Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.6.2018 o 14:14 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 14:14 - 14:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení okrem iného zaviazala sa zvýšiť výšku peňažného príspevku na opatrovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Na základe tohto záväzku je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložená novela zákona, ktorou sa navrhuje s účinnosťou od 1. júla tohto roku ustanoviť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie v nominálnom vyjadrení 369,36 eura, čo predstavuje zvýšenie z 249,35 na 369,36 eura, to znamená, že zvýšenie o 120 eur. Výška týchto peňažných príspevkov bola doteraz naviazaná na výšku životného minima, čo znamenalo, že v posledných rokoch sa nezvyšovala buď vôbec, alebo len v minimálnej miere.
V záujme zabezpečiť možnosť flexibilnejšie zvýšiť výšku týchto príspevkov sa navrhuje zrušiť valorizačný mechanizmus podľa sumy životného minima a umožniť, aby sa ich výška v budúcnosti ustanovovala nariadením vlády Slovenskej republiky, to znamená, aby sa každý rok prehodnocovala. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa ďalej navrhuje ustanoviť priaznivejšie podmienky v prípade dlhodobej hospitalizácie opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež v prípade jej úmrtia. V súvislosti s poskytovaním peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa tiež zavádza možnosť tento príspevok poskytovať aj osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou je nezaopatrené dieťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v domácom prostredí zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasne sa navrhuje upraviť podmienky pre poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu tak, že sa rozširujú činnosti osobnej asistencie o činnosť pomoci ťažko zdravotne postihnutému rodičovi dieťaťa pri jeho starostlivosti o neho do troch rokov, a zároveň sa dopĺňa oblasť komunikácie o ďalšie alternatívne, alternatívne formy.
Významná je aj zmena, ktorou sa v súvislosti s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhovieť a vystaviť tento preukaz, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho vyhotovovaní. Okrem toho sa umožňuje poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov v súvislosti so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.
Súčasne sa navrhuje upustiť od povinnosti uplatňovať poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu v konaní o dedičstve v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie.
V čl. II sa novelizuje zákon o sociálnom poistení s cieľom spresniť oznamovacie povinnosti pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky obsahuje viaceré pozmeňovacie návrhy, ktorých predmetom sú okrem legislatívnotechnických návrhov aj nasledujúce zmeny:
- Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa navrhuje upustiť od krátenia výšky peňažného príspevku z dôvodu, že opatrovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
- Po ďalšie zvýšiť ochranu príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
- A po tretie zmeniť sumu, o ktorú sa zvyšuje peňažný príspevok na opatrovanie v prípade, že opatrovanou osobou je nezaopatrené dieťa, zo 49,80 na 100 eur mesačne.
Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa navrhujú tieto zmeny:
1. zvýšenie pôvodnej navrhovanej sadzby za 1 hodinu osobnej asistencie o jedno euro, čo predstavuje sumu za jednu hodinu osobnej asistencie vo výške 3,82 eur.
- Za ďalšie úplne zrušenie sledovania príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vo Výbore Národnej rady pre sociálne veci sa rozprúdila diskusia aj o ďalších otázkach, ktoré neboli formulované v pozmeňujúcich návrhoch. Reálne predpokladám, že pani predsedníčka výboru predloží návrh, ktorý by som chcel aj vo svojom úvodnom slove vopred podporiť, ktorý sa:
– po prvé vyplácania príspevkov do zahraničia, pričom zákon predpokladá, že ak sa poberateľ príspevku zdržiava v zahraničí viac ako 60 dní za sebou, úrad prísprevok, príspevok odníme. Zmena sa týka skutočnosti, že mnohí poberatelia príspevku v zahraničí študujú a predmetná úprava im v tomto prípade spôsobuje vážne komplikácie. Vzhľadom na snahu podporiť štúdium týchto osôb upravujeme výnimku, podľa ktorej sa príspevok odníme až po desiatich mesiacoch pobytu v zahraničí, ak poberateľ príspevku v zahraničí študuje. Je to spojené s obdobím v podstate školského roka.
Druhý návrh smeruje k výkazom o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, ktoré vzbudili vlnu, nazvem to, nevôle, najmä u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Po diskusii vo výbore sa vo výkaze nebude uvádzať časový rozsah vykonávania osobnej asistencie počas dňa, avšak pre zabezpečenie efektívnej kontroly, a to najmä kontroly na mieste, sa precizujú ustanovenia o súčinnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osobného asistenta pri vykonávaní takejto kontroly. Časový rozsah vykonanej asistencie si tak bude môcť úrad vyžiadať v prípade podozrenia o zneužívaní príspevku na osobnú asistenciu.
Napriek tomu, že zmeny navrhované v rámci druhého čítania predstavujú vplyv na štátny rozpočet v roku 2018 vo výške 16,3 mil. a v roku 2019 vo výške 40,1 mil., podarilo sa nám na uvedené pozitívne zmeny nájsť finančné prostriedky a sú garantované z hľadiska štátneho rozpočtu pre budúci rok a ďalšie roky. Celkové dopady na štátny rozpočet celkovej novely zákona budú takto predstavovať čiastku 125 mil. ročne.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, uchádzam sa o podporu návrhu tohto zákona v druhom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

9.5.2018 16:36 - 16:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Chcem poďakovať za všetky vecné vystúpenia a isté návrhy, s ktorými každopádne chcem ubezpečiť, že v priebehu obdobia do druhého čítania mám záujem sa zaoberať aj so svojimi kolegami a sme naďalej pripravení sa stretávať aj s ľuďmi, ktorí reprezentujú inštitúcie alebo organizácie osôb zdravotne ťažko postihnutých.
Ale hneď úvodom by som chcel uviesť jednu základnú vec, aby sme si uvedomili, minister práce, sociálnych vecí a rodiny má isté svoje osobné predstavy, veľakrát oddiskutované, ale nie sa vždy v stopercentnej miere dokážu napĺňať, a to nie z toho titulu, že by on nemal záujem, ale z toho titulu, že isté veci sú limitované a tie limity sa volá štátny rozpočet. Ja nemám problém komunikovať so svojím kolegom na ministerstve financií a som povďačný aj za to, čo dnes môžem predkladať, pretože to sú strašne veľké milióny. Za rok 2018 35 miliónov, 2019 - 92, 2020 - 117, 2021 - 139. Spolu 383 miliónov. Nepoznám kapitolu v štátnom rozpočte, nepoznám príspevky, ktoré by takto rapídne boli v tomto období navyšované, ako sú kompenzácie. Áno, súhlasím, možnože stále málo. Ale prosím vás, treba si uvedomiť tento rozmer.
Druhá vec, k 1. 1. 2017 tu bola ďalšia novela, ktorú sme realizovali, ktorá riešila veľmi veľa vecí. Možno tak na prvý pohľad ani nie z hľadiska navýšenia príspevku, ale odstránenie hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie ja pokladám za prelomové. Pretože matka, ktorá sa doteraz starala a mala ohodnotenú z hľadiska dôchodku celú tú oblasť dôchodkového zabezpečenia len na dvanásť rokov, týmto vlastne bude riešená a bude hodnotená v čase, keď pôjde do dôchodku nie na úrovni minimálnej mzdy, ale priemernej mzdy, čo si myslím, že si v plnej miere zaslúži.
To znamená aj to navýšenie, no a už vtedy sme riešili otázku, 1,4-násobok životného minima sa realizoval za čias môjho predchodcu pána Mihála, z 1,3 na 1,4. My sme išli teraz na 1,7. Ja vôbec nevylučujem, že v ďalšom období sa môže ísť na ďalšie číslo, ďaleko výhodnejšie, a to aj pri zachovaní solidarity, ktorá sa jednoznačne v tomto zákone premieta, ale pri istých možnostiach, ktoré môže ten pozitívny vývoj ekonomiky a budúci štátny rozpočet jednoducho predpokladať. Opakujem ešte raz, to, čo dnes predkladám, rieši otázku 383 miliónov.
V čom je problém? Áno, problém je v tom, že na vláde som musel ustúpiť požiadavke, že bude v zákone zakotvená forma valorizácie na základe pravidelného navyšovania výšky minimálnej mzdy. Do istej miery nestalo sa to prvýkrát. Aj pri sociálnych službách nastala podobná situácia, ale dôležité je pre mňa to, že sme hneď do zákona zakotvili mechanizmus, na základe ktorého ideme vyjednávať, a to je tá vládna vyhláška. Tak jak vyjednávame minimálnu mzdu každý rok, no budeme každý rok vyjednávať aj otázku valorizácie, to znamená navýšenia príspevkov.
Ja už teraz pri tých sociálnych veciach vzhľadom na to, že momentálne tá rozprava beží, lebo ona je aktuálna k 1. 7., aj isté výhody. My môžeme zohľadniť mnohé veci, ktoré sa týkajú aplikačnej praxe. Dneska stacionáre sa javia ako istý problém, možno v rámci stacionárov iná klientela, tá detská a ďalšie, ktorú my na základe aplikačnej praxe, z doterajších skúseností môžeme zhodnotiť aj z hľadiska návrhu jednotlivých zložiek sociálnych služieb, čo sa týka navýšenia. Možnože toto isté sa bude dať uplatniť aj pri tomto zákone. Každopádne, a to garantujem a hovorím to úplne nahlas a jednoznačne, hlavný cieľ v 2020 dosiahnuť čistý príjem minimálnej mzdy tu ostáva a ja garantujem, že bude zachovaný.
V žiadnom prípade sa nebude týkať len opatrovateľov, i keď v tomto prípade vzhľadom na demografiu a vzhľadom na to, že tí opatrovatelia aj z hľadiska príjmu, cez príspevky boli na tom ďaleko horšie, ako osobní asistenti, sme mali záujem urobiť všetky predpoklady pre to, aby títo opatrovatelia išli hore. Sú potrební, demografia to jednoznačne naznačuje. Áno, ako ekonóm poviem a sú stále lacnejší, ako keby sme ľudí odložili do tzv. kamenných domov, to znamená do sociálnych zariadení. Preto treba túto činnosť podporovať a nehovoriac o tom veľmi významnom argumente urobiť všetko pre to, aby ľudia mohli ostať čo najdlhšie, pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí, v svojom prirodzenom prostredí, jednoducho doma so svojou rodinou.
Toto pokladám za veľmi dôležité hneď povedať, pretože tie zmeny, ktoré navrhujeme, ony sú rapídne. Takéto rapídne navyšovanie príspevkov za šesťročné obdobie na ministerstve práce moje nebolo. Bez ohľadu na to, o aké príspevky sa jedná. Či je to navýšenie opatrovateľského príspevku o 120 eur a čo je dôležité, my sme ďaleko inak pojali, pretože tá potreba tu je, aj pokiaľ dôchodca opatruje dôchodcu. Tých 50 % je v značnej miere motivujúci faktor preto, aby aj táto služba opatrovateľská zo strany ľudí, ktorí sú už na dôchodku, berú dôchodok, ale ich zdravotný stav dovoľuje, aby vykonávali tú opatrovateľskú činnosť a mohli sa venovať tým, ktorým majú záujem pomôcť.
No osobná asistencia, mimo toho tých 4 centov, ktoré tam momentálne vyskakujú a vyznievajú vzhľadom na to, že vypadol ten valorizačný mechanizmus, ktorý tomu dával úplne iný obraz, pretože na budúci rok by sa boli zvyšovali o, čo ja viem, 40 eur, ďalej o 30 eur, podľa toho, ako bude rásť minimálna mzda. Ale aj priateľom, ktorí sú na balkóne, ja garantujem, že ten valorizačný mechanizmus bude dodržaný. Nie je možné, aby valorizácia bola nižšia, ako pôjde hore minimálna mzda. Veď to by sme základnú filozofiu zákona v tomto prípade potlačili.
Dôležité je, že sa rozširuje okruh poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately. Osobne to veľmi vítam a podporujem. No a samozrejmá vec, rozširuje sa aj, zavádza sa nová činnosť osobnej asistencie, a to je pomoc ťažko zdravotne postihnutému rodičovi pri starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Bohužiaľ, život aj takéto veci jednoducho prináša. Ale aj tie ďalšie zmeny, o ktorých sa tu málo hovorilo, sú, ja som osobne presvedčený, veľmi významné. Ruší sa povinnosť vrátiť jednorazový peňažný príspevok. Mal som veľmi veľakrát návštevy, kde plačúca rodina tvrdila, že musí buď si zobrať úver, ktorý od banky nedostane, alebo predať byt, aby sa vedeli vyrovnať so záväzkom na kompenzáciu, ktorú predtým na ich príbuzného, ktorý medzitým zomrel, dostali. Toto odstraňujeme. To znamená, deň pridelenia je rozhodujúci. Akonáhle ju obdrží a život môže priniesť, že na druhý deň už nebude, no jednoducho nemusí vracať. To sú veľmi dôležité veci.
Ďalej je tu rozšírenie o 15-tisíc parkovacích preukazov pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, i keď aj tu som sa nedokázal dohodnúť s tými predstaviteľmi organizácií ťažko zdravotne postihnutými, pretože ich požiadavky boli niekde na 100-tisíc. Možnože parkoviská celé by neboli niekde stačili pre to, aby sme pokryli len otázku ich požiadaviek. To znamená, možnosti treba vidieť aj, aké majú jednotlivé zdravotnícke, sociálne zariadenia, kde sa takéto miesta, miesta jednoducho vyznačujú, ale dôležité je, že sú tam zahrnutí hlavne tí, ktorí to z hľadiska zdravotného stavu budú celkom iste potrebovať.
No a často kritizované veci, ktoré sa týkajú peňažných príspevkov pri, chronický, chronická, chronický dialyzačný program, transplantačné programy, onkologická liečba, hematoonkologické liečby. Áno, v podstate pacientov budeme sociálne podporovať príspevkom na PHM v súvislosti s používaním automobilu na tento účel, hoci on je ešte stále v medicínskej liečbe, je to PN, ale áno, takýmto ľuďom treba pomôcť, nehovoriac o tom, pokiaľ sa to týka rodičov, ktorí sa starajú takto o postihnuté dieťa, alebo liečiace sa dieťa dajme tomu na onkologické ochorenie. Toto je treba v komplexe tieto veci vidieť a poznať a jednoducho hodnotiť a možnože aj z toho titulu k jednotlivým pripomienkam som pripravený sa vrátiť jednak na výbore, prípadne aj predtým, ale som osobne presvedčený, že viaceré veci, ktoré tu boli pomenované, zdôvodňovanie, aby osobná asistencia bola riešená v zaradení minimálnej mzdy v koeficiente 1,4, ako nezodpovedá ničomu. My nemáme na tento výkon osobnej asistencie v zákone stanovené žiadne kvalifikačné predpoklady. Viete, kto je v treťom stupni náročnosti zaradený? Zdravotná sestra, ktorá veľakrát má vysokoškolský diplom, účtovník, ktorý možno má vysokoškolské ekonomické vzdelanie. To znamená, že tieto veci hodnotiť podľa toho, vlastnej úvahy, tiež asi celkom nie je správne.
K pani predsedníčke výboru, pani predsedníčka, použila si viaceré hodnotenia, ktoré poskytol inštitút, čo sa týka hodnotenia alebo stavu v rámci Európskej únie, no pre mňa je v tomto prípade porovnateľný partner v prvom rade krajina v rámci V4. My s tou minimálnou mzdou, bohužiaľ, dvojnásobná priemerná mzda je niekde menšia, ako je minimálna mzda, čo ja viem, nechcem povedať, v Holandsku, Luxembursku a v krajinách. Jednoducho to nedosahujeme a obávam sa, že ani nedosiahneme tie výkony a hlavne tú minimálnu mzdu, ktorú majú oni.
Ale pozrime sa, Slovensko, minimálna hodinová mzda je 2,759 eur, hodinová výška príspevku pre asistenciu je dneska 2,78, v návrhu je 2,82. Česi, hodinová minimálna mzda je 2,86. Česi majú 2,7 príspevok na asistenciu. Maďari 2,52 je hodinová mzda, a tá je v podstate obsiahnutá aj v príspevku. Poliaci majú 3,07 minimálnu mzdu a príspevok je 2,54. Možno len skonštatovať, že z krajín V4 sme na tom najlepšie, i keď minimálne, pretože to sú nejaké desatiny, ale v žiadnom prípade sa nedá hovoriť, že by tie podmienky na výkon tejto služby boli iné alebo horšie, naopak, sú lepšie, ako sú v susedných krajinách v rámci V4. S Rakúšanmi sa nemôžme porovnávať, tam je 10 eur príspevok pre osobnú asistenciu, no ale 10,09 majú aj priemernú minimálnu hodinovú mzdu. To je už, to je už proste iná kategória.
Dalo by sa veľa vecí hovoriť, ktoré sa týkajú aj napríklad otázky toho postavenia tej solidarity, štvornásobku. Tu málokto povedal, že keď hovoríme o tom štvornásobku, že hovoríme o čistom príjme, opakujem, čistom príjme, pretože od 1. 7. ak by tie zmeny takto prešli, výška peňažného príspevku 2,82 krát 10 hodín, ak by ten asistent robil tých 10 hodín, je 846 eur; 118,56 odvádza štát zaňho na dôchodkové poistenie; 36,48 odvádza štát naňho na povinné zdravotné poistenie. A potom je pravda, že priemerné výdavky štátu na osobného asistenta predstavujú 1 001,04 eura. Nie je to na slovenské pomery žiaden nejaký veľký prevrat, ale som osobne presvedčený, že sú to iné prostriedky, ako sú napríklad už u tých opatrovateľov, a preto hovorím o istej snahe vyrovnávať postavenie osobného asistenta a opatrovateľa, možno nie na úkor toho, toho osobného asistenta, ale možno vyšším príspevkom v súčasnosti pre tých, pre tých opatrovateľov.
Toľko možno k niektorým konkrétnym veciam, ale ešte raz, som pripravený hovoriť, som pripravený komunikovať, konzultovať, naďalej máme rozpracované rozhovory aj s ministerstvom financií. Ja by som bol rád, keby aspoň časť vecí, na ktoré poukazujete, sme dokázali zahrnúť do tohto zákona a dostať do rozpočtu a následne vedieť realizovať. Vyjadrujem pripravenosť sa aj spolu s vami podieľať na týchto veciach a samozrejmá vec, že konzultovať to aj s predstaviteľmi organizácií ťažko zdravotne postihnutých.
Ďakujem pekne. Uchádzam sa o podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2018 14:38 - 14:39 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis

85.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení okrem iného zaviazala zvýšiť výšku peňažného príspevku na opatrovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Na základe tohto záväzku je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložená novela zákona, ktorou sa navrhuje s účinnosťou od 1. júla tohto roku ustanoviť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie v nominálnom vyjadrení 369,36 eura, čo predstavuje zvýšenie z 249,35 eura na 369,36 a výšku sadzby za hodinu výkonu osobnej asistencie v nominálnom vyjadrení 2,82 eura. Výška týchto peňažných príspevkov bola doteraz naviazaná na výšku životného minima, čo znamenalo, že v posledných rokoch sa nezvyšovala buď vôbec, alebo len v malej miere.
V záujme zabezpečiť možnosť flexibilne zvýšiť výšku týchto príspevkov sa navrhuje zrušiť valorizačný mechanizmus podľa sumy životného minima a umožniť, aby sa ich výška v budúcnosti ustanovovala každý rok nariadením vlády Slovenskej republiky. V tomto smere mám podporu od ministra financií a naším cieľom je postupne dosiahnuť, aby sa základná výška peňažného príspevku na opatrovanie v roku 2020 priblížila, resp. dosiahla výšku čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a polovicu výšky čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch dôchodkových dávok a v prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu k čistej hodinovej minimálnej mzde. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa ďalej navrhuje ustanoviť priaznivejšie podmienky v prípade dlhodobej hospitalizácie opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež v prípade jej úmrtia.
V súvislosti s poskytovaním peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa tiež zavádza možnosť tento príspevok poskytovať aj osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou je nezaopatrené dieťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v domácom prostredí zamestnanca, zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasne sa navrhuje upraviť podmienky pre poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu tak, že sa rozširujú činnosti osobnej asistencie o činnosti pomoci ťažko zdravotne postihnutému rodičovi dieťaťa pri jeho starostlivosti o neho do troch rokov.
Významná je aj zmena, ktorou sa v súvislosti s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhovieť týmto preukazom, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho vyhotovovaní. Okrem toho sa umožňuje poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronicky dialyzačných programov, do transplantačných programov a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Súčasne sa navrhuje upustiť od povinností uplatňovať poskytnutý finančný príspevok na kompenzáciu v konaní o dedičstve v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie. Uplatňovanie pohľadávky v konaní o dedičstve zostane zachované len v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel. Napríklad ak bol fyzickej osobe vyplatený peňažný príspevok na kúpu pomôcky, avšak túto si už vzhľadom na úmrtie nedokázala zakúpiť.
V čl. II sa navrhuje - zákona o sociálnom poistení - s cieľom spresniť oznamovacie povinnosti pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca, poistenca štátu, fyzickej osoby, ktorá poskytuje osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne, pričom osoba s ťažkým zdravotným postihnutím napríklad nepožiadala o príspevok na osobnú asistenciu a upraviť tieto povinnosti rovnako, ako v prípade osoby, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov veku a nemá nárok na rodičovský príspevok.
Toľko úvodom. Zároveň chcem poznamenať, že stále prebiehajú rokovania s ministerstvom financií o možnosti navýšenia niektorých príspevkov, hlavne čo sa týka osobných opatrovateľov a asistentov.
Ďakujem skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:20 - 16:21 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na túto tému, by som povedal, s vyhlasovateľmi petície, konkrétne s Odborovým zväzom KOVO rokovalo, uskutočnili aj istú, by som povedal, masovku pred, priamo pred ministerstvom, kde som vystúpil a vyjadril sa, že som pripravený na túto tému analyzovať veci a hľadať možnosti, ako zabezpečiť tie dve veci, ktoré tá petícia požaduje. Prvý je tzv. preddôchodok. My už máme pripravenú legislatívnu normu, ktorá sa konzultuje dnes na úrovni ministerstva financií, kde treba nájsť, samozrejmá vec, súhlas a pochopenie.
Čo sa týka zastropovania, áno. Minimálne pozícia ministra, a dovolím si povedať aj za stranu SMER - sociálna demokracia, je taká, že sa treba tou otázkou zaoberať. Ja sa nebudem vyjadrovať, či to má byť 65, 65, to musí vyjsť trošku z analýzy, a áno, súčasťou druhého návrhu v súvislosti s týmto riešením je možno zohľadniť skorší odchod pre ženy. Ja sa skôr prikláňam preto, aby sme zvýhodnili rodičov, ktorí vychovali a pripravili pre spoločnosť deti. To znamená nie rodičovstvo a rodenie detí, ale výchovu detí. To je jedna z alternatív, ktorá je s týmto úzko spojená, a opakujem ešte raz, zaoberáme sa s touto problematikou aj v príprave legislatívnej normy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2018 16:11 - 16:13 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dohovor o práci v námornej doprave je z roku 2006. Medzinárodná organizácia práce konsolidovala právne normy v oblasti námornej dopravy s cieľom vytvoriť základný kódex pracovných podmienok v tejto oblasti.
I keď v Slovenskej republike hospodárske odvetvie námorného priemyslu prakticky neexistuje, v zmysle zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe a v znení neskorších predpisov existuje možnosť registrácie námorných lodí v námornom registri Slovenskej republiky. V dôsledku existencie tejto možnosti má Slovenská republika povinnosť transponovať príslušné európske smernice obsahujúce ustanovenia dohovoru a pripraviť vnútroštátne legislatívne prostredie pre prípad registrácie námorných lodí.
Dohovor je medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonmi v zmysle čl. VII ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, pretože niektoré jeho ustanovenia priamo zakladajú práva a povinnosti pre fyzické a právnické osoby. V súlade s čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s dohovorom vyslovuje súhlas Národná rada Slovenskej republiky.
V prípade vyslovenia súhlasu sa bude prezidentovi Slovenskej republiky odporúčať podpísať ratifikačné listiny. Odporúčam tento materiál schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2018 15:53 - 15:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá primárne z dôvodu transpozície dvoch európskych smerníc.
Výrazným prínosom transpozície smernice o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad ním sú zmeny v oblasti poskytovania informácií účastníkom vo všetkých fázach sporenia, ale aj poberateľom dávky počas vyplácania dôchodku práve zlepšením informovanosti ľudí a zároveň sa napĺňa aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. V ňom sa vláda zaviazala, že zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných aj budúcich nárokoch na dôchodok a zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytnutých informácií pre ľahšie sa rozhodovanie o svojom zabezpečení v starobe.
Na základe smernice o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv sa do zákona zavádza tzv. čakacie obdobie. Ide o obdobie potrebné na vznik nároku zamestnanca na príspevky zamestnávateľa v systéme doplnkového dôchodkového sporenia. Zatiaľ čo podľa aktuálnej právnej úpravy mohli zamestnávatelia ustanoviť čakacie obdobie v neobmedzenej dĺžke, a teda príspevky na svojich zamestnancov neplatiť aj počas viacerých rokov od ich nástupu do zamestnania, tento vládny návrh zákona obmedzuje horné čakacie obdobie na jeden, na jeden rok, čo je celkom iste pozitívna zmena pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, jednoducho účastníkov III. piliera.
Pôvodným zámerom druhej transponovanej smernice bolo umožniť tzv. portabilitu alebo prenositeľnosť dôchodkových práv zamestnancov pohybujúcich sa v rámci krajín Európskej únie. Tento zámer však nebolo možné ustanoviť vo všetkých krajinách Únie. V snahe uľahčiť mobilitu zamestnancov medzi členskými štátmi, ako aj v záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa ministerstvo nad rámec smernice rozhodlo zaviesť aj možnosť individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému dôchodkového sporenia do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v inom členskom štáte, resp. opačne. Ide o jeden z nástrojov, ako uľahčiť návrat Slovákov, ktorí pracovali v zahraničí, späť na Slovensko bez toho, aby prišli o dôchodkové úspory od svojho zamestnávateľa.
Na rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých predmetom bola táto novela, vyplynuli len pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila Kancelária Národnej rady. Vzhľadom na to, že precizujú predmetný vládny návrh, vítam ich a odporúčam ich schválenie.
Na záver sa uchádzam o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2018 15:48 - 15:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, ale patrí sa zaujať stanovisko k pozmeňovacím návrhom. To znamená, minimálne k tomu je potreba povedať.
Ja som presvedčený, že ten zákon, ktorý je predložený na rokovanie Národnej rady, prešiel takým kolom pripomienok, k nemu sa všetky reprezentatívne organizácie vyjadrovali vrátane občanov zdravotne postihnutých. Ale v tomto prípade, pani poslankyňa, čo sa týka toho vášho návrhu, vôbec ho nevylučujem, že v istom časovom období, keď aplikačná prax ukáže, sa môžeme k tomu vrátiť. Absolútne sa pod to podpisujem. Ale teraz mali možnosť pripomienkovať občania zdravotne ťažko postihnutí, resp. ich reprezentatívne organizácie a stotožnili sa s tým návrhom, to znamená štvornásobok, ktorý je súčasťou návrhu, návrhu zákona. Čo sa týka, no, neodôvodzoval, by som povedal, že jedna vec, ktorá sa týka bezbariérovosti u vás, neodpustím vám jednu vec, že tu v tomto pléne ste nabúravala, keď sme dávali do zákona ohľadom jasličiek bezbariérovosť, tam ste tvrdila, že nie je potrebná, lebo to bude mať nejaké finančné dopady. Nerobte to nikdy. Bezbariérovosť, tam kde má byť, bude musieť byť vždy dodržiavaná! Na tom trvám, na tom trvám, aby, aby tieto veci boli vždy naplnené... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, poprosím vás, pán minister nevykrikoval.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čo sa týka, týka pani poslankyne Gaborčákovej, no, treba povedať, že vzhľadom na to, že v registri sociálnych podnikov je uvedené obchodné meno, sídlo, predmet činnosti, ďalšie dôležité údaje o sociálnom podnikaní, pokladáme ďalšie údaje, aby tam boli uvedené, za nadbytočné. Nehovoriac o tom, že reálne predpokladám, že každé jedno takéto zariadenie, sociálny podnik bude mať zriadenú vlastnú web stránku, kde je možné podopĺňať všetky ďalšie veci, ktoré by mali napomôcť informovanosti o predmete podnikania, rozsahu a ďalších veciach. To je úplne logické, prirodzené a pochopiteľné.
K pánovi Mizíkovi. Ja som si aj pri prvom čítaní všimol, že vy veľmi rád používate tie veci, ale to sú, no, poviem to tak veľmi konkrétne, ako to mám na jazyku. Podvádzate, zavádzate a klamete! Smerom k sociálnym podnikom z obdobia pani ministerky Tomanovej, prvú vec, ktorú chcem povedať, nenaplnili cieľ. Absolútne podporujem, preto sme tu s takýmto novým uceleným zákonom.
Ale, po prvé, sociálne podniky boli vyňaté z financovania cez Európsky sociálny fond. Veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka eurofondov. Sociálne podniky boli preverované aj orgánmi činnými v trestnom konaní a neboli zistené žiadne, by som povedal, ako výkazy trestného činu.
Za ďalšie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj za ministrovania pána Mihála vykonalo všetky kroky, ktoré mali viesť k vráteniu poskytnutých finančných prostriedkov, ale vzhľadom na skutočnosť, že sociálne podniky išli do exekúcie, prípadne likvidácie, bolo vyňa..., vymožené len veľmi malé percento tých prostriedkov.
V prípade, že je zistené podozrenie z možného podvodu, ministerstvo podáva trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a vyzývam aj vás, pán poslanec, lebo každá jedna osoba, ktorá zistí spáchanie trestného činu, je povinná to oznámiť. Urobte tak, ja vám v tomto smere nebudem klásť žiadne problémy, ale netvrďte niečo, čo nie je pravda.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2018 15:12 - 15:15 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti.
Rád by som zdôvodnil a zdôraznil, že predložený návrh po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky komplexne vytvára legislatívne prostredie pre pôsobenie sociálnych podnikov. Na príprave zákona sa podieľali aj odborníci z mimovládneho sektora, ľudia so skúsenosťami so sociálnym podnikaním. Návrh prešiel verejnou odbornou oponentúrou a svojou komplexnosťou patrí medzi najkvalitnejšie právne normy v rámci Európskej únie.
Návrh zákona definuje subjekty sociálnej ekonomiky i podmienky pre priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Práve takýmto podnikom priznáva viaceré nástroje pomoci a podpory, pričom zákon tiež presne definuje, kto sa považuje za znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby, ktoré majú tieto podniky zamestnávať. Hlavným princípom akejkoľvek podpory je pritom kombinácia nenávratnej pomoci s návratnou, čiže s dotáciou bude musieť byť vždy spojená návratná pôžička, čo vytvorí tlak na udržateľnosť sociálneho podnikania.
Sociálne podniky pritom budú musieť už pri svojom vzniku definovať konkrétny sociálny účel, ktorý chcú napĺňať, a zákon obsahuje veľmi presne mechanizmy na jeho kontrolu. Okrem toho návrh obsahuje celý súbor nástrojov a opatrení na zabránenie zneužívania výhod a pomoci sociálnym podnikom. Musím však zdôrazniť, že všetky zvýhodnenia a dotácie sa budú riadiť európskymi pravidlami pre štátnu pomoc a zákon obsahuje potrebné ustanovenia, aby nedochádzalo k narúšaniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnými s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.
V spolupráci s ministerstvom financií a Protimonopolným úradom sa v súčasnosti pripravuje nová schéma štátnej pomoci pre sociálne podniky.
S pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v spoločnej správe výborov sa stotožňujem a odporúčam ich schváliť.
Uchádzam sa o podporu tohto návrhu, ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 15.2.2018 14:27 - 14:31 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pán poslanec, vám ďakujem za otázku. No, pán poslanec, hoci absolútnu istotu mať nemôžem, to by bolo asi prehnané, keby som toto tvrdil. Práve schválená zmena má zabrániť zneužívaniu tzv. vysielania pracovníkov z iného členského štátu Európskej únie.
Dnes máme na Slovensku necelých 9-tisíc občanov z tzv. tretích krajín, čiže spoza hraníc Európskej únie, s pracovným povolením, ale takmer 13-tisíc je ich u nás bez neho. Zákon takúto situáciu pripúšťa a ide najmä o krátkodobo pracujúcich na území Slovenskej republiky do troch mesiacov, ktorí sem chodia vykonávať veľmi veľakrát nízkokvalifikované práce. Predovšetkým oni predstavujú lacnú pracovnú silu a práve oni sa stávajú nástrojom sociálneho dumpingu. Na ich pracovný pobyt na Slovensku sa totiž nevzťahujú takmer žiadne podmienky v porovnaní so zamestnávaním našich vlastných občanov, a tak sú výrazne lacnejší. Podľa našich zistení sa z nich často, alebo sa za nich často neplatí žiadne sociálne ani zdravotné poistenie v štáte, z ktorého sú vyslaní. A bývajú u nás v nezákonných bytoch, prípadne nelegálnych ubytovniach. Avšak alebo práve preto, ak na Slovensko cudzinec, á, cudzinec má pracovné povolenie z hľadiska zákonov, dostáva sa na úroveň slovenského zamestnanca a vzťahujú sa naňho nielen pracovné predpisy, ale dokonca aj kolektívne zmluvy a benefity, ktoré pre našich zamestnancov z toho jednoducho vyplývajú. A pred vydaním povolenia sa musí preukázať bývaním, ktoré mu spĺňa vyhláškou stanovené hygienické a priestorové podmienky.
Práve schválená novela zákona o službách zamestnanosti zavádza obdobné pravidlá aj pre krátkodobo pracujúcich cudzincov, čím sa stávajú pre naše firmy drahšími.
Novela zákona ruší niektoré možnosti zamestnávania bez pracovného povolenia, čiže ide zredukovať tieto možnosti doslova na minimum. Takže ak sme zrýchlili proces vydávania týchto povolení, povedie to k tomu, že u nás budeme mať viac cudzincov, ktorí nebudú môcť byť lacnejší než domáci zamestnanci. A naše vnímanie sociálneho dumpingu je najmä v tom, že treba zabrániť tomu, aby na Slovensko nedochádzali cudzinci ako lacná pracovná sila na úkor domácich zamestnancov.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

13.2.2018 11:28 - 11:29 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prihlásil som sa o slovo, aby som otvoril rozpravu. V treťom čítaní bol pánom poslancom Beblavým predložený návrh na opravu legislatívno-technických chýb, ktoré nie je možné prijať v predloženom znení. Súčasne sú avizované návrhy na vecnú zmenu týkajúcu sa úpravy trinásteho a štrnásteho platu, ktorý je možné vykonať len v druhom čítaní. Z uvedeného dôvodu chcem vytvoriť priestor pre otvorenie rozpravy tak, aby mohol byť podaný návrh na opakované druhé čítanie v zmysle § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis