Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.5.2016 o 12:45 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2016 12:45 - 12:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Chcel by som pred vystúpením v zmysle čl. 6 ods. 1 oznámiť možný osobný záujem, keďže som vyštudoval právnickú fakultu a možnože sa niekedy budem uchádzať možno byť advokátskym koncipientom. Chcel by som predovšetkým podporiť tento návrh zákona a zmeniť dôsledky novely, ktorú schválil parlament v roku 2012 v počiatočnom období pôsobenia druhej vlády Roberta Fica.
Touto novelou bola predlžená koncipientska prax advokátskych koncipientov z troch na päť rokov. A boli realizované ďalšie zmeny v zákone o advokácii, ktoré sledovali spoločný cieľ. A táto novela bola prejavom čistého lobizmu zo strany advokátskej komory, keďže pôvodne sa o takúto zmenu usilovala Slovenská advokátska komora, neúspešne spočiatku a potom sa jej predseda Tomáš Borec stal ministrom spravodlivosti v druhej Ficovej vláde a druhá Ficova vláda parlamentu navrhla a parlament schválil predĺženie praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov.
V stredovekých mestách sa remeselníci povinne združovali v cechoch. Cechy určovali, koľko môže v meste príslušných remeselníkov, regulovali vykonávanie príslušného remesla. V moderných spoločnostiach nahradili úlohu stredovekých cechov komory zriadené zo zákona, komory, ktoré majú povinné členstvo. Tie totiž tiež bránia tomu, aby príslušné povolanie mohol vykonávať niekto mimo komory. Rovnako ako v stredovekom meste nebolo možné vykonávať to-ktoré remeslo mimo príslušného cechu. V stredoveku nepochybne mali cechy svoj význam. Nespochybňujem, že isté opodstatnenie môžu mať aj komory. Určite však nie je potrebné také množstvo komôr, ktoré sú zriadené zákonom a ktoré sú povinné a mimo ktorých nemožno vykonávať príslušné povolania. Ale rešpektujem, že existujú komory, ktoré sú zriadené zákonom a ktoré stanovujú povinné členstvo vykonávateľov toho-ktorého povolania v nich.
Dnes však už žijeme v inej dobe, ako bol stredovek a jeho cechy. Okrem iného sa súčasnosť líši od stredoveku v tom, že náš právny systém je založený na rešpekte k základným právam a slobodám, ktoré sú zakotvené v ústave a v medzinárodných dohovoroch a ktoré by mali všetky zákony rešpektovať. Mám vážnu pochybnosť, že to platí aj v prípade zákona o advokácii po jeho novele v roku 2012, ktorou sa predlžila povinná prax advokátskych koncipientov.
Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Ústava síce stanovuje, že tohto práva sa možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú a že zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní a činností. Avšak zároveň určuje, že pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia možno použiť len na ustanovený cieľ.
Predlžovanie praxe advokátskeho koncipienta a niektoré ďalšie ustanovenia obsiahnuté v novele zákona o advokácii z roku 2012 zasiahli do ústavou garantovaného práva na slobodnú voľbu povolania tým, že bez primeraných dôvodov sťažili prístup k advokátskemu povolaniu. Deklarovali ho dôvodom vtedy realizovaných zmien, bolo úsilie o vyššiu kvalitu práce advokátov. Skutočným motívom však bola snaha znížiť záujem o prácu advokáta, skomplikovanie podmienok pre výkon advokácie a predĺženiu doby koncipientskej praxe. Umelé obmedzovanie konkurencie nemalo za následok žiadne v čase schvaľovania novely deklarované zvýšenie poskytovaných služieb. Z dlhodobého hľadiska možno očakávať skôr pravý opak. Menej konkurencie totiž skoro vždy znamená vyššie ceny a horšiu kvalitu služieb.
Preto predĺženie doby praxe advokátskych koncipientov nebolo v rozpore iba so záujmami tých právnikov, ktorí uvažovali o tom, že by sa stali advokátmi, ale bolo a je aj v rozpore so záujmami občanov, ktorým sú právne služby poskytované. Preto návrh na skrátenie doby povinnej praxe advokátskeho koncipienta jednoznačne podporujem a odporúčam aj vám, aby ste ho podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.5.2016 12:44 - 12:45 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Cieľom návrhu zákona je skrátiť trvanie praxe advokátskych koncipientov na tri roky.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, určiť ho za gestorský a stanoviť lehotu v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 18:52 - 18:53 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ťažko mi je teraz reagovať na niečo, o čom tu pred dvoma hodinami sme diskutovali. Teda musím poznamenať, že je rozdiel medzi legalitou a legitimitou a pokiaľ je spochybnený proces hlasovania, tak je spochybnené aj samotné hlasovanie a je otázny aj jeho výsledok... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec ale už teraz fakt porušujete rokovací poriadok, lebo máte reagovať na predrečníka v rozprave k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady, takže poprosím vás vypnúť mikrofón pánovi Dostálovi a pokračujeme faktickou poznámkou.
Pani poslankyňa Cigániková. (Reakcia z pléna.)Ospravedlňujem sa, chcete pokračovať, poprosím o čas pre pána poslanca Dostála, ktorý bude teraz reagovať na predrečníka.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Reagujem na pána poslanca Mihála a jeho vystúpenie. Ak som teda dobre pochopil, tak priznávate konflikt záujmov v tom, že prispievate do Literárneho fondu. Mali sme tu vystúpenie od pána poslanca Hrnka z SNS, ktorý už tu nie je, bohužiaľ, a nečakal na odpoveď, ktorý teda priznal, že je tiež k konflikte záujmov, lebo nie je len prispievateľom, ale aj poberateľom Literárneho fondu. A akurát on to interpretuje tak, že vy preto, že vy navrhujete zrušenie tých príspevkov, tak ste nepriateľom slovenskej kultúry a on preto, že poberá tie príspevky, tak on je tým priateľom slovenskej kultúry. Dobre tomu rozumiem? (Reakcia z pléna: „Áno.“)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2016 15:37 - 15:38 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako určený spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom.
Predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Cieľom predloženého návrhu je zrušiť povinné vedenie rezervného fondu v obchodných spoločnostiach.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle už citovaného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2016 15:20 - 15:22 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil v prvom čítaní ako určený spravodajca navrhnutým ústavnoprávnym výborom.
Konštatujem, že predmetný návrh zákona z formálnoprávnej stránky spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby prerokovali návrh zákona v druhom čítaní výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Cieľom predloženého návrhu je najmä umožniť navrhovateľovi voľbu zrýchleného zápisu alebo zápisu zmien zapísaných do Obchodného registra Slovenskej republiky za ustanovený poplatok už do 24 hodín od doručenia návrhu na zápis.
Predkladatelia návrhu uvádzajú, že návrh nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Dovolím si upozorniť na nesúhlasné stanovisko ministerstva financií, ktoré tvrdí, že návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, teda na rozpočet verejnej správy, a žiada to vyčísliť, čo podľa môjho názoru nie je celkom možné pri tomto opatrení urobiť.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň, aby návrh zákona bol pridelený výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehôt na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2016 15:10 - 15:12 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby prerokovali návrh zákona v druhom čítaní výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Cieľom predloženého návrhu je zjednodušiť postup podávania návrhu na vyhlásenie konkurzu, predloženým návrhom sa navrhuje umožniť, aby mohol podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj len jeden veriteľ s nesplatenou pohľadávkou, teda nie najmenej dvaja, ako je tomu v súčasnosti.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehôt na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 14:41 - 14:43 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým štyrom kolegom, ktorí reagovali na moje vystúpenie. V rámci kultúry sebaobmedzovania sa obmedzím na dve reakcie, teda na pánov poslancov Číža a Bublavého.
Pokiaľ ide o to, že vláda nemá schválený legislatívny plán, tak to je naozaj veľmi zvláštny dôvod, pretože vláda aj mimo legislatívneho plánu už nejaké návrhy predložila, a dokonca v skrátenom legislatívnom konaní. Mňa by naozaj úprimne zaujímalo, že čo je za tým, že žiadny návrh zákona sme nedostali, lebo nepamätám si riadnu schôdzu, ale možno ma starší parlamentní matadori opravia, na ktorej by nebol žiadny vládny návrh zákona. A ak teda nebol žiadny pripravený, no tak prečo bola schôdza zvolaná na máj? Predpokladám, že pán predseda Národnej rady pri určovaní harmonogramu zasadnutí Národnej rady komunikoval aj s vládou, že kedy vláda plánuje predložiť návrhy zákonov, a ak bol problém z hľadiska medzirezortného pripomienkového konania, no tak sme sa mohli stretnúť o dva týždne neskôr a nič vážne by sa nestalo.
K tým vyjadreniam, že tam nie je problém, koľko času tým, ktorý poslanec strávi tým, že je aj starosta, alebo tým, že robí nejakú inú funkciu, a tým, že je to obmedzenie pasívneho volebného práva, s tým si dovolím nesúhlasiť. Jednoducho je možné, aby ústavným zákonom bola stanovená nezlučiteľnosť niektorých funkcií alebo niektorých činností. Ja predtým, ako som sa stal poslancom Národnej rady, som bol živnostníkom a musel som tú živnosť zanechať a nevnímam to ako nejaké obmedzenie môjho pasívneho práva. Jednoducho som sa musel rozhodnúť, či budem poslancom alebo živnostníkom, a tiež by som to stíhal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2016 14:24 - 14:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, reagujem ako spravodajca v rámci rozpravy, keďže chcem reagovať na kolegov poslancov, ktorí vystúpili, tak vystúpim radšej v rámci rozpravy ako v záverečnom slove, na ktoré by už nemali prípadne možnosť reagovať.
Začnem od toho, čo povedal pán poslanec Bublavý, kde vyzdvihol, že v samospráve sa tak nemrhá zbytočne časom ako tu v parlamente. No zrejme tým myslel to, že načo vôbec opozícia predkladá návrhy, o ktorých môže tušiť, že neprejdú.
Bohužiaľ, bohužiaľ, v prípade opozičných návrhov je taká zaužívaná prax, že koalícia tie návrhy nepodporí bez ohľadu na ich obsah. Budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa to v priebehu tohto volebného obdobia aj v priebehu tejto schôdze mení. Ale dovolím si také malé upozornenie, že keby opoziční poslanci postupovali týmto spôsobom a rezignovali by na svoje právo legislatívnej iniciatívy na tejto schôdzi, tak prakticky dneska mohla tá schôdza skončiť, by sme odhlasovali správy, zobrali ich na vedomie a mohli by sme ísť domov a nemuseli by sme tu zbytočne mrhať časom ďalšie dva týždne, pretože vláda na túto schôdzu žiadny návrh zákona nepredložila. Všetky návrhy zákonov, o ktorých bude rokovať parlament na tejto schôdzi, sú návrhy, ktoré predložili opoziční poslanci. Možno sa ešte dočkáme nejakého skráteného legislatívneho konania, to človek nikdy nevie, ale nemyslím si, že je zbytočným mrhaním času, keď sa parlament zaoberá návrhmi zákonov.
Rovnako si nemyslím, že by mal pretrvať ten prístup, ktorý tu bol doteraz, že koalícia automaticky odmieta návrhy, s ktorými prichádzajú opoziční poslanci. Na minulej schôdzi som bol spolupredkladateľom návrhu novely zákona o štátnom občianstve a nerokoval som o tom s nikým z vládnej koalície, čo mi bolo vyčítané, že si robíme reklamu a iba predkladáme návrh, o ktorom vieme, že nemá šancu prejsť. Tak pred touto schôdzou som mailom oslovil všetkých predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície a demokratickej opozície aj poslaneckých skupín, ktoré nemajú vlastný poslanecký klub, a z koaličných som dostal dve kladné odpovede. Kladné v zmysle, že áno, stretneme sa, aj som sa stretol a rokoval so zástupcami poslaneckého klubu SNS a poslaneckého klubu MOST – HÍD a ich postoj voči obsahu návrhu novely zákona o politických stranách nebol odmietavý, ale mám z tých rozhovorov dojem, že podobne, ako keď sa to rokovanie neuskutočnilo, výsledok bude rovnaký a ten návrh podobne ako na minulej schôdzi návrh novely zákona o štátnom občianstve bude odmietnutý.
Napriek tomu všetkému som rád, že pán poslanec Bublavý vystúpil a povedal tu svoj postoj k návrhu zákona. Nie preto, že by som s ním súhlasil, ale preto, že považujem za korektné, keď vládna koalícia ide nejaký návrh odmietnuť, že aspoň dá najavo, prečo to ide urobiť a že to neurobí len tak automaticky z dôvodu, že to navrhuje opozičný poslanec alebo skupina opozičných poslancov.
A myslím, že tam došlo aj k trochu nedorozumeniu ohľadom toho, čo sa nazýva konflikt záujmov alebo korupcia, lebo to nie sú úplne identické pojmy a keď chcem ošetriť konflikt záujmov, neznamená to automaticky, že ten konkrétny človek sa musí nechať korumpovať. To sú dve rozdielne veci a jednoducho preto, aby sa verejní funkcionári nedostávali do konfliktu záujmov, tak niektoré veci sú ošetrené napríklad priamo v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. A tiež to nie je preto, že sa predpokladá, že každý poslanec, keby bol zároveň podnikateľ, tak by zneužíval svoju funkciu na to, aby si pomohol pri tom podnikaní, ale jednoducho zákon, ústavný zákon takéto niečo zakazuje a, samozrejme, že je na diskusiu, že kde má byť tá hranica nastavená a čo s čím možno kombinovať, ktorú verejnú funkciu s ktorou inou aktivitou – či už výkonom inej verejnej funkcie, alebo s inou súkromnou aktivitou – je možné spojiť a kde ten konflikt záujmov hrozí. A z toho dôvodu zákon alebo ústava alebo ústavný zákon povedia, že tieto funkcie kombinovať nemožno.
Tým sa dostávam k tomu, čo hovoril vo faktickej poznámke pán poslanec Kresák, ktorý vyjadril obavu, či týmto nenarúšame materiálne ohnisko ústavy. Škoda, že k tomuto tiež neprebehla nejaká diskusia, to by tiež mohla byť zaujímavá téma. Ja sa nedomnievam, že takéto niečo hrozí, pretože materiálne ohnisko ústavy by sme narúšali v situácii, keby sme siahali na základy demokratického charakteru štátu, na základy ústavného systému, na základný poriadok ľudských práv a slobôd, a teda ak by sme do toho zasiahli takýmto spôsobom, tak už by sme nemohli hovoriť o štáte ako o demokratickom. To si myslím, že v prípade schválenia predloženého návrhu ústavného zákona by sa v žiadnom prípade nestalo.
V rámci debaty od viacerých vystupujúcich tu zaznelo, že však nemôže byť 2 900 poslancov, keďže máme takýto počet miest a obcí, a teda nemôžu byť všetky reprezentované. To aj ako pán poslanec Panáček správne poznamenal, neviem, či v tejto súvislosti, že by sme sa mali začať zaoberať zlučovaním obcí komunálnou reformou. No jednoducho, asi by bolo aj pre krajinu prospešné, keby tých obcí nebolo 2 900. A problémom obcí nie je len to, že v niektorých obciach sú zvolení starostovia, ktorí sa nevedia podpísať, ale nemenej vážnym problémom je, že existujú obce, kde takmer nemá kto kandidovať na tú funkciu, lebo je tam tak málo ľudí, že nikto nemá záujem o činnosť v samospráve, alebo tie obce sú také maličké, že ak tam niekoho zvolia, tak väčšina rozpočtu ide na plat starostu, nie na výkon samosprávnych funkcií.
Posledná poznámka k tomu, čo hovoril pán poslanec Baška o tom, že či starostovia sú potrestaní alebo oceňovaní za to, že či sú poslancami, alebo patria k vládnej koalícii. Tak žiaľ, bohužiaľ, tá prax, a nesúvisí to priamo s tým, či sú poslancami alebo nie sú poslancami, ale viaceré zistenia a viaceré výskumy na túto tému boli publikované, že napríklad pri udeľovaní štátnych dotácií, napríklad z Úradu vlády alebo z rezervy predsedu vlády, je výrazne zohľadňované to, či daný starosta patrí alebo nepatrí k vládnej koalícii, alebo je nebodaj príslušníkom strany, ktorá patrí k parlamentnej opozícii. Čiže netvárme sa, že takéto prípady neexistujú, a netvárme sa, že na to nemá vplyv aj to, či dotyčný je alebo nie je zároveň poslancom Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 11:57 - 11:59 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pár poznámok k tomu, čo povedal pán poslanec Viskupič.
K tej téze, že sme to mohli mať vyriešené, keby sme sa na tom dohodli za vlády Ivety Radičovej. Len pripomínam, že za vlády Ivety Radičovej nemala vládna koalícia ústavnú väčšinu a zo strany vtedajšej opozície neboli ani najmenšie známky ochoty baviť sa o nejakom ústavnom zákone.
Druhá poznámka k tej téme, či informovať alebo neinformovať dopredu vládnu koalíciu. Tak ja mám na tejto schôdzi spolu s kolegami ďalší návrh zákona, ktorý sa týka novely zákona o politických stranách, a keďže som bol na minulej schôdzi upozornený, že vládna koalícia očakáva, že sa bude vopred rokovať, tak som informoval o tom všetky parlamentné kluby a skupiny ako vládnej koalície, tak demokratickej opozície. Z vládnej koalície sa mi teda ozvali z poslaneckých klubov Slovenskej národnej strany a MOST-u – HÍD a aj sme sa stretli a rokovali, ale výsledok bude zrejme takisto to, že ten návrh nepodporia.
Pokiaľ ide o tú reakciu na pána poslanca Krajniaka, že či je alebo nie je možné reťaziť funkcie, tak podľa môjho názoru je možné sa porovnávať aj s inými krajinami. Napríklad v Českej republike môžu byť ministri aj poslancami, rovnako to bolo aj u nás ešte za federácie, dokonca poslanec Federálneho zhromaždenia mohol byť zároveň ministrom v slovenskej vláde. A teraz nehodnotím, či je to dobré alebo zlé, ale sú možné rôzne modely a škoda, že pán Kresák nevystúpil v rozprave, asi by to bola zaujímavá téma, či toto narúša materiálne ohnisko ústavy, lebo podľa môjho názoru toto určite nie a je možné, aby v ústave bol vymedzený okruh funkcií, ktoré nie je možné kumulovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2016 11:19 - 11:20 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Cieľom navrhovanej úpravy je zamedziť kumulácii exekutívnych funkcií v samospráve, ako aj štatutárnych funkcií vo verejnoprávnych inštitúciách s mandátom poslanca Národnej rady.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis