Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.10.2019 o 15:28 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 15:28 - 15:29 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona pani ministerkou. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2019 15:12 - 15:14 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcel by som sa vyjadriť a poukázať na skupinu a inštitúcie, ktoré sa spolu podieľajú na tomto zákone, aby, pretože som nadobudol taký dojem. že jednoducho sa tu dačo predkladá, ktoré nie je legislatívne ani v zákonnej norme pripravené a že sa podieľajú na tom ľudia, ktorí možná že nie celkom odborne sú na výške a tak ďalej, tak ja si dovolím prečítam to, pretože nedá sa to všetko zapamätať, že k tomuto bola vytvorená 16 členná skupina, ktorá pozostáva z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, z okresných úradov v sídle krajov, lesov Slovenskej republiky, Štátneho podniku, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Rady združenia vlastníkov neštátnych lesov Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory, Národného lesníckeho centra, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Technickej univerzity vo Zvolene. Tým si myslím, že môžeme všetci tu uveriť tomu, že sú to ľudia, ktorí v týchto inštitúciách rozumejú týmto veciam a samozrejme nebránime sa niektorým veciam, ktoré treba ozaj vylepšiť hlavne čo sa týka toho pre množenia zveriny, tam treba voľačo si s tým robiť, ale čo sa týka týchto ostatných záležitostí myslím si, že na tom pracujú, pracuje táto skupina stále ešte a treba to zobrať a povedať, že je to ozaj myslené v dobrom aby sa zase ten zákon posunul troška ďalej k tej pozícií ktorá je a veci, ktoré sa ukazujú v praxi, je potrebné zachytiť ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 14:39 - 14:40 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k predloženému a k uvedenému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský...
===== regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore do 32 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 14:39 - 14:40 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k predloženému a k uvedenému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský...
===== regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore do 32 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.10.2019 13:46 - 13:53 hod.

Ján Kvorka
Poprosím keby sme mali hlasovanie dnes o 17-tej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 13:46 - 13:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predseda. Dovoľte, aby som sa vyjadril, pani poslankyne, páni poslanci, k uvedenému návrhu zákona vráteného pani prezidentkou Slovenskej republiky.
Pani prezidentka v nadväznosti na svoje výhrady navrhla v časti IV. svojho stanoviska dve konkrétne zmeny.
V prvej pripomienke navrhujem v čl. I päťdesiatom ôsmom bode § 28 ods. 4 schváleného zákona vypustiť druhú veta. Táto veta sa týka výnimiek zo správneho konania kedy sa v prípade mimoriadneho situácie v lesoch nemalo účastníkom konania t. j. vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa oznamovať začatie konania o vyhlásení mimoriadnej situácie v lesoch a uložení opatrení na jej riešenie. Účelom § 28 nebolo obmedzenie informovania účastníkov konania, pretože je odôvodnené predpokladať, že účastníci konania sú so stavom svojho majetku oboznámení a teda sú si vedomí, že na ich majetku vznikla mimoriadna situácia. Návrhom sa len malo umožniť urýchlene riešiť ukladanie opatrení na ochranu lesa v tých prípadoch, kedy títo účastníci nevykonávali potrebné opatrenia, resp. ich vzhľadom na rozsah mimoriadnej situácie vykonávali v nedostatočnom rozsahu.
Cieľom bolo v prípade takejto mimoriadnej situácie urýchlene riešiť nepriaznivý stav s priamym negatívnym dopadom na stav lesa, nie teda obmedziť informovanie účastníkov konaní, alebo zainteresovanej verejnosti. Z hľadiska priebehu konania a účelu zákona úprava navrhnutá pani prezidentkou nie je problematická.
V druhej pripomienke navrhuje pani prezidentka v čl. 1 vypustiť stodvadsiaty deviaty bod, ktorým sa upravovalo procesné postavenie zúčastnených osôb v konaniach podľa zákona o lesoch. Účelom navrhovaných ustanovení tohto bodu novely zákona o lesoch bola presnejšia a jednoznačnejšia právna úprava práv a povinností zúčastnených osôb, ako aj postupov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva umožňujúcim účasť zainteresovanej verejnosti v konaniach podľa zákona o lesoch. Ak by neakceptovanie pripomienky pani prezidentky malo predstavovať prekážku na schváleniu novely zákona ako celku nie je opodstatnené ju neakceptovať. Podľa názoru pani prezidentky sa predkladaný návrh novely zákona o lesoch nedostatočne vysporiadal s konaniami Európskej komisie proti Slovenskej republike. V danej veci je v prvom rade potrebné upozorniť, že ide o konanie za nesprávnu aproximáciu smerníc Európskej únie o biotopoch a vtákoch, ktoré sú do právneho poriadku Slovenskej republiky preberané najmä zákonom o ochrane prírody a krajiny. Zákonom o lesoch sa len upravujú väzby a postupy súvisiace s uplatňovaním zákona o ochrane prírody a krajiny v podmienkach starostlivosti o lesy zabezpečovanej podľa zákon o lesoch. Preto treba tieto novely posudzovať spoločne. Keďže majú v tejto časti rovnaký cieľ, navyše podľa predkladateľa týchto návrhoch, ktorým je vláda, ako aj podľa stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky sa práve z dôvodu vzájomných väzieb a prepojení oboch predpisov navrhlo spoločné nadobudnutie ich účinnosti.
Ak by novela zákona o lesoch nenadobudla účinnosť, zároveň s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny je treba upozorniť, že zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý už pani prezidenta podpísala, nebude v mnohých ustanoveniach vykonateľný a realizovateľný v praxi. Na to, aby Slovenská republika v úplnom rozsahu vyhovela námietkam Európskej komisie vznesením konaním proti Slovenskej republike a aby sa dosiahla úplná transpozícia spomenutých smerníc je potrebné, aby oba tieto zákony nadobudli účinnosť spolu. Napriek výhradám k argumentácii pani prezidentky uvedenej v jej stanovisku, ktoré však nie je opodstatnené bližšie rozoberať, odporúčam prijať obe pripomienky pani prezidentky a schváliť návrh zákona ako celok, pretože je to nevyhnutné s ohľadom na to, že bez prijatia tejto novely zákona o lesoch by už schválený zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý medzitým už pani prezidenta podpísala, nebol v praxi vykonateľný a realizovateľný. Je teda aj v záujme ochrany prírody a krajiny na Slovensku potrebné prijať tento zákon najmä ak jeho neschválením hrozia Slovensku finančné sankcie značného rozsahu za nesprávnu aproximáciu práva Európskej únie. Je teda na nás poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme tento zákon ako celok schválili a ja vás žiadam o podporu prijatia tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.10.2019 13:42 - 13:46 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, na základe uvedeného stanoviska pánom predsedom predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 1840 z 2. októbra 2019 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 1. októbra 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach II a III a navrhla, aby Národná rada zákon po opätovnom prerokovaní schválila so zmenami, ktoré sú uvedené v časti IV nasledovne:
1. V čl. I päťdesiatom ôsmom bode § 28 ods. 4 schváleného zákona sa vypúšťa druhá veta.
2. V čl. I sa vypúšťa stodvadsiaty deviaty bod.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Určené výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval zákon a uznesením č. 317 z 9. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v znení pripomienok prezidentky republiky.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku hlasovať:
1. Spoločne o pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky pod bodmi 1 a 2 uvedených v II. časti spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
2. O predmetom zákone vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou s odporúčaním gestorského výboru zákon schváliť v znení prijatých pripomienok.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného zákona vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 320 z 9. októbra 2019.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Jána Kvorku informovať Národnú radu v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 15:02 - 15:03 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ja pokiaľ dovolíte v krátkosti by som zhrnul tento návrh tohto zákona z toho dôvodu, že v podstate o tom, o čom hovoríme, tak máme na Slovensku na ten druh pokiaľ sa nemýlim norky. Jedinú farmu, ktorá na Slovensku existuje, kde viem, že je to rodinná farma, že je to minimálne funkčné. Bolo to vybudované na zelenej lúke a treba sa tuná pozerať na tieto veci aj z toho ľudského pohľadu. Pretože sme v prvom čítaní a neprichádzajú do úvahy pozmeňujúce návrhy privítam ozaj to, čo povedala aj pani navrhovateľka, že by bolo dobré vytvoriť ešte voľáke stretnutie s odborníkmi, pretože mne pri tomto návrhu zákona vadí alebo sa mi nepozdáva doba účinnosti. Doba nadobudnutia účinnosti je krátka a dovolil by som si to potom vysvetliť aj prečo. Hlavne sa to týka reprodukcie samotnej norky, ktorá tam je atď., atď. a mnoho iných vecí. Tak chcel by som z tohto miesta tak isto aj pani poslankyňa Zemanová tuná hovorila o voľakom diskusnom spolku, ktorý by sa dal do kopy a o tomto porozprával, kde by bolo potrebné povedať priamo z praxe. Som ochotný doniesť aj priamo toho chovateľa, pretože táto farma je 5 kilometrov od môjho bydliska. Čiže viem o čom hovorím. X razy som ju navštívil a nie všetko je to tak, ako to bolo dané na verejnosť rôznymi spôsobmi. Tým pádom nechcem povedať, že takýto zákon je potrebné prijať. Áno, je ho potrebné prijať, aj ja budem zaň hlasovať, ale myslím si, že pokiaľ nadobudne podobu takú, aby sme za to zahlasovali ešte by sme mali niektoré veci v prvom rade tú dobu účinnosti upraviť a predĺžiť minimálne o jeden rok. V zákone sa hovorí o troch rokoch, ja by som navrhol aj štyri, ale to si povieme a nakoniec chcem poprosiť pán podpredseda, aby sme hlasovali o tomto zákone o 17. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 14:46 - 14:47 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 19:05 - 19:05 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, povinná jazda sa skončila. Boli ste troška nervózny, neviem prečo a z čoho. Možná, že z toho, že ste oslovovali hneď v úvode a obracali ste sa na obyčajných ľudí, no ale ja vám poviem, že ja v tejto reakcii na vás sa obrátim na prostých pracovitých ľudí, na robotníkov, na tých, ktorých si vy nevážite a ktorých nemáte za nič. A tu sa treba pozrieť na to, čo dokazujete a aký máte postoj k týmto ľuďom.
Staráte sa do nás, snažíte sa nám predpisovať, hovoriť, ako sa my máme správať, čo má robiť pán premiér a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
Tak vám dám ja takisto jednu radu, hoci to nerád robím. Začnite sa starať o seba, pozrite sa na seba, pozrite sa, ako vyzeráte. SaS rozbitá na cimpr-campr. Vznikla tu voľákasi demokratická platforma alebo čo to má byť, nevieme ani sami OĽANO, no, viac ľudí už ani nemôže odísť, lebo má štyroch členov, a potom kto, kde, ako zostane. Veď to je katastrofa! (Smiech v sále.) Však to je hrúza, takéto veci.
Tak sa zamyslite nad sebou raz konečne a začnite sa už správať tak, ako sa patrí na poslancov Národnej rady, a nevytvárajte tuná bordel a nerobte cirkus z parlamentu. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis