Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 14:12 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 14:12 - 14:21 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte mi, milé kolegyne, milí kolegovia, aby som vás informovala o návrhu zákona, ktorý predkladám.
Zákonom č. 140 ešte z roka 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa do zákona o sociálnom poistení zaviedol vyrovnávací príplatok, ktorého účelom je pri splnení zákonom stanovených podmienok kompenzovať dôsledky rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky spočívajúce v rozdielnej výške dôchodkov pre poistencov v závislosti od príslušnosti štátu na hodnotenie obdobia zamestnania získaného pred rozdelením československej federatívnej republiky. Táto príslušnosť bola založená sídlom zamestnávateľa, u ktorého bol občan československej federatívnej republiky ku dňu rozdelenia zamestnaný.
Jednou z podmienok na získanie nároku bolo najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, nakoľko práve 25 rokov bolo obdobím zamestnania a to predstavovalo v čase rozdelenia ČSFR jednu z podmienok nároku na starobný dôchodok. Takže takýto sme mali východiskový stav.
Naším poslaneckým návrhom, ktorý som vám predostrela v prvom čítaní, sme navrhovali znížiť 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia na 15 rokov na nárok na vyrovnací, vyrovnávací príplatok. Uvedený návrh odôvodnili sme tým, že bolo potrebné zohľadniť potreby aplikačnej praxe, pričom sme odkazovali na rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý pri rozhodovaní sporov o starobnom dôchodku vyslovil názor, že s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali do 31. decembra 1992 sídlo na území dnešnej Českej republiky, nie je možné zaobchádzať inak ako s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali do 31. decembra ´92 sídlo na území Slovenskej republiky. A to aj v tých prípadoch, kedy nespĺňali podmienky na priznanie nároku na vyrovnávací príplatok.
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozsudkoch konštatoval, že, citujem: "Starobný dôchodok je potrebné priznať v takej výške, aby súčet starobných dôchodkov z Českej republiky a Slovenskej republiky nebol nižší ako dôchodok poistenca, ktorý počas svojho produktívneho života získal rovnakú dobu poistenia a rovnaké príjmy len u zamestnávateľov, ktorí mali sídlo na území Slovenskej republiky."
Začali sme spolupracovať s ministerstvom práce a sociálnych vecí a došlo pozmeňujúcim návrhom k takej úprave, aby sme vyhoveli aj tomuto rozsudku Najvyššieho súdu. Navrhli sme a bolo v ústavnoprávnom výbore, bola schválená taká zmena, ktorá je v plnej miere súladná s aktuálnym vývojom aplikačnej praxe a ktorá rešpektuje túto judikatúru. Dosiahli sme to tým, že predmetný, že sa vypustilo z právnej úpravy vyrovnávací príspevok a doplnili sme právnu úpravu osobitného určovania sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistencov, ktorí pred rozdelením ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia a za ktoré im bol priznaný dôchodok podľa právnych predpisov Českej republiky.
Na, tento pozmeňujúci návrh ponúka riešenie v zmysle: Navrhujeme, aby určenie sumy starobného dôchodku poistencov, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a po rozdelení ČSFR získali najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Podmienka získania aspoň jedného roka dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky sa navrhuje z dôvodu, že získaním tohto obdobia v minimálnom rozsahu sa preukazuje v zásade v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Na určenie starobného dôchodku zostáva aj naďalej zachovaná podmienka priznania starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku za československé obdobia dôchodkového poistenia Českou republikou.
Táto podmienka je v súlade s judikatúrou súdov, podľa ktorej starobný dôchodok je potrebné priznať v takej výške, aby súčet starobných dôchodkov z Českej republiky a Slovenskej republiky nebol nižší ako dôchodok poistenca, ktorý počas svojho produktívneho života získa rovnakú dobu poistenia a rovnaké príjmy len u zamestnávateľov, ktorí mali sídlo na území Slovenskej republiky.
Keďže navrhujeme komplexnú úpravu tejto problematiky, tak navrhli sme a bol v ústavnoprávnom výbore schválený pozmeňujúci návrh, kde účinnosť sa presunie z 1. marca na 1. 1. roka 2020.
A čo to znamená pre finančný rozpočet? Túto čiastku vypočítalo ministerstvo práce a sociálnych vecí aj pre potreby ministerstva financií a veľmi rada by som vás informovala, dotknutá skupina osôb, teda poberatelia starobného dôchodku, predčasného dôchodku a invalidného dôchodku, sa odhaduje v roku 2020 na úrovni cca 2 130 osôb, v roku 2021 na úrovni cca 2 280 osôb a v roku 2 022 na úrovni 2 440 osôb. Predpokladá sa teda, že zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne budú predstavovať 2 milióny eur v prvom roku, 2,2 v druhom roku a 2,5 milióna eur v roku 2022.
Musím ale podotknúť, že po odpočítaní výdavkov súvisiacich s úsporou v štátnom rozpočte, ktorá vyplýva zo súčasného vyplácania vyrovnávacieho príplatku z rozpočtovej kapitoly ministerstva, sa odhaduje celkový negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 1,3 milióna eur v prvom roku, 1,5 v druhom roku a 1,7 milióna eur v roku 2022. Samozrejme, sme si vedomí toho, že zvýšené výdavky bude potrebné zohľadniť pri príprave návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a aj do rozpočtového výhľadu na roky 2021 a 2022.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:07 - 9:08 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne; ani nevidím; vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 11:51 - 11:57 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je upraviť podmienky poskytovania tzv. vyrovnávacieho príplatku podľa zákona o poistení v súlade so skúsenosťami z aplikačnej praxe, ako i v súlade s judikatúrou. Prijatím zákona č. 140/2015, ktorým sa mení práve tento zákon o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára, súčasťou zákona sa stalo poskytovanie vyrovnávacieho príplatku. Vyrovnávací príplatok sa dostal do zákona kvôli tomu, aby sa eliminovala tá finančná ujma, ktorá vznikla poberateľom starobného dôchodku, ktorí dlhodobo pracovali a žijú na území Slovenskej republiky, avšak ku dňu rozdelenia Československej federatívnej republiky pracovali u zamestnávateľa registrovaného v obchodnom registri na území Českej republiky. V dôsledku prijatej medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení sa všetky doby zabezpečenia takýchto zamestnancov získané pred 31. 12. 1992 považovali za doby českého zabezpečenia a dôchodkové doby poistenia dosiahnuté po 1. 1. 1993 sa považovali za slovenské doby poistenia.
Takéto osoby po vzniku nároku na starobný dôchodok poberajú jeden dôchodok od českej správy sociálneho zabezpečenia a druhý od Sociálnej poisťovne. Ale čo je problém? Tak problém je ten, že my máme iný dôchodkový systém, ako je materská republika, dôchodkový systém, náš dôchodkový systém je zásluhový, to znamená, v Českej republike zase majú, je iná priorita. A keďže v dôsledku prijatia odlišných úprav sociálneho poistenia je možné, že súčet týchto dôchodkov v mnohých prípadoch je nižší ako suma dôchodku, na ktorý by mali nárok, ak by sa všetky doby dôchodkového poistenia posudzovali podľa slovenských predpisov. To znamená, teoretická suma dôchodku alebo fiktívna suma dôchodku.
Chcem zvýrazniť to, že tí ľudia pracovali presne tam, kde pracovali aj predtým, oni žili, nikdy nepracovali v Českej republike, oni keď pracovali pred rozdelením v Slovenskej republike a pracovali po rozdelení v Slovenskej republike, tak tá firma bola zapísaná do českého obchodného registra. A sa mohlo stať, že keď pracovali, bývali možno v jednej istej ulici s inými, tak na nich sa vzťahovalo to, že oni majú ten český dôchodok, pretože ich firma sa rozdelila, teda firma, obchodné sídlo toho zamestnávateľa bola v Českej republike. A práve preto vznikol tento vyrovnávací príplatok, aby tým, ktorí viac ako 25 rokov, aby sa mohlo započítať tých 25 rokov.
My teraz sme prišli s návrhom, že poďme a rozšírme tento vyrovnávací príspevok aj na tých ktorí odpracovali 15 rokov takto, ale ani by som veľmi neodôvodňovala, že prečo 15, lebo chcem vás informovať o tom, že pracujeme na tom spolu aj s ministerstvom sociálnych, práce a sociálnych vecí, aby sme mohli dosiahnuť, aby, rozšíriť okruh a aby sa to týkalo možno každého a z 25 rokov my nechceme urobiť 15, ale ak sa bude dať, tak nulu. Takže aby každý jeden, kto sa, kto bol, komu sa toto stalo, že má dneska ten fiktívny dôchodok vyšší ako suma dvoch dôchodkov, aby mohol dostať ten fiktívny vyšší dôchodok.
Takže toto je účel našej právnej úpravy a samozrejme veľmi pekne vás poprosím... A ešte, aha, áno, ešte by som veľmi chcela zdôrazniť to, že čo nás viedlo k tomu, aby sme začali s takouto témou zaoberať. A vedie nás k tomu to, že s takýmito vecami sa zaoberal aj Najvyšší súd, máme judikatúru, kde je vyslovene povedané, že je to diskriminácia, lebo my diskriminujeme teraz ľudí, ktorí žili tam, kde žili predtým a len kvôli tomu, že tá, že tá, ten zamestnávateľ má obchodné sídlo v inej krajine, tak majú, sú ukrivdení a majú teda ten nižší dôchodok. Takže toto nás k tomu vedie, aby sme napravili ten stav, ktorý aktuálne existuje.
Takže veľmi pekne by som vás poprosila o podporu a samozrejme bude v tom druhom čítaní ešte väčší priestor, lebo prídeme s pozmeňujúcim návrhom, aby sme to doladili a ešte vylepšili tento náš pôvodný návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2019 9:07 - 9:13 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V rozprave vystupujem, aby som podávala pozmeňujúci návrh, môj, k tomuto vládnemu návrhu zákona. Pozmeňujúci návrh aj prečítam, došlo len k; pri účinnosti sa presunuli niektoré paragrafy a musíme legislatívno-technicky upraviť, aby to bolo správne. Takže čítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. V sa slová "36 až 53, 59 a 60, 62 a 63" nahrádzajú slovami "35 až 52, 58 a 59, 61 a 62" a slová "15, 18 a 19 "nahrádzajú slovami "16, 19 a 20".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 17:45 - 17:46 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Takto. Štátny fond rozvoja bývania poskytoval podporu pre manželov. Táto podpora je pre mladomanželov. Určite treba myslieť aj na ostatných. Ja s tým súhlasím, ani nehovorím, že v inom zákone. Je možné, že v tomto zákone a treba rozšíriť oprávnených a môžu to byť aj rodiny s deťmi. Teda ako nezosobášený pár s deťmi. Ale v prvom kroku sme vychádzali z oprávnených a je to naozaj mladomanželská podpora pre mladých manželov.
Takže toto je účel, ktorý sme tu posilnili a rozšírili sme okruh, na aké účely je možné použiť tie finančné prostriedky. Takže, áno, v tomto prípade ide o mladých manželov, za určitých podmienok dostanú takúto podporu.
Ale pre budúcnosť, samozrejme, uvažujeme a treba vymyslieť. Inšpirovali sme sa legislatívou Českej republiky. Priznám sa, že tam sú ešte aj iné veci, s ktorými by sme sa mohli inšpirovať a budeme sa snažiť a pripravíme legislatívu a budeme myslieť aj na ostatné skupiny, ktoré naozaj sú tiež odkázané na podporu a pomoc.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 17:42 - 17:43 hod.

Irén Sárközy
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 17:39 - 17:39 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V rámci môjho vystúpenia by som chcela podať pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh opravuje zrejmú gramatickú chybu. Pri čistopise sme zistili, že namiesto pojmu "o žiadateľa podľa" sa nachádza len pojem "žiadateľa". Takže ja by som chcela aj prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh znie:
V čl. I v bode 15 § 10 ods. 9 písm. a) sa slovo "žiadateľa" nahrádza slovami "o žiadateľa podľa".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 17:31 - 17:34 hod.

Irén Sárközy
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2018 10:06 - 10:09 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. decembra 2018 zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2018 č. 4500-2018-KPSR uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1308 z 12. decembra 2018 pridelil zákon na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí v časti II až V uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti VI navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta, uvedeného v časti VI rozhodnutia prezidenta, nasledovné stanoviská: výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení, ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade taktiež zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet č. 376 z 13. decembra 2018. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania vo výboroch.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.12.2018 10:04 - 10:06 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1441 z 23. októbra 2018 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona výbory zaujali stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. bode spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 26. novembra 2018. Týmto uznesením výbor ma zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis