Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2019 o 16:53 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 16:53 - 16:56 hod.

Náhlik Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, tlač 1675a, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 2163 z 18. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh poslancov Národnej rady Jána Senka a Dušana Jarjabka výbory prerokovali a odporučili schváliť, ústavnoprávny výbor uznesením č. 787 z 19. novembra 2019 so zmenami a doplnkami a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 510 z 19. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre kultúru a médiá neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre kultúru a médiá č. 196 z 26. novembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 16:52 - 16:53 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie efektívnejšej realizácie obnovy a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom novozriadenej štátnej rozpočtovej organizácie. Zhoršujúci sa stav nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutne vyžaduje zásahy v podobe rekonštrukčných stavebných a reštaurátorských prác. Existujúce legislatívne možnosti štátu zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov nie sú dostatočné. Správcovia národných kultúrnych pamiatok častokrát nemajú skúsenosti s prípravou tak rozsiahlych projektov, ich manažovaním a zabezpečením verejného obstarávania dodávateľov.
Návrhom zákona sa preto upravuje pôsobenie novej rozpočtovej organizácie ministerstva kultúry zriadenej rozhodnutím ministerstva s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. Rozpočtová organizácia prevezme časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze. Návrh zákona doplňuje novozriadenú organizáciu ministerstva Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok, ako aj medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie zbierkových predmetov.
Návrh zákona bol pripravený tak, aby zohľadňoval závery aj nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upravujúce kompetencie v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Prosil by som o podporu tohto návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 16:38 - 16:41 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ctená snemovňa, dňa 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Horkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie 6 rokov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena Rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na 49. schôdzi Národnej rady dňa 25. septembra 2019 nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Na 51. schôdzi Národnej rady sa dňa 17. októbra vykonala nová voľba. V nej Národná rada zvolila jednu z piatich uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady ustanovené zákonom, pani Sylviu Beňovú. Opakovaná nová voľba, ktorá sa konala 22. októbra 2019, v ktorej Národná rada nezvolila žiadneho ďalšieho kandidáta z ostávajúcich štyroch uchádzačov. Na prebiehajúcej 53. schôdzi sa preto musí uskutočniť nová voľba č. II.
Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti boli v stanovenej lehote predložené dva návrhy kandidátov do novej voľby II, a to, po prvé, František Janíček, návrh poslanca Borisa Kollára, a po druhé, pán František Pecho, návrh poslanca Tibora Bastrnáka.
Výbor na 94. schôdzi 26. novembra 2019 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že obidvaja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to zvoliť ostávajúceho jedného kandidáta na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním. Avšak vieme, že už bol podaný návrh na tajné hlasovanie. Ak nebude kandidát zvolený, vykonať podľa čl. 15 Volebného poriadku opakovanú novú voľbu II. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti. A ak ani v opakovanej voľbe II nebude zvolený ostávajúci jeden kandidát, navrhujem vykonať novú voľbu III podľa čl. 16 Volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže ak dovolíte, zhrniem to. V tajnej voľbe budeme z dvoch kandidátov voliť jedného.
Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.11.2019 14:16 - 14:17 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda vlády, a rád si zoberiem ešte tie ďalšie čísla. Išlo mi o to, keď som položil túto otázku, aby naozaj bolo odprezentované niečo, čo je pozoruhodné. Všetky tie čísla, ktoré ste povedali, hovoria o tom, že ten zákon o najmenej rozvinutých regiónoch priniesol svoje ovocie napriek tomu, že mnohí sa tomu smejú, ale sú to pozoruhodné výsledky. A myslím si, že netreba ich brať ako samozrejmosť. A v tejto aktivite podľa môjho názoru treba pokračovať ďalej napriek tomu, že je tam množstvo pálčivých problémov vo všetkých týchto regiónoch, ale prináša to svoje ovocie. Takže chcem aj touto cestou poďakovať vám osobne ako podpredsedovi, ktorý to máte vo svojom portfóliu, ale aj vláde, a bol by som rád, keby sa pokračovalo v tom ďalej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 11:36 - 11:37 hod.

Galis Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Šport je fenomén, ktorý spája ľudí, a nepochybujem o tom, že všetci poslanci tuná čo sedíme, máme svoje rodiny, máme svoje deti a určite chceme, aby sme im vytvorili lepšie podmienky. O tom nepochybujem, že ani jeden poslanec, či je z koalície, opozície, bude proti. Vadí mi jedna vec a to sa stalo aj pri prvom zákone, že nesadneme si spolu koaliční, opoziční poslanci, odborníci, ako je pán Mihál, ako je pán Burian, a nedáme nejaké spoločné vyjadrenie k tomu, pretože tak ako naši, tak aj opoziční máme svoje deti, máme svoje rodiny a chceme im vytvoriť lepšie podmienky. Ale predsa tuná sú ľudia, ktorí rozhodujú o takýchto zákonoch. A prečo by sme my mali rozhodovať, veď to isté sa bude aj ich týkať. Tak si sadnime, tí ľudia, spolu za okrúhly stôl, tí odborníci, ktorí tejto problematike rozumejú, a nieže tí, čo nerozumejú, poúčajú tých, čo tomu rozumejú. Pretože ja som presvedčený o tom, že pán Mihál, aj keď je v opozícii, ja si ho vážim a som hlboko presvedčený o tom, že on tejto problematike rozumie. Ale prečo sa náhlime? Veď je dosť času. Veď je koniec volebného obdobia, tak ešte dva roky tam bol čas na to, tak ja neviem prečo, rýchlo sa, rýchlo to treba uzavrieť, lebo čo. Však sú tu ľudia, poslanci, ktorí skutočne majú vzťah k športu. A nerozdeľujme šport! Veď šport, preboha, spája ľudí a to je to podstatné pre mňa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 11:25 - 11:25 hod.

Puci Róbert
Raz-dva, nejde. Ďakujem pekne. Kolegovia z výboru pre financie a rozpočet, chcem oznámiť, že výbor zasadá dnes o 12.15 v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 11:24 - 11:24 hod.

Madej Róbert
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľujem si vás informovať, že je zvolaná schôdza ústavnoprávneho výboru dnes o 12.00 v miestnosti ústavnoprávneho výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 11:24 - 11:24 hod.

Blanár Juraj
Vážené panie poslankyne a poslanci, členovia výboru mandátového a imunitného, chcem vás upozorniť, že máme rokovanie o 12.00 hodine k námietke pánov poslancov Marčeka a Šimkovičovej. A chcel by som aj poprosiť pána Matoviča, pána poslanca Matoviča, aby využil svoje právo a prišiel vysvetliť svoje konanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:35 - 10:35 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec, aby bolo jasno. Ja som nikoho nepočul vo vystúpení v tejto Národnej rade, že by nejakým spôsobom bagatelizoval násilie na ženách. Ale vy ste to zneužili pri vašej reči, nikto to tu nebagatelizuje. Ak hovoríme, tak hovoríme o tom, že sa tu prostredníctvom takéhoto dohovoru dostáva niečo, čo môže spôsobiť práve toto, čo ste hovorili, civilizačný konflikt. Práve to.
Áno, vy ste povedali, že pravda je taká. Nuž áno, pravda je vždy taká, ako poviete vy, zdá sa. Uznesenie sem nepatrí, to znamená, že v podstate v parlamentnej demokracii poslanci, všetci, čo sú tu, keď sa niečo spoločensky deje, tak by mali držať hubu a krok. Lebo sem uznesenie nepatrí. Keď sa budeme baviť, povedzme, o nejakých iných veciach, povedzme o Ukrajine a tak ďalej, uznesenie sem nepatrí.
Otočiť kormidlo k liberalizmu, áno, to je presne to, čo chcete. Ale tie vaše avantúry liberálne na Slovensko nepatria.
Nuž a to, že je potrebné tento dokument a toto uznesenie prijať, o tom nikto nepochybuje, pretože my nepotrebujeme takýto dohovor, ktorý sem vnáša niečo, čo absolútne nepatrí do nášho poriadku. A myslím si, že náš systém dobre funguje, aby sme proti násiliu bojovali efektívne.
A ešte posledná vec. Hovoríte tu o nejakej koalícii s hnedými. Áno, ja si pamätám koalíciu s modrými – PS a vami, odídencami, ktorí ste napríklad spoločne hlasovali o návrhu zákona na zmenu voľby generálneho prokurátora. Všetci si to tu pamätajú. Tak ak máte s tým problém, prineste sem uznesenie, že jednoducho poslanci ĽS a SNS nemôžu hlasovať v parlamente vôbec, pretože keď sa rozhodnú s tými alebo s tými, automaticky vytvárajú nejakú koalíciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2019 17:20 - 17:21 hod.

Gabániová Darina
Ďakujem. Pán podpredseda, prosím, aby bolo uvedené do záznamu, že som pri hlasovaní č. 51 o Štátnom fonde rozvoja bývania od 11.00 hod. hlasovala za, ale vykázalo ma, že som sa zdržala.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis