Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 15:03 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 10:44 - 10:47 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, absolvovali sme pomerne dlhú diskusiu. Väčšina vystúpení bola absolútne od veci. Pre tých, ktorí sa vyjadrovali, pán Poliačik je už preč, tak pani Zimenová, pán Dostál, ja iba zopakujem, o čom bolo dnešné rokovanie. Nebolo o predvolebných aktivitách, nebolo o zavádzaní civilizačného sporu. Bolo o vyjadrení sa Národnej rady Slovenskej republiky k požiadavke najskôr Európskeho parlamentu a následne Súdneho dvora Európskej únie k téme, ktorú nastolili, a kde požiadali Slovenskú republiku o stanovisko, aby sa vyjadrila k právnemu základu možnosti pristúpenia Európskej únie k dokumentu, o ktorom sme následne rokovali.
Takže z pohľadu procedúry obsahovo nemáme čo riešiť. Mali sme zaujať stanovisko. Vyjadriť sa k dvom možnostiam, ktoré ponúkol Súdny dvor ako právny základ pre členské štáty, a chcel vyjadrenie, ktoré z tých dvoch možností má Slovenská republika voliť ako preferenciu a odporúčať Súdnemu dvoru ako primárny základ. Pričom sa má vyjadriť aj k tomu, či súhlasí s tým, aby členské štáty alebo aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru bez súhlasu vyjadrenia a prijatia tohto dohovoru všetkými členskými štátmi.
Ergo naše rokovanie dnes malo byť o tom, či Slovenská republika súhlasí a aké odporúčanie dá ministerstvu spravodlivosti, ktoré bude formulovať pozíciu Slovenskej republiky. Všecky tie debaty o tom, či nám niečo vadí na Istanbulskom dohovore alebo nie, boli procedurálne od veci. A už tie konšpirácie, pani Zimenová, o tom, kam smeruje politicky Slovenská národná strana či ostatné politické subjekty, pri všetkej úcte, na toto rokovanie nepatrili.
Takže veľmi pekne ďakujem za rozpravu. Mrzí ma, že nebola vecná a že vzišiel z toho iba jeden návrh, ktorý sa prakticky merita predloženého návrhu ani netýka. Pretože, pán Dostál, pri všetkej úcte, my sme nerokovali o tom, či budeme schvaľovať alebo nebudeme schvaľovať Istanbulský dohovor, či budeme nejaké uznesenie Národnej rady odvolávať, to proste nebolo predmetom tohto rokovania. A preto nevidím ani dôvod, aby sme sa zaoberali vaším návrhom. Ale však po formálnej stránke je to povinnosťou. Takže to neviem, jak to bude, možno predmetom hlasovania. Ale skutočne ma mrzí, že sme sa nevenovali tej vecnej podstate, tej vecne stránke.
A ak ste sa pýtali na tú časť, kde je všeobecne formulovaná výhrada k Istanbulskému dohovoru, tak je formulovaná všeobecne preto, že pokiaľ, ako ste dobre porozumeli, že pokiaľ niektoré alebo väčšinu častí Istanbulského dohovoru máme obsiahnutú v našom práve, tak pokiaľ ostávajú nejaké iné, ktoré nie sú súčasťou nášho právneho systému, tak bude len na vôli Národnej rady Slovenskej republiky, či ich prijme a bude požadovať, povedal by som, aj takýto mechanizmus vo vzťahu k Európskej únii.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2019 18:56 - 18:58 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 18:47 - 18:52 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kvôli korektnosti, možno preto, aby sa reagovalo na ten pozmeňovací návrh, ktorý som uviedol v úvode, by bolo vhodné, aby som ho prečítal a možno aj odôvodnil.
Takže skupina poslancov Jaroslav Paška, Eva Smolíková a Tibor Bernaťák predkladajú pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov, teda k svojmu návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), tlač 1814.
Návrh poslancov uvedených v úvode znie takto:
Národná rada... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v zmysle rokovacieho poriadku najprv odôvodnenie a na konci potom sa číta ten pozmeňujúci návrh, aby sme boli v súlade.

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže v náväznosti na iniciatívu Európskeho parlamentu z 12. septembra 2017 smerujúcemu k úplnému pristúpeniu Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu bez akýchkoľvek obmedzení predkladáme Národnej rade Slovenskej rady návrh uznesenia, ktorého účelom je formovať pozíciu Národnej rady Slovenskej republiky pre vládu Slovenskej republiky k iniciatívam a aktivitám medzirezortných inštitúcií pokúšajúcim sa preniesť záväzky a definície z vyššie uvedeného dohovoru do slovenského právneho poriadku.
Keďže Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 29. marca 2019 uzniesla, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, je potrebné zabezpečiť, aby sa nestala viazaná týmto Dohovorom Rady Európy ani prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie, preto Národná rada Slovenskej republiky nemôže súhlasiť s tým, aby Európska únia pristúpila k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu ako celku bez akýchkoľvek obmedzení.
Cieľom tohto uznesenia je zároveň vytvorenie stabilného politického rámca k hlasovaniam, stanoviskám, pripomienkam či iným právnym úkonom, zástupcov inštitúcií Slovenskej republiky pri konaniach prebiehajúcich na medzinárodných inštitúciách, ktoré sa týkajú Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Po vzájomných konzultáciách s príslušným pracoviskom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je pôvodný návrh uznesenia (tlač 1814) týmto pozmeňujúcim návrhom spresnený a upravený tak, aby jednotlivé body presnejšie vymedzovali mandát pre poverených zástupcov Slovenskej republiky v príslušných medzinárodných inštitúciách a umožnili im v prípadoch hlasovaniach vyjadrovať jednoznačné a nesúhlasné stanoviská.
To je celé odôvodnenie. A teraz by som pristúpil k prečítaniu textu uznesenia:
„Národná rada Slovenskej republiky v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019, ktorým sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že Slovenská republika sa“ nebude, „nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
A. nesúhlasí s tým, aby Slovenská republika bola prostredníctvom rozhodnutia opatrení Európskej únie viazaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
B. nesúhlasí s tým, aby Európska únia pristúpila k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bez akýchkoľvek obmedzení;
C. žiada vládu Slovenskej republiky, aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením a s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok Slovenskej republiky;
D. žiada vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne podala písomné vyjadrenie Slovenskej republiky v konaní stanovisko 1/19 prebiehajúcom pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s týmto uznesením a aby bezodkladne informovala príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o tomto uznesení;
E. poveruje predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení;
F. žiada predsedu vlády Slovenskej republiky, aby do 15. decembra 2019 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády Slovenskej republiky vykonaných v súvislosti s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019 a aby do 15. januára 2020 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády Slovenskej republiky vykonaných v súvislosti s týmto uznesením.“
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 18:39 - 18:45 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi krátko uviesť návrh uznesenia Národnej rady k prijatiu alebo rozhodnutiu Európskej únie pristúpiť k Istanbulskému dohovoru, ktorý Národná rada Slovenskej republiky ako taký dňa 29. marca 2019 odmietla, a keďže Európska únia, Európsky parlament a európsky, Európska komisia a Európska rada prejavili záujem tento dokument implementovať do práva Európskej únie, a teda aj preniesť čiastočne na Slovenskú republiku, tak považujeme za potrebné prijať opatrenia, ktoré by obmedzili účinnosť takéhoto rozhodnutia voči Slovenskej republike.
Kvôli sumarizácii faktov by som začal tým, že 13. júna 2017 bol Istanbulský dohovor podpísaný v mene Európskej únie na základe dvoch rozhodnutí Rady prijatých 11. mája 2017, z ktorých jedno sa týka azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia a druhé v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa justičnej spolupráce v trestných veciach, z čoho prvé bolo na základe čl. 78 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s jeho čl. 218 ods. 5 a druhý na základe čl. 82 ods. 2 čl. 83 tejto zmluvy v spojení s čl. 218 ods. 5.
Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2017 vyzval na úplné pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení. Európsky parlament schválil dňa 4. apríla 2019 uznesenie o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu návrhu na pristúpenie Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (nazývanému Istanbulský dohovor) a o postupe pristúpenia so zmluvami.
Dňa 9. júla 2019 bola predmetná vec zaregistrovaná Súdnym dvorom Európskej únie pod číslom Avis 1/19 čl. 218 ods. 11 ZFEÚ na základe ustanovenia judikatúry Súdneho dvora umožňujúcemu Súdnemu dvoru rozhodovať o zlučiteľnosti dohody so zmluvami a otázkach právomoci a postupu na uzatváranie dohody zo strany Európskej únie.
Európsky parlament zastáva názor, že existuje právna neistota, pokiaľ ide o to, či pristúpenie k Istanbulskému dohovoru, ako ho navrhuje Rada, je v súlade so zmluvami, najmä pokiaľ ide o výber vhodného právneho základu pre rozhodnutia o podpise a uzavretí dohovoru Európskou úniou a pokiaľ ide o možné rozdelenie na dve rozhodnutia, jedno o podpise a druhé o uzavretí dohovoru v dôsledku výberu právneho základu.
Európsky parlament sa domnieva, že s ohľadom na uvedené otázky výberu právneho základu a rozdelenia na dve rozhodnutia vzniká zároveň právna neistota, pokiaľ ide o zlučiteľnosť postupu Rady s praxou spoločnej dohody so zmluvami, ktoré sa uplatňuje buď popri prístupovom postupe, procese podľa zmlúv, alebo alternatívne k nemu, a v tejto súvislosti, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady lojálnej spolupráce vzhľadom na vyjadrený cieľ Únie uzavrieť Istanbulský dohovor.
Európsky parlament sa pýta Súdneho dvora, či je uzavretie Istanbulského dohovoru v súlade so zakladajúcimi zmluvami Európskej únie, ak neexistuje spoločná dohoda všetkých členských štátov o ich súhlase s tým, aby boli uvedeným dohovorom viazané, teda či má Európska únia zverenú právomoc od členských štátov vo všetkých otázkach, ktoré obsahuje Istanbulský dohovor, aby mohla uzavrieť v mene členských štátov bez ich predošlého jednomyseľného súhlasu Istanbulský dohovor.
Európsky parlament sa domnieva, že napriek tomu, že Istanbulský dohovor obsahuje niekoľko rôznych zložiek, v oblasti ktorých EÚ nemá zverené kompetencie členských štátov, nie je potrebné na tento nedostatok právomoci prihliadať a stačí prihliadať na cieľ Istanbulského dohovoru, ktorým je prevencia pred násilím a ochrana obetí trestných činov.
Európsky parlament si je vedomý, že Európska únia nemá právomoc v oblasti hmotného trestného práva, keďže túto si členské štáty ponechali, avšak ustanovenie Istanbulského dohovoru, ktoré majú podstatu trestného práva hmotného, považuje iba za čiastkové, a preto nie je potrebné brať na ne ohľad pri pristupovaní k Istanbulskému dohovoru pri, popri členských štátoch, ktoré majú následne plniť záväzky ustanovené v Istanbulskom dohovore a uplatniť aj, si aj práva, ktoré im boli udelené spoločným a koherentným postupom.
V predmetnom konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie sa môže každý členský štát vyjadriť k tomu, či má, alebo nemá EÚ kompetenciu na pristúpenie k Istanbulskému dohovoru. Je potrebné, aby kancelária zástupkyne vlády pred Súdnym dvorom Európskej únie JUDr. Ricziovej podala v predmetnej súvislosti vyjadrenie za Slovenskú republiku, rovnako ako aby oznámila Súdny dvor so skutočnosťou, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.
Preto sme pripravili návrh uznesenia, ktorý vymedzuje postoj Slovenskej národnej rady nielen k Rade Európy, ale vymedziť tento priestor aj k Európskej únii a inštitúciám Európskej únii, ako aj k Súdnemu dvoru Európskej únie.
Hneď úvodom mi teda dovoľte, keďže ste si určite pozreli návrh uznesenia, ktorý sme predložili, vás informovať aj o tom, že sme pripravili po konzultáciách s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pozmeňujúci návrh, ktorý by som chcel predniesť ako prvý v rozprave po uvedení tohto dokumentu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 17:15 - 17:15 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, chcel by som požiadať o fixovanie termínu pre rokovanie bodu 14, ktoré sa týka uznesenia Národnej rady, pretože tento návrh zatiaľ nebol prerokovaný vo výbore Národnej rady, aby sme teda bod 14 posunuli na termín streda večer po hlasovaní o 17.00 hod. ako prvý bod.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Táto streda, áno?

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
Áno, áno, táto streda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:03 - 15:05 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Potreboval by som dlhší čas na tieto reakcie.
Predovšetkým, pán Dostál, predpokladám, že ste sčítanejší a viete, kde pramení súčasná recesia hospodárska, a odkiaľ, odkiaľ pochádza.
Čo sa týka Donalda Trumpa, je, povedal by som, iniciátorom tých sporov. Vojna, colná vojna s Európou, colná vojna s Čínou, to nie je produkt Slovenskej národnej strany, je to produkt svetového globálneho hospodárstva a sporov. A odtiaľ pramení aj súčasná, súčasné zaostávanie, spomaľovanié ekonomík tak v Európe, ako v Číne, ako aj v Spojených štátoch. A preto vlastne náš rozpočet je plánovaný na začiatku roka o..., na 4 % rastu, je dnes plánovaný 2,3 %. Tento rozdiel pramení z týchto problémov.
Pán poslanec Baránik, no, pokiaľ viem, tak pán Sulík konzultoval generálneho, voľbu generálneho prokurátora s pánom Kočnerom. To nebola Slovenská národná strana. Slovenská národná strana, nikto, nikto z nás nemá s Kočnerom nič spoločné, ale vy máte. Vy máte, váš predseda má spojitosť s pánom Kočnerom. To si, prosím vás, môžte pozrieť aj vo videozáberoch, ktoré pán Kočner alebo pán Sulík videli alebo to nahrali spoločne.
No, pán kolega, F16. F16 kúpilo Slovensko kvôli tomu, že MIG-y končia. Končia MIG-y a NATO povedalo, že s MIG-ami, lietadlami, ruskými lietadlami už ďalej pokračovať nemôžme. Mali sme na výber, buď Gripeny, alebo F16, alebo ešte nejaké francúzske stroje. Z toho rozhodovala, výber robila vláda, nie Slovenská národná strana. Opakujem, Slovenská národná strana lietadlá nepotrebuje, nechýbajú jej k ničomu, bezpečnosť v rámci európskej, európskeho krídla NATO je zabezpečovaná práve touto technikou a bude zabezpečovaná touto technikou, takže nie je to iniciatíva SNS, my sme ako rezort boli povinní naplniť požiadavku NATO, aby sa MIG-y, ruské MIG-y vymenili za iné lietadlá.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2019 14:53 - 14:58 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, vážení kolegovia, rokujeme o návrhu na zníženie DPH pre zdravé, domáce zdravé potraviny, ktorý sme predložili do..., na rokovanie Národnej rady, rokujeme v druhom čítaní, to znamená, že už máme niečo za sebou pri hodnotení nášho poslaneckého návrhu, a preto považujem za potrebné, aby sme sa vrátili k podstate toho návrhu.
Návrh ako taký, iste viete, bol veľkorysejší. Bol založený na väčšom zozname, širšom zozname potravín, ktoré sú zdravé, domáce a ktoré by sme chceli priblížiť cenovo našim obyvateľom. Tak ako bolo povedané a zaznelo to už v tejto diskusii, museli sme redukovať tento zoznam, pretože hospodárska situácia vo svete v dôsledku opatrenia, rozhodnutí svetových politikoch pána Trumpa, a povedal by som, jeho sporov s Irakom, s Iránom vlastne a s jeho povedal by som ďalšími, zavádzaním ciel voči Číne a podobne sa zhoršuje, ergo má to dopady aj na slovenský štátny rozpočet a má to dopady aj našu, na našu ekonomiku, na jej prognózu, preto sme pochopili, že ministerstvo financií z opatrnosti nám povedalo, že dobre, ak chcete ísť touto cestou, redukujte zoznam týchto potravín, ktoré navrhujete, a snažte sa zmestiť do rozpočtu 65 mil. euro.
Vieme to prijať, takúto, takýto návrh ministerstva financií, pretože náš cieľ je dopracovať sa naozaj k tomu, aby všetky potraviny, to znamená nielen jogurt, ale aj tvaroh, nielen šalát, ale aj mrkva boli čím skôr medzi potravinami, ktoré stoja 10 %. V tejto chvíli vzhľadom na to, že máme isté výstrahy, sme opatrní a robíme taký návrh, predkladáme taký návrh, s akým sme prišli.
Napriek tomu by som sa chcel poďakovať, chcel by som sa poďakovať všetkým výborom a poslancom vo výboroch, ktoré prerokovali tento návrh, za vecné rokovanie a za podporu tohto návrhu až na zopár drobných jedincov, alebo teda pripomienok, ktoré zaznievajú v tejto sále dnes, keď rokujeme o návrhu na znížení DPH, a ktoré zachádzajú, povedal by som, veľmi ďaleko. Ten pán poslanec, čo spomínal pána Kočnera, tu už momentálne nie je, ale treba si len spomenúť, že pán Kočner predsa rokoval priamo s pánom predsedom Sulíkom o závažných veciach pri, pri spravovaní štátu. Rovnako, pokiaľ viem, rokovali spolu s predsedom ďalšej strany, ktorá tu pôsobí. A pán Poliačik, myslím, nastúpil do parlamentu za túto stranu, že? Vy ste za OĽANO nastúpil do parlamen... (Reakcia z pléna.) Alebo nie, do, SaS, prepáčte, ospravedlňujem sa. (Reakcia z pléna.) Áno, jasné... (Reakcia z pléna.) Jasné, však hovorím, vás... (Reakcia z pléna a smiech v sále.) Je to tak, ešte dedenie... Však to, prepáčte, dobre. Ten prestup som zaznamenal, len som nevedel len odkiaľ, zdole som nezaznamenal. (Povedané so smiechom.)
Takže z tohto pohľadu sa vráťme teda k podstate zákona, nesplietajme veci naozaj, ktoré nepatria do tejto diskusie, tak ako nepatria ani stíhačky. Pokiaľ viem, tak stíhačky nakupuje vláda Slovenskej republiky, nie Slovenská národná strana. Neviem o tom, že by Slovenská národná strana jednu stíhačku kúpila. Ale teda vláda, keď nakupovala stíhačky, tak ich nakupovala na základe odporúčaní alebo požiadaviek NATO, a nie na základe požiadavky Slovenskej národnej strany. Takže držme sa pri zemi.
Slovenská národná strana sa hlási k návrhu na zníženie DPH pre základné zdravé slovenské potraviny a produkty. To znamená, že hlásime sa k tomu, že chceme mliečne výrobky zlacniť, chceme zlacniť jogurty, chceme zlacniť bryndzu, chceme zlacniť zeleninu, chceme zlacniť ovocie. Ak nevieme zlacniť všetko komplet, tak zlacňujme aspoň to, čo sa nám javí v tejto chvíli ako najpotrebnejšie v prvom kole s tým, že sa hlásime aj k tomu, že po voľbách úspešných, pán Dostál, ak sa podaria, aj pre nás, nielen pre vás, tak budeme s touto, s týmto programom pokračovať ďalej. Možno potom nás podporíte. Možno teraz nie, pretože je pred voľbami. Máte pocit, že vám, že vám nejako s týmto návrhom ovplyvňujeme voličov. Ale nie, nie je to tak. Aj voliči Slovenskej národnej strany, aj voliči OĽANO, aj voliči SaS, aj voliči, voliči iných politických strán, SMER, MOST-u - HÍD a tak ďalej budú mať potraviny lacnejšie. A nebudú mať vďaka Slovenskej národnej strane tieto potraviny lacnejšie, ale vďaka parlamentu.
Takže správajme sa troška tímovo. Ak chcete aj vy pridať ruku k dielu, a priložiť tú možnosť, podporiť možnosť, aby tieto potraviny mali nižšiu DPH a mali nižšiu cenu, bude to aj pre vašich voličov a potom nemalo by byť hanbou pre vás prihlásiť sa k tomu, že to podporíte.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:31 - 16:33 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán Dostál, no, informácia v slovenskom jazyku kvôli tomu, aby bola všeobecná zrozumiteľnosť, samozrejme, že niekto keď chce predniesť svoju informáciu a pokiaľ to je v jeho iba, povedal by som, v nejakom osobnom styku, tak je to v poriadku, môže predniesť informáciu v maďarčine, v rómčine, v poľštine, v češtine, proste v jakom jazyku chce, len pokiaľ tá komunikácia je určená verejnosti, širokej verejnosti, tak by mala zaznieť v slovenskom jazyku kvôli tomu, aby bola zrozumiteľná pre tú spoločnosť, ktorej sa odovzdá. To je celkom logické, prirodzené. Možno by to nebolo treba určovať v zákone, ale je to potrebné zrejme určiť pre tých, ktorí nie celkom dobre vnímajú realitu na Slovensku.
Ďalej. Zmienka o výnimkách alebo, povedal by som, to, čo vám vadí v tých nariadeniach a predpisoch, ktoré dopĺňajú výnimky. Viete, to je evolúcia. Evolúcia je, povedal by som, s časťou ľudského života sprevádzaná, povedal by som, od praveku do súčasnosti a je celkom normálne, že keď sa objaví nejaký ďalší problém, je treba vytvoriť ďalšiu výnimku z nejakého ustanovenia, tak to ustanovenie netreba zrušiť, ale tú výnimku treba doplniť. To je aj ten váš príklad, ktorý ste uvádzali v rozprave a vo svojom vystúpení, keď ste hovorili, že ste proste našli problém, a odpoveďou na riešenie toho vášho problému bola výnimka zaradená do, do zákona, do predpisu. Takže v prípade, keď sa objaví ďalší problém, prosím, je to riešiteľné ďalšou výnimkou a je to prirodzene evolúcia.
Pán poslanec Osuský, ak zrušíme spoločný komunikačný jazyk, spoločný komunikačný kanál, dostanem sa do situácie - a teraz sa tvárite akože iba v štátnom jazyku a teda v štátnej komunikácii. Ten spoločný komunikačný kanál je práve dôležitý vo verejnej komunikácii, ten je dôležitý, povedal by som, tak, ako sa stretávajú občania Slovenskej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:21 - 16:25 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vážení predkladatelia, priznám sa, že predložený návrh zákona vnímam ako neobratný a priehľadný pokus vyrobiť v národnostne stabilnom politickom prostredí problém, spor, konflikt, ktorý by opozícii umožnil dopracovať sa k predčasným voľbám.
Nemyslím si, že by sa dnes v slovenskom parlamente našiel dostatok poslancov na to, aby tento perfídny pokus oslabiť prirodzenú komunikačnú a integračnú úlohu štátneho jazyka zmenil a v súčasnosti aj menil legislatívne zakotvené pravidlá používania jazykov v Slovenskej republike. Neprináša totiž žiadne zmysluplné pozitíva, na čo vo svojom vystúpení poukázala aj pani poslankyňa Irén Sárközy z MOST-u - HÍD.
Naopak, navrhovanými ustanoveniami navádza k jazykovej atomizácii spoločnosti, uzatváraniu sa a separovaniu etnických komunít, vzájomnému odsudzovaniu sa, čoho dôsledkom sú spravidla národnostné trenice, oslabovanie a dezintegrácia štátu.
Predkladatelia svoj návrh opierajú o falošné tvrdenie, že zákon o štátnom jazyku svojimi ustanoveniami neodôvodnene zasahuje do práva na slobodné šírenie informácií, keď upravuje, ktoré údaje a informácie je potrebné používať, evidovať a uvádzať v štátnom jazyku. Toto tvrdenie je však čistá lož, pretože v súčasnosti platný zákon nijako neobmedzuje slobodu šírenia informácie. Upravuje len, v akom jazyku je potrebné kvôli všeobecnej zrozumiteľnosti uvedenú informáciu vo verejnej komunikácii použiť. Teda hovorím o jazyku, nie o informáciách.
Preto si myslím, že táto iniciatíva nemôže podľa môjho názoru nijako prospieť k súčasnému zlepšeniu pomerov na Slovensku.
Argumentácia predkladateľov, ktorou sa pokúšajú odôvodniť svoj návrh, je buď absolútnym prejavom absolútnej nekompetentnosti, alebo čírej zlomyseľnosti. Poviem prečo. Veď snaha zrušiť prednosť úradného jazyka pred ostatnými jazykmi znamená zrušiť jediný komunikačný spoločný kanál v tomto štáte.
Vážení predkladatelia, na Slovensku žije rusínska, rómska, maďarská, poľská, ukrajinská, nemecká či česká menšina a jediným ich spoločným komunikačným kanálom je slovenský jazyk.
Pri všetkej úcte k vášmu politickému presvedčeniu a i preferenciám, prednosť štátneho jazyka by znamenala v tomto prostredí zavedenie absolútnej jazykovej anarchie, čo by iste bolo na škodu aj pre všetky národnostné menšiny, ktoré práve prostredníctvom slovenského jazyka a používaním svojím v každodennom živote dokážu medzi sebou plynulo komunikovať.
Preto, vážení predkladatelia, sa stotožňujem s návrhom, ktorý v rozprave už zaznel a ktorý hovorí o tom a navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky o tejto novele ďalej nerokovala.
Takže toľko v stručnosti k vášmu návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 18:55 - 18:57 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, vyjadriť sa, že táto prednáška bola alebo toto vaše vystúpenie bolo odbornejšie, ako býva zvykom v Národnej rade Slovenskej republiky, ale pán poslanec Osuský nás upozornil na to príslovie „Na Slovensku po slovensky“ alebo na ten výrok, ktorý ste pripísali pánovi Slotovi, a treba upozorniť na to, že naozaj tento výrok vznikol v období pomaďarčovania Slovenska, keď slovenská inteligencia sa postavila proti Apponyiho zákonom.
A Bernolák a Štúr sa pokúsili slovenský jazyk kodifikovať, takže nie pán Slota, a to by ste mali vedieť, ak sa odvolávate na vaše vzdelanie. Takže nie pán Slota, ale, ale slovenskí vlastenci, ktorí zachraňovali národ ako taký pred rozplynutím sa v Karpatskej doline, tak tí kodifikovali slovenský jazyk a tí išli s týmto heslom medzi ľudí a učili ľudí slovenskej, slovenskému jazyku a slovenskej kultúre. Takže keď hovoríme o tom, že chceme my v súčasnosti presadzovať nejakú, nejaký prístup ako Apponyi, že v Uhorsku po maďarsky všetci, nie je to pravda. Myslím, že súčasná situácia dnes je, tak ako ste popísali vo vašom vystúpení, kde hovoríte, kde sa odvolávate na, na sociologistickú charakteristiku, kde je uplatnenie väčšinového jazyka v koexistencii s jazykom národnostných menšín.
A čo je dôležité, zabúdate a všetci na to zabúdate opakovane, integračný charakter slovenského jazyka v štáte, kde máme rusínsku, rómsku, ukrajinskú, poľskú, nemecké aj českú menšinu, ergo tých menšín je tu viacej. A ich spoločným jazykom v tomto štáte je slovenská jazyk, nikto im nebráni rozprávať sa doma, v krčme, kdekoľvek aj na kultúrnom podujatí spievať si po maďarsky, po ukrajinsky, po poľsky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis