Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.6.2015 o 9:06 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 18:23 - 18:25 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani podpredsedníčka Jurinová, ja som presvedčený, že toto, čo ste tu povedali, ste mysleli podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia. Áno, máte pravdu, tí dobrovoľní záchranári poslali niekoľko listov aj nám poslancom Národnej rady, aj vám. Ja mám taký pocit, že v tých listoch, možno sa mýlim, bol jediný cieľ a zámer podľa môjho pocitu, poškodiť dobré meno Horskej služby profesionálnej. A dosť konkrétne tam opisovali aj riaditeľa Horskej služby pána inžiniera Janigu, o ktorom si myslím, že principiálny, charakterný a rovný človek.
Ja len skúsim prečítať stanovisko iných dobrovoľníkov Horskej služby Kysuce, občianskeho združenia. „Občianske združenie Horská služba Kysuce trvá na svojom stanovisku a s predloženou novelou zákona súhlasí. Zároveň dupľujeme, že štatutári nášho občianskeho združenia sa na liste adresovanom poslancom neuvádzajú, takže nereprezentuje myšlienky uvedené v liste ani v pripomienkovom konaní, ani sa s nimi nestotožňuje. Horská služba Kysuce nevníma návrh geografického rozšírenia pôsobnosti Horskej záchrannej služby ako zásah do regionálnej pôsobnosti Horskej služby Kysuce, nakoľko spoluprácu s Horskou záchrannou službou profesionálnou na poli školiacom, pátracom či inom materiálovo-technickom považuje za obojstranne prospešnú a pre občianske združenie v záujme profesionalizácie záchrannej činnosti za perspektívnu. Horská služba Kysuce už doposiaľ v uvedených činnostiach s Horskou záchrannou službou, profesionálnou, podotýkam, úzko spolupracuje a nevníma túto spoluprácu za zásah do jej suverenity a právnej subjektivity.“
Chcem tým povedať, že, tak ako sme sa bavili, možno celý problém spočíva v nejakých osobnostných animozitách určitých ľudí.
A ešte raz opakujem, že cítim to tak a verím, že tieto veci riešite podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, ale sú aj iné listy, ktoré dávajú podporné stanovisko tomuto zákonu o Horskej záchrannej službe. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

25.9.2015 8:58 - 9:02 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis

28.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister obrany, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi teda, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049), druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1851 z 26. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Bod II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
Bod III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 645 z 8. septembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 185 z 8. septembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 205 z 10. septembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 82 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Bod IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 217 na svojej 80. schôdzi.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.

Skryt prepis
 

25.9.2015 8:50 - 8:51 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis

18.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, (tlač 1680). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a... (Reakcia z pléna.) Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 16:59 - 17:00 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený a ctený pán poslanec Hlina, vaša arogancia a drzosť nemá hraníc, to sa stupňuje pri každom vašom diskusnom príspevku, pri každej vašej faktickej poznámke. Viete, čo je absurdita? Absurdita je to, že hodnotíte ošatenie, oblečenie svojho kolegu z Národnej rady. Viete čo je absurdita? Absurdita je to, že vy si dovolíte hodnotiť odbornosť diskusných príspevkov pána doktora Číža. Aby bolo jasné, pri odborných vystúpeniach pána Číža nesiahate pánovi Čížovi po články prstov, pán kolega. Neviete, o čom rozprávate, nemáte šajnu, o čom rozprávate. Vystúpite k zákonu a k zákonu ste nepodali pol slova.
Zobrali ste do úst popradské letisko, chlapcov z J&T. Máte predstavu, čo je popradské letisko za firmu? Je to akciová spoločnosť, kde má 98 % účasti štát. Nemáte predstavu, čo rozprávate. Viete, kde sa lieta z popradského letiska, viete, čo robia na popradskom letisku? Prosím vás, počúvajte sa, čo rozprávate, netárajte, nemá to zmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2015 9:06 - 9:08 hod.

Peter Šuca
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2015 18:43 - 18:45 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí na mňa reagovali, je pre mňa asi okej, keď na mňa reaguje aj pán poslanec Lipšic, pán predseda Bugár, pán Osuský, pán Galko. Začnem trocha odzadu.
Pán Osuský, ďakujem za vašu reakciu. Skúste sa opýtať pána občana Sulíka, čo robil v byte s pánom občanom Kočnerom, skúste nám to v dvoch minútach povedať. Toľko k vám.
Pán poslanec Galko, reagovať faktickými poznámkami na vás, na to netreba mať vysokú školu z jadrovej fyziky. Stačí sa iba zamyslieť nad tým, čo ste vystrájali na ministerstve obrany, kam ste dotiahli Vojenské spravodajstvo, na tie vaše predaje samopalov, na vás netreba žiadnu špeciálnu prípravu, stačí sa jednoducho zamyslieť nad tým, čo ste tam vystrájali.
Pán poslanec Lipšic, vy sa pýtate, čo ma rozptyľuje na tom vašom návrhu uznesenia? Čo ma rozptyľuje? Ja absolútne s vami súhlasím, že padni, komu padni, ten, čo kradne, má byť v base, ten, čo rabuje, má byť v base. Absolútny súhlas.
Ja nemám taký pocit, a na rozdiel od poslancov, ktorí vystupovali v rozprave, a bolo to o tom, že majú obavu, že či teda Gorila vyšetrená bude, alebo nebude, ja na rozdiel od nich a možno od vás verím v právny systém Slovenskej republiky, verím v to, že sudcovia súdia, vyšetrovatelia vyšetrujú a verím v to, že táto kauza bude uznaná do konca a bude vyšetrená.
Mňa nemá čo znepokojovať, mňa nemajú čo znepokojovať kroky špeciálneho prokurátora Kováčika, ja do jeho práce nevidím. Keď dvakrát neprišiel na výbor a napísal list, tak podával preto, lebo tento spis je živý a tento spis sa vy-še-tru-je. Ja na rozdiel od vás a vašich kolegov verím v právny systém Slovenskej republiky, takže som presvedčený, že táto kauza do konca dotiahnutá bude. Na rozdiel od vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2015 18:30 - 18:33 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Ctené dámy, vážení páni, ja nebudem predlžovať túto diskusiu, nebudem rozprávať dlho, ale nedá mi na záver nepovedať pár slov.
Je veľmi dobré, že dnešné rokovanie v pléne Národnej rady o Gorile bolo. Je to veľmi dobré, pretože tu sme si jasne demaskovali ľudí, ktorí, a povedali, rozprávali ľudia, ktorí z tejto témy vytĺkajú politický kapitál, ktorí sa snažia spojiť s kauzou Gorila stranu SMER - sociálna demokracia a strana SMER - sociálna demokracia a Robert Fico nemá absolútne nič spoločné s kauzou Gorila a treba pomenovať veci správnym slova zmyslom, preto som sa rozhodol podať vlastný návrh uznesenia, ktorý neskôr prednesiem.
Pán poslanec Lipšic, pán kolega Hlina, ktorého všetci máme veľmi radi, ako úprimne, vážený pán poslanec Lipšic, a myslím to úprimne, nie sarkasticky, je priam symbolické, že celý dnešný deň tu sedíte vy na lavici predkladateľa. A ja som presvedčený, že vy ste človek, ktorý má najviac informácií o kauze Gorila, tak presne ako to povedal poslanec Baška, už od roku 2005. Je zaujímavé, že v tom čase ste boli minister spravodlivosti, takže tie informácie ste mali. Je zaujímavé, že začali ste túto kauzu podľa vás intenzívne riešiť, nie kauzu podľa vás, ale intenzívne riešiť pár mesiacov pred koncom, chvalabohu, vašej krátkej pravicovej vlády a na tom si staváte pomník. Je veľmi dobré, že ste tu a je to priam symbolické. Vy máte najviac informácií, a nekonali ste. Preto si myslím, že je falošné a farizejské hádzať loptičku na druhú stranu ihriska, pretože, ešte raz opakujem, strana SMER - sociálna demokracia a Robert Fico s touto kauzou nemá absolútne, ale absolútne nič spoločné.
Keď som povedal, že je treba pomenovať veci správnym slova zmyslom, tak teraz by som si dovolil predniesť vlastný návrh uznesenia.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky:
"Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu poslancov na 52. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konštatuje, že je potrebné dôsledne vyšetriť kauzu Gorila z III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky a obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu, zloženej z vtedajších koaličných strán SDKÚ - DS, KDH, SMK a ANO, za účelom potvrdenia princípov demokratického a právneho štátu v Slovenskej republike."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2015 16:00 - 16:02 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis

80.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Galko, to, čo ste tu predviedli zhruba tých 34 minút, to bol ten odborný diskurz, to bola tá odborná diskusia na tému Gorila, kauza Gorila, po ktorej ste tak srdcervúco žiadali na výbore pre obranu a bezpečnosť, asi to, tak to mám vnímať? Z môjho pohľadu ste tu robili časovú pracovnú snímku špeciálneho prokurátora Kováčika, z môjho pohľadu ste tu nazvali kauzy kauzami z vášho pohľadu, čo sa stalo, a líčili ste si svoje boľačky a lízali ste si svoje rany z čias ministrovania na obrane. Pretože som čakal, keď ste chceli odborne debatovať ku Gorile, že sa budete venovať kauzám ako privatizácia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy SEPS, Slovenských elektrární, privatizácia teplární, Transpetrolu, bratislavskému letisku, resp. privatizácia polikliník. Čiže k tomu tu nedošlo.
Vaša optika, vaša optika, vaše videnie sveta a vaše boľačky, ako som povedal. Práve preto, že každý má nejakú svoju minulosť, aj vy máte svoju minulosť, a mám pocit, že aj za vami nie je nepopísaný list vo vašej knihe, ktorá sa volá fungovanie na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, tak poďme chvíľu k vám.
Prvá kauza, vážna kauza, ktorá otriasla spravodajskými kruhmi a slovenskou spoločnosťou: odpočúvanie, zneužívanie Vojenskej spravodajskej služby, odpočúvanie politikov, novinárov, sekretárky, kdekoho, nákup nákladných áut Aktis, Man za niekoľko miliónov priamym zadaním, nákup pneumatík na sklad, ktoré nemajú žiadne opodstatnené využitie, predaj útočných pušiek SA-58 za 10 eur, mám taký pocit, že to bolo takisto napriamo, pretože nikto nemal záujem za takú smiešnu sumu kupovať tieto útočné pušky.
Možno, pán poslanec Galko... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2015 13:32 - 13:34 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pri vyšetrovaní kauzy Gorila (tlač 1618).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pri vyšetrovaní kauzy Gorila pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1635 z 9. júna 2015 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Taktiež určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pri vyšetrovaní kauzy Gorila na svojej 76. schôdzi dňa 15. júna 2015. Výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku, za návrh hlasovali 5 poslanci, proti hlasoval 1 poslanec, hlasovania sa zdržali 6 poslanci. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 12.
Iné výbory o uvedenom materiáli nerokovali.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2015 13:35 - 13:37 hod.

Peter Šuca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nedá mi, Richard, aby som k tomu nepovedal pár slov, pár svojich pripomienok, nikdy som nebol osobný, rešpektujem ťa, vážim si ťa. Pre túto chvíľu musím povedať, že som nesmierne rád, že v tejto rokovacej miestnosti sedia medzi nami dvaja bývalí ministri školstva, pán Fronc a pán Jurzyca. Richard, myslím si, že to nie je správny kurz, keď ideme vstupovať tým učiteľom a riaditeľom do toho, čo majú robiť, a chceme to riešiť zákonom. Môžem rozprávať o strednej škole, kde som učil na strednej škole desať rokov, učil som etickú výchovu a tam bol bod náboženská etika. Išiel som za pánom farárom a poprosil som ho, aby bol taký láskavý, či by neprišiel odučiť tých pár tém, vedel som to odučiť aj ja. Pýtal sa ma prečo. Hovoril som, pretože z vašich úst to bude znieť presvedčivejšie.
Chcem tým povedať to, že máme tu nejaký štátny vzdelávací program, učebné osnovy, učebné plány, je na majstrovstve učiteľa, ako podá decku tú látku, aby mu neublížil.
Učil som, bol tam aj blok výchovy k manželstvu, rodičovstvu a sexuálnych otázok alebo sexuálnej výchovy, no neviem si predstaviť, že by som ja tým deťom ukazoval, mal banán v ruke a navliekol naňho prezervatív. To znamená, že mám pocit, že chcete riešiť zákonom to, čo vyriešené je. Je to čisto na majstrovstve učiteľa, ako tým deckám tú tému podá, aby im neublížil a aby im pomohol. Toto podľa môjho názoru je hrubé vstupovanie do roboty učiteľa, do roboty riaditeľa školy.
Ďalší moment. Rodič má právo, že to decko sa nezúčastní tej sexuálnej výchovy. No dobre, desať detí sa z triedy postaví preč, čo potom? Riaditeľ musí zabezpečiť nejaký dozor. Ten učiteľ v rámci svojho voľna bude s nimi sedieť v nejakej triede, aby neurobili nejaký problém.
Čiže ja si myslím, že, dobre, tá vaša myšlienka, dobre, či vy alebo či Lojzo Hlina reagujete na to referendum alebo na niečo, neviem, z dobrých pohnútok, z dobrého srdca, z dobrej mysle, ale myslím si, že takým spôsobom by sme nemali zasahovať učiteľom do ich roboty.
Skryt prepis