Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 19:02 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 19:02 - 19:07 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené, vážení kolegovia, mám dva krátke pozmejňujúce návrhy, ktoré vychádzajú zo žiadosti Slovenskej lekárnickej komory a z transplantačnej spoločnosti.
Prvý pozmeňujúci návrh je v čl. 1, teda pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011. V čl. 1 v bode 129 v bode v prílohe č. 1 sa vypúšťa riadok so slovami, všetko veľkými písmenami, EÚO4 A A18 Everolimus, perorálny riadok so slovami L04 AD01 Cyklosporín perorálny a riadok so slovami L04 AD02 Taklorimus perorálny.
Odôvodnenie: Vypúšťajú sa zo zoznamu liečív, ktoré sa musia predpisovať len s uvedeným názvu liečiva, liečiva s ATC skupiny L04 imunosupresíva, ktoré sa používajú pri transplantácii orgánov na prevenciu a liečbu reakcie transplantovaného orgánu. Cieľom je zabezpečiť, aby ošetrujúci lekár mal istotu správneho výberu imunosupresívneho lieku.
Druhý pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu je: V čl. 1 sa za bod 45 vkladajú nové body 46 a 47, ktoré znejú:
"46. paragraf, teda v čl. 46 v § 24 ods. 3 sa za slová "verejné lekárne" vkladá čiarka a slová "nemocničnej lekárne".
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava v zmysle § 20 ods. 3 písm. e) zákona, môže nemocničná lekáreň vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny verejnosti, ak má zriadené oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti. Súčasné znenie § 24 ods. 3 zákona však definuje doplnkový sortiment iba pre verejné lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, čo v praxi vytvára pochybnosti o možnosti zabezpečenia doplnkového sortimentu v oddelení výdaja verejnej nemocničnej lekárne.
Paragraf, teda odstavec, aha pardon, prepáčte, v ods. 47 § 24 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
4. ods. "na základe sortiment a základný sortiment nemocničnej lekárne a verejnej lekárne, podľa ods. 1 písm. c) a doplnkový sortiment a iný sortiment verejnej lekárne, nemocničnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, podľa ods. 3, ak je potravinou, sa pri jeho dodaní poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti na účely výdaja vo výdajnej lekárni, vo verejnej lekárni, nemocničnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok, nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie: Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový 46 a 47 bod nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do čl. 5 upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 47. Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijímaný s úmyslom ochrany spotrebiteľov v potravinárskom priemysle pred znevýhodňovaním spôsobeným uplatňovaním neprimeraných podmienok kladených obchodnými reťazcami a korporáciami, pričom za subjekty podliehajúcej tejto regulácii sa považujú aj poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, a to aj napriek tomu, že ich sortiment netvoria rýchlo sa kaziace potraviny, potraviny s krátkou dobou spotreby, alebo potraviny, ktoré sa dodávajú na veľmi frekventovanej báze, ale ho tvoria najmä špecifické dietetické potraviny, vrátane kategorizovaných dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia a potravín na osobitné výživové účely. Regulácia zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje charakter obchodného vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľom potravín, ktoré sa míňa jej účinku, pričom spôsobuje značné administratívne a finančné náklady pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, najmä v spojení so zmenou fakturácie vyvolanom v skrátení lehoty splatnosti kúpnej ceny potravín ako doplnkového či iného sortimentu lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
Navrhovaná úprava zabezpečí vyňatie vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľmi vo väčšine držiteľov povolenia o veľkú distribúciu, spôsobenie spôsobnosti uvedeného zákona a výhradne v prípade dodania potravín na účely výdaja v lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2019 17:49 - 17:49 hod.

Hrnko Anton
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš návrh je racionálny, ale vzhľadom na rozpočtové pravidlá možno by bolo vhodné, keby ste ten termín zmenili na 31. december, pretože rozpočtový rok sa končí 31. decembrom tohto roku a ja neviem či a ako ministerstvo je pripravené mať rozpočtové rezervy na vyplatenie týchto miezd. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 14:28 - 14:30 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1595. Výbor pre financie, rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1998 z 11. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom a to výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru a zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Taktiež určil lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorý nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. K tomuto návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu, návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboroch Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 502 z 15. októbra 2019 a týmto uznesením ma zároveň výbor poveril za spoločného spravodajcu. Pán predsedajúci, skončil som, prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.9.2019 18:07 - 18:09 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena regulačnej rady, ktoré sa konalo 25. septembra 2019. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 127 platných. Podľa platných overovatelia zistili, že za Sylvia Beňová hlasovalo za 49, proti 47, zdržalo sa 31. Eduard Hulík za 1, proti 61, zdržalo sa 65. Zsolt Lukáč za 4, proti 61 zdržalo sa 62. Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní na člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti. overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.9.2019 14:57 - 15:01 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja to zhrniem, teda by som odpovedala aj na tie otázky alebo áno na tie otázky, ktoré vo faktických vzišli. Pán kolega Sloboda, myslím alebo kto mi dal tú prvú otázku ohľadom kravičiek. Budem odpovedať. Áno. Prosím vás pekne to, že riešime životné podmienky zvierat svedčí aj teda ten zákon, ktorý sme schválili asi pred dvomi rokmi alebo rokom a pol pod tým názvom ako som aj začínala v úvode moje slovo zviera nie je vec a teraz postupujeme ďalej, pretože znova otvárame tento zákon o veterinárnej starostlivosti a riešime zákaz kožušinových chovov. Čo sa týka tých domácich zvierat ako sú kravičky alebo ovečky a bola teda tu na to daná otázka, tak chcem len povedať, že toto sú domestifikované domáce zvieratá, ktoré majú teda, ktoré majú svoju produkciu, ktoré sú chované na mäso, na mlieko, na vlnu, to je úplne v poriadku. Dnes sa zaoberáme naozaj zvieratami, ktoré majú žiť vo voľnej prírode, ktoré lezú, plávajú, naháňajú sa, majú žiť si svojim voľným životom, ale my ich dávame do tých maličkých klietok, kde sa im zabárajú labky, kde sú zranené, kde vlastne zahynú tou smrťou krutou ako som povedela. Buď plynom sú otrávené alebo buchnutím po hlave. Je to hrozné, nechcem to ani rozprávať, lebo si to nechcem ani predstavovať. Takže toto je priorita a téma dnešného zákona. Teraz by som chcela alebo teda myslím si, že je potrebné zareagovať na Natálku Grausovú. No pani kolegyňa, ja sa nedivím, že ste nahnevaná, že teda znova mám tento zákon alebo, že vám ďalší z tých návrhov neprešiel. Ja to úplne chápem a chápem teda, jako vyznelo to tak, že ste nahnevaná, ale ja by som tiež mohla byť nahnevaná a tiež by som vám mohla takým tónom odpovedať, ale nebudem to robiť. Pretože zneužívať pár mesiacov pred voľbami tak citlivú tému akou je interrupčný zákon ja si myslím, že každý slušný človek alebo každý volič si urobí o tom svoj názor a ďalšia vec spájať zákon o veterinárnej starostlivosti a interrupčný zákon prosím vás toto môže urobiť len nekompletný človek. Ja by som toto, mňa by to ani nenapadlo spájať, pretože to sú úplne dve odlišné veci a keď toto podsúvate ľuďom, že ako ideme chrániť zvieratá áno na, na úroveň ľudí. Veď ja som to povedala úplne na začiatku, že v prvom rade je pre nás životná úroveň, ľudský život to najdôležitejšie, ale že my ľudia nežijeme na tejto planéte len vy, ja a on, ale na tejto planéte sa dejú veci v prirodzenom a v prírodnom rytme a chcela som vyzvať túto spoločnosť, aby sme neboli zaslepení, aby sme boli humánni, etickí a aby sme videli aj to okolo seba. Nielen seba, biznis, seba, biznis a peniaze. O tom je ten život. To by som bola rada, keby ste si to uvedomili a keď už poviete, že potratový zákon, prepáčte ako žena, mne až taká husia koža behá po chrbte. Ja to volám interrupčný zákon a ja som presvedčená, viete aj to o tom niečo svedčí, čo ste za ľudia - potratový zákon. Už to svedčí o tom, že už to celé zle, zle znie a chcela by som povedať troška takého, takej jemnosti a takej ženskosti by som do tejto témy zaviedla a myslím si, tak citlivá téma akú ste teda, aká tu dnes odznela si zaslúži naozaj celú spoločenskú diskusiu na úrovni odborníkov, lekárov, samotných žien a nemyslím si, že v tomto parlamente teraz pred voľbami si nejakým spôsobom vytĺkať politický kapitál, že nie je v poriadku. Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať kolegom a to pani, teda ktorí vystúpili pani kolegyni Zemanovej a pánovi kolegovi Poliačikovi. Ďakujem, že teda ste takto pochopili tento môj návrh, ďakujem vám vopred teda za podporu a samozrejme, že ako som povedala sme v prvom čítaní a verím tomu, že ho spoločnými silami vylepšíme. O tom sú zákony, o tom sú tie návrhy. Ja vždy pristupujem pozitívne k veciam a pokiaľ má niekto múdrejší nápad, lepší nápad sem s ním. Dáme ho tam, lebo naozaj všetky tieto zákony nerobíme pre seba. Robíme ich pre celú našu spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.9.2019 14:35 - 14:44 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. I keď tu nie je veľa našich kolegov v pléne, myslím si, že napriek tomu som rada, že podporu nám dáva práve občianske združenie Humánny pokrok, ktorý môžem aj v mene vás všetkých pozdraviť, ktorí dnes sledujú toto dianie a prerokovanie uvedeného návrhu zákona na balkóne. Chcela by som povedať pár slov k predloženému zákonu. A to, začala by som teda práve tým, že po úspešnom zákone, ktorý sa tak zľudovel alebo ľudovo nazýva Zviera nie je vec, Slovenská národná strana pokračuje v zlepšovaní podmienok a vytvárania lepších podmienok pre zvieratá a celkovo pre životné prostredie. Cieľom tohto zákona je zakázať na Slovensku chov kožušinových zvierat, ktoré sa budú potom využívať primárne na kožušiny. Vysvetlím, prečo teda takýto návrh prišiel. Týmto spôsobom reagujeme nielen na petíciu, ktorú vyzbierala, vyzbieralo občianske združenie Humánny pokrok a Sloboda zvierat, ktorá dosiahla takmer stotisíc podpisov od občanov Slovenskej republiky. To je jeden argument. Samozrejme druhým argumentom alebo dôvodom sú aj právne úpravy okolitých členských štátov Európskej únie, ktoré s týmto zákazom problém naozaj nemajú. Samozrejme, že je ešte ďalšie množstvo argumentov, ktoré by som tu mohla uviesť, ale zhrniem ich len do takých podskupín. Sú to argumenty odborné ako aj humánne, etické a celospoločenské. Však na začiatok možno pre tých, ktorí ešte teda sa do tejto problematiky nejako nedostali, by som chcela vysvetliť úplne možno len jednou vetou čo to vlastne ten kožušinový chov znamená a prečo teda máme s takýmto procesom problém.
Kožušinové farmy fungujú na základe jedného princípu a to čo najväčšieho počtu zvierat v čo, najväčšieho počtu zvierat čo na tom najmenšom priestore. To znamená, v tej najmenšej klietke. Zvieratá nie sú, by som povedala, poviem to tak slušne, živené a chované tak ako by sme chceli a aj rozličnými kontrolami sa dokázalo, že naozaj mnohokrát sú tieto zvieratá až týrané a hynú neprirodzenou tvrdou krutou smrťou len preto, aby sa naplnili niekoho peňaženky a aby kožušinový biznis prekvital. Preto by som chcela povedať a upozorniť, že práve pre tento kožušinový biznis zomiera ročne viac ako sto miliónov zvierat, ktoré teda sú chované práve na kožušiny a tento kožušinový biznis má za následok a poviem to tak na príkladoch, aby si to ľudia aj vedeli predstaviť, že na jeden kožuch sa spotrebuje alebo potrebuje zabiť 60 zajacov alebo štyridsať líšok alebo stodvadsať činčíl. Myslím si, že keď si to dáme na misku váh, že čo nám je asi prednejšie, či je to ten módny biznis a naša potreba sa módne obliekať a kožušinový biznis, alebo sú to vlastne tie potreby zvierat, ktoré, podotýkam, sú voľne žijúce zvieratá a my ľudia sme ich nasilu strčili niekde do klietok za tých podmienok o ktorých som hovorila. Chcela by som povedať aj to, že od kožušín dávajú ruky preč aj svetové značky ako sú napríklad Gucci, Armani, Versace alebo Prada a tak isto aj veľké svetové móla, kde by sme očakávali modelov a modelky v pravých kožuchoch, dnes už veľmi nenájdeme. To, že nie je toto žiadna lastovička a teda ak pokiaľ chceme postupovať tak ako ostatné krajiny v rámci Európy, vyspelé krajiny, tak by som len povedala, že tento zákon už od roku 2000 má napríklad Spojené kráľovstvo, v roku...
===== v pravých kožuchoch dnes už veľmi nenájdeme. To, že nie je toto žiadna lastovička a teda, ak pokiaľ chceme postupovať tak ako ostatné krajiny v rámci Európy, vyspelé krajiny, tak by som len povedala, že tento zákon už od roku 2000 má napríklad Spojené kráľovstvo, v roku 2004 ho prijalo Rakúsko, ďalej Slovinsko, Macedónsko, Chorvátsko, Luxembursko, Nórsko, Holandsko, Belgicko a tak ďalej. Teraz by som však chcela upriamiť pozornosť na samotný návrh zákona, ktorý teda som predložila do parlamentu a chcela by som povedať jednu dôležitú formuláciu, aby som zabránila nejakým špekuláciám alebo pochybnostiam, že nedaj Boh niekomu siahame na domácich miláčikov, alebo nejakým iným spôsobom zasahujeme do ich života. Nie, zákaz sa bude vzťahovať na chovy, kde sa zvieratá chovajú a usmrcujú výhradne a primárne na účely získania kožušín. Preto hovorím a zdôrazňujem túto formuláciu, pretože sme boli konfrontovaní otázkou, že čo teraz urobíme, keď máme králičie farmy. Ja už som to vysvetľovala, králičie farmy chovajú králikov prioritne na mäso, na králičie mäso, ktoré ja ako zástanca zdravých potravín, pokiaľ ľudia teda jedia mäso tak odporúčam, pretože je naozaj jedno z tých zdravších, no a samozrejme tá druhá, ten druhý produkt, tá kožušina, to už je druhý produkt a preto nezakazujeme, tento zákaz sa netýka a nedotýka králičích fariem. Úplný zákaz sa vzťahuje na líšky, norky, fretky, nutrie alebo činčily, pretože ak teda sa nad tým zamyslíme, tak tieto zvieratá sa vždy v priemysle chovajú práve na kožušinu. Samozrejme, už som počula aj také námietky, že činčila alebo fretka môže byť chovaná doma ako domáci miláčik a nie to naozaj ľuďom nezakazujeme, ani im v tom nebránime a myslím si, že domáceho miláčika, teraz nechcem byť morbídna, ale si nikto nebude chovať na to, aby ho potom usmrtil a vyrábal si z neho nejaké kožušinové výrobky.
Tiež by som sa ešte chcela ak dovolíte pozastaviť nad jednou skupinou ľudí, ktorých nazývame drobnochovatelia a tí tiež teda mali určité obavy, že my im zakážeme túto činnosť vykonávať. Znova upozorňujem, že aj drobnochovateľ chová si svojich králikov a keď ich chová na mäso, tak je to v poriadku, ale keď ich chová na kožušinu, stále je drobnochovateľ a nie je v podstate v tom priemyselnom biznise a to znamená, že naozaj môže, ubezpečujem, že môže si chovať tie králiky aj pre vlastnú spotrebu na to, aby tej svojej manželke napríklad vyrobil na Vianoce poviem kožušinovú čiapku. Takže chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, že by sme sa zamysleli teda nad touto, v podstate nad týmto zákonom, ktorý naozaj má aj tú humánnu a etickú rovinu a chcela by som ale zdôrazniť aj jednu záležitosť, chcela by som aby ľudia vedeli, že Slovenská národná strana v prvom rade vždy má na mysli prvého človeka a jeho zvyšovanie životnej úrovne. Aj na tejto schôdzi, ktorá pomaly končí, na septembrovej schôdzi sme podali množstvo zákonov, množstvo opatrení sme urobili na to, aby sa životná úroveň zvýšila či je to už zníženie DPH na zdravé potraviny, alebo je to zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, alebo je to zníženie dane na 15 % pre firmy, ktoré dosahujú obrat do 100 tisíc euro a tak ďalej, ale chcela by som povedať aj takú myšlienku, ktorú si myslím osvojíme asi všetci. Sme ľudia a žijeme v určitom prostredí, ale toto prostredie tvorí aj slnko, aj voda, aj pôda, aj vzduch a tvoria ho aj zvieratá a ja som presvedčená, že zvieratá, ktoré majú žiť voľne v prírode, nech žijú a nemusia trpieť, nemusíme ich týrať a nemusia zomierať krutou smrťou preto, že niekto chce práve zbohatnúť na ich kožušinách. Chcela by som teda na záver povedať, že a dopredu vám teda poďakovať za vašu podporu k návrhu tohto zákona a my už sme, už aj v kuloároch sa rozprávali aj s opozičnými poslancami a určite ich ubezpečujem a teda aj mojich kolegov všetkých, že zákon teda je v prvom čítaní, zákon je otvorený a samozrejme sme ochotní rokovať aj o nejakých možných zlepšovacích návrhoch a pozmeňovacích návrhoch, ktoré by mohli tomuto zákonu pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj zároveň za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.9.2019 14:35 - 14:44 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. I keď tu nie je veľa našich kolegov v pléne, myslím si, že napriek tomu som rada, že podporu nám dáva práve občianske združenie Humánny pokrok, ktorý môžem aj v mene vás všetkých pozdraviť, ktorí dnes sledujú toto dianie a prerokovanie uvedeného návrhu zákona na balkóne. Chcela by som povedať pár slov k predloženému zákonu. A to, začala by som teda práve tým, že po úspešnom zákone, ktorý sa tak zľudovel alebo ľudovo nazýva Zviera nie je vec, Slovenská národná strana pokračuje v zlepšovaní podmienok a vytvárania lepších podmienok pre zvieratá a celkovo pre životné prostredie. Cieľom tohto zákona je zakázať na Slovensku chov kožušinových zvierat, ktoré sa budú potom využívať primárne na kožušiny. Vysvetlím, prečo teda takýto návrh prišiel. Týmto spôsobom reagujeme nielen na petíciu, ktorú vyzbierala, vyzbieralo občianske združenie Humánny pokrok a Sloboda zvierat, ktorá dosiahla takmer stotisíc podpisov od občanov Slovenskej republiky. To je jeden argument. Samozrejme druhým argumentom alebo dôvodom sú aj právne úpravy okolitých členských štátov Európskej únie, ktoré s týmto zákazom problém naozaj nemajú. Samozrejme, že je ešte ďalšie množstvo argumentov, ktoré by som tu mohla uviesť, ale zhrniem ich len do takých podskupín. Sú to argumenty odborné ako aj humánne, etické a celospoločenské. Však na začiatok možno pre tých, ktorí ešte teda sa do tejto problematiky nejako nedostali, by som chcela vysvetliť úplne možno len jednou vetou čo to vlastne ten kožušinový chov znamená a prečo teda máme s takýmto procesom problém.
Kožušinové farmy fungujú na základe jedného princípu a to čo najväčšieho počtu zvierat v čo, najväčšieho počtu zvierat čo na tom najmenšom priestore. To znamená, v tej najmenšej klietke. Zvieratá nie sú, by som povedala, poviem to tak slušne, živené a chované tak ako by sme chceli a aj rozličnými kontrolami sa dokázalo, že naozaj mnohokrát sú tieto zvieratá až týrané a hynú neprirodzenou tvrdou krutou smrťou len preto, aby sa naplnili niekoho peňaženky a aby kožušinový biznis prekvital. Preto by som chcela povedať a upozorniť, že práve pre tento kožušinový biznis zomiera ročne viac ako sto miliónov zvierat, ktoré teda sú chované práve na kožušiny a tento kožušinový biznis má za následok a poviem to tak na príkladoch, aby si to ľudia aj vedeli predstaviť, že na jeden kožuch sa spotrebuje alebo potrebuje zabiť 60 zajacov alebo štyridsať líšok alebo stodvadsať činčíl. Myslím si, že keď si to dáme na misku váh, že čo nám je asi prednejšie, či je to ten módny biznis a naša potreba sa módne obliekať a kožušinový biznis, alebo sú to vlastne tie potreby zvierat, ktoré, podotýkam, sú voľne žijúce zvieratá a my ľudia sme ich nasilu strčili niekde do klietok za tých podmienok o ktorých som hovorila. Chcela by som povedať aj to, že od kožušín dávajú ruky preč aj svetové značky ako sú napríklad Gucci, Armani, Versace alebo Prada a tak isto aj veľké svetové móla, kde by sme očakávali modelov a modelky v pravých kožuchoch, dnes už veľmi nenájdeme. To, že nie je toto žiadna lastovička a teda ak pokiaľ chceme postupovať tak ako ostatné krajiny v rámci Európy, vyspelé krajiny, tak by som len povedala, že tento zákon už od roku 2000 má napríklad Spojené kráľovstvo, v roku...
===== v pravých kožuchoch dnes už veľmi nenájdeme. To, že nie je toto žiadna lastovička a teda, ak pokiaľ chceme postupovať tak ako ostatné krajiny v rámci Európy, vyspelé krajiny, tak by som len povedala, že tento zákon už od roku 2000 má napríklad Spojené kráľovstvo, v roku 2004 ho prijalo Rakúsko, ďalej Slovinsko, Macedónsko, Chorvátsko, Luxembursko, Nórsko, Holandsko, Belgicko a tak ďalej. Teraz by som však chcela upriamiť pozornosť na samotný návrh zákona, ktorý teda som predložila do parlamentu a chcela by som povedať jednu dôležitú formuláciu, aby som zabránila nejakým špekuláciám alebo pochybnostiam, že nedaj Boh niekomu siahame na domácich miláčikov, alebo nejakým iným spôsobom zasahujeme do ich života. Nie, zákaz sa bude vzťahovať na chovy, kde sa zvieratá chovajú a usmrcujú výhradne a primárne na účely získania kožušín. Preto hovorím a zdôrazňujem túto formuláciu, pretože sme boli konfrontovaní otázkou, že čo teraz urobíme, keď máme králičie farmy. Ja už som to vysvetľovala, králičie farmy chovajú králikov prioritne na mäso, na králičie mäso, ktoré ja ako zástanca zdravých potravín, pokiaľ ľudia teda jedia mäso tak odporúčam, pretože je naozaj jedno z tých zdravších, no a samozrejme tá druhá, ten druhý produkt, tá kožušina, to už je druhý produkt a preto nezakazujeme, tento zákaz sa netýka a nedotýka králičích fariem. Úplný zákaz sa vzťahuje na líšky, norky, fretky, nutrie alebo činčily, pretože ak teda sa nad tým zamyslíme, tak tieto zvieratá sa vždy v priemysle chovajú práve na kožušinu. Samozrejme, už som počula aj také námietky, že činčila alebo fretka môže byť chovaná doma ako domáci miláčik a nie to naozaj ľuďom nezakazujeme, ani im v tom nebránime a myslím si, že domáceho miláčika, teraz nechcem byť morbídna, ale si nikto nebude chovať na to, aby ho potom usmrtil a vyrábal si z neho nejaké kožušinové výrobky.
Tiež by som sa ešte chcela ak dovolíte pozastaviť nad jednou skupinou ľudí, ktorých nazývame drobnochovatelia a tí tiež teda mali určité obavy, že my im zakážeme túto činnosť vykonávať. Znova upozorňujem, že aj drobnochovateľ chová si svojich králikov a keď ich chová na mäso, tak je to v poriadku, ale keď ich chová na kožušinu, stále je drobnochovateľ a nie je v podstate v tom priemyselnom biznise a to znamená, že naozaj môže, ubezpečujem, že môže si chovať tie králiky aj pre vlastnú spotrebu na to, aby tej svojej manželke napríklad vyrobil na Vianoce poviem kožušinovú čiapku. Takže chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, že by sme sa zamysleli teda nad touto, v podstate nad týmto zákonom, ktorý naozaj má aj tú humánnu a etickú rovinu a chcela by som ale zdôrazniť aj jednu záležitosť, chcela by som aby ľudia vedeli, že Slovenská národná strana v prvom rade vždy má na mysli prvého človeka a jeho zvyšovanie životnej úrovne. Aj na tejto schôdzi, ktorá pomaly končí, na septembrovej schôdzi sme podali množstvo zákonov, množstvo opatrení sme urobili na to, aby sa životná úroveň zvýšila či je to už zníženie DPH na zdravé potraviny, alebo je to zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, alebo je to zníženie dane na 15 % pre firmy, ktoré dosahujú obrat do 100 tisíc euro a tak ďalej, ale chcela by som povedať aj takú myšlienku, ktorú si myslím osvojíme asi všetci. Sme ľudia a žijeme v určitom prostredí, ale toto prostredie tvorí aj slnko, aj voda, aj pôda, aj vzduch a tvoria ho aj zvieratá a ja som presvedčená, že zvieratá, ktoré majú žiť voľne v prírode, nech žijú a nemusia trpieť, nemusíme ich týrať a nemusia zomierať krutou smrťou preto, že niekto chce práve zbohatnúť na ich kožušinách. Chcela by som teda na záver povedať, že a dopredu vám teda poďakovať za vašu podporu k návrhu tohto zákona a my už sme, už aj v kuloároch sa rozprávali aj s opozičnými poslancami a určite ich ubezpečujem a teda aj mojich kolegov všetkých, že zákon teda je v prvom čítaní, zákon je otvorený a samozrejme sme ochotní rokovať aj o nejakých možných zlepšovacích návrhoch a pozmeňovacích návrhoch, ktoré by mohli tomuto zákonu pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj zároveň za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:43 - 11:43 hod.

Danko Andrej
Pán Kotleba, ja som podporil návrh pána Vašečku, pokiaľ som dobre vnímal, pri vašich návrhoch sa vždy zdržím, pretože s vami nikto spolupracovať nechce a na vašej úrovni je aj pán Matovič pre mňa, takže tak isto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 14:33 - 14:35 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No, smiešnejší zákon som ešte nevidel. To je presne taký istý zákon, ako keby ste chceli prepodriadiť ministerstvo obrany pod ministerstvo kultúry. Však vojna je tiež kultúrna záležitosť, však, pani poslankyňa? Takže toto je jedna z najväčších, najväčších nezmyslov, ktorý bol tu v tejto sále predložený, pretože my nemáme pralesy, my máme hospodárske lesy a v tých lesoch sa hospodári. Takže patria pod pôdohospodárstvo. Ak si prečítate definíciu pôdohospodárstva, tak zistíte, že aj lesné hospodárstvo je pôdohospodárstvo. Toto je klasický byzantínsky prístup, že keď si myslím, že premením správcu, premením aj spôsob správy. Tak to je absolútny nezmysel, ale o lesníctve a drevárstve neviete nič.
Prvý lesný zákon na tomto území bol prijatý v roku 1408, komplexný. Predtým boli aj menej komplexné. Komplex 1408, kráľ Žigmund Luxemburský tento zákon prijal. Potom Mária Terézia prijala lesnícky zákon, podľa ktorého naši lesníci pokračovali až dovtedy, kým sa tu neobjavili šíritelia lykožrútu v podobe zelených, vážená pani poslankyňa. To ako naše lesy vyzerajú, to je dôsledok toho, že kalamita v Tatrách nebola vyťažená. Vy ste tu rozmnožili lykožrúta. Choďte sa pozrieť na Oravu, ako vyzerajú naše lesy. Koľko ich tam lykožrút zožral, ktorého ste vy v západných Tatrách rozmnožili natoľko, že ho už nie je možné zastaviť. Sa spamätajte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 16:52 - 16:53 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o kontrole v štátnej správe (tlač 1616). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis