Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:17 - 15:22 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcel v súvislosti s otvoreným zákonom predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tiež problematiky bývania špeciálne bývania lekárov a zdravotných sestier. Existuje jeden veľmi dobrý nástroj, ktorý môže využívať samospráva ale aj iné právnické osoby je to zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania na základe, ktorého sa dá veľmi efektívne realizovať výstavba dostupných nájomných bytov. Bohužiaľ v prípade, že takéto byty chce stavať nemocnica tak sú v tomto zákone určité obmedzenia, ktoré v podstate neumožňujú prideľovania bytov svojim zamestnancom teda lekárom a zdravotným sestrám nakoľko ich príjem je o niečo vyšší než je požadovaný príjem pri tak ako je stanovený v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania. Preto navrhujem v tomto svojom pozmeňujúcom návrhu, aby v prípade, že nemocnica bude chcieť stavať byty pre svojich lekárov, zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov, aby táto podmienka nebola v tomto prípade vyžadovaná teda keď to budú robiť nemocnice pre svojich lekárov pre svoje zdravotné sestry. Dámy a páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože naše nemocnice dostanú významné významný nástroj na stabilizovanie svojich zamestnancov, lekárov, zdravotné sestry prípadne iných zdravotníckych pracovníkov. Mnohé nemocnice prípadne ich zriaďovatelia majú k dispozícii pozemky majú k dispozícii priestory ale nemajú finančné nástroje na to, aby mohli takéto byty stavať. Fakt je aj taký, že v mnohých nemocniciach máme veľmi staré zanedbané slobodárky, ktoré už nezodpovedajú tým dnešným technickým štandardom, ich oprava je mimoriadne náročná a preto podaná pomocná ruka prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu môže nemocniciam pomôcť, aby si aj takýmto spôsobom tam kde to budú chcieť a budú na to vhodné priestory, aby mohli stavať byty kvalitné byty pre svojich lekárov a zdravotné sestry. Dovoľte teda, aby som predniesol pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Jána Podmanického k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu (tlač 1640). Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640) sa mení a dopĺňa takto:
Za čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
"Čl. III
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
"Povinnosť splnenia podmienky príjmu domácnosti pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa nevzťahuje na prípady, ak obstarávané nájomné byty žiadateľ prenajíma fyzickým osobám, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi 24a) a ktoré sú zároveň zamestnancami žiadateľa.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
"24a § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2019 14:05 - 14:06 hod.

Ježík Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa po formálno-právne stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výboru a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby uvedený návrh ústavného zákona prerokovali výbory a gestorský výbor v lehote do 4. decembra 2019.
Ďakujem, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 3.12.2019 11:55 - 12:02 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Veľmi stručne. Ja som viackrát skonštatoval, že je to konzervatívny odhad rozpočtu, tak ako ste sa venovali výdavkovej časti a nevenovali ste sa príjmovej časti. Čiže naozaj je to odhad, nikto dnes nevie ako sa bude vyvíjať príjmová časť, ako sa bude presne vyvíjať výdavková časť, ale chcem zdôrazniť, že tu odznelo, že ohrozujeme dôchodky. Nie je to pravda, dôchodky tam kde majú nárok dôchodcovia, alebo adepti na dôchodky budú určite vyplatené v plnej miere a tiež chcem upozorniť, že máme ľudovo povedané, dostatočný, Sociálna poisťovňa má ľudovo povedané, dostatočný vankúš na krytie takýchto nepredvídaných výdavkov, ak také sa vyskytnú a povedal som v úvodnej reči, ten vankúš je v hodnote 862,85 mil. eur, z čoho sa dá v pohode kryť všetko, čo ste, čo tu odznelo, ale samozrejme aj niektoré iné veci. Čiže dôchodky sú zabezpečené v plnej miere tam, kde majú nárok dôchodcovia, alebo adepti na dôchodky a takisto chcem skonštatovať to, že ja sa tiež teším, že 20 tis. mužov, ak to tak bude, dostane dávku materské, ak splnia zákonné podmienky. To je všetko, čo k tomu chcem povedať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.12.2019 11:39 - 11:41 hod.

Burian Jozef
 

Vystúpenie 3.12.2019 11:39 - 11:41 hod.

Burian Jozef
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2019 11:29 - 11:29 hod.

Madej Róbert
Ďakujem pekne. Tiež si dovolím pripomenúť schôdzu ústavnoprávneho výboru o 12.30 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2019 11:29 - 11:29 hod.

Blaha Ľuboš
Iba potvrdzujem, že dneska máme výbor kolegom z európskeho výboru o dvanástej v miestnosti č. 30. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2019 11:29 - 11:29 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť kolegom poslancom z výboru pre financie a rozpočet, že dnes máme spoločný výbor s výborom pre európske záležitosti v miestnosti č. 30.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 10:40 - 10:55 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Hlasovanie bude dnes o jedenástej ako prvé hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 10:23 - 10:24 hod.

Puci Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom za faktické poznámky. Nič iné som ani neočakával. Pán kolega Heger. Toto nebolo doprosovanie. To bola reakcia na vaše vystúpenia a reakcia na tie reči o rozpočtovom provizóriu, resp. vo vyzývaní poslancov, aby nezahlasovali za rozpočet, lebo podľa vás je rozpočtové provizórium to najlepšie možné riešenie s čím ja úplne nesúhlasím. Čo sa týka našej kandidátky, tak s tým nemajte problém. Naši poslanci prídu a budú hlasovať za tento navrhovaný štátny rozpočet a skôr sa pozrite na svoju kandidátku, akú ste ju zverejnili, akú ste ju zostavovali. A čo sa týka vydierania. Neviem, ako môžem ja zo svojej pozície vydierať opozičných poslancov, aby hlasovali za rozpočet, to fakt neviem. Pán kolega Viskupič porovnávanie s horšími. Vy neustále porovnávate Slovensko s tými najlepšími. Ja som ukázal, že existuje aj protipól. Sú dve strany mince pravá a ľavá, rub a líce. To znamená, že treba porovnávať všetky hranice aj z jednej aj z druhej strany a potom niekde v strede možno nájdeme ten spoločný konsenzus. A pán kolega Dostál, mne to vyzeralo z vašich vystúpení, že sa sťažujete a resp. z toho posledného, že ešte jedna faktická tam chýbala. Tak dostali ste priestor, ďakujem za ňu a chcem vám poďakovať aj v mene nášho šéfa Roberta Fica za ten dnešný mediálny priestor, ktorý mu tu v pléne dávate. Ďakujem pekne kolegovia.
Skryt prepis