Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

18.9.2020 o 12:07 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

18.9.2020 12:07 - 12:08 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 217. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje sa v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 207 z 31. augusta 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:24 - 11:25 hod.

Hudecová Eva Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku, predkladám informáciu k uvedenému poslaneckému návrhu zákona (tlač 151). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu, je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o...
===== Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. K návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 139 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:24 - 11:25 hod.

Hudecová Eva Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku, predkladám informáciu k uvedenému poslaneckému návrhu zákona (tlač 151). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu, je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o...
===== Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. K návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 139 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2020 17:30 - 17:30 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na odvolanie predsedu výboru a voľby predsedov výborov (tlač 234), ktoré vykonávame spolu s verejným hlasovaním o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 114) a návrhu na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu (tlač 241). Svojou vôľou vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku, pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti zdržiavam sa. Pri voľbe člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska je možné na hlasovacom lístku označiť alternatívu za najviac jedného kandidáta, pri voľbe kandidátov na sudcu ústavného súdu je platný len ten lístok, na ktorom je označená alternatíva za, najviac u dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný ak pri mene a priezvisku kandidáta nie je vôľa označená alebo ak je hlasovací lístok menení alebo doplnený. Prosím všetkých overovateľov, aby ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby sa ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu hlasovania.
(Tajné hlasovanie.)
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 17:16 - 17:16 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, kvôli legislatívnej správnosti ešte raz prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, tlač 138.
1. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa veta "Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom chce vykonávať' ekologickú poľnohospodársku výrobu, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva alebo iná listina oprávňujúca žiadateľa obhospodarovať tento pozemok."
2. V § 6 ods. 4 sa na konci prvej vety bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ak žiadateľ nie je vlastníkom tohto pozemku, prílohou k žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva, iná listina alebo písomný súhlas vlastníka pozemku alebo užívateľa pozemku oprávňujúci žiadateľa vykonávať na tomto pozemku zber voľne žijúcich rastlín a ich častí."
3. V § 18 ods. 8 sa na konci dopĺňa veta "Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok."
4. § 19 znie: "§ 19
(1) Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť tomu, kto sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu, povinnosť, že v určenej lehote vykoná opatrenia podľa osobitného predpisu1) na odstránenie následkov protiprávneho konania, za ktoré je mu uložená pokuta.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v rozhodnutí nie je určená dlhšia doba jej
splatnosti."
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:57 - 16:57 hod.

Linhart Patrick
Ja sa len opravujem, sme viazaný medzinárodnými dohodami, tak som to myslel. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:52 - 16:52 hod.

Linhart Patrick
Ako, ako bývalý vojak z povolania a študent vojenskej školy v Žiline, vám odpoviem na túto otázku, čo ste sa pýtali, lebo sme v NATO, preto. To je celé, ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:30 - 16:32 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom si vás dovoľujem informovať o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Keďže sa jeden sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky vzdal funkcie, je potrebné, aby Národná rada zvolila dvoch kandidátov na sudcu Ústavného súdu.
Predseda Národnej rady vyhlásil voľbu svojím rozhodnutím č. 128 z 10. júna 2020 a vyzval oprávnené subjekty na predkladanie návrhov kandidátov do 10. júla 2020. V zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo deväť návrhov. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti. V súlade s § 116a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady predseda ústavnoprávneho výboru pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 30. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 10. septembra 2020. Kandidáti v prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
N 30. schôdzi ústavnoprávneho výboru sa zúčastnili všetci navrhovaní kandidáti, okrem navrhovaného Stanislava Irsáka. Navrhovaná Martina Jánošíková listom z 25. augusta 2020 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu.
Ústavnoprávny výbor v uznesení č. 99 konštatoval, že navrhovaní Miroslav Babiak, Stanislav Irsák, Ladislav Jusko, Daniel Krošlák, Štefan Xeňák, Michal Matulník, Andrea Olšovská a Róbert Šorl spĺňajú podmienky ustanovené v článku 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:10 - 15:16 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
... ekologickej produkcie na Slovensku. Čo sa týka, čo sa týka samotnej ekológie, len pre vašu informáciu, tak ako to spomínala predo mnou pani poslankyňa Halgašová, na Slovensku máme 859 subjektov zaoberajúcich sa ekologickou výrobou a momentálne pôsobíme ako v ekológii na úrovni 196 tisíc hektárov. Sme v novom programovacom období a pravdepodobne záver, záver podmienok spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2021 a 27 bude zvýšiť tento podiel na dvadsaťpäť percent. Pre Slovensko to znamená, že z terajších takmer 200 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy v ekológii zvýšime náš podiel na 500 tisíc. 500 tisíc hektárov pri našej štruktúre vidieka, pri našom rozdrobení pozemkov, zložitých vlastníckych vzťahov je to veľká úloha, ktorá, si myslím, že dá sa zvládnuť, avšak bude prinášať strašne veľa opatrení, strašne veľa peňazí hlavne z hľadiska usporiadania pozemkových vzťahov, pretože dnes ekologická výroba sa vyrába v ekologických podnikoch, ktoré sú stopercentne ekologické. Nemáme rozdelené podniky, že časť je ekologická a časť je neekologická. Ak porovnáme s ostatnými štátmi tú situáciu v ekológii, tak tá je asi nasledovná. Slovensko je na úrovni zhruba deviatich, desiatich percent v ekológii. Rakúsko, ktoré obdivujeme, keď prechádzame cez Rakúsko, má dvadsaťpäť. Čiže pokiaľ si zoberieme stav Rakúska a budúcnosť Slovenska v roku 2027, tak mali by sme ekologicky vyzerať tak ako náš južný sused. Podobne je na tom Estónsko a Švédsko, ktoré má dvadsať percent ekológie, avšak aj ostatné štáty, Taliansko, Česko, Lotyšsko, už sú dnes na úrovni pätnástich percent. My so svojimi deviatimi percentami máme pred sebou veľkú výzvu. Preto by sme tú implementáciu nariadenia a legislatív ekologickej výroby mali podmieniť možnosťami a podmienkami, v ktorých sa nachádzame. Ja som pripravil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu o ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý si dovolím teraz predložiť v tlači 138, kde navrhujem štyri zásadné zmeny zákona o ekologickej výrobe. Odôvodnenie prvých dvoch zmien je v tom, že v pôvodnom návrhu bola povinnosť predkladať nájomné zmluvy, čo zvyšuje, veľmi zvyšuje administratívnu záťaž, pretože vieme, že dnes pri dnešnom usporiadaní vlastníckych a nájomných vzťahov asi ťažko nájdeme podnik, ktorý má stopercentne všetku plochu, ktorú obhospodáruje, aby ju mal v stave, kde by vedel dokladovať užívateľské práva. Pokiaľ to nezmeníme, tak v praxi by to znamenalo to, že máte hektár pôdy, stredom ide nejaký pás pätnásťmetrový, ktorý nie je v ekológii, vy ten pätnásťmetrový pás neviete ošetrovať ekologickými postupmi, ale čo je horšie, úroda z tohoto pásu musí byť samostatne skladovaná, samostatne zberaná, samostatne evidovaná, čo vlastne prinesie obrovský problém, hlavne technický, pritom tá pôda je rovnako kvalitná a patrí do ekologickej produkcie ako ten vedľajší pás. Preto, preto navrhujem, aby v § 6 ods. 3 sa vypustila veta: "Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, prílohou žiadosti o vykonanie výstupného poverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva alebo iná listina oprávňujúca žiadateľa obhospodárovať tento pozemok." Túto vetu by sme vypustili a v § 6 ods. 4 sa na konci prvej vety za bodkočiarkou nachádza bodka a vypúšťajú sa slová: "ak žiadateľ nie je vlastníkom tohto pozemku, prílohou žiadosti o vykonanie vstupného preverenia je nájomná zmluva, iná obdobná zmluva, iná listina alebo písomný súhlas vlastníka pozemku alebo užívateľa pozemku oprávňujúci žiadateľa vykonať na tomto pozemku zber voľne rastúcich rastlín a ich častí". To znamená, tie doklady a zmluvy inšpekčné organizácie, ktoré budú zriadené v zmysle tohto zákona, vlastník predloží, avšak nebude to dôvodom k tomu, pokiaľ na nejaký čas pozemku nemá užívací vzťah, aby nemohol vykonávať ekologickú, ekologickú výrobu. Ďalšia zmena sa týka § 18 ods. 8, kde sa hovorí o uložení pokuty, ale chýba nám tam jedno slovíčko, ktoré definuje, na základe ktorom sa tie pokuty budú uplatňovať a to je správny poriadok. Čiže vložili sme tam slovo "správny poriadok", čiže to konanie v rámci pokút sa bude, sa bude riešiť legislatívou v správnom poriadku, to znamená, ten, ktorý bude pokutovaný, môže podať odvolanie, vysvetlenie a tak ďalej, tak ako to ukladá legislatíva o správnom konaní. Ďalšou zmenou, dosť podstatnou, je to, že navrhujeme vypustiť dvojité trestanie pôvodne uvedeného odseku 2 a 3. Kontrolného ústavu, pretože takto uložená pokuta jednak, že by zvýšila pokutovanie, to je jedna stránka veci, ale mám silné podozrenie, že dvojnásobné zvyšovanie pokút pri veľkom rozptyle finančnom, vytvára priestor na korupciu a druhá vec, už v návrhu, návrhu, pozmeňovacom návrhu, ktoré priniesla pani poslankyňa Halgašová, je zvyšovanie pokút, takže považujem ďalšie zvyšovanie pokút za, za neúmerné, pričom pokuta by mala byť splatná do 30 dní. Tento pozmeňujúci návrh vlastne smeruje, smeruje k tomu a má v záujemcov o poľnohospodársku produkciu vyvolať pocit, že nebude trestaný za to, že robí ekológiu, a že mu pomáhame k tomu, aby tú ekológiu produkoval a hlavne to, aby sme naplnili naše záväzky vo vzťahu k Európskej únii, to znamená, zvýšiť ekologickú poľnohospodársku výrobu na úroveň dvadsiatich piatich percent. A o tento pozmeňujúci návrh chcem poprosiť o vašu podporu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:00 - 15:01 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, asi si nebudeme musieť sa prehovárať jeden druhého aký je význam ekologickej poľnohospodárskej výroby, ja si pomôžem trošku takou citáciou z oficiálnych európskych materiálov kde sa píše, že ekologické poľnohospodárstvo predstavuje metódou poľnohospodárstva, ktoré si kladie za cieľ vyrábať potraviny s použitím prírodných látok a postupov. Ekologické poľnohospodárstvo má obvykle obmedzený vplyv na životné prostredie keďže podporuje zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy, zachovanie kvality vody a zvyšuje životný štandard, zvyšuje štandard životných podmienok zvierat od poľnohospodárov. To je asi to čo všetci očakávame od správne nastaveného poľnohospodárstva. V dnešnom druhom čítaní je zákon, ktorý môžme považovať momentálne (porucha vo videu) ....v septembri 2020 za najdôležitejší zákon ministerstva pôdohospodárstva. Jedná sa o implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 848/2018 o ekologickej výroby a označovaní produktov. Ak by sme to správne chceli označovať tie výrobky lebo teraz budú tie výrobky označované s logami, s názvami atď. taký normálny ľudský názor a hlavne u ľudí, ktorí sú z dedín, ktorí poznajú štandardnú alebo klasickú alebo tradičnú poľnohospodársku výboru tak skôr by sme mali označovať ten zbytok výrobkov ako neekologický a tie normálne by sme mali vlastne nemali označovať nijako, pretože tie normálne potraviny to ako sa vyrábali v minulosti nemalo značku ekológie ale boli ekologické. Bohužiaľ intenzívna poľnohospodárska výroba a ekonomika v poľnohospodárstve nám priniesla veľmi veľa nových postupov a z potravinárstva sa stala priemyselná výroba. Preto ja plne podporujem tento zákon a budem plne podporovať všetky opatrenia na zvýšenie podielu ekologickej produkcie na Slovensku. Čo sa týka, čo sa týka samotnej ekológie len pre vašu informáciu tak ako už spomínala predo mnou pani poslankyňa Halgašová, na Slovensku máme 859 subjektov zaoberajúcich sa ekologickou výrobou a momentálne pôsobíme ...
=====
Skryt prepis