Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2013 o 11:18 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.2.2013 11:18 - 11:22 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja budem len pomerne krátky, keďže väčšinu vecí alebo väčšinu účelu, ktorý sme zamýšľali vyjadriť spolu s Martinom Poliačikom a Jankou Žitňanskou, vyjadril Martin Poliačik. Len poviem možno pár slov k tomu, ako to vidím ja, čo sa týka účelu.
Všetci, myslím, čo tu sedíme, vieme, aká je dôvera občanov v nás politikov. Tá dôvera je dramaticky nízka a naďalej sa znižuje. Do karát nášmu návrhu určite hrá aj posledný projekt Inštitútu pre verejné otázky, ktorý toto potvrdil celkom dobrou a vecnou analýzou, kvalita demokracie sa znižuje čím ďalej, tým viac. My sme sa rozhodli, že toto podporíme minimálne tým, že zveríme časť právomocí občanom, ktorá im podľa ústavy patrí.
Úpravy, ktoré navrhujeme, medzi teda lokálnymi referendami, nie sú účelom, účelom je reálne zverenie právomocí do rúk obyvateľom. Dovoľujem si odcitovať z judikátu Ústavného súdu, ktorý povedal: „Referendum predstavuje jediný inštitút priamej demokracie, ktorým môžu občania Slovenskej republiky rozhodnúť o najzávažnejších otázkach verejného záujmu. V zmysle tohto rozhodnutia referendum poskytuje možnosť realizovať primárnu neodvodenú právomoc obyvateľov v takých prípadoch, keď normotvorca nepostupoval v zhode s predstavou obyvateľov, t. j. ak by o niektorých dôležitých otázkach tento normotvorca nechcel alebo nedokázal rozhodnúť.“ Tie dôvody, prečo to neurobil, sú často politické. Často sa nevieme preniesť cez osobné spory. A toto býva problém pre prijatie dobrého a kvalitného zákona, dobrej normy. Preto navrhujeme túto právomoc zveriť obyvateľom, aspoň čiastočne. „V teoretickej rovine je referendum určitou poistkou občana voči orgánu, ktorý tvorí práve normy na lokálnej úrovni, aby si v zásadných otázkach nechal poradiť od občanov alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť.“ Zodpovednosť, to je to, badám, čo asi niektorým chýba. Iba hovoríme o tom, akí sme zodpovední, ale pritom tá zodpovednosť reálna, faktická tu nie je. Chýba nám tu. Chýba nám tu hmotná zodpovednosť, chýba nám tu zodpovednosť osobná, jednak za návrhy a jednak aj za svoje konanie.
A úplne na záver. V našom hnutí máme takú jednu zásadu, že naozaj sa rozhodujeme nezávisle, rozhodujeme sa v zmysle ústavy, podľa svojho svedomia a presvedčenia. Keď sme sem prišli, tak minimálne mojím prvým návrhom bolo zrušenie kvóra, zavedenie inštitútov priamej demokracie. Tohto sa chceme držať a budeme robiť všetko pre to, aby sme priamu demokraciu alebo jej nástroje do nášho právneho poriadku zaviedli, pretože tá moc, ktorou disponujeme a ktorú si často nevážime, patrí do rúk ľuďom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2013 15:08 - 15:11 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady ma určil za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Národnej rady pána Gábora Gála, Andreja Hrnčiara a Arpáda Érseka na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., a k návrhu poslancov Národnej rady, tých istých poslancov, na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k obom predloženým návrhom. Oba návrhy boli doručené poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje ich prvé čítanie, a konštatujem, že uvedené návrhy spĺňajú po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona a aj návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Navrhovatelia predkladajú návrh ústavného zákona so zámerom eliminovať negatívne prejavy súčasnej právnej úpravy týkajúcej sa obmedzení poslancov miestnej a územnej samosprávy pri vykonávaní niektorých funkcií alebo činností počas výkonu ich verejnej funkcie. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť kvalitu a objektivitu rozhodovania verejných funkcionárov pri uplatňovaní zákonom zverejnených právomocí a zabezpečiť ochranu verejného záujmu.
Tu mám priestor pre svoju vlastnú úvahu. Len v krátkosti, ten návrh je veľmi jednoduchý. Vecne podľa mňa správny, ale tá jednoduchosť je asi až taká, že ste nemali kde urobiť chybu. Takže kritizovať to nebudem.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po rozprave uzniesla, sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že uvedený návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. A rovnako, že v druhom čítaní prerokuje aj návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o obecnom zriadení. V zmysle rozhodnutí predsedu Národnej rady zo dňa 7. novembra 2012 číslo 261 a číslo 262 navrhujem, aby návrh ústavného zákona, ako aj návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor pre návrh ústavného zákona, ako aj návrh zákona navrhujem ústavnoprávny výbor s tým, že výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2013 11:36 - 11:37 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Lojzo, my sme sa nikdy netvárili, že tá zákonná úprava je dostačujúca, ale práve o tom je aj činnosť ministerstva, ktoré bude musieť spraviť nejaký vykonávací predpis, či už vyhlášku, alebo nejaké metodické usmernenie, ktorým určí, čo sú slovenské potraviny. Ale toto nepatrí do zákona. Čiže je tu nadstavená nejaká zákonná úprava, nejaký rámec, ten rámec je dobrý, ako si povedal, ten rámec, ten rámec je, naozaj má pomôcť slovenským poľnohospodárom, tým výrobcom, tým prvotným a zároveň ľuďom, ktorí musia vidieť, čo kupujú. Lebo ľudia chcú kupovať slovenské výrobky, ale nevedia, nevedia, čo majú kupovať a kde majú kupovať.
A len taká druhá poznámka. Ja nerozumiem tomu, prečo ty stále ten osobný konflikt, ktorý je, prenášaš do vecnej roviny, ktorá, o ktorej si sám povedal, že je dobrá. Tak to pomôž vylepšiť. Kto ti v tom bráni? Nikto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2013 15:36 - 15:43 hod.

Miroslav Kadúc
 

Vystúpenie 5.2.2013 15:36 - 15:43 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Úvodom by som sa rád vyjadril, k tomu poradiu, keďže je to bod niečo cez 70, tento mal prísť až na záver. Ak pán predseda považoval za nekorektné to, že sa, to, čo sa stalo v piatok a ako sankciu spravil to, že presunul všetky body na koniec, tak ja považujem za nekorektné toto. Postavil nás pred hotovú vec bez toho, aby sme to mohli zmeniť, a ten bod, ktorý mal prísť nakoniec, prišiel teraz. Čoho dôsledkom bolo aj to, že niektorí, teda jeden poslanec konkrétne stiahol jeden bod, teda dva body kvôli tomu, že to nemal politicky predrokované. Nám toto hrozilo tiež, ale sme sa rozhodli, že to predložíme tak, ako sme plánovali. K veci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 11:44 - 11:57 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem. Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády v II. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v I. polroku 2013.
Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.2.2013 9:22 - 9:24 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 14. januára 2013 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady.
Vláda Slovenskej republiky predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády, a to v polročných intervaloch.
Uvedený zákon, vychádzajúc z čl. 120 ods. 2 Ústavy, vymedzil oblasti, v ktorých vláda môže aproximačné nariadenia vydávať, podmienky ich vydávania a kontrolný mechanizmus. Jeho súčasťou je aj uvedená povinnosť vlády informovať Národnú radu Slovenskej republiky, Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona Národná rada môže po prerokovaní požiadať vládu, aby právnu úpravu navrhovanú ako aproximačné nariadenia predložila ako návrh zákona.
V hodnotenom období bolo prijatých 17 aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v prvom polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých 6 návrhov aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Väčšina z nich bola, aj bude z oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia.
V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude nutné v tomto polroku pripraviť nové vnútroštátne predpisy aj nad rámec uvedeného počtu. Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu dňa 22. januára 2013 na svojej 27. schôdzi a uznesením č. 160 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky informáciu vziať na vedomie.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2012 10:57 - 10:58 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Poukazovali ste na niekoľko naozaj závažných prípadov, aj čo sa týka personálnych vecí alebo osôb a sudcov, ktorí poukázali na stav justície a za toto boli perzekuovaní. Tá situácia je taká vážna, že sudca Majchrák dokonca zrejme aj v súvislosti so stavom justície spáchal samovraždu. Ale zrejme ste zabudli alebo ja som to aspoň nezachytil, že nebol to iba on. Bola to aj pani Marta Lauková, ktorá aj s prispením Súdnej rady, ktorá vlastne odobrala príplatok pri nemocenskom, že aj toto bolo vlastne pričinením Súdnej rady. Pani Marta Lauková už nie je medzi nami a medzi sudcami, ktorá poukázala na nespravodlivosť na Okresnom súde Bratislava, kde bolo jej naznačené, dá sa povedať, že priamo, aby ovplyvnila určitý proces a umožnila prepustenie stíhanej osoby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2012 10:35 - 10:37 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len na jednu poznámku, ste povedali, že, že v opozícii nemáme záujem diskutovať. Toto vôbec nie je pravda! Bolo, bolo x situácii na výbore, v pléne, keď sme diskutovať chceli a vy ste nám to znemožnili. Ja len pripomeniem situáciu, kedy sme mali na výbore správu o myslím financovaní Najvyššieho súdu a pán predseda Najvyššieho súdu na, na konkrétne otázky tejto správy začal osobne útočiť na niektorých členov ústavnoprávneho výboru, niekoľko minút, možno 10, možno 15 minút to robil a vy ako predseda výboru ste sa tomu iba prizerali. Toto, toto, myslím, že diskusia bola po prvé znemožnená a po druhé, naozaj tam nebol priestor, čo povedať.
Ďalší prípad. Zhruba, myslím, že minulý mesiac bola požiadavka na vypočutie zástupcu generálneho prokurátora. Vy ako vládna strana ste toto odmietli. Aj keď ste vedeli, že v prípade tej bytovky v Bernolákove chceme iba počuť, aká je pravda. Nechceli sme počuť medializované informácie. Toto ste odmietli!
A tretia vec, máme tu správu o stave justície. Pripomínam, že ja som 29. októbra spolu, myslím, že to boli kluby SaS a SDKÚ, žiadal o túto správu. To sú dva mesiace. Opäť diskusiu ste znemožnili hlasovaním!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2012 10:56 - 11:12 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Madej, v prvom rade ďakujem veľmi pekne, že ste informovali pani podpredsedníčku o tom, že teda nie sú podpisy pod pozmeňujúcim, bolo to také fajn, korektné, ale k veci. Povedali ste, že nie je rozdiel, alebo rozdiel medzi právnou istotou pri osvedčení notárom a matrikou, že ten rozdiel je zanedbateľný alebo irelevantný. Toto nie je pravda. Právna istota alebo osvedčenie pravosti podpisu, ak to robí notár, tá právna istota je omnoho, omnoho väčšia, ako ak to robí matrikár. Ja som to zdôvodnil predtým, škoda, že ste ma nepočúvali.
Ja by som možno mal, mal na vás dve otázky, alebo teda tri, že aký je rozdiel, alebo existuje rozdiel medzi zodpovednosťou notára a matrikára? Ja tvrdím, že notár má omnoho väčšiu zodpovednosť ako matrikár. To je prvá premisa, ktorá je veľmi dôležitá pri konaní takýchto ľudí.
Druhá otázka, je možné podľa vás antidatovať zmluvu alebo dokument pred notárom? Pretože pri matrikárovi to možné je. A tretia, môžete mi, prosím, odpovedať na otázku, či môže nastať prípad, kedy vyplníte blanko papier, kde sa podpíšete, toto osvedčí matrikár a tento potom pripojíte ku kúpnej zmluve na nehnuteľnosť? Či sa toto môže stať pri matrikárovi, pretože pri notárovi sa to stať nemôže. Ďakujem.
Skryt prepis