebo nedovolená pomoc zo strany vyšších územných celkov ako objednávateľov tejto, týchto dopravných služieb s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, aby to nebola nedovolená teda štátna pomoc, tak musí byť takáto požiadavka alebo takéto objednávanie služieb najskôr notifikované. To bola aj dohoda medzi ministerstvom dopravy a ministerstvom, teda Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, čiže táto štátna pomoc takýmto spôsobom musí byť notifikovaná. A druhá podmienka, ktorá sa musí splniť, sú to verejné zdroje, takže musí byť splnený, splnená litera zákona o verejnom obstarávaní.
Dovoľte mi teraz prečítať samotný pozmeňujúci návrh, ktorý znie:
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. II sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a uzavrieť na takéto dopravné služby zmluvu o službách s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to v súlade s osobitnými predpismi. Odvolávka 34a)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
"34a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)."
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
"35) Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. II sa za doterajší 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
"2. § 43 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
To je všetko z tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pán minister, ešte raz chcem poďakovať za tento prístup. Som veľmi rád, že sme mohli teda tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh aj za celé, celú SK osmičku takýmto spôsobom predložiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

26.11.2019 18:37 - 18:39 hod.

Mojš Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som predložil informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684), v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2132 zo 16. októbra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 772 z 19. novembra 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predsedníčka výboru Národnej rady ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, ktorý predkladám predmetnú informáciu a budem navrhovať ďalší postup v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis