Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.11.2012 o 11:28 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6.11.2012 11:28 - 11:33 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, cieľom návrhu nášho zákona je zrušiť zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady a tým prístup k prehľadnosti právneho poriadku Slovenskej republiky. V tomto smere možno náš návrh zákona označiť ako purifikačný právny akt. Ústava Slovenskej republiky v čl. 152 ustanovuje, že ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú v Slovenskej republike v platnosti, ak neodporujú tejto ústave.
Zákon o poslancoch bol prijatý v roku 1989, teda v čase, od ktorého Slovenská republika prešla zložitým politickým, hospodárskym, ekonomickým, ale i právnym vývojom. Do nášho právneho poriadku sa zákon o poslancoch dostal na základe recepcie práva, pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V dôsledku toho zostali v platnosti ustanovenia, ktorých aplikácia nie je možná, a navyše nie je ani v súlade s demokratickými princípmi štátu, tak ako ich deklaruje ústava v čl. 1.
Zákon o poslancoch v platnom a účinnom znení je založený princípoch, ktoré sú nezlučiteľné so systémom parlamentnej demokracie v podobe, v akej sa uplatňuje v Slovenskej republike, napríklad zakotvením princípu imperatívneho mandátu, ktorý je v priamom rozpore s princípom voľného mandátu deklarovaným v súčasnosti platnej a účinnej Ústave Slovenskej republiky.
Zákon o poslancoch naprieč celým svojím textom používa množstvo zastaralých, obsolentných a nepoužívaných pojmov, napríklad pojmy Národný front, poslanci Federálneho zhromaždenia, Slovenská socialistická republika.
Vzhľadom na obdobie prijatia zákona o poslancoch, to jest rok 1989, prípadne jeho noviel, boli iba dve, v roku 1990 a 1992. Ani zmena, či úprava použitej terminológie by nemala potenciál konvalidovať obsolentnosť normatívnych častí tohto zákona. Ustanoveniami zákona o poslancoch boli navyše nepriamo zrušené príslušnými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky zákonmi v súlade s derogačným pravidlom lex posterior derogat lex priori, prípadne prebratím do iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä do zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Zákon o poslancoch v platnom znení ako celok, teda už skôr stratil svoje normatívne implikácie a aj preto nie je dôvod ponechávať mu atribúty platnosti a účinnosti. Pre občana sa môže a malo by sa javiť, že aj záväznosti, ktoré vyplývajú z jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov. Jedným z najzávažnejších nedostatkov zákona o poslancoch je ten fakt, že obsahuje princíp imperatívneho mandátu. Je to § 7, ktorý ako som povedal, je v rozpore s ústavou v súčasnosti platnou, ktorá zakotvuje voľný mandát. Je to úplne niečo iné. V zmysle čl. 73 ods. 2 ústavy poslanci vykonávajú svoj mandát osobne, podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. To je v súčasnosti platné znenie ústavy. Na tomto príklade je najmarkantnejšie vidieť, za akých spoločenských a politických pomerov došlo k prijatiu tejto právnej normy, ktorú navrhujeme zrušiť.
Ustanovenia zákona o poslancoch boli nepriamo zrušené príslušnými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, prípadne prebratím do iných všeobecne záväzných právnych predpisov. To som však už hovoril. Podľa čl. 152 ústavy ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy zostávajú v platnosti, ak neodporujú ústave. Odbornej verejnosti bol v minulosti prezentovaný názor, že zákon o poslancoch bol ako celok zrušený prijatím ústavy, práve v zmysle tohto článku. Takýto názor však nie je správny, keďže Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí, napríklad kauze Gaulieder sa na zákon o poslancoch viackrát odvoláva. Tento zákon je teda platný a účinný.
Návrh zákona nemá za cieľ novelizovať neplatné obsolentné ustanovenia zákona o poslancoch, pretože tento spôsob by nebol efektívny. Obsolentnosť, teda neefektívnosť právnej normy nie je právnym dôvodov zániku platnosti, účinnosti a záväznosti právnej normy, ale iba dôvodom podať návrh na zrušenie spôsobom, ktorý ustanovuje platné právo. Teda podať návrh na zrušenie tohto zákona.
Kolegovia, týmto by som vás rád poprosil o podporu tohto zákona, ktorý, ako som povedal, je takzvaným purifikačným, teda očisťujúcim právnym aktom, ktorým sa má náš právny poriadok sprehľadniť a zjednodušiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.11.2012 10:39 - 10:40 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja to len zrekapitulujem, čo ste povedali, a teda čo povedali aj moji predrečníci. V prvom rade ste povedali, že sa narúša princíp trojdelenia moci. Paradoxne ste uviedli argumenty práve naopak, že sa nenarúša, viete, treba si uvedomiť, že pri trojdelení moci je istý systém bŕzd a protiváh - Checks and Balances. Jednou z týchto bŕzd a protiváh je práve zodpovednosť výkonnej moci a moci zákonodarnej. A aby ste mohli niekomu zodpovedať, tento človek musí byť skontrolovateľný. Tiež ste povedali, že Národná rada zriaďuje výbory ako svoje kontrolné a iniciatívne orgány. Zdalo sa mi, neviem, či úmyselne, že ste zabudli zdôrazniť, že zriaďuje výbory z poslancov, teda poslanci ako členovia orgánu Národnej rady majú nielen právo, ale aj povinnosť mať takúto kontrolnú, kontrolnú funkciu, žiaľ, vzhľadom na to, že v súčasnosti je možný poslanecký prieskum len vtedy, keď si to odhlasuje výbor, kde máte vy väčšinu, nie je možné túto povinnosť vykonávať, alebo právo, povinnosť. Toto právo, ktoré má každý, alebo mal by mať každý poslanec, je nevykonateľné, je iluzórne. My sa práve pokúšame zaviesť taký systém, aby každý poslanec, alebo skupina poslancov mala právo kontrolovať. Toto právo im naozaj patrí, dá sa povedať, že majú aj povinnosť voči výkonnej moci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.11.2012 9:50 - 9:52 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Ústavnoprávny výbor Národnej rady ma určil za spravodajcu k návrhu zákona poslanca Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 24. augusta 2012 č. 195 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý navrhujem aj ako gestorský výbor. Odporúčam lehotu na prerokovanie zákona, návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2012 10:54 - 10:56 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, čo sa týka vierovyznania, podľa mňa sme na tom podobne, ak nie rovnako, ale s tým rozdielom, že ja by som si nikdy nedovolil povedať, čo by povedal Ježiš na tomto mieste. Preto toto považujem za naozaj nemiestne a demagogické z tvojej strany.
Váš návrh, keď som si ho pozrel, z toho legislatívnotechnického hľadiska sa mi zdal jeden z tých naozaj lepších, čo sa tu, čo sa tu dáva z opozície, a dokonca aj argumentáciu, ktorú predvádzaš ty a pán Droba, je taká, ktorá mne sa páči, a preto som v našom klube jeden z tých, ktorí tendujú medzi tým, či za, alebo sa zdržať.
Rád by som ti pripomenul jednu vec, pretože sa mi zdalo, že vo svojom prejave si relativizoval pojmy, či tendenčne, alebo z iného dôvodu. Považujem ťa za inteligentného človeka, ale toto bolo nezodpovedné a do budúcna neviem, či je, je to na zváženie, či takto argumentovať, aby sme ešte raz relativizovali pojmy tak, aby čierna bola bielou a biela bola čiernou. Inými slovami, ak v tom budeme ďalej pokračovať, môže to viesť k tomu, čo tu máme teraz, a to je, to je totálna dekadencia morálky, kedy pojmy strácajú svoj význam.
A na záver, ak mňa osobne presvedčíš o tom, že to, čo navrhujete, je prirodzené a vychádza z prirodzena, že si sa o to pokúšal, ale zatiaľ nie som presvedčený, dávam svoj hlas za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.10.2012 17:06 - 17:07 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, s ohľadom na hroziaci štrajk zamestnancov justície by som chcel v mene poslaneckých klubov OĽaNO, SaS a SDKÚ dať návrh, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že požiada ministerstvo spravodlivosti o správu o aktuálnom stave justície, či je stav pokojný a stabilizovaný, ako hovorí pán minister. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Takže chcete zaradiť nový bod programu v mene troch klubov.

Kadúc, Miroslav, poslanec NR SR
Áno, aby sa hlasovalo...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2012 12:06 - 12:08 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. A keďže ste mi adresovali výčitku týkajúcu sa toho pozmeňováku, len pár slov k tomuto, k tejto vašej časti. Vyčítali ste nám niečo, ale neposkytli ste absolútne žiadne riešenie. Ja si nemyslím, že chcete ísť proti sebestačnosti Slovenska, preto nebudem to ďalej komentovať.
A čo sa týka tých metodík, máme tu x príkladov, kedy sú zákony, metodiky príliš podrobné alebo podrobné, práve z mojej praxe predchádzajúcej vám môžem povedať, že tu je veľký priestor na to, keďže vidíte, aké sú presné pravidlá, ako ich obísť. Verte či neverte, je to tak.
Ja som presvedčený o tom, že istým spôsobom sa tu uplatní trhový mechanizmus, kedy tie reťazce sa budú predbiehať v tom, kto dá kvalitnejšie informácie o tom, aký je podiel slovenských výrobkov. A samozrejme, nebudú chcieť klamať. A práve toto, táto istá samoregulácia odstráni tieto problémy, ktoré podľa vás môžu nastať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2012 11:39 - 11:40 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prvom rade, v čase, kedy slovenské poľnohospodárstvo trpí istou formou agónie, je tento návrh podľa mňa výborný a nanajvýš potrebný. Čo ma teší, je, že nie je diskriminačný. Aj keď sa možno pre niektorých môže javiť, pretože tento návrh iba informuje o tom, aký je podiel slovenských výrobkov. Čo je veľmi dobré. Veľmi v skratke. Ja verím a aj cez to všetko, že sú tu námietky na na nejaké nedostatky, že tieto nedostatky, ak tam sú, ja si myslím, teda, že nie, že sú zanedbateľné a spoločne odsúhlasením tohto pozmeňováku vyšleme pozitívny signál všetkým našim občanom, aká dôležitá je sebestačnosť Slovenska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2012 17:48 - 17:50 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za, za teda faktickú poznámku. Tak ako povedala pani Žitňanská, tu je treba zachovať určitý princíp predvídateľnosti jednak právneho poriadku, ale aj legislatívneho procesu. A keď vstúpite v druhom čítaní s úplne iným zákonom, toto nemôže byť v súlade s legislatívnym procesom, to je vec prvá.
A k tej citácii legislatívnych pravidiel. Ja ich, samozrejme, poznám. Preto som povedal, že to, čo sa tu vyskytlo na výbore bola istá forma nepriamej novelizácie. Ako isto viete, prílepok je nástroj, nepriama novelizácia je až následok. Toto konštatoval, nie legislatívne pravidlá, ale súd. Český aj slovenský.
K tej praxi. Ja som to hovoril už, myslím, v prvom čítaní, že mne nevadí, že bude tá prax päť rokov. Nech! Nech je možno aj sedem. Ale pokiaľ sa nepreukáže, že dĺžka koncipientskej praxe má vplyv na kvalitu prípravy koncipienta, až potom riešme dĺžku. Najprv riešme ten obsah. Riešme, ako sa ten koncipient vzdelávava, či sa musí, nemusí. Toto nebolo doteraz absolútne riešené. A my ideme predlžovať tu prax len preto, že máme tu nejaký pocit ničím neoverený. Ničím nepodložený. To je tá škoda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2012 17:37 - 17:46 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Hneď na úvod uvádzam, že vo svojom vystúpení nebudem mať žiadny pozmeňujúci návrh, avšak dovolím si pár slov k tomu, čo sa vládnym návrhom navrhuje, pričom zároveň, aj keď nie som predkladateľom pozmeňujúceho návrhu, dovolím si predniesť argumentáciu k pozmeňujúcim návrhom pani Žitňanskej.
Z dôvodovej správy k predloženému vládnemu návrhu zákona vyplýva niekoľko účelov, ktoré sa majú predloženou novelou dosiahnuť. Nebudem ich tu opakovať, keďže ich predniesol už predkladateľ.
Po prvé. Myslím, že časť deklarovaných účelov sa predloženým návrhom skutočne aj dosiahne a osobne túto novelu považujem za dobrú a potrebnú. Čo sa však týka ostatnej časti, konkrétne skvalitnenie výkonu advokátskeho povolania, dovolím si tvrdiť úplný opak.
Po prvé. Za súčasného stavu neexistuje priama úmera medzi dĺžkou praxe advokátskeho koncipienta a kvalitou jeho pripravenosti na výkon advokátskeho povolania. Som rád, že na ústavnoprávnom výbore prešli pozmeňujúce návrhy týkajúce sa obsahu prípravy na advokátske povolanie. Tieto zrejme, predpokladám, že prejdú aj v pléne. Tu mi nedá nepovedať, že začína byť zvykom, že vládne návrhy zákonov najskôr sa nastreľujú tak, aby boli čo najprísnejšie, a potom víťazoslávne príde niektorý z poslancov vládnej strany s novelou, ktorá tento návrh zmierni. Uznávam, že ide o dobrú taktiku, no keby sa to aspoň nerobilo tak, že totožný poslanecký pozmeňujúci návrh je najskôr vládnou stranou odmietnutý a neskôr prijatý. Tento skorší návrh má vždy jednu zásadnú vadu a tou vadou je, že ho predkladá opozičný poslanec.
Vrátim sa späť k veci samej. Ak by ministerstvu išlo skutočne o skvalitnenie prípravy na výkon advokátskeho povolania, začali by najskôr práve tým, čo sa navrhuje v pozmeňujúcich návrhoch. To jest, že sa zmení obsah prípravy advokátskych koncipientov. Povedzme, napr. tak, ako sa navrhuje v týchto pozmeňujúcich návrhoch. Myslím, že všetci, ktorí absolvovali prax advokátskeho koncipienta mi dajú za pravdu, že kvalita prípravy závisí od dvoch základných kritérií. Tým prvým kritériom je advokát alebo osoba advokáta, u ktorého vykonávať advokátsku prax a pričom druhým kritériom je, sú osobné predpoklady koncipienta. Tieto predpoklady platia o to viac, ak absentuje dostatočná a vymožiteľná právna úprava obsahu prípravy advokátskeho koncipienta, tak ako je to podľa platného právneho stavu. Inými slovami, ak existujú prípady, kedy advokát neposkytuje právne služby kvalitne, tak ako táto novela predpokladá, nemá to nič spoločné s dĺžkou výkonu advokátskej praxe.
Ak teda ide predkladateľovi o skvalitnenie výkonu advokátskeho povolania u nových advokátov, mal by byť postup presne opačný, a teda najskôr úprava podmienok obsahu výkonu advokátskeho koncipienta, a až potom, ak by sa ukázalo, že tento obsah je nedostatočný alebo táto úprava je nedostatočná, potom by sa mala predĺžiť prax advokátskeho koncipienta. Nie naopak. Táto časť návrhu preto nie je dobrá. Preto súhlasím a podporujem pozmeňujúce návrhy, ktoré dala pani poslankyňa Žitňanská. Jej návrh spočíva, okrem iného v tom, že sa zachová súčasný stav dĺžky praxe advokátskych koncipientov.
Rovnako za nesprávnu považujem časť predloženého návrhu, ktorá sa týka povolenia reklamy. Komercionalizácia advokácie, ktorá patrí medzi slobodné povolania, môže mať negatívne následky a v niektorých oblastiach Slovenska možno až likvidačné nielen pre malé advokátske kancelárie, ale aj pre kredit, ktoré advokátske kancelárie a samotní advokáti požívajú. Takúto hrozbu považujem z dlhodobého pohľadu naozaj za reálnu.
Ďalšou časťou návrhu, ktorá nerieši deklarovaný úmysel predkladateľa, je navrhovanie takej úpravy, ktorá znemožní advokátom, ktorí nemajú zákonom stanovenú prax advokáta, zamestnať advokátskeho koncipienta. Takáto úprava, keďže sa jej účinnosť navrhuje už od 1.1.2013, nielen že bez rozdielu diskriminuje mladých a šikovných advokátov oproti starším advokátom, ale ich aj svojim spôsobom trestá za to, že tu bola a aj naďalej je nedostatočná právna úprava, ktorá sa týmto návrhom navrhuje zmeniť. Mám pocit, že chceme všetky pálčie problémy vyriešiť, čo najrýchlejšie, no bez toho, aby sme zohľadňovali záujmy nie malej skupiny osôb, ktorých sa táto novela dotkne. Hovorím približne, je to odhad asi o 2-tisíc advokátoch.
Navyše vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení týkajúce sa tejto časti, môže nastať zaujímavá situácia. Môže sa stať a zrejme sa aj stane, že advokáti s rovnakou praxou a časom zápisu môžu mať rozdielne podmienky na výkon svojho povolania. Ako je to možné? Konkrétne. Ak advokát bez splnení podmienky praxe stihne prijať koncipienta do účinnosti prijatia tohto zákona, Slovenská advokátska komora takéhoto koncipienta bez problémov zapíše. Ak však iný advokát s takou istou praxou aj s časom zápisu do Slovenskej advokátskej komory prijme koncipienta po účinnosti tohto zákona, Slovenská advokátska komora tohto koncipienta zapísať odmietne. Takéto dôsledky sa terminus technicus nazývajú ako rozdielne zaobchádzanie alebo inak diskriminácia. Diskriminácia je v našom právnom prostredí zakázaná. Princíp zákazu diskriminácie, tak ako celkom bežne judikujú súdy či vnútroštátne, alebo aj medzinárodné, znamená a vlastne je to požiadavka, aby sa s osobami v rovnakej situácii zaobchádzalo rovnako. Rovnaké zaobchádzanie v prípade, ktorý som uviedol, žiaľ, nehrozí. Jeden bude diskriminovaný oproti druhému, aj keď obaja splnili rovnaké podmienky.
Vážený pán minister, už teraz mám indície, že v prípade, ak k takémuto odmietnutiu po prijatí novely dôjde, advokát, ktorý bude takto nedôvodne ukrátený na svojich právach, ktoré mu podľa mňa patria, bude sa brániť všetkými možnými prostriedkami, čo mu teda zákon umožňuje vrátane podania sťažnosti na Ústavný súd. Keďže aj ja si ctím ústavu, ja ho v tejto sťažnosti budem podporovať. Som presvedčený, že táto časť novely je diskriminačná, ak bude prijatá. A preto budem presviedčať svojich poslaneckých kolegov, aby sme podali aj my návrh na nesúlad tohto ustanovenia s Ústavou Slovenskej republiky.
Na záver si dovolím ešte dve krátke poznámky. Tak ako ma teší, že v ostatných častiach považujem predložený návrh za veľmi kvalitne spracovaný, o to viac ma mrzí, že práve na zasadnutí ústavnoprávneho výboru došlo k prijatiu takých pozmeňujúcich návrhov, ktoré s predloženou novelou nemajú absolútne nič spoločné. Niekto tieto pozmeňováky nazýva prílepkami, prípadne ide o istú formu nepriamych noviel. K prílepkom alebo nepriamou novelou by v právnom štáte dochádzať nemalo, keďže zmysel rozhodnutí tak slovenského, ako aj českého ústavného súdu, ktorý má rovnaké podmienky alebo podobné podmienky ako máme my pri legislatívnom procese, môže ísť o zásadné porušenie legislatívneho procesu, ktorý môže mať dopad nielen na legitimitu, ale aj legalitu ustanovení, ktoré boli takouto formou prijaté. Skutočnosť, že takýchto prílepkov sa dopustil práve ústavnoprávny výbor považujem za nie príliš, nie príliš pozitívnu vizitku výboru, ktorý má na ústavnosť, a teda aj na právny štát, dohliadať.
A na úplný záver. Áno, máme veľa právnikov. Má to byť však dôvodom na obmedzenie ich prístupu k výkonu advokátskeho povolania, ktoré bude negatívnym dôsledkom tejto novely? Nemal by sa skôr riešiť problém spočívajúci v množstve absolventov práva. Verím, pán minister, že tento problém poznáte a čoskoro ho budete konzultovať, a dúfam, že aj riešiť s ministrom školstva. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2012 17:37 - 17:46 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení prítomní poslanci, hostia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis