Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2021 o 18:53 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 18:53 - 18:55 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, samozrejme, je to vecou diskusie. Je, je to samozrejme aj otázka kapacity, že či sa bavíme o budovách, kde budeme radovo poskytovať sociálne služby pre desiatky, resp. pre stovky týchto. Takže hovorím, že ako, čo sa týka aj kapacít, čo sa týka tých technologických vecí, tak je to, samozrejme, na diskusiu.
Ale čo sa týka tých nájomných bytov, tak čo mám informáciu, tak je to rozdelené do dvoch častí. Tuším zajtra by malo ísť do medzirezortného pripomienkového konania návrh stavebného zákona, ktorý má riešiť úplne nanovo digitalizáciu stavebných konaní, ako aj prípravu územných plánov, čiže úplne sa prepracuje stavebné právo. Dôjde k rekodifikácii s tým, že k schvaľovaniu by v rámci Národnej rady malo dôjsť niekedy do jesene. Čiže v jeseni by sme tu mali mať stavebný zákon.
A druhá vec je koncepcia výstavby štátnych nájomných bytov, ktoré je v gescii úradu podpredsedu vlády s tým, že mám informáciu, že tiež legislatíva je pripravená, takže je to rozdelené do týchto dvoch častí a do jesene by to malo byť v účinnosti. Ale čo sa týka tohto predkladaného návrhu ohľadne kapacít a využívania týchto budov, ktoré, ktoré sú nie sú využívané, tak, samozrejme, hovorím, je to vecou diskusie a možno aj rozpočtu, ako sa nastaví celková, celková prerábka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 18:46 - 18:52 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nakoľko je financovanie obstarávania zariadenia sociálnych služieb produktom Štátneho fondu rozvoja bývania, rovnako ako financovanie nájomných bytov, týmto návrhom chceme vytvoriť rovnaké podmienky kúpy na základe jednak kúpnej zmluvy a jednak na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ako pri nájomných bytoch. Táto iniciatíva vyplynula predovšetkým z prieskumu medzi samosprávami, že zrovna tento spôsob obstarávania je najvýhodnejší aj najvyužívanejší.
Hlavným zámerom tejto zmeny je fakt, že na Slovensku evidujeme veľké množstvo nevyužívaných budov, ktoré môžu po malej investícii do prestavby spĺňať požiadavky pre zariadenia sociálnych služieb. Takto vzniká možnosť využiť jestvujúce stavby na zariadenia sociálnych služieb, ktorých je nedostatok a ktoré je možné vybudovať aj tam, kde nie je záujem alebo možnosť vybudovať nájomné byty. Nakoľko už teraz o zariadenia sociálnych služieb bol prejavený obrovský záujem aj vďaka zvýhodneným podmienkam, očakávame, že sa ich počet radovo zvýši. Napriek tomu je možné, že samotné zariadenia budú pre niektorých prevádzkovateľov neúnosné, a preto vznikla táto možnosť získať finančné prostriedky na odkúpenie takéhoto zabehnutého zariadenia, aby obyvatelia takéhoto zariadenia, nedajbože, neskončili bez opatery a bez domova. Je veľmi dôležité uvažovať dopredu a pripraviť možnosti aj pre takéto situácie.
Ak by mal niekto podozrenie, že sa takýmto spôsobom vytvorí možnosť obchádzať verejné obstarávanie, je na omyle, nakoľko aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve je predmetom verejného obstarávania. Touto zmenou sa vytvorila možnosť kúpy v zariadeniach sociálnych služieb pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby, obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, celok, nakoľko môžu deklarovať schopnosť splácania výhradne finančným plánom vytvoreným na existujúcej budove.
Chcel by som na margo aj tohto bodu ešte uviesť, že chceme predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona a tak by som ho teraz prečítal a poprosím o zastavenie časomeru.
Jedná sa o pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452.
1. V čl. 1, sa za bod 9 vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
„10. § 10 odsek 13 znie:
„(13) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) môžeme poskytnúť len vtedy, ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1
a) písm. b) a c) obstaráva nájomný byt na svojom území,
b) písm. f) a g) obstaráva nájomný byt na území Slovenskej republiky.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Obec v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyšší územní celok v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa majú starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby obyvateľov s trvalým pobytom na jeho území. V nadväznosti na uvedené sa legislatívnou úpravou navrhuje, aby obce a vyšší územní celok mohli obstarávať nájomný byt na nimi spravovanom území a mohli tak zabezpečiť plnenie potrieb v oblasti bývania najmä pre svojich obyvateľov.
Iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov, môžu nájomný byt obstarávať na celom území Slovenskej republiky.
2. V čl. 1, sa za bod 18 vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. V § 18 ods. 4 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20%“.“.
Odôvodnenie: Úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania sú výrazne výhodnejšie ako komerčné úvery (stabilná ročná úroková sadzba do 1% počas výstavby, ako aj počas celej lehoty splatnosti, t. j. 20 až 40 rokov). Predloženým návrhom sa rozširuje možnosť právnických osôb realizovať obstaranie nájomných bytov v rámci celého územia Slovenska.
Navrhuje sa preto zvýšiť sankciu v prípade, ak by došlo k porušeniu podmienok zachovania nájomného charakteru podporených nájomných bytov. Ustanovením bude takto upravená jednotná výška sankcie v prípadoch, ak nebude dodržaná minimálna doba pre zachovanie nájomného charakteru podporených bytov, poskytovania sociálnych služieb v podporených zariadeniach sociálnych služieb, resp. ubytovania v ubytovacích domoch. Snahou navrhovanej úpravy je minimalizovať negatívne dopady na činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, za mňa všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 18:40 - 18:43 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, jedným z hlavných nástrojov podpory rozvoja bývania zo strany štátu je nepochybne štátny fond rozvoja bývania a prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje aj do oblasti podpory financovania výstavby a obnovy vybraných zariadení sociálnych služieb. Možno povedať, že ŠFRB patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania na Slovensku.
Čo je cieľom tohto nami predkladaného návrhu? Ide o možnosť navrhnúť úpravu možnosti pre podporu obstarávania zariadenia sociálnych služieb tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálnej služby. Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, navrhujeme zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb.
Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. V týchto zariadeniach, ktoré môžeme podporovať podľa platného znenia zákona, sa poskytujú celoročnou pobytovou formou sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a nahrádzajú klientom prirodzené rodinné prostredie vrátane celoročného ubytovania.
Podľa platného znenia zákona je možné poskytovať podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenia sociálnych služieb a na obnovu zariadenia sociálnych služieb vrátane jeho zateplenia. Predloženým návrhom zákona navrhujeme rozšíriť formu obstarávania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynulo viac ako tri roky.
Pozitívnym vplyvom tohto návrhu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.
Na úvod toľko a následne, pán predsedajúci, ja by som sa prihlásil aj do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 14:40 - 14:47 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť už pánom ministrom avizovaný pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva z trinástich novelizačných bodov, pričom väčšina z nich je legislatívno-technická úprava. Okrem legislatívno-technickej úpravy týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujem vypustenie štátnozamestnaneckého pomeru, a to preto, že navrhovaná právna úprava zásadne vychádza predpokladu dočasného obmedzenia činností zamestnávateľa a s tým spojenej zníženej potreby práce od jeho zamestnancov v období mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, mimoriadnych okolností alebo okolností vyššej moci. Jej účelom má byť udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov. Zamestnávateľom štátnych zamestnancov v širšom kontexte je štát v užšom kontexte konkrétny služobný úrad. V tejto súvislosti je preto otázka udržania konkurencieschopnosti zamestnávateľa v kontexte navrhovanej právnej úpravy bezpredmetná. Určovanie počtu štátno-zamestnaneckých miest a pracovných miest v orgánoch štátnej správy je naviazané na štátny rozpočet.
Každá rozpočtová kapitola má v rozpočte na konkrétny kalendárny rok určený limit výdavkov na mzdy a platy. V rámci rozpočtu verejnej mienky sa rozpočtujú prostriedky na mzdy a platy zamestnancov a štátnych zamestnancov na nasledujúce tri kalendárne roky. To znamená, že sa ráta s ich rozpočtovým krytím. Taktiež sa pozmeňujúcim návrhom zabezpečuje, aby podmienkou nároku na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce splnil aj ten zamestnávateľ, ktorý podľa zákona o sociálnom poistení, resp. jeho vykonávacieho predpisu má odloženú splatnosť poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Rovnako sa navrhovanou úpravou zabezpečuje splnenie podmienky pre nárok na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce aj u toho zamestnávateľa, ktorému podľa zákona o sociálnom poistení, resp. jeho vykonávacieho predpisu, je odpustená povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Ďalej navrhujem prechodným ustanovením uplatniť platenie poistného štátom za osoby uplatňujúce si odvodovú úľavu v období pred účinnosťou zákona, ktoré sa stali poistencami štátu z dôvodu ich PN, OČR alebo materskej dovolenky, pričom tento dôvod trvá aj po nadobudnutí účinnosti zákona.
Kolegyne, kolegovia, prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a teraz pristúpim k doslovnému predneseniu pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I § 1 sa vypúšťajú slová "alebo na náhradu platu zamestnanca".
2. V čl. I § 2 písm. e) sa vypúšťa druhý bod. Nasledujúci bod sa primerane preznačí. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa. Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane preznačia.
3. V čl. I § 2 písm. f) sa za slovami "pracovný pomer" vypúšťa čiarka a slová "štátnozamestnanecký pomer".
4. V čl. I § 3 ods. 1 písm. b) sa slovo "má" nahrádza slovom "odviedol", slovo "zaplatené" sa vypúšťa a slovo "platiť" sa nahrádza slovom "odvádzať".
Po 5. V čl. I § 4 ods. 2 písm. b) sa slová "druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa" nahrádzajú slovami "názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
"11) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "alebo na náhradu platu zamestnanca".
7. V čl. I poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa citácia "§ 74 zákona č. 55/2017 Z. z.".
8. V čl. I § 12 ods. 1 sa slovo "platiť" nahrádza slovom "odvádzať'.
9. V čl. III bode 17 § 128 ods. 1 písm. g) sa slová "pomere, štátnozamestnaneckom pomere" nahrádzajú slovom "pomere".
10. V čl. VII bod 1 znie:
"1. V § 11 ods. 7 písm. m) sa vypúšťa piaty bod. Doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod. Poznámka pod čiarou k odkazu 44b sa vypúšťa.".
11. V čl. VII bod 11 znie: "11. V § 17 a odsek 1 znie: «(1) Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len pohľadávka").».".
12. V čl. VII sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
"14. V § 29b ods. 12 sa slová «šiesteho bodu» nahrádzajú slovami «piateho bodu».". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
13. V Čl. VII sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
"17. Za § 38ex sa vkladá § 38ey, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 38ey Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022. Fyzická osoba, za ktorú platí poistné štát na základe podmienky určenej v § 11 ods. 7 písm. m) piateho bodu v znení účinnom do 31. decembra 2021 a ktorá tieto podmienky spĺňa bez prerušenia aj po 31. decembri 2021, sa naďalej považuje za osobu, za ktorú platí poistné štát.»."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 14:14 - 14:15 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegovia, ďakujem za faktické poznámky, k môjmu príspevku. Neevidoval som žiadnu negatívnu. Evidoval som len nápady, ktoré by vylepšili jednak exekučnú amnestiu a jednak nápady z praxe, ktoré by možno pomohli a tomuto dlhovému poradenstvu. Samozrejme, ministerstvo práce, dovolím si v tento moment hovoriť asi aj za pána ministra, je otvorené všetkým dobrým nápadom a my tieto veci nerobíme preto, aby sme si tu odfajkli nejaké, nejaké naše splnené úlohy, ale robíme to preto, aby sme v prvom rade pomohli ľuďom, aby sa ľuďom lepšie žilo a aby sa do tých problémov, z ktorých, dúfam teraz, dostaneme exekučnou amnestiou, aby sa viacej do tých problémov nedostali. Čiže každý jeden nápad, ktorý zaznel aj v tejto, v tejto faktickej rozprave, tak ja som si poznamenal a určite sa mu budem venovať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 14:11 - 14:12 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja si pamätám na môj prvý školský výbor v Národnej rade tu na tejto pôde a kde moja prvá veta znela, že jeden z mojich hlavných cieľov bude zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí, samozrejme aj na školách, aby sa to dostalo či už do učebných osnov alebo v rámci nejakých predmetov. A niekoľko rokov som pôsobil v bankovom sektore a sám som poskytoval úvery, takže som na vlastnej koži videl a cítil, aké dôležité je vysvetliť ľuďom, čo znamená sa zadlžiť, ale nielen to, ale aj možno kedy je výhodné zobrať úver, kedy nie. A projekt dlhového poradenstva je preto absolútne nutný v tejto dobe, existuje už v mnohých štátoch aj okolitých, kde sa výrazne osvedčil a vláda sa už zaviazala v programovom vyhlásení spred roka podporiť finančnú gramotnosť a teraz vlastne prostredníctvom aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny to môžeme úplne naplniť. Takže sa veľmi teším a samozrejme, ak budem pomôcť, tak veľmi rád. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 14:01 - 14:04 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som povedal pár poznámok k tejto téme, ktorá bola síce veľmi skromne prezentovaná, ale pre naše politické hnutia je veľmi dôležitá.
Ako iste všetci viete s jedným, jeden zo základných politických cieľov hnutia SME RODINA bolo aplikovať exekučnú amnestiu do praxe. Znamená to toľko, že ľudia, ktorí majú dlhy častokrát v malých výškach majú na to následne pridané rôzne úroky z omeškania, exekútorské poplatky. Často sa stáva, že možno stoeurový dlh sa neskôr vyšplhá na 15-tisíc eurový dlh. Proste mnohonásobne vyšší. Pán minister, ako aj naša politická strana a odborníci v nej veľmi intenzívne pracujú na tom, aby exekučná amnestia už v krátkej dobe ako dôležitý bod nášho programu bola prijatá a následne aplikovaná. My si ale uvedomujeme, že to neni len o tom dneska oddlžiť ľudí, ktorí sa nevhodne zadlžili, častokrát, žiaľ, to treba povedať, svojou nevedomosťou, ale je to aj o prevencii. My musíme, a toto si uvedomujeme, pristúpiť k tomu, aby sme ľuďom radili, aby sme ľudí vzdelávali.
Koniec koncov je to 14 európskych krajín, ktoré dneska takéto poradenstvo poskytujú a došlo to tak ďaleko, že napríklad v takom Nemecku máte na komerčných televíziách k tomu urobené komerčné relácie, ktoré sa kvázi podprahovým prívetivým spôsobom snažia ľuďom poradiť, ako sa v prvom rade nezadlžiť a keď už ste zadlžený, ako sa z týchto dlhoch dostať von. Toto je veľmi podstatná vec, lebo keď raz my exekučnú amnestiu aplikujeme a zbavíme Slovákov, ktorí sú v obrovskom množstve, tuším, je to vyše jedného milióna ľudí, ktorí takto trpia, týchto dlhov. Samozrejme, treba pritom povedať, že tú istinu bude treba vždy zaplatiť, aby sme aj tých veriteľov nejakým spôsobom nepoškodili. Keď už toto aplikujeme, tak my musíme urobiť všetko pre to, aby sa ľudia do takéhoto problému znova nedostali.
Čiže veľmi vítam to, že dneska v prvom čítaní ideme prijať návrh zákona o dlhovom poradenstve. Veľmi vítam to, že budú miesta, budú na to určení ľudia, ktorí vedia poradiť, ako z dlhov von a ktorí vedia aj pomôcť, ako sa vôbec do dlhov nedostať. Veľmi podstatná vec, síce drobnosť, ale v konečnom dôsledku je to veľmi podstatná vec.
Ja som presvedčený, že úrady práce na čele s ministrom Krajniakom ako ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny sú natoľko manažérsky zdatné, že dokážu dostatočnú osvetu urobiť, že táto služba bude aj vo veľkom využívaná. Veľmi si prajem, aby sa nám v tomto kalendárnom roku podarilo aplikovať exekučnú amnestiu a následne, aby sa nám podarilo pomáhať ľuďom aj do budúcna tak, aby už takýto problém sme viac riešiť nemuseli.
Ďakujem pekne za vypočutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:09 - 21:11 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Trošku sa ma dotklo titulovanie blékajúca alebo bľakajúca ovečka, tak to nejak bolo povedané. Tak určite ja nie som tým, ktorý by som bľakal, aj keď som pôdohospodár a budem obhajovať pôdohospodárov. Treba v prvom rade povedať to, že je to o programe, nie je to o tom, či tam je Mičovský alebo máme tu prítomného pána ministra Naďa. Je to o programe strany, o programe koalície, ktorá má záujem nejak to Slovensko posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takýto materiál ako je Programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola
===== ... posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takéto materiál ako je programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola situácia úplne iná. Vtedy tam bol premiérom pán Matovič, dnes je premiérom pán Heger. Ale toto nie je podstatné kto tam sedí. Podstata je tá, aby sme Slovensko po dlhých a dlhých rokoch marazmu, ja to hovorím z hľadiska vidieka, posunuli niekde úplne inde ako je to, kde sa nachádzame dnes. Takže poprosím, hodnoťme program a ja som o tom presvedčený, že ten program je taký, že slovenský vidiek posunie veľmi, veľmi dopredu a hodnoťme ho po štyroch rokoch vlády a nie dnes po jednom roku, kedy sa viac-menej hasili problémy minulosti a nastavovali sa systémové nástroje budúcnosti. Asi toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:09 - 21:11 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Trošku sa ma dotklo titulovanie blékajúca alebo bľakajúca ovečka, tak to nejak bolo povedané. Tak určite ja nie som tým, ktorý by som bľakal, aj keď som pôdohospodár a budem obhajovať pôdohospodárov. Treba v prvom rade povedať to, že je to o programe, nie je to o tom, či tam je Mičovský alebo máme tu prítomného pána ministra Naďa. Je to o programe strany, o programe koalície, ktorá má záujem nejak to Slovensko posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takýto materiál ako je Programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola
===== ... posunúť dopredu. Tak ja by som poprosil aj v budúcnosti, pokiaľ sa budú hodnotiť takéto materiál ako je programové vyhlásenie vlády, aby sa hodnotili komplexne z hľadiska programu a nie konkrétnych osôb.
Veď ten program, keď vznikol, som sám spoluautorom v časti pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vtedy bola situácia úplne iná. Vtedy tam bol premiérom pán Matovič, dnes je premiérom pán Heger. Ale toto nie je podstatné kto tam sedí. Podstata je tá, aby sme Slovensko po dlhých a dlhých rokoch marazmu, ja to hovorím z hľadiska vidieka, posunuli niekde úplne inde ako je to, kde sa nachádzame dnes. Takže poprosím, hodnoťme program a ja som o tom presvedčený, že ten program je taký, že slovenský vidiek posunie veľmi, veľmi dopredu a hodnoťme ho po štyroch rokoch vlády a nie dnes po jednom roku, kedy sa viac-menej hasili problémy minulosti a nastavovali sa systémové nástroje budúcnosti. Asi toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 20:45 - 20:47 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem za váš príspevok. Ja sa budem zase venovať tej oblasti čo ste spomínali návrh reformy súdnej mapy, alebo nových obvodov súdov. Vy ste v podstate tuším vyštudovaný právnik, ste bývalý policajt alebo vyšetrovateľ. A veľmi dobre si uvedomujete aký vplyv majú súdne obvody aj na ďalšie inštitúcie v štáte. Jednak to bude mať vplyv na nové obvody okresných prokuratúr. Potom sociálne kurately na úradoch práce. Jednak vyšetrovateľov. Čiže samozrejme ide o veľmi zásadnú reformu a môžem vám povedať, že musí byť k tomuto návrhu ešte diskusia, pretože sú tam aj veci a otázniky ktoré vyvolávajú otázky aj vo mne, ako členovi ústavnoprávneho výboru, pretože jednoducho musí aj ministerstvo spravodlivosti vysvetliť v rámci tohto návrhu, že z akého dôvodu ruší ten ktorý konkrétny súd. Prečo sa menia tieto súdne obvody.
Vyvoláva, vyvoláva napríklad otázka u mňa to, že prečo napríklad bude zrušený okresný súd v Piešťanoch a presunie sa do úplne iného kraja, do Trenčianskeho kraja. Presunie sa celá prokuratúra, presunie sa sociálna kuratela. Ďalej musí sa riešiť otázka prestupu sudcov a administratívnych zamestnancov. Budú vôbec môcť dochádza z jednotlivých regiónov do iných regiónov. Budú mať na to financie, čiže samozrejme že musí byť zodpovedaná aj táto otázka. Veľmi dobre že ste do otvorili, pretože v tejto oblasti musí byť určite diskusia a oveľa podrobnejšia.
A čo sa týka podpory zaostalých regiónov. Ja som zo Zemplína, tam máme tuším sedem zaostalých okresov. Je tam 450 tis. obyvateľov a jednoducho nemáme ani jeden kilometer diaľnice, nemáme jeden kilometer rýchlostnej cesty. Tak verím, že aj táto vláda neostane so sľubmi len na papieri ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis