Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2018 o 12:41 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 12:41 - 12:45 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Podávam v mojom vystúpení pozmeňujúci návrh spolu s pánom poslancom Bastrnákom.
Tento náš pozmeňujúci návrh odôvodňujeme tým, že rodičia často, aj keby chceli, sa kvôli pracovným povinnostiam nemôžu venovať svojim deťom každý deň počas školských prázdnin. Mnohí navyše ani nemajú na blízku nikoho z rodiny, komu by dieťa mohli zveriť v čase, keď oni musia byť počas prázdnin v zamestnaní. Najväčším problémom je to hlavne cez dvojmesačné letné prázdniny. S cieľom pomôcť rodinám preto navrhujeme, aby mohli byť príspevky zamestnávateľov na rekreáciu využité aj na úhradu výdavkov, ako na pobytové, tak aj na denné prázdninové tábory pre deti a ich zamestnancov. Už ustanovenia návrhu zákona, ktorý prešiel v prvom čítaní, umožňovali použitie príspevku aj na pobyty detí zamestnancov, muselo však ísť aspoň o dve prenocovania.
Do návrhu preto chceme doplniť aj možnosť ich použitia na denné prázdninové tábory, kde rodičia svoje deti ráno privezú a po práci si ich vyzdvihnú. Týkalo sa to detí, ktoré navštevujú počas školského roka základnú školu alebo 1. až 4. ročník osemročných gymnázií. Rovnako ako pri iných výdavkoch by boli oprávnenými len tie, ktoré sa použili na prázdninové tábory na území Slovenskej republiky. Rozšírenie možnosti využitia príspevkov na rekreáciu by okrem pomoci rodinám prinieslo aj rozšírenie a skvalitnenie ponuky prázdninových aktivít pre deti. Za dieťa zamestnanca sa v tomto prípade považuje nielen vlastné dieťa, ale aj dieťa, ktoré bolo zamestnancovi zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo dieťa, ktoré bolo zamestnancovi zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, alebo iné dieťa, ktoré preukázateľne žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
Prečítam pozmeňujúci návrh:
V čl. 2 v § 152a sa ods. 4 dopĺňa písm. c), ktoré znie:
"c) Organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2018 12:30 - 12:33 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Národná rada uznesením č. 1339 z 13. septembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu schváliť - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci; odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené pod bodom IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 330 zo dňa 16. októbra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň ma poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca. Skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 15:58 - 15:59 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 15:34 - 15:34 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Áno, mám tu pred sebou tú dôvodovú správu a v tej dôvodovej správe bolo napísané niečo iné. V dôvodovej správe bolo napísané to, že my sme v občianskej vízii, ktorý bol programový dokument pred voľbami, chceli a navrhovali sme progresívny daňový bonus, tak ako to majú aj okolité krajiny, a to sa nám nepodarilo dohodnúť na úrovni koalície, aby to bolo progresívny podľa počtu detí. Takže toto máme v tom, v tej dôvodovej správe. Ale s týmto návrhom súhlasia aj naši koaliční partneri.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 15:23 - 15:31 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu s pánom poslancom, pánom podpredsedom Bélom Bugárom, Tiborom Bastrnákom predkladáme tento návrh zákona.
Základnou povinnosťou štátu by mala byť aktívna podpora rodín s dôrazom na mladé rodiny a vytváranie vhodných podmienok na založenie mladých rodín. Vzhľadom na pretrvávajúcu demografickú krízu a starnutie obyvateľstva je kľúčové dbať na to, aby rodina bola v najväčšej možnej miere zo strany štátu podporovaná.
Aké formy podpory existujú? Tak existujú, samozrejme, nielen finančné podpory, ale aj iné podpory, ale tá finančná podpora je práve tá najefektívnejšia, najlepšie aj kontrolovateľná a najviac adresná. Mladá rodina, náš návrh hovorí o mladých rodinách, ktoré majú deti do šesť rokov veku, a máme za to, že práve tie rodiny pociťujú zvýšené finančné nároky, ktoré sa spájajú s nástupom detí do materskej školy a neskôr do prvého ročníka. Samozrejme, to je jeden dôvod.
Ďalším dôvodom, prečo chceme týmto naším návrhom podporiť mladé rodiny, je aj to, že podľa štatistík dlhodobo najviac ohrozenou skupinou sú práve mladé rodiny, ktoré majú deti do šesť rokov veku. A je to najmä tým, že ženy po skončení materskej dovolenky zostávajú s deťmi doma a poberajú len rodičovský príspevok. Z toho potom vyplýva, že takáto rodina de facto žije z jedného príjmu.
Potom je častý jav, že vekový rozdiel medzi súrodencami býva dva-tri roky, takže žena znova pôjde na materskú dovolenku, zostane doma, bude poberať len rodičovský príspevok a zase tá rodina žije z jedného príjmu de facto. Samozrejme, chápeme, že by sme, teda chceme robiť zmysluplné opatrenia, chceme pomáhať ľuďom, ale na druhej strane sme museli aj tú vekovú hranicu niekde určiť, pretože chceme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet do roku 2020, takže vychádzali sme aj z toho, aké sú finančné možnosti.
A čo vlastne navrhujeme? Navrhujeme, aby; pre rodiny, aby na každé jedno dieťa do šesť rokov veku rodičovi bol zdvojnásobnený daňový bonus. Kto má nárok na daňový bonus, my v našom návrhu nemeníme, zostáva to presne tak, ako to bolo doteraz, podmienky rovnaké, ale pre dieťa, ktoré má šesť rokov veku a žije s rodičom v jednej domácnosti, úprava bude z 22,17 eur, mesačný daňový bonus, na dvojnásobok.
Koľko detí sa to týka a koľkých poberateľov sa to týka? Týka sa to 153-tisíc poberateľov, to znamená, že 153-tisíc rodičov a dotknutých je viac ako 240-tisíc detí.
Čo to znamená pre rodinu? Pre priemernú rodinu, kto zvýši disponibilný príjem, kto bude poberateľom po novom 502,60 eur ročne, to znamená, že tá rodina ako keby mala jeden ďalší pekný príjem, lebo si myslím, že v priemere teda tých 502 eur 60 centov je slušný príjem. Hovorím o tom, že ako to bude na jedného poberateľa podľa štatistických údajov. Ale keď sa pozrieme dajme tomu na to, že nie na priemerného poberateľa, ale čo to znamená pre jednu rodinu, tak rodina, ktorá má jedno dieťa, tak bude mať za jeden rok o 266 eur viac peňazí, kto má dve deti do 6 rokov veku, 532 eur, a kto teda bude mať tri deti do toho 6 rokov veku, je to 798 eur, ktoré zostane v peňaženke tej rodiny. A keď sa na to pozrieme, že keď teraz plánujú rodičia dieťa a keď za šesť rokov pre tú rodinu je to príjem 1 637 eur len kvôli tomuto nášmu návrhu. A keď, kto bude mať ako tri deti, tak je to čiastka 4 910 eur. Takže je to z nášho pohľadu veľmi významná finančná pomoc pre rodiny.
Čo sa týka dopadov, samozrejme, pre rodiny a sociálne dopady sú jednoznačne pozitívne, čo sa týka dopadu v štátnom rozpočte, tak v budúcom roku by to malo byť zo štátneho rozpočtu dopad 39,7 mil. eur, v roku, v ďalšom roku hotovostný výpadok, samozrejme, bude to hotovostný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb a to bude vo výške 74,6 mil. eur a v roku 2021 by to bolo 80, cez 80 mil. eur.
Navrhujeme účinnosť tejto novely od 1. apríla 2018, aj tie dopady sú prispôsobené k tejto účinnosti. Nakoľko si myslím, a nielen ja si to myslím, ale aj štatistické údaje hovoria o tom a podľa správy Európskej komisie o starnutí populácie z 28. mája 2018 bude Slovensko treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie, kde výdavky citlivé na starnutie vzrastú do roku 2070 o necelých 16 %, čo je 3 % HDP, tak Slovensko čaká pokles počtu obyvateľov, medzi rokmi 2016/2017 by to malo byť až o 9 %, na úroveň 4,9 mil. obyvateľov.
Keď sa pozrieme zase na EÚ, tak v EÚ sa očakáva mierny nárast populácie a približne o 2 percentá. Takže keď sme porovnávali aj tie, aj tú finančnú pomoc mladým rodinám, aj sme sa pozerali aj na okolité krajiny, aj na V4, aké sú bonusy alebo aké sú zvýhodnenia pre rodiny, tak sme zistili, že práve tuto chýbala legislatíva a práve tu sme potrebovali legislatívne podporiť takéto mladé rodiny, aby sme ešte mali možnosť do toho roka 2017 mať lepšie štatistiky.
Milé kolegyne, milí kolegovia, toľko na úvod a veľmi pekne vás prosím, aby ste podporili tento návrh.
Skryt prepis
 

18.10.2018 9:03 - 9:05 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 18:01 - 18:03 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby určenej spoločnej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1347 z 18. septembra 2018 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom – pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 325 a ústavnoprávny výbor, uznesenie č. 445. Z uznesení výborov Národnej rady vedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 329 zo dňa 16. októbra.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2018 16:42 - 16:45 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ako som avizovala, chcela by som prečítať, odôvodniť pozmeňujúci návrh, ktorý teda predkladám ja sama ako navrhovateľka.
Tento pozmeňujúci návrh má cieľ zabezpečiť, dosiahnuť cieľ ustanovený Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 o sociálnom poistení a práve preto je nevyhnutné vykonať tieto zmeny, legislatívne zmeny v zákone o sociálnom poistení.
Budem čítať text:
V čl. I bode 6 sa za § 293ed vkladá § 293ee, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 293ee
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2018
(1) Pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na poistné za obdobie do 31. decembra 2016, vzniknutú voči zdravotníckemu zariadeniu, okrem pohľadávky podľa § 293eaa, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. novembra 2018 § 277b až 277d nepoužijú."
V tejto súvislosti sa primerane upraví úvodná veta bodu 6.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa primerane premietne v čl. II o účinnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2018 16:35 - 16:39 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, zákon č. 461/2003, zákon teda o sociálnom poistení, má od roku 2012 v § 65a definovaný mechanizmus automatickej zmeny dôchodkového veku. Tento mechanizmus naväzuje zmenu dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia osôb. To znamená, že o koľko ľudia dnes dlhšie žijú, o toľko sa posúva vek odchodu do dôchodku. Dĺžka poberania dôchodku sa teda neskracuje, len sa posúva jej začiatok s ohľadom na pozitívny trend, že dôchodcovia na Slovensku dožívajú vyššieho veku.
Pre výpočet dôchodkového veku sú používané údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky z úmrtnostných tabuliek za predchádzajúce roky, ktoré sú už známe, a teda sú využité empirické dáta o našej populácii. V tomto smere je mechanizmus zárukou, že sa zmena dôchodkového veku nepočíta z odhadovaných alebo prognózovaných údajov, a teda v sebe obsahuje minimálnu mieru chyby.
Nedostatok však vidíme v tom, že vek odchodu do dôchodku sa zverejňuje vždy len na rok dopredu. V realite toto tiež znamená, že človek, ktorý oslavuje šesťdesiate narodeniny, stále nevie, kedy presne pôjde do dôchodku. Dokonca to nevie ani ten, kto dnes oslavuje šesťdesiate prvé narodeniny.
Druhý nedostatok vidíme v tom, že sa dôchodkový vek určuje na roky a na dni, čo je pre ľudí ťažko zapamätateľné číslo. Tento mechanizmus je síce presný vzhľadom na určenie dôchodkového veku, avšak na druhej strane vytvára výraznejšie výkyvy v zmenách dôchodkového veku medzi rokmi. Ak by sme zákon neupravili, tak by napríklad o štyri roky prišlo k medziročnému skoku v dôchodkovom veku až o 140 dní, čo je približne dvojnásobok bežného medziročného posunu.
Predkladaný návrh zákona má teda dva ciele: Prvým cieľom je zvýšiť pochopiteľnosť a zapamätateľnosť dôchodkového veku pre široký okruh bežných ľudí tým, že dôchodkový vek sa bude stanovovať na roky a mesiace. Druhým cieľom návrhu je určiť vek odchodu do dôchodku na dlhšie obdobie dopredu tak, aby bol istotou aj pre osoby, ktoré v najbližšej budúcnosti s vysokou pravdepodobnosťou ešte len dosiahnu dôchodkový vek.
Keďže súčasná právna úprava je nastavená tak, že sa stanovuje dôchodkový vek len na nasledujúci kalendárny rok, vytvára to neistotu v plánovaní života poistencov. Poistenci nemajú právnu istotu presne a vopred stanoveného dôchodkového veku a nemôžu tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia.
Samozrejme, že sme sa inšpirovali aj dôchodkovými systémami iných krajín EÚ, vychádzali sme a inšpirácia hlavná bola dôchodkový systém v susednej Českej republike, ale keď sme sa pozreli aj ostatné krajiny EÚ, tak dôchodkový vek je určený v mesiacoch, čo, samozrejme, je zapamätateľnejšie ako určenie dôchodkového veku v rokoch.
Takže chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona aj v druhom čítaní a potom sa prihlasujem aj do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 18:40 - 18:42 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1262 z 20. júna 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory stanoviská nasledovne: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 304 zo dňa 10. septembra 2018. Ústavnoprávny výbor - uznesenie č. 413 zo dňa 4. septembra 2018. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 313 z 10. septembra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň ma poveril, mňa poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem vám, pani predsedajúca, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis