Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:01 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:01 - 10:01 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť iba v krátkosti, že vynímam bod 38 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. (Reakcia z pléna.) 38, 33. (Reakcie z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
19.
Tak sa dohodnite.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
20.
(Reakcie z pléna.) 38. 33 žiadaš ty vyňať na osobitné hlasovanie, ale ja hovorím o bode 38. Hej, ty si požiadal, to, samozrejme, o tom budeme, a ja žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie bod 38.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 9:57 - 9:59 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja pôjdem tak odzadu.
Reagujem na pána poslanca Martina Fecka. Pozrieme sa na to v tej spoločnej správe, čo sa týka chýbajúce to písmeno "u" v rámci toho, čo si tu predkladal. Môže to byť, samozrejme, preklep voľajaký. Čiže z toho by som voľakosi až moc nerobil, ale ďakujem za upozornenie. Mne sa vidí, že tiež som si to všimol, keď som to pozeral.
Čo sa týka ďalšej veci, ktorú som si poznačil, je bod 33, ktorý si vyňal na osobitné hlasovanie. Dobre hovorím?
No a potom by som sa chcel pozastaviť pri tej petícii rybárov. Aj pán poslanec Krajkovič (pozn. red.: správne "Krajčí") na ňu reagoval. Neviem, či ste mali možnosť vidieť, ako tá petícia vyzerá a o čo tam išlo. A troška považujem za zmätočné a mylné, keď sa vyjadrujeme, že tu 50-tisíc rybárov podpísalo sa pod tú petíciu, čo je zhruba hore-dole voľajaká tolerancia, pravda, že sa tí rybári pod tú petíciu podpísali, ale to neni o tom, že v tej petícii vyjadrovali oni nesúhlas. A ja si dovolím citovať teraz presne, aby ste, aby ste počuli, že tá petícia obsahuje dva body. Bod jeden hovorí o bodoch 3, 4, 5, 6, kde vlastne ako oni si navrhujú tieto veci a v mnohom sa to upravilo podľa toho, aby to vychádzalo, ale dôležitý z tohto pohľadu, lebo to vnáša potom taký pohľad na to, že je petícia, kde svojou legislatívnou činnosťou žiadajú o urýchlené prijatie nového zákona. Toto je podstatné. V tejto petícii je takýto bod a to podpísalo 50-tisíc rybárov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 9:36 - 9:38 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Zemanová, urobil som si tri poznámočky k vášmu vystúpeniu a pokúsim sa vysvetliť niektoré veci, ktoré ste v svojej rozprave uviedla.
Po prvé som si poznamenal, kde ste poukazovali na identifikáciu slova príbrežný. Chcem vám povedať, že je to príbrežný a pobrežný, ktorý sa predtým nachádzal v zákone. Je to v podstate identické s tým, čo bolo pôvodné, a príbrežné pozemky s výnimkou zámena slova pobrežný sa upravujú vo vymedzení základných pojmov v § 2 ods. 2 písm. p) návrhu zákona. Tam je to možné si pozrieť.
Druhú poznámočku, ktorá ma tak zaujala, boli donucovacie prostriedky. Tam aj váš kolega pán poslanec Pavelka na výbore sa k tejto záležitosti zaujal stanovisko. No chcem tu povedať, že toto opatrenie sa zavádza z toho dôvodu, že v praxi dochádza k rôznym situáciám, kde je potrebné v rámci záujmu poriadku, slušnosti a navedenia jednoducho niektorých ľudí, dokonca si dovolím hovoriť o pytliakoch, k tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu výkonu rybárskeho práva, použiť takéto veci, ktoré rybárska stráž, je potrebné, aby použila, aby zaviedla poriadok a aby nebola následne určitého spôsobu postihovaná, že voľajakým spôsobom dakto obráti celú tú situáciu voči nemu a môže sa to obrátiť úplne opačne na to, na čo to má slúžiť.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:52 - 18:58 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Návrh zákona, ktorý prerokovávame, spresňuje určité pojmy a zavádza aj nové pojmy, ktoré v súčasnom platnom právnom predpise upravujúcom rybárstvo absentujú. Tieto pojmy sú napríklad bočná vodná nádrž, začiatok lovu, prerušenie lovu, ukončenie lovu, rybársky čln, osvetlenie miesta lovu, lov pod ľadom a iné.
V súvislosti s týmto návrh zákona naďalej zachováva koncepciu subjektov oprávnených na pridelenie rybárskeho práva podľa súčasného platného právneho predpisu. V tejto súvislosti však došlo k významnému posunu, ktorý oprávňuje ministerstvo odobrať výkon rybárskeho práva na rybárskom revíri užívateľovi pri jeho opakovaných závažných porušeniach na úseku rybárstva a prideliť tento revír správcovi vodných tokov. Toto ustanovenie zakladá predpoklad na ešte vyššiu kvalitu hospodárenia v rybárskych revíroch a taktiež garantuje, že sa z rybárskeho revíru nestane vodná plocha bez akéhokoľvek režimu hospodárenia. V súvislosti s deklarovanou ochranou pôvodného genofondu rýb návrh zákona upravuje, že zarybňovacie plány pre rybárske revíry v 4. a 5. stupni ochrany ministerstvo schváli až po prerokovaní s ochranou prírody.
Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Slovenskej republike. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok vo svalovine rýb, bude za účelom ochrany zdravia obyvateľstva vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danom rybárskom revíri, o čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní.
Osobitnou úpravou prešli aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu lovov na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, kde sa urobili úpravy, ktoré majú veľký význam. Príkladom navrhovaných zmien je zákaz používať živú alebo mŕtvu rybku na kaprových vodách ochrany pred, pred zubáčom, šťukami a tak ďalej, kde došlo k zhode pri rokovaniach s ministerstvom životného prostredia a Slovenským rybárskym zväzom.
Posun nastal aj v prípade podnikania v osobitnom režime na ostatných vodných plochách a v tejto súvislosti bol stanovený termín podávania žiadostí na 30. 9. a pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime ministerstvo pridelí k 1. 1. tak, aby nedochádzalo k odobraniu rybárskych revírov v priebehu rybárskej sezóny. Dôležitá zmena nastala aj v potrebe predloženia dohody o finančnom vyrovnaní medzi doterajším užívateľom a žiadateľom.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, je potrebné povedať, že k tomuto bola širokorozsiahla rozprava, kde bola vytvorená komisia, kde boli akceptované názory členov základných rybárskych organizácií, bolo niekoľkokrát robené sedenie na pôde medzi zástupcami životného prostredia Slovenského rybárskeho zväzu, kde došlo k zhode a kde v navrhovanom zákone sa spravili určité úpravy, ktoré si dovolím teraz podať ako pozmeňujúci, pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kvorku k vládnemu návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937):
1. V čl. 1 § 3 ods. 8 sa pred slovo „rybárske“, vkladá slovo „samostatné“.
2. V čl. 1 § 5 sa v nadpise vypúšťajú slová „a osôb oprávnených na výkon rybárskeho práva" a § 5 ods. 1 znie: „Užívateľ má právo vystupovať na príbrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca príbrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený, podľa osobitných predpisov.“
3. V čl. 1 § 13 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „a na ktorých je povolený lov pod ľadom“.
4. V čl. 1 § 16 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch“.
5. V čl. 1 § 17 písm. d) sa „číslovka 7“ nahrádza „číslovkou 10“.
6. V čl. 1 § 17 písm. i) sa vypúšťa slovo „akékoľvek“ a na konci sa pripájajú tieto slová „inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu“.
7. V čl. 1 § 18 písm. g) sa „číslovka 15“ nahrádza „číslovkou 10“.
8. V čl. 1 § 33 ods. 12 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“,
9. V čl. 1 § 34 ods. 1 v prvej vete za slovami „vhodnej na“ vypúšťajú slovo „hospodársky“.
10. V čl. 1 § 43 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c)“.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:47 - 18:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené... Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, pán minister, Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona o živnostenskom podnikaní na na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 381 z 5. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 174 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 151 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre obranu a bezpečnosť o uvedenom materiáli nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady, uvedených v bode III spoločnej správy vyplýva 43 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 43 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 186 z 12. júna 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 18:47 - 18:47 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem. Dovoľte mi len v krátkosti. Ja ozaj sa vám chcem všetkým poďakovať.
Chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona a, pán predsedajúci, chcel by som požiadať o hlasovanie v piatok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 18:27 - 18:31 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovolím si tak na záver pár postrehov, ktoré som mal možnosť zachytiť počas tejto rozpravy, ktorá bola ozaj dosť značne rozšírená, ani som nerátal s tým, že toľkí sa do nej zapoja. Ale na druhej strane treba si uvedomiť, od každého, že, a povedať to považujem to za potrebné z tohto miesta, že ten zákon bol pripravovaný v dobrej viere. Pretože niektoré vystúpenia tu smerovali aj k tomu, ako keby niekto sa tu snažil týmto zákonom dosiahnuť dačo si, čo nie je celkom kóšer, a verte mi, že to tak nie je. Práve pravý opak je toho, pretože týmto zákonom alebo novelizáciou tohto zákona sa dosiahlo veľa vecí a problémov, ktoré boli nahromadené za uplynulé obdobie. Aplikuje sa tu aj nejaká legislatíva Európskej únie a chcem povedať, že pri príprave tohto zákona sedela dvakrát skupina odborníkov z ministerstva pôdohospodárstva včetne pani ministerky, pána Bíreša, zástupcovia Národnej rady, celej koalície, kde sa prejednávali veci, ktoré boli problémové, veci, ktoré sa ukazovali, že jednoducho budú nepriechodné, a dokázali sa tieto záležitosti na základe tejto rozpravy vyriešiť.
Len tak v krátkosti spomeniem, poďakovať treba ústavnoprávnemu výboru a pánovi, konkrétne pánovi poslancovi Kresákovi, čo sa týka vstupu veterinárov. Je potrebné ozaj zobrať si na vedomie, že sa tuná upravili a skrátila sa lehota v prípade odchytu psov, vyriešili vyriešili sa problémy pre obce v záležitosti, čo sa týka útulkov a karanténnych staníc atď., atď., poplatkov za čipovanie, mohol by tom toho tuná veľmi veľa hovoriť.
Chcem ozaj z tohto miesta, nemám to vo zvyku, ale povedať, že z pozície poslancov z opozície vidím, že toto jednoznačne pochopil pán poslanec Poliačik. Sa mi páči jeho prístup a vidím, že dokáže hodiť cez hlavu niekedy to stranícke tričko, tak ako on povedal, že pri tých zvieratách je potrebné ozaj sa vedieť voľajakým spôsobom dohodnúť, aby sa dosiahol ten cieľ, ktorý je potrebný. Toto nehovorím, pretože aby som tuná to obrátil na voľákysi politický, politické smerovanie, ale hovorím to preto, lebo je mi to sympatické, pretože má pravdu, pozorne som ho počúval a viem, o čom hovorí a hovoril, pretože ja takisto som psičkár, psíkov mám a jednoducho viem, viem o čom to je.
Bližšie odborne k veciam zrejme sa vyjadrí pani ministerka, čas tiež už nemáme tak dlhý, aby som sa mohol dlhšie tu rozhovoriť, tak jednoducho chcem vám povedať a poďakovať za celý tento prístup, ktorý bol veľmi ťažký, a myslím si, že v niektorých prípadoch aj troška s obavami sme pristupovali k niektorým veciam, lebo nie vždycky bola súlad a súhlas v daných veciach, ktoré bolo potrebné riešiť aj medzi nami, ale keď sa dajú hlavy dohromady, tak sa dá všetko spraviť.
Čiže zatiaľ z mojej strany všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 15:29 - 15:33 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1099 z 13. marca 2018 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 356 z 2. mája 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 159 z 25. apríla 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 141 z 3. mája 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode 3 informácie vyplýva 35 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy k predmetnému vládnemu návrhu zákona, výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uznesením výboru č. 152 z 28. februára 2018 ma výbor poveril v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
V súlade s oprávnením vyplývajúcim z § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov navrhujem, aby sa po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní hlasovalo spoločne o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 35 v časti 4 prednesenej informácie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 10:00 - 10:01 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:57 - 9:58 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja na záver len v krátkosti ozaj. Sami máte možnosť vidieť, že je tu snaha veľká dosiahnuť voľačosi, čo bude prospešné pre obidve strany, či už pre štát, alebo samotných rybárov.
Chcem vás poprosiť z tohto miesta na základe dnešnej rozpravy, ktorá prebehla, aj včerajšej, o podporu o jedenástej pri hlasovaní tohto zákona v prvom čítaní. Pretože ten priestor do druhého, tretieho čítania bude využitý ozaj, aby sa odstránili niektoré veci alebo niektoré veci pridali, ktoré, potrebné k tomu, aby ten zákon bol prospešný pre nás všetkých.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis