Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

22.5.2019 o 9:17 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 22.5.2019 9:17 - 9:19 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani podpredsedníčka, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, pôvodne som myslel, že svoju interpeláciu odovzdám iba na podateľni, ale keďže je tu pán minister, tak si ju dovolím aj predniesť v pléne. Interpelácia je na pána ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo veci opráv mostov na ceste 1/18 v katastri obce Strečno.
Vážený pán minister, z médií sme sa vlani dozvedeli informáciu, že už počas mesiaca júl 2018 sa začne s očakávanou opravou mostov v katastri obce Strečno na ceste 1/18. Jedná sa o mosty č. 266 a 269. Od tej doby uplynie onedlho rok a oprava mostov sa nekoná. Vzhľadom k tomu, že táto cesta je výnimočne frekventovaná a denne po nej prejde cca 32-tisíc áut vrátane kamiónov a autobusov, vznikajú občanom dotknutých obcí odôvodnené obavy pri riešení obchádzkových trás. V tejto lokalite veľa možností na obchádzku nie je. Jedna možnosť je presunúť časť dopravy cez obec Strečno a druhá možnosť je odklon dopravy na obchádzkovú trasu cez Terchovú. Nehovoriac o tom, že opäť začína letná turistická sezóna, kedy sa počet vozidiel určite zvýši. Pri tejto príležitosti mi dovoľte položiť vám nasledovné otázky:
1. V akom štádiu je realizácia predmetnej stavby, modernizácia a rekonštrukcia mostov a ciest 1. triedy 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji? Jedná sa o mosty 1/18 Strečno, most 266 a 269.
2. V akom režime bude zabezpečená doprava týmto úsekom počas prác?
3. Na akú dlhú dobu sú plánované práce na oprave a s tým spojené dopravné obmedzenia?
4. Začne sa s prácami už tento rok? Ak áno, tak kedy?
5. A posledná otázka: dokedy musí zhotoviteľ ukončiť práce? Aký má termín dokončenia stavby?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 9:27 - 9:28 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Heger, spomínal si vo svojom vystúpení, že tento zákon prináša ďalšie výdavky na strane štátu. Ja som si ich tak zrátal, je to v dôvodovej správe, nejakých 45 mil. euro.
Keďže sa tam vlastne jedná aj o eID karty, chcem sa, prostredníctvom tejto faktickej poznámky doplniť teda to tvoje vystúpenie a spýtať sa pána podpredsedu vlády, že či sa v tom ráta aj s výmenou týchto čipov na našich občianskych preukazoch, pretože na výbore pre obranu a bezpečnosť vznikla určitá hystéria, že budeme začipovaní, a potrebujeme vlastne nové čipy v občianskych preukazoch, ktoré budú mať bezkontaktnú technológiu, pretože Európska únia od nás požaduje, aby na týchto čipoch boli aj biometrické údaje, tak takúto otázku by som vlastne chcel prostredníctvom tejto faktickej poznámky položiť pánovi podpredsedovi. Verím, že v záverečnom slove sa k tomuto vyjadrí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 17:16 - 17:16 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Prosil by som opraviť hlasovanie pri tlači 1406, chcel som byť za a mám zdrž. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 19:02 - 19:03 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia len pre záznam, pretože verím, že všetci, čo ste tu, tak budete hlasovať za tento zákon. Neviem teda ako pán predsedajúci, ale chcel by som teda povedať a požiadať všetkých ostatných kolegov, ktorí zajtra o jedenástej budú hlasovať, aby tento zákon podporili do druhého čítania, a všetky prípadne pripomienky, ktoré by mohli vzniknúť, sme, samozrejme, pripravení do zákona zapracovať, takisto ako to navrhujú aj v tom zákone z ministerstva zdravotníctva, aby sme účinnosti a prípadné ďalšie, ďalšie veci zohľadnili.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 18:35 - 18:37 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorý predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky spolu s mojimi kolegami Petrom Osuským a Ondrejom Dostálom.
Predložený návrh zákona si kladie za cieľ vyriešiť aplikačné problémy s ochranným pásmom pohrebiska a krematória, a to delegovaním právomoci ustanoviť šírku ochranného pásma na všeobecné záväzné nariadenie obce. Maximálny rozsah tohto ochranného pásma stanovuje zákon na 100 metrov v prípade krematória a na 50 metrov v prípade pohrebiska, pričom obec bude mať možnosť toto ochranné pásmo zúžiť, resp. neurčiť ho vôbec. Navrhovaná novela dáva tiež obciam právomoc určiť formou všeobecne záväzného nariadenia pravidlá umiestňovania a povolovania budov a stavieb v ochrannom pásme, pričom je povinná zohľadniť pietny charakter krematória, resp. pohrebiska.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 10:52 - 10:53 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Hrnčiar, históriu výstavby tunela Višňové si tak účelovo začal až po roku 2010 a snažil si sa vinu zvaliť na Ivetu Radičovú, na jej vládu, ale zabudol si na jeden dôležitý fakt, že tunel Višňové bol plánovaný ďaleko skôr, keď Robert Fico tvrdil, že už v roku 2010 sme mali jazdiť po diaľnici z Bratislavy do Košíc, a určite to bolo plánované cez tunel Višňové.
Tvrdíš, že zodpovednosť má niekto iný. No určite máš pravdu. Sú to vlády SMER-u a jednu z nich, z týchto vlád, vládu kontinuity, podporujete aj vy s MOST-om – HÍD.
Včera, keď som predkladal tento bod na výbore pre obranu a bezpečnosť, tak jeden koaličný poslanec sa tak sarkasticky spýtal, že prečo vlastne odvolávame ministra Érseka, keď nič neurobil. No práve to je ten dôvod, že mal niečo urobiť a nič neurobil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2019 13:12 - 13:14 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1386). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:27 - 11:28 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kondrót, nestíhal som sa čudovať, keď som vás počúval, že o čom to vlastne idete rozprávať. Lebo rokujeme o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. A toto, čo, čo tam predkladáš, vôbec nemá žiaden súvis. Ja si myslím, že takto sa dobrá legislatíva nerobí. Už len preto, že sme nemali ani dopredu možnosť sa nejako zoznámiť s týmto tvojím pozmeňujúcim návrhom alebo s niečím takým, že vôbec takto ako prídeš do pléna. Myslím si, že to ozaj svedčí o neodbornosti tých, ktorí ten pôvodný zákon predkladali, a napraviť to ďalšou neodbornosťou, pretože takto sa ozaj legislatíva neupravuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 18:48 - 18:50 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 18:21 - 18:23 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ondro, chcel by som len potvrdiť z mojej starostovskej praxe, že k obchádzaniu toho zákona, presne tak, ako si to popísal, dochádza. A nebol som teda dlho starostom, ale za ten čas, čo som bol, tak som sa viackrát stretol, že tým ženám sa nechcelo čakať na to, aby im niekto povolil zmenu priezviska, keď nechceli mať tú prechyľovaciu príponu -ová a využili to, že v podstate zapreli svoju slovenskú národnosť a napísali si v tej žiadosti, že sú národnosti inej.
Keď som sa ich pýtal, že prečo to robia, tak veľakrát to bolo z praktických dôvodov. A ten praktický dôvod môžem znova potvrdiť aj na svojom rodinnom nejakom príklade, kde moja nevesta, hoci bola sobášená v Anglicku, keď chcela požiadať o slovenský sobášny list, aby ho mala teda v osobitnej matrike zapísané aj v slovenskom sobášnom liste, tak musela znovu povedať, že je Angličanka, lebo ináč jej to nechceli zapísať. Hoci anglický sobášiaci list má bez tej, bez tej prípony a tam by sa prakticky veľmi čudovali, keď prídu manželia a jeden sa volá tak a druhý sa volá ináč, pretože oni nechápu to, že my máme túto príponu -ová. Takže má to aj taký praktický význam pre tých ľudí, hlavne čo žijú v zahraničí, že nie preto, že by chceli nejak vyzerať, že sa volajú nejak ináč, že sú nejakí moderní alebo niečo iné, ale v podstate prakticky potrebujú, aby sa volali tí manželia rovnako, aby nemal jeden -ová a druhý mal bez tejto prípony.
Ďakujem.
Skryt prepis