Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 11:34 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 10:32 - 10:34 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán predseda parlamentu, v prvom rade chcem povedať, že spoločne aj s ministerstvom školstva prichádza konečne zákon po dlhých rokoch, na ktorý športová verejnosť, ale aj tí, ktorí sú priamo zainteresovaní v športe, čakala veľmi dlho. Je tam množstvo pozitívnych vecí, ktoré ste aj vy menovali vo svojom vystúpení, a je potrebné povedať, že zároveň aj v tom poslednom dôvetku, ktorý ste mali, zavádza transparentnosť, a to je dôležité podotknúť. A súvisí to aj so sponzoringom, pretože môžeme otvorene povedať, že aj týmto systémom sa zamedzí, aby povedzme nedochádzalo k praniu špinavých peňazí práve cez šport, pretože veľa sa o tom rozprávalo, nikto to nikdy nevedel nejako dokázať, ale týmto systémom, zavedením informačného systému o športe, sa veľa, veľa urobí v tejto veci.
Rovnako podporujem pozmeňujúci návrh, v ktorom uvádzate, aby bolo zabezpečené pre každý zväz minimálne toľko finančných prostriedkov, koľko bolo v predchádzajúcom roku. A čo sa týka dobrovoľníkov, je to naozaj skvelý posun dopredu, pretože ja by som ešte mohol doplniť, že je množstvo aktivít dobrovoľníkov pri športe, netýka sa to len tých veľkých súťaží, ale týka sa to aj množstva malých, menších, ale veľmi dôležitých podujatí, či už na obciach alebo v mestách, a určite to prispeje k dobrej veci.
Nuž a tá jedna posledná poznámka je, že konečne finančné prostriedky z lotérie budú tiecť kompletne do športu, tak ako to v Českej republike funguje, bohužiaľ, u nás to bolo na chvíľočku prerušené, pomerne dlho, niekoľko rokov, teraz sa to vráti späť a som presvedčený, že to prinesie rozvoj a že konečne sa šport začne rozvíjať všade, v každom kúte nášho Slovenska. Takže podporujem to.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2015 9:45 - 9:52 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, milá, vážená snemovňa, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vystúpil rovnako v rozprave k tomuto predmetnému zákonu a predložil pozmeňujúci návrh môj spoločne s pánom poslancom Ladislavom Andreánskym.
Včera sme prerokovali zákon 578, ktorý hovorí o kompetenciách pri kontrole nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú v zastúpení štátu, čiže ministerstva zdravotníctva, vykonávajú samosprávne kraje, a tento pozmeňujúci návrh po dohode aj s pánom ministrom, aj s ministerstvom predkladám práve preto, aby sme dokázali efektívnejšie napĺňať túto povinnosť zo strany samosprávnych krajov. Takže dovoľte mi, aby som ho predložil v zmysle rokovacieho poriadku.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 265/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
"ac) poskytovať samosprávnemu kraju na základe jeho vyžiadania informácie z dokumentácie zdravotnej poisťovne v rozsahu údajov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) až d) na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu, 35aae)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aae znie:
"35aae) § 81 ods. l písm. a) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona..."
2. V § 76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
"i) samosprávneho kraja na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu, 35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac]."
3. V § 76 ods. 4 sa slová "b) až h)" nahrádzajú slovami "b) až i)"."
Ďalší článok II (pozn. red.: správne má byť "doterajší") sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Ako odôvodnenie uvádzam: Navrhovanou úpravou sa ukladá zdravotnej poisťovni povinnosť na žiadosť samosprávneho kraja poskytnúť údaje z dokumentácie zdravotnej poisťovne, ktoré sú nevyhnutné na účely výkonu dozoru vykonávaného samosprávnymi krajmi podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ide predovšetkým o kontrolu dodržiavania povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k vyberaniu úhrad za poskytovanú zdravotnú starostlivosť od poistencov. Navrhovaný postup zabezpečí zjednodušenie preukazovania prípadného porušenia ustanovení zákona zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Toľko k nášmu pozmeňujúcemu návrhu. Ešte raz chcem na záver povedať, že predkladateľ pán minister vyjadril súhlas s týmto pozmeňujúcim návrhom a chcem vás poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 12:24 - 12:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán predseda vlády, vo vašej charakteristike bolo jasne povedané, o čom je táto schôdza, a vystúpenia, ktoré tu mali kolegovia pred chvíľou, o tom jasne hovoria. Ak by len čo i len trošku chceli, aby to bolo úprimné, návrh na odvolanie ministra mal byť okamžite po tom, ako sa to všetko, o čom hovoríte, udialo. Všetko ostatné, čo tu povedia, je absolútne len zahmlievanie toho, že chcú robiť z tohto politiku.
Ale z čoho chcú robiť politiku, pán premiér, to treba podotknúť takisto. Z toho, čo oni sami zničili, pretože je tu dosť poslancov v tejto sále za pravicové strany, ktoré sprivatizovali zdravotníctvo, ktoré umožnili, aby bol v zdravotníctve kšeft. Oni sprivatizovali lekárne, oni sprivatizovali EMR-ičká, cétečká a všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia. Nie strana SMER. Za toto nás dneska idú oni kritizovať?! Títo majú to morálne právo? Toto je celá pravda o tom, zjednodušene povedané.
Páni poslanci, nie je to o tom. Keby sme sa bavili o zdravotníctve, v ktorom je naozaj veľa problémov, ale tieto problémy nespôsobila strana SMER, ale predovšetkým pravicové strany.
Pamätáte si na to, pán Abrhan a ďalší, pán Hrušovský, čo ste hlasovali za tie nezmyselné zákony, ktoré tu predkladal pán poslanec Zajac? Tam som sedel. Videl som to, čo ste do zdravotníctva vmiesili. Vy by ste mali chodiť po kanáloch z tohto pohľadu, keď už musím tak povedať.
A, pán poslanec Frešo, vy hovoríte o poplatkoch?! Asi preto, že váš hlavný lekár bude na kandidátke, mám taký pocit, strany SDKÚ.
Jedna z tých vecí, pán predseda vlády, ktorú ste pomenovali, je takisto úspechom, že sa konečne urobil poriadok v poplatkoch. Pretože vy ste tie poplatky zaviedli, vážení poslanci pravicoví, ktoré bezbreho vyberali lekári od našich pacientov za vypísanie predpisu! To je to, čo ste vy urobili s lekár... (Reakcia z pléna.) Tak to teda nie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 17:24 - 17:25 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, čakal som na vystúpenie, lebo chcel som si ho vypočuť, aby som si urobil obraz o tom, ako teda opozícia chce argumentovať v ďalšej rozprave v ústnom prihlásení, ale musím povedať, že vy ste ma vlastne presvedčili, že v tejto rozprave nemá zmysel vystupovať. Pretože takú politickú manipuláciu, akú vy tu predstierate, aký guláš tu vyrábate pri svojich vystúpeniach, to nemá nič spoločné s tým, čo pani Nicholsonová predložila. Ja som nevidel nikde napríklad to, čo ste spomínali v súvislosti s pánom Žarnayom, že je jeden z dôvodov na odvolanie. Samozrejme, že ten guláš ste si prihriali.
Pán poslanec, rovnako ste hovorili o tom, že nejaké právo veta a ZMOS. Ja mám pocit, že vy ste sedeli úplne v inom parlamente, keď sme o tom rokovali. Veď vy veľmi dobre viete, že dnes zriaďovatelia súkromných škôl a kresťanských právo veta majú! Prečo sa vy takýmto spôsobom dokážete podujať na takúto politickú manipuláciu? Vy, človek, ktorý sa tvárite ako intelektuál. Ja vás pokladám za inteligentného človeka. Ako ste schopný takéto niečo vôbec urobiť?
Ja naozaj vidím, že toto nemá zmysel, pretože toto je jediná vec, čo chcete robiť: politická manipulácia, pretože miešate hrušky s jablkami a nemá to nič spoločné s tým, o čo vlastne tu ide.
Takže, pán predseda, ja sa vzdávam vystúpenia v rozprave, môžete ma vymazať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:15 - 16:17 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec, ja keby som bol v koži niektorej zo zdravotných sestier, ktoré pozerali vaše vystúpenie, tak by som mal trpkú príchuť z toho, že mňa obhajuje niekto, kto túto problematiku absolútne nezvládol. Vy tu dnes hovoríte o krásnych kvetnatých veciach, a pritom ste vy ten, ktorý ste nezvládli tú problematiku, keď sa riešilo navyšovanie platov lekárov, tak vy ste nezvládli problematiku navyšovanie u zdravotných sestier. (Potlesk.) A teraz sa tvárite ako najväčší odborník a dokonca sa staviate do pozície, že ich idete zastupovať. Ja by som sa normálne hanbil.
Hovoríte o tom, že ako treba pomôcť zdravotným sestrám. Kto tu o tom pochybuje? A ja som veľmi rád, že ministerstvo našlo spôsob, ako pomôcť a zvýšiť mzdy aj sestričkám, ktoré sú v krajských nemocniciach, čiže nie sú len v nemocniciach, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, ale aj pod vyššie územné celky, prípadne pod mestá. Vy ste toho neboli schopný urobiť a nedotiahli ste to do konca. A teraz sa vyhovárate na niekoho, kto dal podnet na Ústavný súd. Mali ste to urobiť tak, aby Ústavný súd uznal, že ste to urobili naozaj dobre, pretože teraz to vyzerá tak, ako keby zlodej kričal, že chyťte zlodeja.
Pán poslanec, vstúpte si trošku do svedomia, pretože to, čo je tu predložené, je konečne prvý krok dopredu, určite to možno nie je úplne ideálne, ale je to konečne riešenie toho problému so zdravotnými setrami, ktoré ťahajú zdravotníctvo spoločne s lekármi, bez ktorých by zdravotníctvo a vôbec poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo možné.
Ja tento návrh určite podporím a ešte raz chcem poďakovať ministerstvu aj pánu ministrovi za to, že sú tam aj nemocnice krajské, aj iné, aby mohli mať zvýšený plat. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

1.10.2015 14:30 - 14:31 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
V prvom rade, pán minister, chcem poďakovať za vyčerpávajúcu informáciu a rovnako sa chcem pripojiť k poďakovaniu aj našej právnej zástupkyni, ale aj všetkým pracovníkom, ktorí na ministerstve pod vaším vedením pracovali na podkladoch, ktoré s tým boli spojené, a zároveň skonštatovať, že ukazuje sa, že tento systém, ktorý tu je nastavený v Európskej únii, je funkčný. Ak tu dôjde k nejakým kompetenčným problémom, alebo v prípade, že je to v rozpore, to, čo sme prijali v Národnej rade s komunitárnym právom Európskej únie, je tu mechanizmus, ktorý dokáže objektívne rozhodnúť, a v tomto prípade sa to preukázalo a dokonca v náš prospech, čo osobne ma veľmi teší, pretože tento vianočný príspevok je nástrojom, ktorý je príspevkom pre všetkých tých dôchodcov, ktorí na Vianoce majú možno väčšie výdavky, a určite im to pomôže. A tento nástroj sa ukázal ako účinný nástroj, v ktorom pokračuje aj táto súčasná vláda a rovnako ministerstvo pod vaším vedením.
Takže, pán minister, nemám žiadnu otázku. Chcem aj vám veľmi pekne poďakovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2015 10:45 - 10:47 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, vaše vystúpenie prešlo z tej vecnej roviny do tej už politickej, treba to úplne napriamo povedať, pretože tento zákon, ktorý teraz prerokovávame, hovorí o tom, že bude sa to týkať investícií, ktoré môžu byť aj na východe, o ktorom hovoríte. Môžu byť aj v tých regiónoch, ktoré sú naozaj postihnuté práve vysokou nezamestnanosťou. A vôbec nie je pravda to, čo hovoríte, že územné konanie sa nejakým spôsobom týmto vylučuje v prípade takýchto investícií. Nie, len bude spojené so stavebným konaním. Ide o to, aby sa urýchlila táto procedúra, pretože ak chceme byť konkurencieschopní v tomto regióne v strednej Európe s ostatnými krajinami, ktoré sa uchádzajú rovnako o takéto investície, tak musíme mať nejakú komparatívnu výhodu. A myslím si, že toto je v prospech práve toho, aby sme vytvárali pracovné miesta.
A vy veľmi dobre viete, že táto investícia v podstate ani nemala byť tu, ale vďaka enormnému úsiliu vlády Slovenskej republiky, súčasného splnomocnenca práve pre túto investíciu sa podarilo presvedčiť investora, aby prišiel na Slovensko, aby práve tu investoval, pretože veľmi dobre viete, že keď tu bude investovať, prinesie to aj viacero efektov. Prirodzene, tu už je otázka aj určitého kompromisu, že či tá lokalita, ktorú si on vybral, tento investor, je práve tá lokalita, ktorá by povedzme pre nás bola tá najlepšia. Ale ak ju pokladá iba za jedinú, ktorá je preňho najlepšia, asi vie, prečo to je. Čiže inými slovami ste povedali, že ak on chce iba túto lokalitu, tak Slovenská republika by mala povedať, tak nie, nedostanete nič a môžete ísť kdesi do Poľska? Ja si myslím, že to nie je správne, a určite ste to ani vy tak nemysleli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2015 10:55 - 10:57 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis

72.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh k predkladanému zákonu, ktorý znie:
V čl. VII sa vkladá nový bod 18, ktorý znie:
"18. V § 38 písm. a) za slová "vo verejnom záujme" pripájajú sa slová "a to maximálne do výšky limitov výdavkov schválených na tento účel v rozpočte samosprávneho kraja na príslušný rozpočtový rok".
Doterajšie body 18 až 34 sa budú označovať ako body 19 až 35.
Zdôvodnenie tohto zákona: v podstate takáto formulácia už dnes existuje aj v prípade, keď objednáva štát výkony vo verejnom záujme, čiže dochádza k zosúladeniu aj v prípade, keď samosprávny kraj, ktorým tento zákon umožňuje si rovnako objednať výkony vo verejnom záujme aj v prímestskej regionálnej železničnej doprave, aby táto záležitosť bola vždy krytá v rozpočte tak, aby to bolo reálne a nebolo to len niečo, čo je na papieri.
Čiže tento pozmeňujúci návrh v podstate zosúlaďuje podmienky pre budúcich objednávateľov, a v tomto prípade samosprávne kraje, aj so štátom vo výkone vo verejnom záujme.
Predmetný pozmeňujúci návrh bol prediskutovaný aj s predkladateľom, s pánom ministrom, ktorý vyjadril súhlas s takýmto pozmeňujúcim návrhom.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2015 17:03 - 17:05 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán minister, hovorili ste, že nechcete nás oberať o nejaký čas, ale ja, práve naopak, si myslím, že vaše vystúpenie bolo kľúčové v tejto rozprave. Pretože toľko informácií, ktoré som sa ja dozvedel, a myslím si, že aj ostatní kolegovia, neboli doteraz povedané, i keď niektorí poslanci sa tvária, že už všetko počuli, pretože toto je tak komplikovaný problém, ktorému málokto rozumie. Samozrejme, všetci sa tvária, tí, ktorí chcú do toho zasvätene hovoriť, že všetkému rozumejú, ale to je komplikovaný problém, ktorý si vyžaduje obrovskú pokoru. A ja oceňujem našich odborníkov, ktorí sú či už na ministerstve zahraničia, ministerstve vnútra, ktorí sa tým zaoberajú, že vedia presne pomenovať tie problémy, ktoré tu boli naznačené.
Tu teraz nejde o to, že budeme kritizovať, že kto zlyhal, ale čo ideme urobiť. A preto si myslím, že postoj Slovenskej republiky a rovnako krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré jasne pomenovali tieto problémy, je možno aj osudný v tom, že pre Európsku úniu môže znamenať možno aj trošku záchranu. Pretože napriek nepriazni rôznych okolností, ktoré teraz primäjú mnohé krajiny v Európskej únii konať úplne proti pravidlám, ktoré si samy nadefinovali, je potrebné, aby možno krajiny, ako je Slovenská republika, pomenovávali, aj keď možno v hlasovaní prehráme, pomenovali tieto problémy, pretože môžeme čím skôr ten problém vyriešiť.
Čiže, pán minister, veľmi pekne ďakujem za toto vysvetlenie, a postoj, ktorý má slovenská vláda, má absolútnu podporu z mojej strany a som presvedčený, že aj kolegov. Pretože toto je cesta, na otázky, ktoré tu boli nastolené, musí byť odpovedané. To nie sú žiadne populistické otázky a pomenovanie problémov, ale sú to otázky, ktoré môžu riešiť tento problém. Takže vďaka. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 11:34 - 11:36 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis

Vážený pán poslanec, pozorne som počúval vaše vystúpenie a ako vždy môžem konštatovať, vždy je plné protirečení. Vy na jednej strane niečo skritizujete a dokonca sa postavíte do nejakej pozície a potom na druhej strane to v podstate pochválite. Prezentujete svoje fakty ako fakty, ktoré ste si sami vytvorili. A možno budete známy tým, že ste vytvárač vlastných faktov.
Pochopil som rovnako, že ste urazený, že vás TA3 nepúšťa do vysielania a že vaše preferencie sú v podstate preto tak nízke, lebo vás nikto neberie do vysielania, a že zákon o retransmisii je zlý. To je môj pocit, tak som to pochopil, čo ste povedali.

Rovnako hovoríte, že ste posledný, kto by cenzuroval, ale podrobili ste kompletne všetko, čo sa dalo, cenzúre. To sú tie protirečenia. Tie nechám na posúdenie všetkým ľuďom, ktorí sa pozerajú na toto vystúpenie.

Potom ste hovorili o nejakom kalkule, ktorý už komentovala moja kolegyňa. Ja ho opäť pripomeniem. Vy ste priam príkladom takého skvelého kalkulu, ktorý je v tom, že si založíte vlastnú stranu a keď tá vlastná strana sa nejakým spôsobom neukazuje celkom dobre, tak rýchlo sa spojíte s niekým iným, aby ste mohli byť v parlamente. Čiže toto sú vaše vystúpenia plné protirečení.
No a čo sa týka toho samotného zákona, zákon je niečo, čo tu mohlo byť už dávnejšie, a ja ho vítam práve kvôli tomu, že na Slovensku ten náš trh nie je tak dostatočne silný, aby dokázal sa pasovať s takými veľkými domami umeleckými a neviem marketingovými, ktoré dokážu preplatiť mnohé stanice svojimi ponukami, ktoré sú, samozrejme, omnoho silnejšie ekonomicky, ako sú tie naše stanice. A preto je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis