Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2013 o 10:16 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2013 10:16 - 10:33 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem oceniť racionálny tón rozpravy, ale považujem za potrebné k niektorým veciam zareagovať. Prvá otázka, ktorá sa tu dosť silne diskutuje, a budem reagovať na pána kolegu Érseka, je otázka málotriedok. Ja osobne nevidím túto situáciu vôbec nejako dramaticky a patrím k tým, ktorí nabádajú k uvážlivosti pri rušení málotriedok aj s dopadom na kultúrnu kvalitu života obcí a mnohé ďalšie funkcie, ktoré tieto málotriedky okrem výchovno-vzdelávacej robia.
Musím ale korektne povedať niektoré čísla, rok 2008 dohodovacie konanie 4 mil. 300-tisíc eur, čo predstavuje 0,39 % normatívnych výdavkov na školstvo, rok 2012 26,5 milióna eur v dohodovacom konaní, čo predstavuje 2,14 % normatívnych výdavkov, ktoré, ktoré idú do školstva. To sú údaje, ktoré sú zo správy. A aby som bol úplne korektný, z tohto čísla 26,5 milióna je 10 miliónov na kreditové príplatky, to znamená zhruba 16,5 milióna je ten nárast. Ako ja si nemyslím, že toto je adekvátny nárast a že nie je potrebné sa zamýšľať nad systémovými opatreniami, ktoré by tento trend nejakým spôsobom zvrátili.
Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, že nevyhneme sa, v žiadnom prípade sa nevyhneme racionalizačným opatreniam, lebo ak si pozriete trebárs v správe kompenzačný príspevok, ktorý sa týka veľkosti škôl, 80,7 % zriaďovateľov základných škôl dostáva normatívne finančné prostriedky s kompenzačným príspevkom, zopakujem, 80,7 percenta. Považujete tento stav za normálny, ktorý nevyžaduje racionalizačné opatrenia? Ja ho nepovažujem za normálny a súhlasím s ministerstvom, že je potrebné v tomto kroku robiť opatrenia.
Či sú tie opatrenia citlivé, alebo nie sú citlivé? Znovu pár údajov. Prvé kolo rokovaní o racionalizácii siete škôl prebehlo od 27. 6. do 29. 7. a bolo pozvaných 129 zriaďovateľov škôl, ktorí požiadali ministerstvo o dofinancovanie v rámci dohodovacieho konania. Tu pre verejnosť potrebujem povedať nasledujúci fakt: ak zriaďovateľ prijme návrhy racionalizačných opatrení uložených ministerstvom, tak môže požiadať o ďalšie prostriedky v rámci dohodovacieho konania. Ak neprijme, nemôže požiadať o tieto prostriedky. Myslím si, že je to absolútne logický postup, že ak niekto sa chce chovať korektne a racionálne, tak má dostať finančné prostriedky na preklenutie určitého obdobia alebo na zlepšenie situácie finančnej tak, aby to vychádzalo.
Ak budeme, ak budeme hovoriť o dopade, či sa týka predovšetkým národnostne zmiešaného územia, alebo sa týka aj slovenských škôl a v akom pomere. Zo 129 zriaďovateľov bolo 113 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 9 s vyučovacím jazykom maďarským, traja zriaďovatelia mali dve základné školy, jednu s jazykom slovenským, jednu s jazykom maďarským, dve školy boli zmiešané, jedna bola s ukrajinským a jedna bola s nemeckým jazykom. Znovu, či tieto opatrenia a rokovania boli korektné, alebo neboli korektné. Zo 129 zriaďovateľov boli uložené racionalizačné opatrenia 76 zriaďovateľom, lebo pri dohodovacom konaní boli dohodnuté kroky, že boli uložené tie opatrenia len 76 zriaďovateľom preto, lebo tí ostatní buď ich vykonávali dobrovoľne, alebo sa našiel systém riešenia tohto problému, alebo ministerstvo uznalo, že argumenty, ktoré predložil zriaďovateľ, sú akceptovateľné a v tejto etape nie je potrebné prijať racionalizačné opatrenia.
Výsledok: racionalizačné opatrenia sa dotýkajú iba piatich základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a jednej zmiešanej s jazykom slovenským aj s jazykom maďarským. To znamená, ak budeme hovoriť o počtoch, zachytil som mediálnu správu, že strana MOST - HÍD a strana maďarskej komunity ide na barikády preto, lebo je výrazným spôsobom ohrozené národnostné školstvo na juhu Slovenska, tak ja sa pýtam, či päť plus jedna, teda šesť základných škôl, ktorým boli uložené racionalizačné opatrenia, považujete za zásadný zásah do národnostných práv alebo ľudských práv a práva na vzdelávanie v jazyku menšiny, maďarskej menšiny. Ja osobne sa nedomnievam, že toto, že toto je významný zásah, a podotýkam, že vo všetkých rokovaniach je ústretovosť ministerstva tak, aby sa našli vhodné cesty pre riešenie tohto problému.
Druhá otázka, ktorá je tu významne diskutovaná, sú osemročné gymnáziá. Pán kolega Fronc povedal úplne korektne, že problém sa týka predovšetkým Bratislavy. Ak si zoberieme situáciu z roku 2008, kedy, kedy zákonodarca chcel znížiť počet gymnázií, osemročných gymnázií, treba povedať, že do školského roku 2011/2012 sa s počtom osemročných gymnázií vysporiadalo 7 krajov okrem Bratislavy. Priemer žiakov, ktorí sú v osemročných gymnáziách na Slovensku okrem Bratislavy, je 6 až 7 %, počet žiakov, ktorí sú v osemročných gymnáziách v Bratislave, je 30 % populačného ročníka. Otázka znie, je Bratislava nadpriemerne nadaná? Sú deti v tomto prostredí tak disponované, aby všetky alebo takmer tretina mohla chodiť do osemročných gymnázií? Možno sú to rečnícke otázky a možnože, možnože je to otázka aj iných vecí, ktoré spomínal pán minister, ktoré spomínali páni kolegovia, ale ja si dovolím oprieť sa o výsledky PISA, pokiaľ ide o hodnotenia výsledkov štúdia v osemročných gymnáziách.
Výsledky PISA 2012, osemročné gymnáziá, prírodovedná gramotnosť, riziková skupina v roku 2009, žiakov, v prírodovednej gramotnosti 0,5 % žiakov, v roku 2012 3,2 %, tí, ktorí sú najlepší, v tej vrchnej skupine v roku 2009 - 4,2 %, v roku 2012 - 2 %. To znamená, najúspešnejších máme v osemročných gymnáziách o polovicu menej ako v roku 2009 a máme šesťkrát, šesťkrát viac funkčne negramotných v prírodovednej oblasti ako v roku 2009. Ak hovoríme o tom, že nadaným a talentovaným deťom je potrebné dať adekvátne štúdium, tak sa pýtam, prečo sa výsledky týchto superkvalitných gymnázií - a nechcem sa nikoho dotknúť, nechcem byť prioratívny - neodzrkadľujú v hodnotení PISA 2012.
Poďme, čitateľská gramotnosť, čo považujem za úplne nonsens v osemročných gymnáziách, kde by sme o tom nemali už vôbec hovoriť, v roku 2012 riziková skupina 0,7; v roku 2009 0,7, v roku 2012 - 2,5 %. Ak to poviem v ľudskej reči, najúspešnejších máme v osemročných gymnáziách v čitateľskej gramotnosti o polovicu menej, ale máme triapolkrát viac funkčne negramotných v čitateľskej gramotnosti ako v roku 2009. To, to považujem za neuveriteľné číslo, s ktorým treba zákonite niečo robiť.
Matematická gramotnosť, najúspešnejších máme o polovicu menej a máme štyrikrát viac funkčne negramotných. Považujete tieto čísla za normálne? Ja nie. Ak si pozriete hodnotenia iné, tak znižuje sa nám percentuálne zastúpenie najúspešnejších žiakov a zvyšuje sa nám počet žiakov v rizikových skupinách. U štvorročných gymnázií nie je evidovaný taký veľký nárast negatív ako u osemročných.
Dámy a páni, ja myslím, že tieto čísla minimálne hovoria o tom, že máme na Slovensku problém, nad ktorým sa musíme zamyslieť. Hovoria o tom, že nemôžeme len bezhlavo obhajovať, že jediným správnym riešením je 30 % žiakov v osemročných gymnáziách v Bratislave, ale niečo s týmto problémom v každom prípade musíme robiť, lebo tadiaľto cesta nevedie. Všetci spoločne voláme po kvalitnom školstve, voláme po kvalifikovanej pracovnej sile, po vzdelanostnej spoločnosti, ale výsledky nám stále klesajú. Nepovažujem tento stav za normálny, normálny napriek tomu, že sa vytvárajú systémové predpoklady preto, aby sa stav zlepšoval.
A ešte si musím povedať jednu poznámku, o ktorej sme diskutovali a hovoril to pán minister. Nie sú tu zahrnuté výsledky reformných ročníkov a vieme, že reformné ročníky vzhľadom na to, že nemali učebnice, boli tam ďalšie organizačné problémy, ten výsledok bude ešte negatívnejší, takže ak zahrnieme reformné ročníky do tohto, tak tieto čísla sú rajskou hudbou a s týmto naozaj niečo musíme robiť. Ak dovolíte, keď už som pri rečníckom pulte a mám slovo, dovolím si predložiť aj pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona a to síce nasledujúceho znenia:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II, Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona z roku 2013, ktorý ešte nemá pridelené číslo, lebo nevyšiel v Zbierke zákonov, sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 113af sa vkladá § 113ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
,,§ 113ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
Majetok štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach uvedený v prílohe č. 5 časti C prechádza od 1. januára 2014 do majetku Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach."
Po 2. Príloha č. 5 sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:
"C. Zoznam majetku štátu v správe štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach, ktorý prechádza od 1. januára 2014 do majetku Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, pozemok v katastrálnom území Severné mesto, obec Košice-Sever, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach zapísaný na liste vlastníctva č. 12146 (spoluvlastnícky podiel 1/1), parcela č. 5580/3 s výmerou 11 396 metrov štvorcových, ostatné plochy."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Účinnosť nového článku sa navrhuje od 1. januára 2014. Vloženie nového článku sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákonov, zákona.
Odôvodnenie: Štátny veterinárny a potravinový ústav je v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správcom predmetnej nehnuteľnosti, pôvodne v správe Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Súčasnému správcovi predmetný majetok štátu neslúži na plnenie jeho úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a je pre neho nadbytočným majetkom. Vysoká škola veterinárska Košice napriek svojmu nesúhlasu odovzdala vyššie uvedený pozemok v roku 1975 Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu Bratislava na výstavbu Veterinárneho vyšetrovacieho a diagnostického zariadenia Východoslovenského kraja Košice. Uvádzaný dôvod prevodu sa nikdy nenaplnil, nakoľko Veterinárne vyšetrovacie a diagnostické zariadenie Východoslovenského kraja postavené a zriadené nebolo. Pozemok v súčasnosti neslúži, neslúži súčasnému správcovi, nebol ním využívaný ani v minulosti. Je vedený ako záhrada, uličná a sídlisková zeleň v okolí budov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied Košice a Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Košice. Širokou verejnosťou je uvedený pozemok vnímaný ako pozemok univerzity.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dlhodobo prejavuje vážny záujem o vyššie uvedený pozemok, ktorý nadväzuje na areál univerzity a pre univerzitu je potrebný v súvislosti so zabezpečením študijného programu Farmácia, predovšetkým na vybudovanie botanickej záhrady, skleníkov, záhonov liečivých rastlín a podobne, ako aj v súvislosti so zabezpečením ďalších študijných programov realizovaných univerzitou v rámci hlavnej činnosti verejnej vysokej školy. Je to zmena, ktorá je v zásade nad rámec zákona školského a je tu, je tu vložená, je tu vložená operatívne. Ako hovorím to úplne otvorene, neskrývame sa za to, nie je to nepriama novela, je to úplne, úplne legálna, legálna novela, na ktorú máme právo v prípade, že je otvorený školský zákon, ju predložiť. Máme na tento krok súhlas ministerstva, takže vás poprosím o podporu tohto, myslím si, že racionálneho pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2013 9:29 - 9:33 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú informáciu k prerokovanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovávania vládneho návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2013 č. 870 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 717), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatoval, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 347 z 20. novembra 2013, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 240 z 12. novembra 2013, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 133 z 21. novembra 2013 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 103 z 21. novembra 2013, v ktorých zhodne odporúčajú výbory návrh zákona schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi číslo 1 až 21 spoločne a tieto schváliť. Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní (tlač 717a) bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 112 z 22. novembra 2013. Zároveň ma týmto uznesením výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru, a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2013 18:27 - 18:29 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, no budem mať dve poznámky k tomu čo ste povedali.
Po prvé. Vo svojom vystúpení ste kritizovali zmenu rozpočtu v roku 2009, kde ste hovorili, že nebolo dobrým krokom, ak v decembri došlo k zmene rozpočtu deficitného. To znamená, zmenšili sa príjmy a nezmenšili sa výdavky. Veď presne o tom je to, návrh opatrenia, ktorý je v zákone o rozpočtových pravidlách. Tento váš argument nedáva absolútne žiadnu logiku.
Takisto nedáva logiku ani vaše tvrdenie o zdravici. Niekedy je lepšie počúvať, ako chcieť niečo počuť. Ja som povedal, a za tým si stojím, môžete si pozrieť prepis, že sme sľúbili, poslanci a starostovia, ktorí sú v Rade ZMOS-u, že budeme vyvíjať iniciatívu na to, aby sa pôvodné znenie návrhu zákona zmenilo. Nehovoril som nič o tom, čo ste chceli vy počuť a čo ste tvrdili vo svojom vystúpení. A naďalej tvrdím, ak máte pri rokovacom stole partnera, ktorý chce počúvať, je ďaleko lepšie si sadnúť s týmto partnerom za rokovací stôl a dohodnúť sa na racionálnych zmenách, ako robiť nátlakové akcie. Tá situácia je diametrálne odlišná od situácie v roku 2011, keď bola pri vláde Iveta Radičová a ministrom financií bol Ivan Mikloš, ktorý došiel na zasadnutie ZMOS-u a povedal: „Tu máte návrh zákona, ak nebudete súhlasiť s týmto znením tak nedostanete nič.“ Dnes je situácia diametrálne odlišná, lebo je na ministerstve financií Peter Kažimír, ktorý počúva na racionálne argumenty a je ochotný zmeniť aj znenie zákona. Takže ak nabudúce budete niečo tvrdiť, poprosím o presnú citáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2013 18:01 - 18:10 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom môjho vystúpenia je predovšetkým predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona týkajúcemu sa rozpočtových pravidiel územnej samosprávy.
Takže dovoľte mi, aby som prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Prvý bod. V čl. I bode 16 v § 12 ods. 4 písm. a) text za bodkočiarkou znie: „ak je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, obec a vyšší územný celok poskytujú údaje schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka".
Odôvodnenie. Týmto ustanovením sa upresňuje spôsob a termín poskytovania údajov do rozpočtového informačného systému samosprávy obcami a vyššími územnými celkami, ktoré schvália svoje rozpočty na nasledujúci rozpočtový rok v predchádzajúcom roku, zároveň sa týmto obciam a vyšším územným celkom vytvára väčší časový priestor pre poskytovanie údajov do rozpočtového informačného systému samosprávy.
Druhý bod. V čl. I bode 16 v § 12 ods. 4 písmeno b) znie: „b) upravený rozpočet najneskôr do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov18)".
Odôvodnenie. Týmto ustanovením sa zjednocuje termín poskytovania údajov o úpravách rozpočtu najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo vyššieho územného celku, čo vytvára obciam a vyšším územným celkom väčší časový priestor pre poskytovanie údajov do rozpočtového informačného systému samosprávy.
Tretí bod. V čl. I bode 16 v § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: „d) za program obce a program vyššieho územného celku iba údaje schváleného programu obce a programu vyššieho územného celku najneskôr v termínoch podľa písmena a) a skutočné plnenie tohto programu podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka".
Odôvodnenie. Uvedeným ustanovením sa osobitne upravujú rozsah a termíny poskytovania údajov schváleného rozpočtu a skutočného plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v programovej štruktúre.
Štvrtý bod. V čl. I bode 18 sa v § 14 ods. 3 slová „30. júna" nahrádzajú slovami „31. augusta".
Odôvodnenie. Týmto ustanovením sa navrhuje posun termínu pre vykonávanie zmien rozpočtu v rámci finančných operácií. Po tomto termíne vykonávanie zmien v rozpočte sa navrhuje obmedziť len na také zmeny, ktoré nezvýšia deficit v metodike ESA 95.
Piaty bod. V čl. I bode 37 v § 21d ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je program obce a program vyššieho územného celku na roky 2014 až 2016 schválený do 31. januára 2014, obec a vyšší územný celok poskytnú údaje schváleného programu obce a schváleného programu vyššieho územného celku do rozpočtového informačného systému do 20. februára 2014."
Odôvodnenie. Osobitne sa dopĺňa poskytovanie údajov programového rozpočtu prvýkrát do rozpočtového informačného systému, čo vytvára obciam a vyšším územným celkom dostatočný časový priestor pre poskytovanie požadovaných údajov v stanovenom rozsahu.
Šiesty bod. Čl. II znie: „Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 4 až 15, 17 až 24, § 17 ods. 1 až 5, 7, 8 a 14 v bode 25 a bodov 26 až 36, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a § 17 ods. 9 až 13 a 15 v bode 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a § 17 ods. 6 v bode 25, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017."
Odôvodnenie. Týmto ustanovením sa navrhuje posunúť termín účinnosti § 17 ods. 6 v bode 25 z pôvodného termínu účinnosti 1. januára 2015 na 1. januára 2017, podľa ktorého sa upravená základňa limitu splátok návratných zdrojov financovania bude uplatňovať s trojročným odkladom.
Ctené kolegyne, kolegovia, toľko znenie pozmeňujúceho návrhu, žiadam o všetkých bodoch tohto pozmeňujúceho návrhu hlasovať spoločne.
Ak dovolíte krátky komentár k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Všetky zmeny oproti pôvodnému vládnemu návrhu zákona vychádzajú z dohôd, ktoré boli vykonané medzi zástupcami samosprávy a ministerstvom financií, čím chcem vysloviť poďakovanie ministerstvu financií za veľmi ústretový prístup pri riešení predovšetkým časových otázok a umožnenie posunu napĺňania rozpočtového informačného systému samosprávy o určitý časový úsek ďalej tak, aby mestá, obce a vyššie územné celky neboli v časovom strese.
Tá najzávažnejšia časť celého tohto pozmeňujúceho návrhu je posunutie termínu účinnosti z 1. januára 2015 na 1. január 2017, o ďalšie dva roky, pokiaľ ide o výšku základne pre poskytovanie úverov. V prípade, že by nedošlo k tomuto ústretovému kroku vlády, by značná časť obcí a miest sa mohla dostať teoreticky do režimu nadmerného deficitu a musela by možno v niektorých prípadoch nastúpiť aj nútená správa.
Chcem povedať cteným kolegom a kolegyniam, starostom a starostkám, primátorom a primátorkám miest, že tak ako som ako predstaviteľ vedenia Združenia miest a obcí Slovenska sľúbil na mimoriadnej rade spolu so svojimi kolegami, ktorí sú predstaviteľmi samosprávy a sú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER, že vyvinieme maximálne úsilie na to, aby všetky požiadavky územnej samosprávy boli zapracované do tohto návrhu zákona týmto pozmeňujúcim návrhom, tak spolu s mojimi kolegami činím a ďakujem za ústretovosť ministerstvu financií.
Skryt prepis
 

28.11.2013 17:01 - 17:04 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel len ctených kolegov, ktorí idú na večerné stretnutie s ruským veľvyslancom, upozorniť a dať nejaké organizačné pokyny. Stretnutie je o 19.00 hodine večer v rezidencii ruského veľvyslanca. Odchod autobusov spod schodov je o 19.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2013 18:32 - 18:35 hod.

Ľubomír Petrák
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.10.2013 17:09 - 17:10 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dve krátke poznámky. Chcem ubezpečiť aj pána poslanca Hlinu, aj pána poslanca Mikloška, že tento návrh zákona nie je ani o slovenských olympijských domoch na akejkoľvek olympiáde, ani o hltaní halušiek, ale o prenesení správy majetku štátu v možnosti prenesenia správy majetku štátu pri určitých zariadeniach, kde dôjde k dohode medzi štátom a Slovenským olympijským výborom tak, aby sa vytvorili materiálne predpoklady bez zvýšenia finančných nárokov na štátny rozpočet, na činnosť tohto olympijského výboru.
Ak hovoríte, pán kolega Mikloško, že tá veta je taká, na ktorú sa treba nejakým spôsobom pozrieť, ako nerozporujem to. Nech sa páči, celý proces je transparentný. Ja chcem len upozorniť, že rovnaká veta je aj v zákone, ktorým sa ustanovoval Slovenský historický ústav v Ríme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.10.2013 16:54 - 16:56 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil krátku novelu zákona o Slovenskom olympijskom výbore.
A čo je podstatou tohto návrhu zákona? Slovenský olympijský výbor zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky na olympijských hrách a iných podujatiach, ktoré organizuje Medzinárodný olympijský výbor a národné olympijské výbory. Slovenská republika podporuje činnosť Slovenského olympijského výboru prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a samozrejme, že Slovenský olympijský výbor má aj iné doplnkové zdroje príjmov, či už zo sponzorskej činnosti alebo z hospodárenia s vlastným majetkom.
Efektívnym spôsobom podpory činnosti Slovenského olympijského výboru bez potreby zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu je umožniť Slovenskému olympijskému výboru spravovať majetok štátu. Týmto sa vytvárajú lepšie materiálne podmienky pre činnosť Slovenského olympijského výboru a olympijskej reprezentácie a súčasne štát nebude vynakladať ďalšie finančné prostriedky na udržiavanie majetku štátu, ktorý je dnes nevyužívaný alebo je využívaný iba čiastočne.
Inštitút správy majetku znamená, že vlastníkom zostáva štát, čo chcem podčiarknuť, pričom ale správca majetku nadobúda ďalšie oprávnenia i povinnosti z hľadiska spravovania tohto majetku.
Návrh zákona vytvára predpoklad pre možnosť spravovania majetku štátu Slovenským olympijským výborom. Ale súčasne podotýkam, že akýkoľvek presun majetku pod správu Slovenského olympijského výboru bude musieť byť v súlade s opatreniami príslušného ministerstva a súčasne bude musieť byť urobený na zmluvnom základe.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy, ani na podnikateľské prostredie, nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a je v súlade aj s právom Európskej únie.
Pani predsedajúca, ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 14:13 - 14:14 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ctené kolegyne, kolegovia, je nesporné, že stala sa jedna veľká ľudská tragédia. Len ja si kladiem otázku, či na mieste obvineného má byť pani ministerka alebo či na mieste obvineného by skôr nemal byť predkladateľ pán poslanec Novotný.
Ja sa spýtam, koľko stoviek ľudských životov vyhaslo preto, lebo je nedostatok financií v zdravotníctve na základe reformy, Zajacovej reformy, s ktorou ste vy, pán poslanec, neoddeliteľne spojený? (Potlesk.)
Koľko stoviek ľudských životov vyhaslo preto, lebo ste sprivatizovali zlaté hrozienka zo zdravotníctva, previedli ich do súkromných rúk, všetky tie články, ktoré prinášali zisk? Koľko stoviek a tisícov ľudí zahynulo a koľko tisícov ľudí nedostalo a nedostáva zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť a často umiera v nedôstojných podmienkach preto, lebo ste došli k takýmto nemorálnym záverom, že zdravie je tovar, ktorý sa bude predávať ako uhorky na trhu? (Potlesk.)
Pán poslanec Novotný, vy nemáte žiadne morálne právo, tak ako vy nemá žiadne morálne právo ani SDKÚ, ani KDH, ktoré stáli pri týchto reformách.
Preto myslím si, pani ministerka zdravotníctva, máte plnú našu podporu a miesta by ste si mali vymeniť. Obvinení by mali byť títo páni a dámy, ktorí to spôsobili. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2013 17:09 - 17:10 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave k vládnemu návrhu zákona vystúpilo celkove deväť poslancov.
Pán poslanec Érsek podal podľa § 73 ods. 3 písm. a) procedurálny návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.
Skryt prepis