Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2019 o 11:53 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 9:54 - 10:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som sa ako prvá zapojila do rozpravy a podala vám informáciu o predloženom poslaneckom návrhu, ktorý predkladáme traja koaliční poslanci, za stranu SMER - sociálna demokracia pán poslanec Petrák, za Slovenskú národnú stranu ja a za stranu MOST - HÍD Péter Vörös.
Tak čo je vlastne cieľom návrhu novely? Je to zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude trvať jeden školský rok.
Ustanovuje sa zároveň mechanizmus prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ako aj veková hranica ich prijatia. Všetky deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr 31. augusta kalendárneho roku, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo zápis v materskej škole.
V prípade obce ako zriaďovateľa sa ustanovuje aj forma, akou obec určuje miesto a čas zápisu. Ostatní zriaďovatelia majú možnosť zvoliť si formu určenia miesta, termínu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v materských školách, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa svojho uváženia.
Zákonný zástupca bude mať možnosť zvoliť si pre svoje dieťa aj inú materskú školu, ale len v spádovej materskej škole bude mať garantované povinné prijatie v prípade, ak sa pre ňu rozhodne.
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa mení na zápis na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Ďalej sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa alebo poväčšine riaditeľky materskej školy možné si zopakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Zároveň tu upravujeme aj názov dokladu o získanom stupni vzdelania v predprimárnom vzdelávaní.
Ak sa na území v Slovenskej republike zdržiava dieťa vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré nemá trvalé bydlisko v Slovenskej republike, v tomto prípade bude školský obvod určovať orgán miestnej štátnej správy v školstve. Určuje sa, v ktorých školách sa bude podľa školského zákona poskytovať vzdelávanie, ktoré sa považuje za plnenie povinnej školskej dochádzky. Ide o materské školy, základné školy a stredné školy vrátane škôl pre deti a žiakov so špeciálnovýchovno-vzdelávacími potrebami, a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Tieto školy poskytujú výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, pretože sú na to oprávnené, alebo majú vydané rozhodnutie o zaradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Deti budú pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole. V základnej škole môže pokračovať len dieťa, ktorého zákonný zástupca na zápise v základnej škole predloží osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania vydaného príslušnou materskou školou, ktorej dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky.
V nadväznosti na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky sa zároveň ruší odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Zároveň sa ruší možnosť zriaďovať nultý ročník a prípravný ročník.
Zákonný zástupca bude mať možnosť požiadať o individuálne predprimárne vzdelávanie dieťaťa za podmienok ustanovených zákonom. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutie o tejto veci podlieha správnemu konaniu. Ustanovuje sa kontrola úrovne výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní. Kontroluje sa tiež odborno-pedagogické a materiálno-technické zabezpečenie individuálneho vzdelávania.
Ďalej sa upravuje problematika úhrady mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou tak, aby sa výška príspevku určovala jednotne pre všetky deti.
Ďalej sa upravuje problematika zaraďovania detí do tried, pričom sa dbá na to, aby sa vylúčila možnosť segregovaného vzdelávania so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole.
V návrhu zákona sa upravuje vytváranie samostatných tried pre deti učiace sa cudzí jazyk v materskej škole, vytváranie tried pre deti s nadaním a tiež sa určuje najvyšší počet detí v takýchto samostatných triedach.
Vzhľadom na existujúce problémy v aplikačnej praxi zároveň navrhujeme upraviť najvyšší počet detí v triede materskej školy s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním.
Ďalej sa ustanovuje povinnosť prijímať všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne. Znamená to, že pokiaľ zákonní zástupcovia žiadajú o prijatie detí mladších ako päť rokov, tie môžu byť prijaté, len ak je v konkrétnej materskej škole ešte voľná kapacita po prednostnom prijatí detí, pre ktorých je predprimárne vzdelávanie povinné.
Riaditeľ či riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu. Každému zákonnému zástupcovi, ktorý podal žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, musí riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí jeho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
V nadväznosti na úpravy súvisiace so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky sa upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z. Riaditeľka materskej školy bude v nadväznosti na zmenu školského zákona rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy, prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt, prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak nejde o povinnú školskú dochádzku, oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinnú dochádzku, povolení individuálneho vzdelávania, opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania, ďalej vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania a o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.
Vo vzťahu k zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky sa v zákone č. 597/2003 Z. z. upravuje príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materských škôl, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v materskej škole. vzhľadom na zmeny Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ako i vzhľadom na zvýšené nároky v oblasti personálneho a materiálno-technického zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania.
Úprava vymedzuje okruh detí v materskej škole, na ktoré sa poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa tu upravuje mechanizmus výpočtu príspevku na výchovu a vzdelávanie na deti v materskej škole, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku. a na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a výška tohto príspevku.
Navrhuje sa zvýšiť príspevok na výchovu a vzdelanie pre materskú školu pre každé dieťa, ktoré si tu plní povinnú školskú dochádzku, zo súčasných 15 % na 80 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Pod pojmom „zabezpečenie“ myslíme nielen fyzické zabezpečenie pedagogických asistentov a odborných asistentov, ale aj zabezpečenie ich platov vrátane odvodov z financií určených ako príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré v materskej škole plnia povinnú školskú dochádzku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2019 9:50 - 9:52 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložila na prerokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s implementačným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v ktorom je táto úloha uvedená ako dôležité opatrenie na zvýšenie zaškolenosti detí a skvalitnenie poskytovanej výchovy a vzdelávania ako prípravy na život a povolanie. Zároveň nadväzuje na myšlienku poskytovania predprimárneho vzdelávania, ktorú uviedol už v roku 2008 školský zákon.
Účelom navrhovaného zákona je vytvorenie systémového priestoru na získanie predprimárneho vzdelávania každým dieťaťom.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 11:53 - 11:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, dá sa pozrieť na tento problém, ktorý si ty povedal, z dvoch, z dvoch uhlov pohľadu, z toho tvojho, ktorému ja určite aj rozumiem, ale skúsim to ja teraz sa pozrieť na to aj z druhej strany. Keď začala táto vládna koalícia pracovať na zákone, ktorý sa teda ukázal, že je naozaj zložitý, tak tomu predchádzali, predchádzali sedenia, kedy bolo rozhodnuté a dohodnuté navýšenie platov pedagogickým a odborným zamestnancom, ktoré za posledné roky, dá sa povedať, že je naj, najvyššie. Do toho roku 2020, pokiaľ ja viem, tak Slovenská národná strana, tam sa jej podarilo dostať priamo do navýšenia platu okolo, mám pocit, že vychádza to až na okolo 33 alebo 32 %. Vôbec sa nemení ten systém odmeňovania pedagogických zamestnancov, čo sa týka, ako si povedal, kontinuálneho alebo celoživotného vzdelávania, pretože tam od 1. 9. 2019 kreditový systém sa ruší, ale priznané kreditové príplatky do 31. 8. 2019 sa budú vyplácať ako príplatok za profesijný rozvoj najdlhšie do roku 2023, ale pozmeňovákom, ktorý sme podali, sa toto posúva do roku 2026. Čiže znovu nám tam zostáva to obdobie siedmich rokov na to, aby si školy, ako ty hovoríš, tam je tá dôvera školy, aby si školy identifikovali oblasti, v ktorých sa pedagógovia majú vzdelávať na tej-ktorej škole a aby potom splnili podmienku na priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 10:38 - 10:39 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pani poslankyňa, hovoríme o zvýšení kvality v školstve a o profesionalizácii. Vysoké školy, tak ako povedal predrečník predo mnou, nie vždy splnili všetky tie podmienky, ktoré teraz v tomto novom návrhu zákona sú a práve preto do toho vstupuje štát cez priamo riadenú organizáciu, cez MPC, pomôcť učiteľom, aby naozaj tá podstata autonómnosti školy, to, čo školy potrebujú, aby bola naplnená, pretože nie vždy dokázali vysoké školy promptne zareagovať. A my si od toho sľubujeme, že práve toto bude pomoc pre učiteľov a pre zvýšenie kvality.
No a, ako to bude, či je tam nejaká zábezpeka, tak určite áno. Práve preto, že to ide cez štát, ide to cez priamo riadenú organizáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 17:07 - 17:09 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (tlač 1398). Vzhľadom na potrebu úpravy čl. XVII predloženého návrhu zákona podávam pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodňujem nasledovne.
Navrhuje sa zachovanie statusu quo pre uznávanie kvalifikácie získanej v Spojenom kráľovstve aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Navrhuje sa zachovanie statusu quo do 31.12. 2020, čo nevylučuje jeho predĺženie v záujme zachovania reciprocity.
Teraz mi dovoľte prečítať znenie pozmeňovacieho návrhu.
V čl. XVII bod 2 § 64b odsek 1 znie:
„(1) Na účely konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie sa doklad o vzdelaní a odbornej kvalifikácie získanej v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo") považuje za doklad o vzdelaní o odbornej kvalifikácii získanej v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území členského štátu. Konania podľa prvej vety, ktoré sa začali pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, a konania podľa prvej vety, ktoré sa začnú po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ak je zaručená vzájomnosť."
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:44 - 20:45 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Uhrík, naozaj toto nechápem, čo má s týmto ministerka školstva Martina Lubyová, s touto brožúrkou. Tak ako Juro Soboňa povedal, bolo to vydané za finančnej pomoci ministerstva zahraničných vecí, a keď sa váš pán kolega pýta, že ako sa to dostane na škôl, tak vám poviem teraz ja z praxe. Toto nie je prvá príručka, ktorá mne dvíha osobne tlak. Viete, koľko príručiek takýchto nielen na stredné, lebo táto je distribuovaná na stredné školy, ale viete, koľko podobných všelijakých príručiek pre učiteľov, pre žiakov bolo posielané aj na základné školy a dokonca aj na materské školy, a viete, kto je tu najdôležitejší v tomto procese, ktorý, tuto sa zhodneme. Tam je veľmi dôležitá osoba riaditeľa školy. Ako je riaditeľ školy nastavený a s tým neurobí žiadna strana vôbec nič, keď takéto niečo sa dostane, keď takéto niečo sa dostane na verejnosť, tak záleží len a len od riaditeľa školy, či to podá ďalej, či to pošle ďalej, či to bude distribuovať medzi učiteľov, či to pôjde medzi žiakov. To je jediná odpoveď.
Čiže záleží na každom svedomí a vedomí a nastavení každého jedného riaditeľa školy, ale ministerka Lubyová s týmto neurobí absolútne nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:27 - 20:27 hod.

Eva Smolíková
Pani kolegyňa, ja vám asi teraz poďakujem, vy ste tu prerozprávali presne to, čo hovorila pani ministerka, svojimi slovami. Neboli ste tu celý deň, zo začiatku ste si plietli kritériá z eurofondov so stimulmi, takže srdečná vďaka za ten, za to vaše vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:40 - 19:42 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ja sa musím tuná trošku ohradiť a dosť dôrazne, pretože spomínali ste Štátnu školskú inšpekciu, ako chodí na kontroly, ktoré sú nejakým spôsobom posielané z ministerstva školstva. Ale veď to je, to je najzákladnejšia chyba, to je omyl. Predsa Štátna školská inšpekcia je štátny orgán, ktorý je zriadený zo zákona, a ministerstvo jej nemôže nariadiť, a už vôbec nie ministerka školstva, kam má ísť na kontrolu. A keď zistí nejaké pochybenia, to je v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie. Iba ono môže vydávať nejaké vyjadrenia, súdy a dávať opatrenia a kontrolovať, či tie opatrenia boli potom uskutočnené a v akej miere, a či to bolo správne alebo nesprávne z tej školy, kde boli na kontrole.
Ďalšia vec, hovoríte tu o slabej inklúzii, o mále, že máme málo asistentov. Ale veď už tuná to bolo hovorené, nebudem sa opakovať, čo sa urobilo. Je to predsa nastavené v národnom programe. Takisto problematika rómskych detí. Anka, veď tam je teraz presne dané, zo zákona to pôjde, že tie deti budú mať povinnú predškolskú dochádzku. Takže nie je to pravda, že Martina Lubyová neurobila, odkedy prišla, neurobila vôbec nič. Toto sa mi zdá trošku povedané s veľkým pátosom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:59 - 18:01 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcela som o inom, ale nedá mi, pretože áno, oslovil si vo mne tú moju učiteľskú dušu, ale vrátim sa k tomu, čo tebe vŕta v hlave od samého začiatku. Už dvakrát si dal tú otázku, ako je to s tými firmami dvomi, ktoré sa zaoberajú vŕtaním, a jedna dostala a druhá nedostala a boli podobné.
No ja by som to asi nechala na naozaj tých odborných hodnotiteľov, ktorí vlastne zhodnotili, že firma, ktorú si spomínal, už dostala v minulosti 26 mil. na tie svoje plazmové vŕtania a vlastne... (reakcia z pléna) neprišli k ničomu. Neprišli k ničomu. A teraz si povedala komisia hodnotiteľov, odborných hodnotiteľov, že dajú možnosť inej firme, ktorá má iný spôsob vŕtania, alebo nazvime to nejako inak, bádania, to, čo bádajú, a či prídu aj oni už k nejakým rukolapnejším výsledkom. Ja neviem, nie som odborník na vŕtanie, ale tu by som asi verila tým odborným hodnotiteľom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.2.2019 14:01 - 14:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, vážení členovia vlády, milí hostia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1395 z 15. februára 2019 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine Lubyovej, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu s termínom prerokovania do určeného termínu konania schôdze.
Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň mu určil pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali jednotlivé výbory v určenom termíne a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1990 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov neboli uznášaniaschopní.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky rokovali o návrhu skupiny poslancov dňa 18. februára 2019 a neprijali k nemu platné uznesenia, pretože podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nezískal návrh potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov v týchto výboroch: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre zdravotníctvo, zahraničný výbor, no a výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor uznesením č. 199 z 18. februára 2019 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine Lubyovej, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vo výboroch a zároveň ma poveril podať správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň poveruje predsedu výboru Ľubomíra Petráka mojím prípadným zastupovaním.
Pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis