Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.7.2012 o 17:14 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o bode zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o pozmeňujúcom návrhu poslanca Beblavého, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predsedajúci, hlasovali sme o bode zo spoločnej správy. Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Beblavý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bode zo spoločnej správy, bod 1, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil poslanec pán Beblavý, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol podaný dnes, dajte hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, že v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 143 zo 6. júla 2012 prideľuje v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 17:14 - 17:30 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, ktorí nepodali žiaden procedurálny návrh. Dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.7.2012 16:01 - 16:04 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79), vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rade Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Po prvé, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 40 z 19. júna 2012 pridelila vládny návrh zákona Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Po druhé, gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 48 zo dňa 19. júla 2012. Po druhé, odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 41 zo dňa 17. júla 2012. Po štvrté, z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III vyplynul pozmeňujúci a doplňujúci návrh, gestorský, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, gestorský výbor odporúča schváliť. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Po piate, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79), schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 57 z 23. júla 2012. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ma poveril po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Ďakujem, skončil som, poprosím o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.7.2012 15:35 - 15:38 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 145, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojím stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jeho osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Po rozprave odporučím, aby po prvé, podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní; po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 143 zo 6. júla 2012 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsať dva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2012 16:59 - 17:12 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmenami Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj, tlač 43.
Skryt prepis