Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.5.2019 o 18:19 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

21.5.2019 18:19 - 18:26 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 21. mája 2019. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 137 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Romana Konečného za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za 125 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov. Na zvolenie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu zvolený Roman Konečný. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Všetko.
Skryt prepis
 

21.5.2019 18:19 - 18:26 hod.

Kmec Stanislav
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 21. mája 2019. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe...
=====
Skryt prepis
 

21.5.2019 18:19 - 18:26 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 21. mája 2019. Na tajné hlasovanie o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 126 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
- Ján Ilavský - hlasovalo za 71, hlasovalo proti 32, zdržalo sa 23,
- Marcel Vrchota - hlasovalo za 39, proti 57, zdržalo sa 30.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Ján Ilavský.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 16:48 - 16:52 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Žarnay, ja si vás veľmi vážim, pretože naozaj z vás cítiť to, že ste učiteľ telom a dušou a stále ste nim aj zostali napriek tomu, že ste tu tak isto dlho ako som tu ja. Cítim z vás stále tú zanietenosť a to mi je veľmi sympatické. Je mi sympatické to, že dokážete zhodnotiť tú prácu každého jedného učiteľa tam vonku, ktorú si ja tak isto nesmierne vážim. Viete len teraz, keď sme prišli do vlády Slovenská národná strana od 2016 po koniec v 2020 budú mať celoplošne učitelia navýšené 33 %. To sme tu za roky, za posledné roky nemali. Ďalej sa pokračuje nie v kreditových príplatkoch, ale budeme pokračovať v príplatkoch za profesijný rast, kde sa budú môcť vzdelávať a kde budú môcť pracovať a ďalej získavať tieto možné príplatky. Je mi len veľmi čudné, že na jednej strane dokážeme ohodnotiť všetko to, čo učiteľ urobí, robí. Na druhej strane, keď strana, ktorá má rezort ministerstva sa snaží urobiť všetko preto, aby naozaj zlepšila život učiteľov a hlavne teraz tých mladých, pretože tento zákon. No nech mi je odpustené, my sme teraz mysleli práve na tých začínajúcich. Tým chceme zlepšiť tú kvalitu života, aby to naozaj mali v tých tarifách a im sa tie príplatky za profesijný rast vôbec nebudú skracovať, pretože sa budú narátavať už s tým 9,5 %, čiže prídeme tam k rovnakému číslu. To je jedna vec, ktorú chcem povedať a druhá vec znevažovať každý jeden krok, že je to nedôstojné. No ja si nemyslím, ja si nemyslím a som tiež učiteľ, si nemyslím, že toto by malo byť niečim nedôstojným. Ak sa nepodarí, ja by som bola najradšej, keby sa podarilo vyššie percento navýšenia tých platov a celoplošne, lebo aj ja patrím do skupiny tých starších, ktorí teraz sú nahnevaní, lebo na nás nemyslíte. Ale čoby nie myslíme, oni majú možnosť ďalej si ešte tieto veci riešiť formou tých príplatkov za profesijný rast a to, čo bude ďalej, to, čo bude ďalej, tak to už je otázka ďalších mesiacov, že sa ten zákon podal, návrh zákona podal, vrátil mňa to osobne neskutočne mrzí, nie je to dôstojné v tom máš pravdu Braňo. Ani mne sa to nepáčilo, ale bohužiaľ. Ale ja som veľmi rada, ja som veľmi rada, že sme dokázali presvedčiť pána predsedu Danka, že dokázali sme to vrátiť sem a že aspoň toľko, aspoň toľko tí začínajúci učitelia od 1. septembra navýšené mať budú a viete ešte jednu vec poviem a to poviem ja za všetkých učiteľov, pretože nikto ešte nepovedal verejne, že ďakujem, ďakujem. Pretože to bola otázka koaličných dohôd na začiatku vládnutia a tá vďaka by mala patriť práve Andrejovi Dankovi. Takže ja mu za všetkých učiteľov naozaj poďakujem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2019 16:27 - 16:28 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1476. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovení § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1564 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 16:23 - 16:27 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ja hneď pristúpim k podstate tohto návrhu zákona, ktorého cieľom je, aby sa zmenil a doplnil zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tým je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.
Navrhujeme adresné zvyšovania platov učiteľov s kratšou praxou, to znamená učiteľov na začiatku kariéry, a to zvýšením platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a úpravou zvyšovania platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na základe návrhu zákona budú zvyšovať alebo mali by sa zvyšovať od 1. septembra 2019 o 9,5 %. Úpravou § 7 ods. 12 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe, a to 0,25 % pre jeden až osem rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe.
Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti ako je triednictvo, uvádzajúci zamestnanec a podobne upravuje zvyšovanie platovej tarify 24 na 14 %. Pri navrhovanom zvyšovaní platových taríf sa tak zachováva absolútna výška uvedených príplatkov. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napríklad vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku za práce nadčas.
Ďalej sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl
===== výška uvedených príplatkov. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napríklad vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku práce za práce nadčas. Ďalej sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou, to znamená na začiatku kariéry. Zvyšovanie platových taríf sa navrhuje realizovať tak, aby zodpovedalo priemernému nárastu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov podľa dĺžky praxe. Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 by mal navýšiť o 8,7 % a následné zvyšovanie je v priemere o 2 % do pätnásť rokov započítanej praxe, pričom potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o 3 %. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 %. V prípade učiteľov regionálneho školstva návrh zvyšuje platové tarify po každom započítanom roku praxe, viac je to teda v prvých rokoch a menej v nasledujúcich rokoch. Zvýšenie platových taríf pri vysokoškolských učiteľoch je nižšie ako pri učiteľoch regionálneho školstva vzhľadom na to, že systém odmeňovania uplatňuje zvyšovanie platovej tarify až po viacerých započítaných rokoch praxe, teda nie po každom jednotlivom roku. Z uvedeného dôvodu sa pri zvyšovaní platových taríf vysokoškolských učiteľov vychádza z priemerného zvýšenia platových taríf učiteľov v regionálnom školstve za prislúchajúci počet rokov. Ďakujem pekne za slovo. Skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 16:23 - 16:27 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ja hneď pristúpim k podstate tohto návrhu zákona, ktorého cieľom je, aby sa zmenil a doplnil zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tým je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.
Navrhujeme adresné zvyšovania platov učiteľov s kratšou praxou, to znamená učiteľov na začiatku kariéry, a to zvýšením platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a úpravou zvyšovania platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na základe návrhu zákona budú zvyšovať alebo mali by sa zvyšovať od 1. septembra 2019 o 9,5 %. Úpravou § 7 ods. 12 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe, a to 0,25 % pre jeden až osem rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe.
Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti ako je triednictvo, uvádzajúci zamestnanec a podobne upravuje zvyšovanie platovej tarify 24 na 14 %. Pri navrhovanom zvyšovaní platových taríf sa tak zachováva absolútna výška uvedených príplatkov. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napríklad vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku za práce nadčas.
Ďalej sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl
===== výška uvedených príplatkov. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napríklad vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku práce za práce nadčas. Ďalej sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou, to znamená na začiatku kariéry. Zvyšovanie platových taríf sa navrhuje realizovať tak, aby zodpovedalo priemernému nárastu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov podľa dĺžky praxe. Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 by mal navýšiť o 8,7 % a následné zvyšovanie je v priemere o 2 % do pätnásť rokov započítanej praxe, pričom potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o 3 %. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 %. V prípade učiteľov regionálneho školstva návrh zvyšuje platové tarify po každom započítanom roku praxe, viac je to teda v prvých rokoch a menej v nasledujúcich rokoch. Zvýšenie platových taríf pri vysokoškolských učiteľoch je nižšie ako pri učiteľoch regionálneho školstva vzhľadom na to, že systém odmeňovania uplatňuje zvyšovanie platovej tarify až po viacerých započítaných rokoch praxe, teda nie po každom jednotlivom roku. Z uvedeného dôvodu sa pri zvyšovaní platových taríf vysokoškolských učiteľov vychádza z priemerného zvýšenia platových taríf učiteľov v regionálnom školstve za prislúchajúci počet rokov. Ďakujem pekne za slovo. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 16:00 - 16:01 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyne Smolíkovej. Myslím si, že dostatočne zdôvodnila predkladaný návrh zákona. Ak si niekto myslí, že zbytočné, nech si to myslí. Na druhej strane, pokiaľ spresňujeme zákon o Registri partnerov verejného sektora, ktorý sám o sebe má viacero múch, a to si treba tiež povedať, tak je to len dobre. Pretože v budúcnosti sa nemôže stať a nemôže dôjsť k nejakej polemike, že naozaj je tu nejaký problém, resp. je tu nejaké vágne ustanovenie, ktoré nie je možné jednoznačne vykladať. A preto si myslím, že ak sa má prijať nejaký zákon, ktorý spresňuje povinnosť aj ministerstva školstva, tak je to len dobre, mali by sme všetci tlieskať a nie hovoriť, že niečo sa niečim, že je to zbytočný zákon. Však keď niečo upresňujeme, tak je to dobre, nerozumiem naozaj tejto polemike, resp. týmto aj predchádzajúcim mojim dvom predrečníkom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.5.2019 15:54 - 15:57 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte ešte, aby som vás ešte trošku viacej oboznámila s týmto poslaneckým návrhom zákona. Návrh novely zákona o stimuloch reaguje v podstate na absenciu výslovnej požiadavky, na zápis žiadateľa o stimuly v Registri partnerov verejného sektora. Zákon o Registri partnerov verejného sektora novelizoval viacero zákonov. Konkrétne ich bolo pätnásť špeciálnych zákonov podľa, ktorých sa rozhoduje o prideľovaní verejných zdrojov. Výslovne sa takto, podľa procesu, zaviedol, zaviedla podmienka o registrácii do Registra partnerov verejného sektora. Neriešil to však zákon o stimuloch, ktorý predstavuje osobitnú úpravu, tak vo vzťahu k zákonu o Registri
==== ktorých sa rozhoduje o prideľovaní verejných zdrojov. Výslovne sa takto, podľa procesu, zaviedol, zaviedla podmienka o registrácii do Registra partnerov verejného sektora. Neriešil to však zákon o stimuloch, ktorý predstavuje osobitnú úpravu, tak vo vzťahu k zákonu o registri, ako aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rámci novelizačných článok zákon o registri upravil v jednotlivých zákonoch povinnosť zápisu s rôznymi následkami. Napríklad neposkytnutie finančných prostriedkov, zrušenie oprávnenia a podobne. Tu je podstatné, že stimuly sa poskytujú na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, pričom po tomto rozhodnutí nasleduje uzatvorenie zmluvy. Nie je opodstatnené požadovať zápis od každého žiadateľa vo všetkých prípadoch už spolu s podaním žiadosti, pretože ak je žiadateľ neúspešný, požiadavku na zápis do registra možno vnímať ako zbytočnú administratívnu záťaž. Rovnako je nevhodné požadovať zápis až po vydaní rozhodnutia, pretože ak je raz pozitívne rozhodnutie vydané, je povinnosťou ministerstva zmluvu uzatvoriť.
Preto sa navrhuje, aby žiadať bol povinný preukázať zápis v lehote 30 dní od podania žiadosti. Ak k zápisu v tejto lehote nedôjde, ministerstvo žiadosť o poskytnutie stimulov v správnom konaní zamietne.
Dôležité je však aj druhý novelizačný bod, ktorý pri zamietnutí žiadosti z dôvodu nezapísania sa do registra vylučuje možnosť podať proti tomu rozhodnutiu správny prostriedok. Súvisí to s tým, že ak je rozhodnutie negatívne z vecných dôvodov môže byť vecou opätovného posúdenia, vyhodnotenia jednotlivých aspektov žiadosti. No ak žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nezapísania sa do registra v zákonom ustanovenej lehote, nie je opodstatnené takého rozhodnutie preskúmavať.
Prijatím zákona tak dôjde k zosúladeniu zákona o stimuloch a zákona o registri partnerov verejného sektora. V podstate iba sa napráva tá chyba, že tie zákony, tých 15 zákonov, ktoré boli upravené, tak pri nich sa na tento zákon o stimuloch zabudlo. Takže treba to dať do poriadku týmto poslaneckým návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.5.2019 15:54 - 15:57 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte ešte, aby som vás ešte trošku viacej oboznámila s týmto poslaneckým návrhom zákona. Návrh novely zákona o stimuloch reaguje v podstate na absenciu výslovnej požiadavky, na zápis žiadateľa o stimuly v Registri partnerov verejného sektora. Zákon o Registri partnerov verejného sektora novelizoval viacero zákonov. Konkrétne ich bolo pätnásť špeciálnych zákonov podľa, ktorých sa rozhoduje o prideľovaní verejných zdrojov. Výslovne sa takto, podľa procesu, zaviedol, zaviedla podmienka o registrácii do Registra partnerov verejného sektora. Neriešil to však zákon o stimuloch, ktorý predstavuje osobitnú úpravu, tak vo vzťahu k zákonu o Registri
==== ktorých sa rozhoduje o prideľovaní verejných zdrojov. Výslovne sa takto, podľa procesu, zaviedol, zaviedla podmienka o registrácii do Registra partnerov verejného sektora. Neriešil to však zákon o stimuloch, ktorý predstavuje osobitnú úpravu, tak vo vzťahu k zákonu o registri, ako aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rámci novelizačných článok zákon o registri upravil v jednotlivých zákonoch povinnosť zápisu s rôznymi následkami. Napríklad neposkytnutie finančných prostriedkov, zrušenie oprávnenia a podobne. Tu je podstatné, že stimuly sa poskytujú na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, pričom po tomto rozhodnutí nasleduje uzatvorenie zmluvy. Nie je opodstatnené požadovať zápis od každého žiadateľa vo všetkých prípadoch už spolu s podaním žiadosti, pretože ak je žiadateľ neúspešný, požiadavku na zápis do registra možno vnímať ako zbytočnú administratívnu záťaž. Rovnako je nevhodné požadovať zápis až po vydaní rozhodnutia, pretože ak je raz pozitívne rozhodnutie vydané, je povinnosťou ministerstva zmluvu uzatvoriť.
Preto sa navrhuje, aby žiadať bol povinný preukázať zápis v lehote 30 dní od podania žiadosti. Ak k zápisu v tejto lehote nedôjde, ministerstvo žiadosť o poskytnutie stimulov v správnom konaní zamietne.
Dôležité je však aj druhý novelizačný bod, ktorý pri zamietnutí žiadosti z dôvodu nezapísania sa do registra vylučuje možnosť podať proti tomu rozhodnutiu správny prostriedok. Súvisí to s tým, že ak je rozhodnutie negatívne z vecných dôvodov môže byť vecou opätovného posúdenia, vyhodnotenia jednotlivých aspektov žiadosti. No ak žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nezapísania sa do registra v zákonom ustanovenej lehote, nie je opodstatnené takého rozhodnutie preskúmavať.
Prijatím zákona tak dôjde k zosúladeniu zákona o stimuloch a zákona o registri partnerov verejného sektora. V podstate iba sa napráva tá chyba, že tie zákony, tých 15 zákonov, ktoré boli upravené, tak pri nich sa na tento zákon o stimuloch zabudlo. Takže treba to dať do poriadku týmto poslaneckým návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis