Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.9.2012 o 9:22 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 28.9.2012 9:22 - 9:27 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že tento návrh bol vypracovaný na základe podnetu od občanov, konkrétne od inštruktorov autoškôl.
Návrh sleduje dva základné ciele: Prvým je opätovne do všeobecného záväzného právneho predpisu o cestnej premávke zaviesť definíciu pojmu "miesto mimo cesty", keďže tento pojem v súčasnosti platný a účinný zákon o cestnej premávke nedefinuje, hoci ho na viacerých miestach používa.
Dovoľujem si zdôrazniť, že v žiadnom prípade nejde o šetrenie na dopravnom značení alebo odstránenie dopravného značenia, ako bolo medializované. Účelom predloženej novely je tak odstránenie výkladových problémov. V praxi sa stáva, že účastníci cestnej premávky, dopravní policajti, ale aktuálne som zachytil, že aj poisťovne majú problém s tým, resp. pripúšťajú rôzny výklad pojmu miesto mimo cesty. Definíciu miesto mimo cesty obsahoval predchádzajúci zákon o cestnej premávke, preto ju navrhujem opätovne zaviesť, keďže sa ukázala ako správna a v súčasnosti aj potrebná. Zdôrazňujem, že nenavrhujem zaviesť žiadne nové pravidlá správania sa na ceste, resp. pravidlá cestnej premávky. Ide iba o odstránenie výkladových problémov.
Druhým cieľom, ktorý tento návrh zákona sleduje, je zrušiť nadbytočnú povinnosť zavedenú novelou zákona o cestnej premávke, ktorá by mala byť účinná od 19. 1. 2013, v zmysle ktorej vodiči motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí sa musia podrobiť pravidelným psychologickým vyšetreniam, ktoré je zamerané na periférne vnímanie, a to každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 rokov každé dva roky. Plánované zavedenie povinnosti sa na prvý pohľad môže javiť ako potrebné, ale po podrobnom preskúmaní opak je pravdou. Navrhovaná úprava čo do dôsledkov tieto psychologické prehliadky vypúšťa. Skoršou, vrátim sa späť k tej novele, ktorá ich zaviedla, táto novela doplnila § 87 ods. 6 písm. b) o ďalšiu skupinu osôb povinnú pravidelne sa podrobiť psychologickým vyšetreniam, a to vodičov motorových vozidiel využívaných na prepravu nebezpečných vecí. Dôvodom bolo, aspoň podľa dôvodovej správy, že ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s transpozíciou smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 Európskeho spoločenstva z decembra 2006 o vodičských preukazoch. Avšak po podrobnom preskúmaní predmetnej smernice o vodičských preukazoch je evidentné, že táto takúto povinnosť neobsahuje. Povinnosť vykonávať dodatočné psychologické vyšetrenia neobsahuje ani Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, nazýva sa aj dohoda ADR, ktorá prepravu nebezpečných vecí vecne v celom rozsahu pokrýva.
Na základe uvedeného účel a dôvod zapracovania takejto povinnosti je nejasný a ako taký sa javí nedôvodný a zbytočne zaťažuje podnikateľov v cestnej doprave, prípadne samotných vodičov nákladmi, ktoré doposiaľ nemuseli vynakladať. Zavedenie novej ďalšej povinnosti absolvovania pravidelných psychologických vyšetrení v určitých časových intervaloch pre vodičov motorových vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad je tak zbytočné, keďže je duplicitné.
Títo vodiči sú aj tak povinní absolvovať psychologické vyšetrenia, a to ako vodiči skupiny vozidiel uvedených v § 88 ods. 6 písm. a) zákona o cestnej premávke. Šetrenie, ktoré sa navrhuje zrušiť a ktoré je práve teraz platné a bude účinné, je finančne náročnejšie pre každého vodiča alebo spoločnosť cca o 20 eur, čo sa mi javí naozaj nadbytočné, keď si spomenieme, koľko dopravných spoločností muselo za posledné dva roky skončiť, pohybujeme sa v desiatkach, keď nie v stovkách dopravných spoločností, keďže mali zbytočné náklady, ktoré nemusia vynakladať.
Na základe uvedeného, páni a dámy, vás preto žiadam o podporu tohto jednoduchého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2012 16:59 - 16:59 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení v druhom polroku 2012.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2012 16:51 - 16:53 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 17. júla 2012 č. 145 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ako bolo povedané, vláda Slovenskej republiky predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovili podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Čiže bolo povedané, s čím súhlasím, že v hodnotenom období bolo prijatých 6 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Je predpoklad, že v druhom polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých 9 návrhov aproximačných nariadení vlády. Väčšina z nich bola aj bude z oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia. V závislosti na legislatívnych aktivitách Európskej únie sa môže stať, že bude nutné v tomto polroku pripraviť nové vnútroštátne predpisy aj nad uvedený počet.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu vlády 24. júla 2012 na svojej 7. schôdzi a uznesením č. 53 odporúča Národnej rade informáciu vziať na vedomie. Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2012 11:59 - 12:00 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Ja som ani nechcel reagovať, lebo sa mi to zdalo nie moc vhodné, ale keď som počul pána Martvoňa, tak ja to tak v skratke zopakujem, čo som povedal. Ja som povedal, že vítam to, že sa obmedzí počet koncipientov na jedného advokáta. Čiže je to úplne opačné, ako ste pochopili. Ešte raz, vítam to.
V čom vidím problém je, že tu nie je dôvod na to, aby sa zvyšovala prax koncipientov, pretože tu nemáme systémové riešenia na to, aby sa tí koncipienti viedli. Tu sa budú, tu sa zachová ten status quo a ten koncipient bude vedený, vo väčšine prípadov nevedený, o niečo dlhšie. Veď to nemá žiadny význam, nemá význam, aby ten koncipient dokonca bol koncipientom, koncipientom iba rok, ak je nevedený. Nech je tam dostatočne dlhú dobu, ale nech je vedený. Preto ešte raz opakujem, 3 roky momentálne sú dostačujúce, môj názor, ak je ten koncipient vedený. Ak nie je vedený, nemáme dôvod zvyšovať koncipientskú prax. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2012 11:51 - 11:55 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, pán predseda, kolegovia poslanci, hostia, pôvodne som nemal záujem vystúpiť v prvom čítaní, ale až v druhom čítaní, ale vzhľadom na písomnú rozpravu aspoň v krátkosti vystúpim.
V súlade s tým, čo hovoril pán predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, považujem za potrebné povedať, že je možné že som v osobnom záujme, aj keď to vnútorne necítim, pretože ešte donedávna som bol aktívnym koncipientom, aj keď stále nie som advokátom.
K veci, obmedzenie počtu koncipientov na jedného advokáta vítam. Mohlo by to zabezpečiť zvýšenú kvalitu vedenia koncipienta školiteľom. Dokonca by som za určitých okolností si vedel predstaviť aj zvýšenie praxe na päť rokov. Privítal by som to, keď si zoberieme, že napríklad v roku 1936 keď senát prerokovával zákon o advokácii, bola prax päť rokov, pričom sa pokúšali novelizovať alebo zvýšiť túto prax na o niečo viacej z toho dôvodu, že toho času bol neuveriteľný dynamický vývoj, ale aj cez to všetko návrh zvýšiť koncipientskú prax na päť rokov, považujem za nedôvodný a neodôvodnený.
Podľa súčasného znenia zákona, ako aj predloženej novely je zvýšenie advokátskej praxe neodôvodnené, a to z nasledujúcich dôvodov: Dnes neplatí priama úmera medzi tým, medzi časom stráveným ako koncipientom a kvalitou jeho odbornosti po uplynutí praxe. Priama úmera platí medzi tým ako sa školiteľ venuje, alebo nevenuje svojim koncipientom. Toto je ten najzásadnejší problém, venovanie sa školiteľa koncipientom.
K seminárom. Podľa mňa semináre sú jediným, a podotýkam, jediným záväzným a v súčasnosti vynútiteľným spôsobom zvyšovania kvality odbornosti koncipientov. Podľa môjho názoru neexistuje žiadny iný spôsob ako vynútiť zvyšovanie kvality, ako je ten seminár. Tu mi prináleží povedať, že semináre koncipientov, ktoré organizovala Slovenská advokátska komora, boli, čo sa týka prednášajúcich, na vysokej, teda kvalitnej úrovni, čo som bol, čoho som bol svedkom, a bol som rád a bolo iba na samotnom koncipientovi, či sa zúčastní, alebo nezúčastní.
Predrečník spomenul zavedenie práva na verejnú prezentáciu a reklamu služieb. Môže sa to javiť ako vhodné, ale ja si to nemyslím. Keď si vezmem, že týmto sa približuje advokátsky stav k určitej komercionalizácii, a toto podľa mňa neprináleží slobodnému povolaniu, akými advokáti sú. Zdá sa mi, že týmto sa oddeľujeme.
Ja si počkám na tú prax, ako sa to vyvinie, že či veľké advokátske kancelárie neprevalcujú tie malé práve tými bilbordmi, ktoré spomínal pán Gál, ja si to viem tiež predstaviť a očakávam to.
Na záver. Mrzí ma, že zvyšovaním koncipientskej praxe na päť rokov, neriešime koreň problému. Koreňom problémov sú minimálne dva dôvody. Prvým je zrejme nedostatočné a viacmenej fakultatívne nevenovanie sa školiteľa svojmu koncipientovi. Toto je zásadný problém, že toto nie je vynútiteľné, aby sa školiteľ venoval svojmu koncipientovi. Je to iba na advokátovi, či chce mať dobrých a kvalitných koncipientov, alebo nie. A podľa mojej skúsenosti, nie osobných, ale skúseností kolegov, toto venovanie je skôr nevenovanie ako venovanie.
A druhým problémom, ktorý sa pokúša táto novela riešiť, je problém úplne iný, z úplne iného súdka, a to je, že tu máme nadmerný počet právnikov, nadmerný počet absolventov vysokých škôl. Na Slovensku máme, čo si pamätám, 6 vysokých právnických škôl. Ja už dúfam, že nie 7. Bolo avizované, že ich bude sedem. Kolegovia, v Českej republike sú štyri právnické školy. My ich máme šesť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.8.2012 9:23 - 9:24 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Keďže vidím, čo sa tu deje, že vlastne koalícia vyťahuje karty a je tu 22 opozičných poslancov, zbytok ako keby tu nebol. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Dajte procedurálny návrh.


Kadúc, Miroslav, poslanec NR SR
Dávam v zmysle § 34 procedurálny návrh, aby sa hlasovalo verejne. Verejne vystúpením. Tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.8.2012 9:12 - 9:13 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kaník podáva pri ostatných bodoch schôdzí skutočne heroické výkony. Tentokrát ste však v súlade s rokovacím poriadkom, nie dobrovoľne, ale nasilu ukončili jeho vystúpenie. Áno, vyzerá to tak, že to bolo urobené v súlade s rokovacím poriadkom alebo s textom rokovacieho poriadku. Obávam sa však, že to nebolo urobené v súlade s úmyslom rokovacieho poriadku. Rečník má právo rozprávať k veci, koľko potrebuje a koľko chce. A tomuto právu zodpovedá právo byť vypočutý. To, že ste si odhlasovali trvanie piatkovej schôdze, až dokiaľ rečník neskončí, ste zneužili väčšinu, ktorú máte. Takéto valcovanie, ešte aj na základe zlého rokovacieho poriadku, je neprípustné. Ani si nechcem predstaviť, čo bude, keď prijmete avizovaný nový rokovací poriadok, ktorý vám podľa vašich slov, bude vyhovovať. Mám také silné obavy, že potom bude schôdza Národnej rady Slovenskej republiky one man show, doslova de jure aj de facto. A vážení kolegovia, tomuto sa nehovorí demokracia, ale totalita.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.8.2012 10:00 - 10:01 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja nebudem taký útočný, ale ja súhlasím s pani poslankyňou, docentkou práva pani Žitňanskou a s jej výkladom rokovacieho poriadku. A to, že právne pozitivistický výklad je taký, že opäť tu nie je právny základ. Na nevidím najmenší dôvod na to, aby sa touto vecou zaoberal ústavnoprávny výbor ako výbor príslušný, aby to vyložil a zaujal k tomu stanovisko. Opäť upozorňujem na to, čo som hovoril viackrát, ak nemáme právny základ na rokovanie, ani judikatúra Ústavného súdu nám nedovolí konvalidovať posledné hlasovanie. Opäť tu bude stav, kedy z nepráva môže vzniknúť právo? Ja si to nemyslím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.8.2012 18:24 - 18:25 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s pánom Kaníkom, že prerokovať tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní je nesprávne. A doplnil by som ho o takú malú krátku ešte argumentáciu. Bolo tu už povedané, že skrátené legislatívne konanie odôvodňuje § 89, kde jeden z dôvodov je, že hrozí značná hospodárska škoda. Takto to dôvodil aj pán premiér. Ja som si teda vypočul pána Nagya, ktorý dal taký malý prepočet. Bolo tu povedané, že vlastne tým, že posunieme účinnosť o mesiac, získame 40 mil., ktoré by sme si museli inak požičať za 5-percentný úrok. To znamená, tá škoda by bola 5 %. A týchto, 5 % zo 40 mil. sú 2 mil. eur. A keď si zoberieme, že výnos, čo tu bolo tiež povedané, zo Sociálnej poisťovne je 1,5 %, čo je 600 000 eur, tak potom mi vychádza, kolegovia, že tá škoda o ktorej sa tu bavíme, že tá značná škoda je 1,4 mil. Je fakt, že je už pokročilá hodina, že možno som k tomu prepočtu prišiel pri nejakej únave, ale skúste si to schválne prepočítať, o akej značnej škode tu hovoríme. Ešte raz, 1,4 mil. eur je škoda, ktorá nám hrozí tým, že by sme neposunuli účinnosť toho zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.8.2012 17:57 - 17:57 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem za slovo. Ja som si myslel, že pán Podmanický vystúpi, pretože len ťažko mohlo byť toto vystúpenie, vystúpenie pána Škripeka, v súlade s tým, čo hovorí. Ale myslím, že nie iba pre mňa bolo za posledných dvanásť hodín toto celkom osviežujúce.
A ešte jedna poznámka. Pán Podmanický, na to, aby tu niekto upozorňoval rečníka, je tu predsedajúci, nie spravodajca. Poprosím vás, aby ste toto rešpektovali.
Skryt prepis