Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.10.2019 o 15:28 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.1.2020 15:38 - 15:40 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Bude, bude to rýchle. Ozaj dve minútky. Ja chcem len sa vyjadriť k tomu, aby som ozrejmil a povedal vám ešte zopár čísel pred tým, než budeme hlasovať, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť a podporili ste tento zákon, pretože základným cieľom novely je nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky pozemkových úprav. Doteraz sa urobili pozemkové úpravy len v 456 katastrálnych územiach z 3 559 katastrálnych území, čo všetko strpčuje život vlastníkom pozemkov a tiež vlastníkom majetkov, ktorí sa na nich nachádzajú. Podľa súčasnej platnej legislatívy bola hranicou pre drobenie plocha 2 000 štvorcových metrov pri poľnohospodárskej a 5 000 pri lesníckej lesnej pôde. Novela zdvihla túto hranicu na 3 000 štvorcových metrov. Cieľom je, aby nevznikali malé pozemky, pretože na Slovensku je v súčasnosti aj tak neuveriteľne rozdrobená pôda. Krajina má v súčasnosti, a to dobre ma počúvajte, 8,4 mil. vlastníckych parciel, 4,4 mil. evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 mil. spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je teda 11,93 a jeden vlastník priemerne vlastní 22,74 parcely. To sú čísla, ktoré nám ozaj majú čo povedať k tomuto a preto vás chcem poprosiť (zaznievanie gongu), podporte tento zákon ako celok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.1.2020 15:26 - 15:28 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, len predtým, než sa vyjadrím k danej téme, ja som nevedel, že ty si jasnovidec. Ja by som sa nehral na to, kto končí a kto nekončí. To by som bol pri tom veľmi opatrný, obzvlášť v tvojom prípade. Čo sa týka sceľovania pozemkov a tzv. pozemkové úpravy prinesú, to si treba povedať, významné výhody vlastníkom a užívateľom, obciam, štátu, aj celej krajine. Má sa to prejaviť v zlepšenom zhodnotení pozemkov vlastníkov, v efektívnejšom investovaní a v nižších nákladoch pre štát pre výstavbu infraštruktúry. To netreba zabúdať. Úpravy majú priniesť zlepšenie ochrany prírody a zadržiavanie vody v krajine.
Nebolo tu ale ešte spomenuté dačo, čo má tiež veľký a dôležitý dopad na to. A z tohto hľadiska táto novela zákona rozviaže ruky aj obciam a vyšším územným celkom, ktoré zdedili od štátu rôzne stavby. Ide o vysporiadanie pozemkov, na ktorých boli vybudované školy, cesty a iné komunikácie. Tie síce prešli na obce či vyššie územné celky, ale mnohé doteraz nie sú vysporiadané. Ak sa majú uskutočniť pozemkové úpravy, treba konečne rozťať, podľa môjho názoru, aj tento tzv. by som povedal gordický uzol. Toto všetko k tomu smeruje. Preto sa to robí.
A poslednú vec, na ktorú by som chcel poukázať, je tá, že táto novela prinesie poriadok, alebo mala by priniesť poriadok aj do vinohradov, pretože sceľovanie pozemkov je citlivé najmenej v najmenšej alebo najznámejšej slovenskej vinohradníckej oblasti Tokaj, kde dochádza v dôsledku kolektivizácie a následnej transformácie poľnohospodárstva a došlo k tomu, že vlastníci vinohradníckych pozemkov sa neprekrývajú s vlastníkmi porastov viničov. Je to problém, ktorý sa v tejto novele rieši. Pôvodný zákon tento stav... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.1.2020 15:00 - 15:15 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem v úvode povedať, že k tomuto zákonu dneska bolo toho povedané až-až, či už myslím na výbore, ktorý sme mali, aj gestorský aj normálny, alebo už tuná aj v pléne a nie so všetkým sa dá súhlasiť, alebo som presvedčený o tom, že mám na to troška iný názor, ako aj moji predchodcovia, alebo aj to, k čomu sa vyjadrila pani prezidentka. Preto vás poprosím, dovoľte, aby som sa vyjadril k tejto téme a predostrel svoj názor a svoje výhrady k tomu, čo pani prezidentka uviedla, pretože na základe toho potom aj daný zákon vrátila späť na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani prezidentka 20. decembra 2019 vrátila na opätovné prerokovanie zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky 27. 11. 2019. Pri vrátení tohto zákona pani prezidentka uviedla, že Národná rada nerešpektovala pri schvaľovaní zákona zásadné pravidlá tvorby právnych predpisov, pričom dodáva, že riadny zákonodarný proces v sebe zahŕňa všetky prvky posudzovania vplyvov odôvodnenia návrhu zákona, diskusie k zákonu, ktoré slúžia ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy.
Nedá mi nereagovať na pripomienky pani prezidentky, ktoré vzniesla k samotnému legislatívnemu procesu, ktorý predchádzal zákonu, a som presvedčený, že každá príprava zákona z časového hľadiska pozostáva z jednotlivých fáz a v každom jednom prípade ide o štandardný a zákonom predpísaný legislatívny postup, ktorý v sebe zahŕňa. Vypracovanie predbežnej informácie o príprave návrhu zákona, vnútorné pripomienkovanie prebiehajúce u predkladateľa, predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie v legislatívnej rade vlády a v hospodárskej rade vlády a rokovanie samotnej vlády Slovenskej republiky.
Samozrejme, každé uvedené legislatívne štádium v sebe zahŕňa vysporiadanie sa so vznesenými pripomienkami a trvá približne trištvrte roka, kým sa samotný zákon v podobe vládneho zákona (správne "vládneho návrhu", pozn. red.) dostane na prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky. Na margo vznesenej pripomienky pani prezidentky chcem uviesť, že na samotný zákon, ktorý Národná rada schválila 27. 11. 2019, je potrebné sa pozerať zo širšieho uhla pohľadu, nakoľko legislatívna úprava, ktorá nastoľuje právne riešenie problematiky, bola spracovaná v dvoch nelegislatívnych strategických materiáloch. Návrh stavu na riešenie pozemkových úprav je ako prvý a po druhé je návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav Slovenskej republiky. Rád by som poznamenal, že prípravu týchto dvoch nelegislatívnych materiálov, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky v časovom rozpätí v rokoch 2018 a 2019, považujem za podstatné uviesť, že problematika spracovaná v uvedených materiáloch bola výsledkom niekoľkých diskusií okrúhlych stolov, či už so zainteresovanými odborníkmi v danej oblasti, ako aj so zástupcami z odbornej diskusie. V prípade samotného zákona bol dodržaný štandardný legislatívny postup spolu s dodržaním základných princípov a tieto princípy by som tuná mohol vymenovať, ale pre krátkosť času nebudem o nich hovoriť.
V súvislosti s pripomienkami pani prezidentky, že z 39 zásadných pripomienok nebolo akceptovaných až 17 pripomienok, považujem aspoň v skratke objasniť. Uverejňovanie vyhodnotenia pripomienok v systéme Slov-lex, materiál, návrh zákona spolu s prílohami bol zverejnený v rámci medzirezortného pripomienkového konania na stránke Slov-lexu. Tento systém funguje na princípe, že pokiaľ subjekt uplatní zásadnú pripomienku, systém ju automaticky ako zásadnú vyhodnotí a označí veľkým písmenom Z. Nie je preto možné v záujme predísť úpravám takto označenú pripomienku už opraviť. V rámci vyhodnotenia pripomienok je preto potrebné prejsť do časti vyhodnotenie a prečítať samotné vyhodnotenie konkrétnej pripomienky. Pokiaľ by zo strany pani prezidentky k tomu došlo, jednoznačne by musela dospieť k rovnakému záveru, že vo všetkých prípadoch zásadných pripomienok, ktoré boli označené ako neakceptované, došlo v rámci ich prerokovania zo strany ich predkladateľa k ich preklasifikovaniu na obyčajné, resp. k ich stiahnutiu, takže na záver nezostali žiadne neakceptované zásadné pripomienky, na ktorých by predkladateľ trval. Uvedenej skutočnosti zároveň zodpovedá aj fakt, že v čase, keď bol zákon v podobe návrhu zákona predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, bol bez rozporov.
Pokiaľ ide o doplnenie čl. 2, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, tzv. katastrálny zákon, v znení neskorších predpisov vo vzťahu vzájomnej súvislosti k zákonu 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v skratke si dovolím ozrejmiť súvislé prepojenie týchto dvoch zákonov. Budem vychádzať z pojmu, čo sú pozemkové úpravy. Pod pozemkovými úpravami rozumieme sceľovanie, parceláciu, usporiadanie pozemkov, rozmiestňovanie druhov pozemkov, optimalizácia tvaru a sprístupnenie všetkých pozemkov a s tým súvisiaci výkon právnych, terénnych, komunikačných, vodohospodárskych, ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu a prevádzkové pomery v krajine, zlepšiť životné podmienky a usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde na príslušnom upravovanom území.
Skúste si predstaviť situáciu, že zhotoviteľ vykonávajúci pozemkové úpravy potrebuje napríklad pre účel zostavenia registra pôvodného stavu údaje z katastra nehnuteľností. Žijeme v digitálnej dobe a v snahe ušetriť čas požiada kataster nehnuteľností prostredníctvom elektronického podania o relevantné informácie, či už z popisných informácií katastra z nehnuteľností, alebo zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Pokiaľ ide o úpravu čl. 1 a bodu 29, dovoľte mi zacitovať súčasnú úpravu: "§ 8 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. «ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk, v ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou»." Podľa názoru pani prezidentky sa jeho novelizáciou zhoršuje postavenie vlastníkov.
Dovolím si s týmto názorom nesúhlasiť, pretože v prípade pozemkových úprav v celom katastrálnom území, ktoré sa teraz rozbiehajú a prebehnú postupne vo všetkých katastroch na Slovensku, je počet účastníkov niekoľko stoviek až tisíc. Takže nie je dôležité, či je v tomto ustanovení hranica 50 alebo 20 účastníkov, pretože rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav sa im doručí rovnako verejnou vyhláškou. Pokiaľ ide o novú úpravu, došlo k zníženiu počtu účastníkov konania z 50 na 20 a zároveň sa jednoznačne vymedzilo, kedy sa uplatní doručovanie do vlastných rúk a kedy doručovanie verejnou vyhláškou.
Na margo vznesenej pripomienky pani prezidentky ohľadom zjavného porušenia princípu rovnosti a ochrany slabšej strany chcem ešte upriamiť pozornosť na samotné rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav. V tomto konkrétnom prípade chcem poukázať na to, že ide o úplne prvé rozhodnutie, ktoré vo svojej výrokovej časti oznamuje, že v danom katastrálnom území dôjde k povoleniu alebo k nariadeniu pozemkových úprav. V žiadnom prípade nejde, ako to bolo prezentované, o rozhodnutie, ktorým by sa odnímalo vlastníctvo vlastníkovi pozemkov, resp. dochádzalo k jeho vyvlastneniu či inej ujme na jeho právach. V ďalšom procese pozemkových úprav je vlastník stále informovaný, má možnosť vyjadrovať sa, uplatniť svoje námietky v rámci registra pôvodného stavu všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia, zásadám umiestnenia nových pozemkov, návrhu nového stavu a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité písomnosti sa mu doručujú do vlastných rúk a jeho práva v konaní pozemkových úprav sú garantované.
Čo sa týka ďalšej pripomienky pani prezidentky, konkrétne k čl. 1 bodu 69, konkrétne úprava § 14 ods. 8 zákona 330/1991 Zb. legislatívna úprava tohto ustanovenia podporuje a reflektuje na stabilitu podnikateľského prostredia na pôde, pričom vychádza aj zo záverov prijatých v dokumente Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý bol schválený na rokovaní vlády 27. júna 2018.
Zazneli názory, že toto ustanovenie prináša dlhodobé konzervovanie existujúcich nájomných vzťahov na úkor nových záujemcov o hospodárenie na pôde. Môžem však konštatovať, že opak je pravdou. Ustanovenie § 14 ods. 8 predkladá dve zmeny, ktorých cieľom je na jednej strane zachovať stabilitu podnikania na pôde, a na druhej strane vytvoriť priestor pre nových, najmä mladých poľnohospodárov.
Prvá zmena spočíva v tom, že predmetné ustanovenie sa upravuje tak, že po pozemkových úpravách má doterajší nájomca právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy iba na čas do skončenia pôvodnej nájomnej zmluvy. Druhá ešte podstatnejšia zmena spočíva v tom, že právo doterajšieho nájomcu na uzatvorenie nájomnej zmluvy k novým pozemkom nevzniká, ak chce ich vlastník na týchto pozemkoch hospodáriť sám, alebo ak chce takéto pozemky prenajať jemu blízkej osobe alebo právnickej osobe, ktorej je členom alebo spoločníkom. Takto navrhovaná zmena výrazne posilní možnosť pre nových záujemcov hospodáriť na pôde, a to najmä formou rodinných fariem.
Zároveň chcem poukázať aj na pripomienku pani prezidentky a chcem poukázať, že citovaný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, urbárska obec Trenčianske Biskupice verzus Slovensko 27 z 27. novembra 2007 diametrálne rieši inú právnu skutočnosť a nesúvisí s § 14 ods. 8 zákona. Citovaný rozsudok, ktorý pani prezidentka uvádza, riešil úplne iný prípad. V prípade uvedeného rozsudku išlo o to, že sťažovateľ namietal hodnotu náhradných pozemkov, ktoré dostal za svoje pozemky v záhradkovej osade. Pani prezidentka vyslovila názor, že predložené riešenie nepovažuje vzhľadom na rozsah a závažnosť problémov v oblasti vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov za dostatočne komplexné, prepracované a v plnej miere rešpektujúce ústavnoprávne zásady ochrany vlastníckeho práva. Na záver konštatuje, že je potrebné, aby úpravy vlastníckych a iných vzťahov k pozemkom boli urobené precízne na základe širokej odbornej diskusie, aby pri nich nevznikali pochybnosti o ich súlade s ústavou a s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
Musím povedať, že tento zákon je urobený precízne. Je výsledkom širokej odbornej diskusie, čo podporili v uplynulých dňoch svojimi vyhláseniami aj odborné organizácie geodetov či poľnohospodárov, jednoznačne zlepšuje stav v oblasti vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom a spomínané pochybnosti sú vytvárané umelo, možno z nepochopenia a možno z iných pohnútok.
Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si dovoľujem požiadať o opätovné schválenie zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.1.2020 14:10 - 14:13 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Národná rada schválila dňa 27. novembra 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pani prezidentka republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1945 z 20. decembra 2019 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný návrh zákona na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí 20. decembra 2019 pod č. 5418 uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach 2 a 3 a navrhla, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto: ústavnoprávny výbor prerokoval zákon a uznesením č. 810 z 21. januára 2020 odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor rokoval o vrátenom zákone dňa 21. januára 2020 a neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Preto v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku podávam predmetnú informáciu.
Pán predseda, podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2019 11:55 - 11:55 hod.

Ján Kvorka
Pán predsedajúci, len chcem oznámiť termín hlasovania na zajtra, štvrtok, na 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 9:01 - 9:04 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Národná rada uznesením 2123 z 15. októbra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 775 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 328 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených, uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 338 z 26. novembra 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2019 13:28 - 13:32 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som sa ako spravodajca tiež vyjadril k tomuto návrhu, pretože myslím si, že to je návrh, ktorý bude rezonovať v spoločnosti na jednej strane s uznaním, na druhej strane s veľkým pobúrením.
Je potrebné povedať, že jednoznačne treba pred druhým čítaním s týmto zákonom sa zaoberať a prijať také, taký návrh zákona, ktorý jednoducho nenarobí v spoločnosti voľákusi nevôľu a už, nedajbože, aby na základe toho potom sme voľákym spôsobom donútili ľudí k tomu, pretože ja stále považujem psa za miláčika ľudí, za rodinného príslušníka v mnohých prípadoch, hlavne čo sa týka tých menších psíkov, ktoré majú v bytoch. Kolega Pčolinský hovoril o čivavách a tak ďalej a tak ďalej.
Ale nechcem hovoriť o iných tvoroch, ktoré takisto sú na reťaziach, prečo tá Sloboda zvierat, ju nezaujímajú aj iné veci. Ale keď už hovoríme konkrétne len ku psom, tak ja vám poviem jeden príklad.
Obávame sa tu voľákehosi trýznenia. Obyčajne na tých dvoroch po tých dedinách, ako tu kolega Pčolinský hovoril, majú riešené tieto veci ľudia tým, že majú natiahnuté laná z jedného konca dvora na druhý koniec dvora, kde ten pes na tej reťazi, na tej obrúčke má taký pohyb a môže sa ísť potom schovať do takej voliéry, keď je zlý čas, že jednoducho tomu psovi neni žiadnym spôsobom voľákysi obmedzený pohyb a tým spôsobom nemôžeme hovoriť o tom, že by bol týraný.
Ale o čom nehovoríme a nepočul som to tuná počas toho prejednávania tohto zákona, je to, čo vám teraz poviem a ja neviem, či by nebolo dobré sa nad tým zamyslieť. Preto hovorím, že pani predkladateľka zrejme urobí také voľákesi stretnutie a neviem akej skupiny ľudí, kde by sme sa mali tým zaoberať.
Viete, čo ja považujem za týranie psa? Ja považujem za týranie psa jedno- alebo dvojizbový byt, kde voľakto má kúpeného a chová chrta, vlčiaka alebo čuvača alebo ja neviem kdečo. Toto je týranie psa. A toto nikoho nenapadá ani zo Slobody zvierat. Toto nikto z nich na toto nepoukáže? Ja sa nejdem iných tvorov dotýkať, ktoré takisto sú na reťazi. Ktorý sa tam zavre, keď odídu, manželský pár, keď to má, odíde do roboty ráno a vráti sa z roboty o štvrtej, o piatej. Ten pes je tam zavretý. Aký má on životný priestor na to svoje bytie? No ho má práve len na tej reťazi, keď ho ide vyvenčiť. Vtedy ho má, ten životný priestor.
Čiže toto je jedna z vecí, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, a tým ja nechcem, aby to dakto pochopil a povedal, že ja som proti tomu, aby dakto nemal takýchto psov alebo ako. Ale tu si budeme potom protirečiť. Na jednej strane nie, na druhej strane áno a tak ďalej a tak ďalej.
A nechcem byť zdĺhavý. Na záver chcem povedať, že ja sám osobne z tohto miesta by som veľmi rád ešte, hoci je to v našom výbore, bude možnosť o týchto veciach diskutovať, k tomuto urobil dáke ozaj sedenie, aby sme to prebrali. Pretože dostal som strašne veľa esemesiek, dostal som strašne veľa mailov, kde ľudia poukazujú, samozrejme, nemôžem povedať, že je to jednotný názor, že hovoria len o tom, že to je zlé alebo ako. To nie, to by som klamal a to si nedovolím, pretože nebol som tak ani vychovaný. Ale prevládajú názory na tom, že to nie je dobré.
A nechcem prechádzať do detailov, preto ťa chcem poprosiť, Evka, keby si potom takéto voľačosi spravila, aby sme si to mohli prebrať.
Ďakujem pekne.
A, pán predsedajúci, hlasovanie na utorok na jedenástu poprosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2019 13:02 - 13:03 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2019 11:47 - 11:50 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2017 z 25. septembra 2019 pridelila návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evky Antošovej na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh pridelený, neoznámili v účinnej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 744 z 8. októbra 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 318 z 9. októbra 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru udelené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade návrh poslankyne Evky Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 319 z 9. októbra 2019. V citovanom uznesení výborov poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výbor a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81, ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 15:28 - 15:29 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona pani ministerkou. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis