Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.12.2012 o 10:41 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.12.2012 10:41 - 10:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, ak som vás tým urazil, že som vás zdržoval, to ma mrzí. Ja len som sa pokúšal poukázať na niečo, čo je tu naozaj problém. A Tóno, budem taký, taký ľudskejší, nemáš pravdu. Tento návrh práve je pragmatický a podľa mňa sa spamätáš vtedy, keď budeš mať jedného dňa svoju eseročku a príde niekto, Ferko z Hornej Dolnej a na matrike v Hornej Dolnej osvedčí tvoj podpis, tvoj podpis s tvojím občianskym a potom ti niekto prevedie podiely alebo zmení konateľa. Zmení niekoho iného a bude robiť, čo chce. Môj návrh, ja som si vedomý, že nemal podpisy, ale v dobrej viere, aby, aby sme ten súčasný stav, ktorý je, ktorý je kritický, kedy takáto situácia vznikla a išlo o milióny, sa stala, aby sme to proste odstránili, nato sme tu. Presne na toto sme tu, aby sme odstraňovali tie nedostatky, ktoré sú a ktoré má ten náš právny poriadok. Tu vy ste to potopili, nech sa páči, ale ešte raz, ak ti niekto toto spraví, jedna osoba v spoločnosti, potom mi povedz, či som nemal pravdu, či to nebolo pragmatické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.12.2012 10:41 - 10:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, pani predsedajúca, k samotnému návrhu nemám nejaké zásadné pripomienky, aj keď mimo iného ma trošku vyrušil návrh pána poslanca Kondróta, keď sa dopĺňa nový článok a opäť ide trošku o obchádzanie legislatívneho procesu a mrzí ma, že sa s tým nebudem môcť oboznámiť dostatočne, preto zrejme ja aj odporučím svojim kolegom, pôjdeme proti.
Ale k tomu som nechcel. Chcel by som predložiť doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý je v zásade totožný s tým, čo predkladá pán predseda výboru, ústavnoprávneho výboru pán Madej, avšak tento návrh sa oproti tomu návrhu, ktorý pôjde teda po mne, mení alebo zvyšuje mieru právnej istoty oproti tomu, čo bude predložené. Ja si ho dovolím prečítať a následne potom zdôrazním kde sú tie zásadné zmeny.
Takže týmto si dovoľujem predložiť doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 229. To, čo som pomenoval, sa mení takto:
Po prvé. V čl. I sa vkladajú nové body, ktoré znejú:
"V § 127a odsek 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť osvedčená notárom, ak programom valného zhromaždenia boli rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a odseku 2."
V § 132 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f) i), j)" a odsek 2: "Pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť osvedčená notárom." Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Po druhé. V čl. I bode 11 sa § 768k dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Ak sa podľa § 127a ods. 3 a § 132 ods. 1 vyžaduje osvedčenie pravosti podpisu a valné zhromaždenie sa uskutočnilo alebo rozhodnutie jediného spoločníka bolo prijaté pred 1. februárom 2013 a návrh na zápis mien do obchodného registra bol podaný do 1. apríla 2013, pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka nemusí byť osvedčená notárom."
K odôvodneniu. Tu by som rád uviedol, že odôvodnenie bude, alebo väčšia časť bude rovnaká ako návrh, ktorý príde po mne. Preto si dovolím zdôrazniť iba časť, ktorá je odlišná, a to je, že pravosť podpisu musí byť osvedčená notárom, a teda nie notárom alebo matrikou, ale iba notárom. Tie dôvody sú v zásade tri. Vzhľadom na dôležitosť a povahu týchto rozhodnutí, ktoré som uviedol, sa vyžaduje výlučne notárske osvedčenie podľa § 58 Notárskeho poriadku z dôvodu podstatne inej povahy, povahy overenia notárom a obvodným úradom, resp. matrikou podľa zákona 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov. Notárska komora totižto vedie centrálny informačný systém, prostredníctvom ktorého je možná spätná verifikácia obsahu alebo teda popisu listiny, čo je v tomto prípade veľmi dôležité a veľmi ťažko obíditeľné naproti tomu, ako je to pri matrikách.
Po druhé. V zmysle § 11 ods. 3 Výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004, ktorým sa vydáva kancelársky poriadok pre notárov, sa verejná listina notára skladajúca sa z niekoľkých listín alebo listov pevne spojí a to tak, že sa, že sa zošijú trikolórou. Trikolóra pritom môže byť nahradená pevnou šnúrkou, voľné konce sa prekryjú uzáverou opatrenou štátnym znakom, prípadne otlačkom úradnej pečiatky notára. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné zameniť jednotlivé listy, na rozdiel od osvedčenia matrikou.
Tu by som si dovolil ešte uviesť, že v praxi sa stalo niekoľkokrát, zjednoduším to, že matrika osvedčila pravosť podpisu na blanko listine a táto listina následne bola pripojená napríklad ku kúpnej zmluve na nehnuteľnosť. A kataster to bez akýchkoľvek problémov zapísal. Už samotný súdny spor, ak sa nemýlim, je stále ešte otvorený a trvá už niekoľko rokov. Toto sa pri notároch stať nemôže, pretože oni tieto listiny pevne zväzujú.
Tretím dôvodom, tretím dôvodom je úplne základný problém, čo teda absentuje v slovenskom právnom poriadku v Slovenskej republike ako takej, a to je obmedzený, resp. nižší rozsah zodpovednosti matrikára alebo matriky v porovnaní s notárom. Matrikár v zásade má naozaj nižšiu zodpovednosť ako ten notár. Preto, poviem to tak ľudsky, že môže si dovoliť viac ako notár. Notár v prípade, ak by takto pochybil, stratí úrad, stratí svoje živobytie. V prípade matrikára tieto následky nie sú až takéto, takéto zásadné.
Tu by som rád ešte uviedol, že ja súhlasím s tým, aby sme, predpokladám, že argumentácia pána predsedu Madeja, ktorý predloží ten návrh, bude taká, že preťažujeme alebo protežujeme notárov oproti iným, ale tuto my reagujeme na situáciu, keď sa vyskytol jeden prípad, keď sfalšovaním podpisu došlo k prevádzaniu hnuteľného majetku na iné osoby z pozície štatutára. A domnievam sa, že ak niekto dokáže, je odborne zdatný tak, že vie ako, ako zmeniť konateľa, ako sfalšovať ten podpis, tak obísť alebo spraviť toto isté cez matriku nebude pre neho žiadny problém. Preto navrhujem, aby sme to spravili prostredníctvom notárov, výlučne prostredníctvom nich a v budúcnosti, ak sa chceme baviť o tom, aby to bolo stále zrovnoprávnené, bavme sa a upravme možno tie skutkové okolnosti, za ktorých matrikári osvedčujú pravosť podpisu. V súčasnosti tá úprava je nedostatočná a človek si dokáže na matrike overiť akýkoľvek podpis aj s cudzím občianskym preukazom. Toto je proste prax a realita.
Preto, vážené dámy, vážení páni, panie poslankyne a páni poslanci, vás týmto prosím o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2012 12:48 - 12:49 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, vedieme tu siahodlhé diskusie o, podľa môjho názoru, veľmi jednoduchej veci, čo do obsahu, ale čo do dôsledkov a následkov možno naozaj katastrofálnych rozmerov. A ja by som to možno zjednodušil do jednej otázky podľa mňa zásadne, ktorú by som vám rád ako predsedovi finančného výboru položil, veľmi pragmatickej. Že ak by ste mali podnik, ktorý produkuje zisk, ktorý je, samozrejme, závislý od výšky daní alebo daňového zaťaženia, a mali by ste možnosť prísť alebo odísť, alebo sa rozhodnúť, či pôjdete do krajiny s vyšším, alebo s nižším daňovým zaťažením, do ktorej krajiny pôjdete? Ak žiadne iné obmedzenia, najmä teritoriálne, v zásade neexistujú?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.11.2012 11:42 - 11:43 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Simon my tam nejdeme nikoho zabetónovať, toto nie je účelom toho zákona. My vychádzame, ešte raz, zo skúsenosti a z tých problémov, my reagujeme na tú prax, aká tu je, na to, že vlastne riaditeľ teraz môže byť menovaný alebo odvolaný kedykoľvek. Veď toto je v rukách politickej moci. My to práve robíme viacstupňové, najprv kreujeme dozornú radu, ktorá vymenuje výberovú komisiu, tam je proces, tam je to prísnejšie a vyberie toho riaditeľa, ktorý je odvolateľný iba za určitých prípadov. Áno, vám sa to, môže sa to javiť, že je to zabetónovanie, ale ak tento riaditeľ poruší povinnosť, ktorú má stanovenú jednak zákonom a jednak zmluvou o výkone funkcie, vtedy môže byť odvolaný, veď to tu právo je. A druhá vec, čo ste zabudli povedať, čo je najzásadnejšia alebo jedna z najzásadnejších, je zodpovednosť. Ak tento človek spraví alebo spôsobí škodu, bude sa za ňu zodpovedať. On si bude dávať veľký pozor na to, či spôsobí, alebo nespôsobí škodu, alebo ako bude konať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.11.2012 11:15 - 11:22 hod.

Miroslav Kadúc
Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpila jedna poslankyňa, ktorá nemala žiadny návrh. Preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.11.2012 11:01 - 11:03 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za váš prejav. Tiež ďakujem za pozitívne slová k úmyslu, ktorý teda predkladáme, ale dovolím si v krátkosti vyjadriť sa k tomu, čo ste hovorili skôr k tej negatívnej stránke, že neexistujú alternatívne riešenia.
No práve toto je to alternatívne riešenie. Dá sa povedať, že jediné, pretože my sme vychádzali, čo mňa osobne teší, vychádzali sme z osobnej skúsenosti jedného z predkladateľov pána Mičovského, ktorý ju mal pred šiestimi rokmi, takže takýto problém tu nie je. Nie je to aktuálny problém, teda je to problém dlhodobý. Spomenul ste, že čo do procesu náš návrh zákona nespĺňa atribúty vládneho návrhu zákona. Ja si dovolím povedať, aj v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov náš návrh nemusí spĺňať takéto atribúty. Náš návrh spĺňa všetky atribúty, ktoré sú potrebné na predloženie do pléna tohto parlamentu, a ak vám teda chýba ten proces, ja nevidím dôvod teda, aby sme to nepostúpili do druhého čítania a tam sa cez pozmeňujúce návrhy zmenilo to, čo považujete za potrebné zmeniť. My sa nebránime akýmkoľvek, akýmkoľvek rozumným zmenám v tomto zákone. Ešte raz, vychádzali sme s osobných skúseností a to je najlepšie, čo môže byť.
K tomu rozporu s niektorým zákonmi. My sme doplnili vlastne všeobecnú úpravu o nejakú osobitú časť. Vychádzali sme zo všeobecnej úpravy. Ono je to v zásade veľmi, veľmi podobné, ak nie vo väčšine to isté ako všeobecná úprava. Len sme základné veci, ako je výber niektorých členov dozornej rady alebo všetkých členov dozornej rady, riaditeľa sme ho zmenili a precizovali tak, aby naozaj bol transparentný. Zároveň zavádzame hmotnú zodpovednosť, čo je pálčivá otázka, ktorú je treba riešiť. A ešte na záver, ak je podľa vás niečo v rozpore ja si dovolím povedať ohľadne interpretačných pravidiel tvorby zákonov je aj to, že: "Lex posterior derogat legi priori, čo... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

7.11.2012 10:12 - 10:14 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Ústavnoprávny výbor Národnej rady ma 9. októbra 2012 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Miroslava Beblavého a Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákone ustanovenej lehote, 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 28. septembra 2012 č. 237 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý navrhujem aj ako gestorský výbor.
Odporúčam lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.11.2012 18:57 - 18:59 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa musím priznať, že som nerozumel tvojmu vystúpeniu - ľudsky, politicky a ani odborne. Ako som trošku z toho smutný, ale inak. Sloboda slova. Ako obmedzujeme slobodu slova? Tým, že označíme, že je niečo erotické? Snáď nie. Okay. Hovoril si o pojme mravnosť. Ty si ho relativizoval, ako sa zvykne robiť, ale to je taktika. Táto taktika nemá význam a čo do účelu dlhodobého nevedie nikam. To snáď uznáme. A keby aj, keby aj sme obmedzovali slobodu slova, ty si nadradil ochranu tejto slobody nad ochranu detí. Veď to je, pre mňa to je nepochopiteľné. Citoval si článok 26. Okay, ods. 4: "Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných." Veď práva a slobody majú aj deti. Veď o tomto tu hovoríme. Keď chceš relativizovať ten pojem mravnosť, okay. A tie ostatné práva a slobody? Prečo ich vynechávame? Bolo tiež povedané, že existujú dostatočné mechanizmy na ochranu. Aké? Aké? Keby existovali, keby reálne existovali, naozaj, že sú vynútiteľné, tak nie je možné, aby sa na titulke Nového času, ktorý je verejne dostupný, objavil nahý človek! Ja sa považujem naozaj za liberála. Možno niektorí si to nemyslíte, ale za takého, ktorý si myslí, že liberál bez hraníc a zodpovednosti, alebo takýto liberalizmus je skôr na škodu ako na osoh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.11.2012 18:18 - 18:19 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No vy ste povedali, že ste, že ste boli expresívny, no vy ste boli naozaj útočný a ja som bol milo, teda nemilo prekvapený prečo, lebo fakt som mal tiež pocit z toho, že ste nečítal ten zákon a ste si neuvedomil tie dôsledky, kedy je ten účel úplne, ale úplne iný, ako o ktorom ste teda vy hovoril. Zachytil som z vášho prejavu, že ide o isté obmedzenia alebo, alebo nedajbože o cenzúru, no určite nejde. Nejde o žiadnu cenzúru, keď pán poslanec Škripek navrhuje označovať tlačoviny alebo teda takéto materiály plnom erotickej, aké to je obmedzenie, iba označiť erotické, a to len z dôvodu, aby sa k tomuto nedostala mládež. To je, ten účel je výborný. Tiež ste povedali, že súčasný stav je spoločnosťou akceptovaný a ide iba o názor pána Škripeka. No veď ale pán Škripek vám tu hovoril o petícii jedenásťtisíc ľudí, ak si dobre pamätám, ktorá, ktorá vyslovene podporuje tento návrh, nie je to iba jeho názor, je to názor viacerých ľudí. Môžem vám povedať, aj keď nemám deti a som liberál, ja za tento návrh zahlasujem. A nie preto, že by pán Škripek bol môj kolega, ale pretože si myslím, že tento návrh zákona je správny a ako taký má byť podporený, musí byť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.11.2012 14:13 - 14:20 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní poslanci, prítomní hostia, bez toho, aby som kohokoľvek podceňoval, nie každý asi vie, že o čom je tento návrh a o čom sú niektoré ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, ktoré obsahujú aj nasledovné skutočnosti. Súkromní prevádzkovatelia tak telekomunikačných služieb, ako aj internetových služieb uchovávajú lokalizačné údaje, údaje komunikujúcich strán, internetové údaje, a to po dobu šesť až dvanásť mesiacov. Platný právny stav nielenže toto umožňuje, ale dokonca týmto subjektom, týmto súkromným subjektom ukladá ako povinnosť tieto údaje uchovávať. Tieto údaje sa uchovávajú vždy, keď použijete v podstate akékoľvek komunikačné zariadenie. V praxi to znamená, že vlastne z komplexu takýchto údajov je možné veľmi ľahko zistiť aj to, čo si želáte vy, aby bolo utajené. Napríklad návšteva manželskej poradne, návšteva psychiatra, prípadne protialkoholického liečenia. O to viac vidím problém v týchto ustanoveniach, keďže tieto údaje sú veľmi ľahko zneužiteľné a nie sú takmer vôbec zabezpečené, keď súkromní prevádzkovatelia nemajú vôbec, nedostávajú kompenzáciu za zabezpečenie týchto údajov. Zavedenie povinnosti, alebo takejto povinnosti do tohto zákona, uchovávať plošne údaje predstavuje citeľný a neprimeraný zásah do súkromného života. Keďže ide o plošné sledovanie všetkých obyvateľov republiky bez ohľadu na ich bezúhonnosť a čestnosť. Plošné a preventívne uchovávanie dát bez existencie akéhokoľvek predchádzajúceho podozrenia z ohrozenia či porušenia zákonom chránených záujmov vedie k záveru, že vlastne každá osoba je a priori považovaná za podozrivú, čo je v zásadnom rozpore s jednou zo základných zásad právneho štátu, prezumpciou neviny. Takéto ustanovenia sú skutočne v zákone o elektronických komunikáciách.
Bolo avizované, že časť opozície podala návrh na Ústavný súd, ja som tiež signatárom tohto návrhu, kde navrhujeme, aby predmetné ustanovenia boli zrušené ako protiústavné. Tu si dovolím povedať, že nejdem proti tomuto návrhu, iba sa, pokúšam sa odstrániť najmarkantnejšie chyby, ktoré tento zákon obsahuje, pričom ústavné podanie môže ostať zachované v tej podobe, v akej je, prípadne s drobnými dodatkami. Keďže predpokladám, že každý z vás mal k dispozícii dôvodovú správu, kde sme návrh odôvodnili, podľa môjho názoru dostatočne, nepôjdem v tomto vystúpení do detailov, ale obmedzím sa len na najzávažnejšie problémy. Týmito problémami sú:
Súčasná právna úprava získavania, uchovávania a sprístupňovania údajov je arbitrárna a oveľa benevolentnejšia ako napríklad inštitút odpočúvania. Po b. Samotný zber údajov podlieha minimálnemu počtu pravidiel. Smernica, ktorá bola transponovaná do nášho zákona, zakazuje uchovávať obsah komunikácie. No z nejasnej formulácie platného znenia a ako bolo implementované, sa môže javiť, že niektoré subjekty majú právo uchovávať aj iné údaje, ako sú lokalizačné údaje komunikujúcich strán, údaje spočívajúce v obsahu komunikácie, čo smernica nepredpokladá, dokonca zakazuje. Ďalším problémom je veľmi vágne vymedzenie okruhu trestných činov, na ktoré sa táto povinnosť súkromných prevádzkovateľov vzťahuje. My tam zavádzame presnú klasifikáciu trestných činov, keďsme doplnili napríklad trestné činy ako vlastizrada, korupcia, čo tam doteraz nebolo. Prípadne rozširovanie detskej pornografie.
Ďalším problémom, ktorý obsahuje tento zákon, je stanovená doba uchovávania vymedzených údajov, ktorá presahuje dĺžku, ktorá je potrebná a ktorú vôbec vyžaduje smernica. Problémom určite je aj, že transponovaná smernica musela byť transponovaná do troch zákonov, a to je zákon o Policajnom zbore, zákon o elektronických komunikáciách a Trestný poriadok. A keď sa pozrieme na všetky tieto tri zákony, zistíme, že je medzi nimi vnútorný rozpor. A to tu nie je problém. Nie sú presne, jasne a dostatočne definované mechanizmy uchovávania údajov a ich následného poskytovania orgánom oprávneným na ich použitie. Získané informácie sú a v niektorých prípadoch často bývajú orgánmi verejnej moci používané aj pri odhaľovaní priestupkov a menej závažných trestných činov, čo je naozaj neprípustné. Takáto úprava jednoznačne presahuje účel, ktorý stanovila smernica. Cieľom predloženého návrhu zákona teda nie je komplexne upraviť podmienky, za ktorých dochádza na základe zákona k zásahom do práv a zákonom chránených záujmov občanov, cieľom je odstrániť najvýraznejšie nedostatky tak, aby zásahy štátu v súvislosti s uchovávaním vymedzených údajov boli v súlade s ústavou, s Listinou základných práv a slobôd, čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, čl. 7 Charty základných práv EÚ. Tieto všetky dokumenty, ktoré som uviedol, sú týmto zákonom dotknuté a zrejme porušované.
Navrhujeme preto: Po prvé. Skrátenie doby uchovávania údajov z doterajších 12 mesiacov, pokiaľ ide o údaje iné ako tie, ktoré sú získané prostredníctvom pripojenia k internetu, elektronickej pošty a telefonovania prostredníctvom internetu.
Po druhé. Jasné a presné vymedzenie účelu uchovávania vymedzených údajov spolu s vymedzením trestných činov, na ktorých vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie sa tieto majú použiť.
A po tretie. Zákaz akéhokoľvek ďalšieho spracúvania, uchovávania údajov poskytovateľmi siete a služby, čím sa má predísť ich zneužívaniu. Rovnaký zákaz sa vzťahuje aj na orgány oprávnené na použitie údajov získaných na základe zákona o elektronických komunikáciách, ktoré okrem zákazu ich ďalšieho spracovania sú povinné získané údaje zlikvidovať bezodkladne po tom, ako sa zistí, že poskytnuté údaje nemajú pre konkrétne trestné konanie význam.
Na základe uvedeného a tiež dôvodovej správy, ktorá je pomerne rozsiahla, dúfam, že ste si ju niektorí prečítali, mi, dúfam, dáte za pravdu, že, že právna úprava, ktorá je dnes platná a účinná, skutočne zasahuje do súkromia občanov tak neprimeraným spôsobom, že ju je potrebné zmeniť.
Preto vás týmto žiadam o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis