Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2017 o 9:20 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2017 9:20 - 9:22 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 759. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 15:23 - 15:27 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 863 z 12. októbra 2017 pridelila vládny návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (tlač 701) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
– ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenie nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov,
– Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 131 z 21. novembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami,
– Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 76 z 21. novembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 22 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (tlač 701) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 139 z 28. novembra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 11:29 - 11:30 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ja len v krátkosti. Nebudem dlho zdržiavať, len chcem zopakovať to, čo už som tu povedal, keď sme to prejednávali a prerokovali v druhom čítaní, a tým pádom chcem troška zareagovať aj na výzvu pána poslanca Simona a v konečnom dôsledku aj na to, čo povedala pani Zemanová alebo čo poprosila.
Všetci dobre vieme, že aký je to dôležitý zákon, koho sa dotýka tento zákon, a všetci aj dobre vieme, že tento zákon je potrebný. Potrebný prijať ho tak ako, v akej podobe bol navrhnutý aj s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré tuná boli dané, ktoré v podstate mali svoje opodstatnenie. A niektoré, ktoré nemali, prijaté nebudú. Čiže chcem vás z tohto miesta pred tým, než predstúpime a prídeme k hlasovaniu, ozaj požiadať všetkých v tomto pléne o podporu tohto zákona, ktorý tu teraz prejednávame.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 17:20 - 17:20 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem pekne. Ja k tomuto zákonu si myslím, že pani ministerka dostatočne vysvetlila tie veci, na ktoré tu bolo poukázané, a ja chcem poprosiť, aby o poľnohospodárskych zákonoch, ktoré sme tuná prerokovali, sa hlasovalo zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 16:47 - 16:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 784 zo 7. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (podľa) § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 264 z 3. októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 119 z 28. septembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy nasledovne: O bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 127 z 10. októbra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 16:44 - 16:47 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Chcem sa aj ja poďakovať za ozaj odbornú a vysoko kvalifikovanú debatu a rozpravu, ktorá tu prebehla. Vidíme, že viac-menej sme takmer jednotní v týchto názoroch, pretože ja si pamätám dobu, keď tu na tejto pôde sa rozprávalo, hoci je to trošku od minula, že my už pomaličky keď budeme takto narábať s pôdou, nebudeme chodiť ani po slovenskej zemi. Čiže tu sa kadečo robilo a je tu veľa vecí, ktoré nie sú vysporiadané a urobené hlavne vo vzťahu medzi vlastníkom a medzi prenajímateľom. Z toho dôvodu, tak ako povedala pani ministerka, ozaj bude potrebné tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli tuná podané, či už od pána Fecka, Gála, pani Zemanovej, pána poslanca Dostála, poriadne prejsť a všetko to dobré a užitočné do toho, pokiaľ sa to nebude biť s Občianskym zákonníkom, zapracovať do toho zákona, o ktorom sa tuná dneska rozprávame.
Padlo tu veľa múdrych myšlienok a slov. Pozorne som to počúval a myslím si, že tá určitá krivda, ktorá, a nespravodlivosť momentálne existuje v tomto zákone, sa nám podarí spoločne odstrániť. Samozrejme, že nie všetko sa dá presne a stopercentne urobiť, lebo to v živote nejde asi v žiadnej sfére, ale je dobré, že sme sa pustili do voľačoho ťažkého, pre toto; toto je ozaj ťažký zákon, ktorý môže mať ďalšie pokračovanie. O tom hovoril tuná aj pán poslanec Fecko.
Na záver, aby som dlho nehovoril, ja si chcem len pre kontrolu, opýtať sa pána poslanca Dostála, vy ste hovorili, že hlasovanie body 1 a 2 samostatne? (Reakcia z pléna.) A 3 a 4 spoločne. A, Martin, ty si samostatne tie body, čo si dal a zo spoločnej správy si hovoril vyňať bod 4. Dobre.
Čiže chcem vás požiadať zajtra pri hlasovaní o podporu tohto zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 14:46 - 14:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, Národná rada Slovenskej republiky uznesením 783 zo 7. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 263 z 3. októbra roku 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 118 z 28. septembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasí a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o spoločnej správe nasledovne: O bodoch spoločnej správy 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uznesení uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 126 z 10. októbra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto zákonu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 14:05 - 14:07 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.9.2017 14:09 - 14:10 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcem sa poďakovať za vysvetlenie a informáciu, pretože aj ja som presvedčený, že táto krajina patrí do jadra Európskej únie, dokonca sú o tom presvedčení ľudia, väčšina ľudí, ktorým na tejto krajine záleží, a chcem vám povedať, že vám držíme palce v tom, aby sa to podarilo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.9.2017 18:49 - 18:51 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2016 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 561 28. apríla 2017 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 6. júna 2017. Uznesením č. 93 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 98 zo 6. júna 2017 schválil túto informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis