Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 18:45 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:45 - 18:46 hod.

Zelník Štefan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:43 - 18:45 hod.

Bernaťák Tibor
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:14 - 18:15 hod.

Bernaťák Tibor
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:10 - 18:11 hod.

Zelník Štefan
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 17:47 - 17:49 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 1559. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1653 z 26. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 17:41 - 17:47 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Návrh zákona reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel vedenia volebnej kampane vo voľbách, vykonaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto právnej úpravy je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia, súperiace vo voľbách o hlasy voličov. O voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti, nielen vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.
Inštitút tretích strán ustanovený v zákone o volebnej kampani sa minul svojho účinku a neplní tie ciele a úlohy, pre ktoré bol do slovenského právneho poriadku zriadený. Po vykonaní viacerých volieb sa dokonca javí, že tento inštitút môže narúšať aj rovnaké súťažné podmienky politických strán, keďže
1) jedny politické strany môžu byť podporené neobmedzeným počtom tretích strán, a teda aj v ich súčte ničím neobmedzeným limitom finančných prostriedkov,
2) iné politické strany nie sú podporené žiadnymi tretími stranami a musia dodržať limit ustanovený pre politické strany v sume 3 milióny eur,
3) niektoré politické strany dokonca môžu byť činnosťou tretích strán vedúcich voči nim negatívnu volebnú kampaň výrazne poškodené.
Zároveň je inštitút tretej strany vo volebnej kampani často využívaný najmä samotnými kandidátmi, pričom úlohu tretích strán plnia predovšetkým ich priami príbuzní. Taktiež dávame do pozornosti, že tretie strany nemusia spĺňať prísne podmienky na ich financovanie ako politické strany alebo politické hnutia. Tretie strany môžu byť dokonca financované netransparentne, čo v prípade politických strán a politických hnutí nie je možné. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného aj iné obmedzenia možnosti financovania, limit na volebnú kampaň, zavádzajú maximálne členské príspevky a podobne, teda ich financovanie je právne regulované.
Upravujú sa niektoré sankčné ustanovenia zákona o volebnej kampani. Upravuje sa spôsob ukladania sankcií, respektíve zosúlaďuje sa spôsob ukladania sankcií so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach tak, že namiesto finančného rozpätia pokuty sa ustanovuje konkrétna pokuta vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú politická strana alebo kandidát prekročili prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň. Táto výška pokuty sa javí ako spravodlivejšia pri vážnejších, aj menej závažných porušeniach týmto zákonom ustanoveného limitu pre volebnú kampaň.
V nadväznosti na vyššie uvedené úpravy v zákone o volebnej kampani sa navrhuje v úzko súvisiacom zákone č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach ustanoviť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena na sumu 10-tisíc eur. Tak ako z § 23 ods. 1 druhej vety tohto zákona vyplýva cieľ, že politická strana nesmie byť financovaná jedným, respektíve zopár darcami a v ich prípade členských príspevkov je potrebné ustanoviť obdobné obmedzenie, ktoré zabezpečí nezávislosť politickej strany od jedného alebo zopár finančne zabezpečených členov a bude podporovať reprezentatívnosť politickej strany mnohopočetnou členskou základňou.
Navrhuje sa, aby politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky mohla prijať súhrnne 3 500-tisíc eur z darov iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov. Navrhovaná suma sa rovná približne sume, ktorú počas jedného volebného obdobia prijme politická strana z príspevkov zo štátneho rozpočtu v prípade, ak vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získa viac ako 5 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Zavedením tohto limitu sa zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán a zabráni sa neúmernému predvolebnému predlžovaniu politických strán, ktoré sa spoliehajú na svoj volebný úspech a následné príjmy zo štátneho rozpočtu.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2019 14:03 - 14:07 hod.

Kmec Stanislav
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 9:01 - 9:02 hod.

Smolíková Eva
 

25.6.2019 18:18 - 18:20 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v opakovanej voľbe, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 141 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že za Katarína Čechová, hlasovalo za 24, proti 64, zdržalo sa 53.
Rudolf Čirč, za hlasovalo 48, proti 59, zdržalo sa 34.
Ladislav Duditš, hlasovalo za 34, proti 65, zdržalo sa 42.
Libor Duľa, hlasovalo za 72, proti 41, zdržalo sa 28.
Michal Ďuriš, hlasovalo za 25, proti 65, zdržalo a 51.
Boris Gerbebery, hlasovalo za 2, proti 81, zdržalo sa 58.
Martina Jánošiková, hlasovalo za 41, proti 58, zdržalo sa 42.
Štefan Kseňák, hlasovalo za 5, proti 73, zdržalo sa 63.
Peter Kubík, hlasovalo za 17, proti 69, zdržalo sa 55.
Michal Matulník, hlasovalo za 27, proti 67, zdržalo sa 47.
Peter Melicher, hlasovalo za 72, proti 41, zdržalo sa 28.
Edita Pfundtner, hlasovalo za 74, proti 35, zdržalo sa 32.
Zuzana Pitoňáková, hlasovalo za 21, proti 71, zdržalo sa 49.
Peter Straka, hlasovalo za 60, proti 51, zdržalo sa 30.
Robert Šorl, hlasovalo za 47, proti 58, zdržalo sa 36.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, zvolení Edita Pfundtner. Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2019 17:03 - 17:03 hod.

Bernaťák Tibor
Ďakujem, vážený pán predsedajúci v mene troch poslaneckých klubov vás, poprosím, preložiť hlasovanie o bode číslo 46 to je tlač 1372, takzvaný atómový zákon, zároveň bod 38 tlač 1454 zákon o prokuratúre a bod 37 tlač 1446 zákon o registri partnerov verejného sektora, čiže hlasovanie by malo byť vo štvrtok o 11.00 hodine.
=====
Skryt prepis