Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2017 o 17:59 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2017 17:59 - 18:00 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ďakujem veľmi pekne za podporu toho môjho procedurálneho návrhu, ale musím povedať, že nemáme sa tu predbiehať v rôznych návrhoch, kto čo ide predkladať. Vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov na Slovensku je viac ako 2,5 milióna. To je dosť veľká masa občanov, ktorí majú pôdu. A mali by sme tu nájsť riešenie, ktoré skutočne pomôže týmto vlastníkom efektívne nakladať s majetkom a pomôže aj štátu vysporiadať vlastnícke vzťahy tam, kde sú problematické. A preto som podrobil tento návrh kritike, že síce my prijmeme legislatívny návrh, ale ten nepomôže. Rovnako som urobil vtedy, keď sa hovorilo pri zákone o potravinách, že potraviny po minimálnej dobe trvanlivosti zavedieme systém a hneď budeme vedieť rozdávať. Dnes vidíme, že ten systém nefunguje. Ja som upozornil, tak ako mi to káže Ústava Slovenskej republiky a úloha opozičného politika poukázať na to, či niečo bude fungovať alebo nie. A ja by som bol rád, keby sme naozaj prehodnotili a začali prijímať zákony nielen pre prijatie zákona, ale preto, aby to pomohlo skutočne občanom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2017 16:46 - 16:47 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Antal, ja som to uviedol v porovnaní s tým, že aj obce mohli vysporiadať pod školou trebárs. Ani tam to nefungovalo. To je jedno, či škola, či rómska osada, princíp je ten istý. Je to zastavané, je to hodnotnejšie a vy idete poskytnúť im náhradný pozemok, iný pozemok. Zameníte ten pozemok, vyplatíte ho. Buď štát poskytne pozemok za to, alebo obec poskytne pozemok z vlastného, ale to nie sú pozemkové úpravy. Ja hovorím, že to, čo chcete robiť meritórne, s tým súhlasím. Len to nie sú pozemkové úpravy. Mali by ste to nazvať vysporiadanie rómskych osád a dať tomu normálny spôsob, legálny priebeh, ale nie sú to pozemkové úpravy. Pretože vy pomiešate normálne pozemkové úpravy aj v iných dedinách a budú chcieť, aby im potom dali miesto ornej pôdy pozemok v dedine, kde sa ide stavať rodinné osídlenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2017 16:26 - 16:42 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, som nesmierne rád, že zákony o pôde, o vlastníctve vyvolávajú takúto diskusiu v Národnej rade. Dovoľte, aby som ako poľnohospodár, sedliak a ten, ktorý väčšinou týchto zákonov aj vtedy, keď išli prvýkrát do Národnej rady, prijímal a predkladal, vyjadril sa k tomuto návrhu zákona. Budem sa snažiť vyjadriť maximálne odborne, pretože ja si myslím, že táto otázka nie je ani takou otázkou politickou ako odbornou a tu musíme naozaj politiku pri pozemkovom práve dať bokom.
Nedá mi, aby som nezareagoval na kolegyňu Zemanovú, ktorá tu predkladá pozmeňujúci návrh, že má sa to týkať vysporiadania pozemkov pod stavbami poľnohospodárskych družstiev, ktoré majú, boli skolaudované alebo sú zlegalizované. Toto je jeden z tých názorných príkladov nepochopenia pozemkového práva a vývoja pozemkového práva. Toto nie je možné vykonať v slovenskom právnom poriadku. Nie je možné vykonať preto, lebo stavebný zákon, ktorý ešte dnes platí, ukladal v tom čase, v 50. rokoch, že stavby pre účely poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva je možné stavať bez stavebného povolenia. Toto je zákon platný z roku 1950, ´51, ´52, ´53, keď sa zakladali poľnohospodárske družstvá, riešili sa lesné majetky, toto bol právny predpis Slovenskej republiky a platilo to bez obmedzenia.
To znamená, že dnes, áno, boli tu snahy, aby sme ukladali farmárom, aby si to vysporiadali, aby to dostalo súpisné číslo. V mnohých obciach majú súpisné číslo, ale nemajú kolaudačné rozhodnutie, tie stavby nie sú zlegalizované. 99 % poľnohospodárskych stredísk na Slovensku nie je vysporiadaných. To znamená, že do roku 1991 bolo možné postaviť pre poľnohospodárske a lesné hospodárstvo akúkoľvek budovu bez stavebného povolenia. A dnes hovoriť, že toto nebudeme zohľadňovať, je asi nemožné, pretože štát a táto Národná rada, zákony, ktoré tu platili, vytvárali iný systém. To znamená, že my musíme ten systém, ktorý na Slovensku je, a ten aktuálny stav musíme zohľadňovať. Preto to spomínam, lebo budem to uplatňovať, moju pripomienku, aj k tomuto návrhu zákona, ktorý; zákonov, súbore zákonov, ktoré tu sú.
Dovoľte, aby som sa najskôr vyjadril k zákonu o lesoch. Zákon o lesoch bol prijatý v roku 2005. Keď sme ho prijímali, tak sme sa snažili vo všetkých jeho ustanoveniach zohľadniť to, že 50 % lesného územia na Slovensku je vlastnené súkromnými osobami, právnickými osobami a nie štátom. Preto sme v skutočnosti pri § 40 (súčasť programu starostlivosti o lesy a úhrada nákladov na jeho vyhotovenie) sme v § 1 (pozn. red.: správne malo byť "v odseku") hovorili, že "program starostlivosti o lesy je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľov lesa na trvale udržateľné hospodárenie v lesoch". Čuduj sa svet, dnes ministerka predkladá návrh, kde z tohto paragrafu ideme vypustiť vlastníkov, správcov, obhospodarovateľov lesa a ideme to preformulovať, že je to "nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch". Kladiem si otázku, prečo treba z tohto procesu vypustiť toho, kto hospodári v lesoch, a vlastníka. Ako to trvalo udržateľné hospodárenie musí byť záujmom aj vlastníka. Plány starostlivosti o lesy sú právnou úpravou nižšieho stupňa ako zákon.
Pani ministerka, pred pár týždňami bolo zverejnené, že na území TANAP-u dochádzka alebo riadenie spravovania TANAP-u nie je v súlade so zákonom, pretože vyhlášky vydané ministerstvom životného prostredia sú neplatné. Stali sa neplatnými preto, lebo Ústavný súd ich zrušil preto, lebo obmedzovali vlastnícke práva na základe nižšej právnej normy, ako je zákon. To, čo vy týmto paragrafom idete zaviesť, je, obmedzíte vlastnícke práva a dávate to nie v zákone, ale v pláne starostlivosti, čo je oveľa nižšia právna norma, ešte nižšia ako vyhláška ministerstva životného prostredia v prípade TANAP-u. Preto apelujem na vás, aby ste prehodnotili tento svoj postoj minimálne v tomto paragrafe tohto zákona, lebo nie je žiadne opodstatnenie, aby sme z procesu schvaľovania plánu starostlivosti o lesy, jeho ekonomické a hospodárne využitie aj z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja vynechali vlastníka a toho, kto tam momentálne hospodári. Ako toto je výmysel úradníka, ktorý, prepáčte za výraz, nemá les a ani nevie, že z toho treba platiť dane, lebo ako vlastník je povinný platiť dane, ale vy mu zakážete, že nemôže mať z toho osoh, resp. či bude mať osoh a aký, k tomu sa nebude môcť v procese schvaľovania plánu starostlivosti ani vyjadriť.
Teraz poďme sa pozrieť na samotný zákon o pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy, tak ako kolega Fecko povedal, boli vymyslené, uplatnené za cieľom usporiadania, scelenia pozemkov. Pani ministerka, povedali ste, že; vo svojom úvodnom vystúpení, že ale pozemkové úpravy a scelenie nezabráni ďalšiemu drobeniu. Áno, keď sa chceme pozrieť na pozemkové právo, tak by sme mali povedať, že musíme zmeniť aj občiansky zákon o dedení, kde je treba povedať, že vlastníctvo mimo intravilánu obce, teda poľnohospodárska a lesná pôda v extraviláne, sa bude dediť iným spôsobom. Buď parcela, alebo hodnota, ale nebudeme deliť každú parcelu na počet dedičov, lebo tým pádom keď my teraz scelíme 20 parciel do jedného, pri najbližšom dedení z neho urobíme zase štyri. A za 10 – 15 rokov ešte nedôjdeme ani na koniec pozemkových úprav a prvý kataster, ktorý sme scelili, budeme mať taký istý rozdrobený, aký sme ho mali pred dvadsiatimi rokmi.
Zjednodušené pozemkové úpravy, to, čo spomínal pán kolega Fecko, že je možné uplatniť pri usporiadaní majetku obce, keď sa na to pozriem, že v koľkých prípadoch to bolo úspešné, tak musím povedať, že na jednej ruke to môžem spočítať. Preto, lebo je to nefunkčný mechanizmus. Ako v rámci pozemkových úprav je možné riešiť pozemky, ktoré sú hodnotovo totožné alebo porovnateľné. Cintorín z hľadiska vlastníka, ktorý pod ním má pozemok a cintorín, povinnosť zabezpečiť hrobové miesta alebo teda správu cintorínu má zabezpečiť obec, je pre vlastníka zdroj príjmu. Je to zastavané územie, chce za to oveľa väčšiu hodnotu, než hodnota je len poľnohospodárskej pôdy. Keď sa pozrieme na rómsku osadu, je to zastavané územie – či legálne, alebo nelegálne –, rovnaký prípad je aj poľnohospodárske stredisko, pre vlastníka to znamená, že to územie je hodnotnejšie, preto lebo tam niečo je a keď štát chce, aby to zamenil, tak prečo za takú istú hodnotu. Pozrime sa na zámenu tých pozemkov v centre Bratislavy, ktoré zamenilo ministerstvo vnútra. Nie je problém, že nezamenil hodnotu za hodnotu, ale, ktorú dostal, to by, tá hodnota by bola ako využiteľná? To je tento istý prípad.
Preto chcem dať procedurálny návrh vrátiť tento návrh zákona predkladateľovi na prepracovanie. Súhlasím s tým, že pozemkové úpravy, je treba vysporiadať pozemky pod rómskymi osadami alebo v iných prípadoch, ale musím povedať, že na to existuje v zmysle zákona, zákonov Slovenskej republiky inštitút v rámci zákona o katastre nehnuteľností, ktorý rieši zámenu pozemkov. Prijmite novelu alebo osobitný zákon na umožnenie zámeny pozemkov, lebo čo vy dneska robíte? Nesceľujete pozemok. Vy poviete, že na tomto území, kde je rómska osada, vyhlásite verejný záujem a za to obec, štát poskytne náhradný pozemok. To znamená, že vy ich idete takto zameniť alebo im dáte náhradu. Tak to nenazývajte, že scelíte pozemok, lebo vy ich nesceľujete, vy dáte vlastníkovi pod rómskou osadou iný pozemok. Pozemkové úpravy sú o tom, že ja v tomto katastri, v tejto parcele mám 20 parciel v jednom hone a z tých 20 parciel v jednom hone sa mi stane jedna parcela. Toto sú pozemkové úpravy, v krátkosti povedané. Alebo peniaze, ale potom to je kúpa toho pozemku pod rómskou osadou, ale potom nesnažme sa, ja chcem len apelovať na vás, nesnažme sa nazývať pozemkovými úpravami to, čo pozemkové úpravy nie sú.
Ja súhlasím s cieľom, že to treba vyriešiť, lebo to nie je možné donekonečna nechať, len si povedzme, že je to verejný záujem a štát je ochotný sadnúť a je ochotný zaplatiť. Zaveďme rovnaký prístup pre každého, pre každú osadu, aby vlastníci vedeli, že keď to predám pre štát, tak viem za to dostať takúto hodnotu a koniec, tak to je vysporiadané. Máš dve-tri možnosti a hotovo, ale nesnažme sa, lebo v rámci pozemkových úprav nie je otázka výkupu tých pozemkov, nie je otázka zámeny tých pozemkov, to je zlé pochopenie ideí pozemkových úprav, tak ako boli uvedené do praxe.
Teraz dovoľte, aby som sa vyjadril k zákonu 504 o nájme. Kolegyne, kolegovia, musíme sa vrátiť opäť do minulosti. Keď sa zákon 330/´91 prijímal, tak mal, obsahoval aj § 15, ktorý umožňoval domnelým vlastníkom, vlastníkom na základe rozhodnutia vtedajšieho okresného úradu, odboru pozemkového vydať náhradný pozemok do dočasného užívania. Tento paragraf bol hojne využívaný v rokoch ´93, ´4, ´5, ´6. To bolo to obdobie, keď každý si bral svoju pôdu naspäť, veľké družstvá nevedeli im vydať pôvodné parcely, tak im vydávali scelené. Mal si 5 hektárov v katastri, tu si dostal 5 hektárov, hospodár si. Do doby usporiadania pozemkových úprav. V roku 2007 ale prišla prvá Ficova vláda a tá povedala, že § 15 zo zákona zruší. Desať rokov my nemáme v zákone § 15 náhradný pozemok. S týmto faktom sa poľnohospodári vysporiadali spôsobom: užívam pôdu tu, užíva druhý tu, tu je pôda niekoho vlastníka v parcele E, teda švík, to sú tie naše slovenské švíky, tak podpíšem zmluvu na tieto pozemky, druhý zase na tieto pozemky. Žiadna náhrada neexistuje. Za 10 rokov sa s tým spoločnosť, poľnohospodárska komunita, vysporiadala.
Vy dnes idete dávať do zákona o nájme opäť § 12b, ktorým hovoríte, že uznávate, uznávate náhradné pozemky, ktoré boli vydané a podľa vtedy platných zákonov mali zostať v platnosti, lebo ich nikto nezrušil, čo je pravda, ale život sa s tým vysporiadal, pretože za tých 10 rokov neexistovali náhradné pozemky. Existuje rad súdnych rozhodnutí, kde toto nepatrilo, a dnes každý sa správa podľa toho. Darmo tu je vydaný náhradný pozemok s rozhodnutím okresného úradu z roku 1995, keď ja tam mám vlastníctvo švík, je to moje, a dnes mi zavediete, že opäť to existuje. Po desiatich rokoch vytvoríte v systéme užívania poľnohospodárskej pôdy totálny chaos.
Súhlasím s tým, že by mal byť, mal existovať inštitút náhradných pozemkov, ale už v zmysle § 15 alebo v ponímaní starého § 15 zákona 330/1991 už ho nie je možné opätovne uplatňovať. Keby sa to nanovo nadefinovalo, že je možné, aby užívateľ poľnohospodárskej pôdy a vlastník sa dohodli aj s odsúhlasením obvodného úradu odboru pozemkového, že sa poskytne náhradný pozemok, pretože je to lepšie a praktickejšie z hľadiska obhospodárenia pozemkov, do pozemkových úprav, tak to by som si vedel predstaviť. Ale povedať, že to, čo bolo vydané v roku ´94, v 2007. sme ho zrušili zo zákona ten paragraf. Desať rokov sa to neuplatňovalo a po desiatich rokoch sa budeme tváriť, že zase to existuje, ako prepáčte, vytvorí sa s ním obrovský chaos.
Po zrušení tohto paragrafu som mal možnosť byť opätovne ministrom a musím vám povedať, že nenabral som tú odvahu. V roku 2010, tri roky potom alebo dva a pol vrátiť tento inštitút do slovenského právneho poriadku preto, lebo som bol už presvedčený a dostal som informácie od poľnohospodárov, že by to vytvorilo ešte väčší chaos, keď by sme to teraz vrátili. Vy to po desiatich rokoch idete robiť! Ja vás chcem nabádať: Politická zodpovednosť za prijatie tohto návrhu zákona je na pleciach vládnej koalície, ale vytvoríte chaos a znemožníte poľnohospodárom čerpať dotácie do budúcna. Nie tento rok. Budúci a ten ďalší, lebo vytvoríte v tom chaos, a preto ten procedurálny návrh.
A bol by som nesmierne rád, keby moje pripomienky boli zobraté z hľadiska môjho odborného pohľadu na danú vec a nie politicky. Lebo nejde mi o politikárčenie, pani ministerka, ide mi o tom, aby naozaj na Slovensku v oblasti pozemkového práva platili isté pravidlá, ale pravidlá sa nemôžu robiť tak, že v ´90. roku prijmeme, v 2007. to zrušíme, potom po desiatich rokoch v 2017. prídeme a povieme, že opäť to platí. Toto nefunguje. A pri usporiadaní pozemkov cestou zjednodušených pozemkových úprav v rómskych osadách, to je cesta, ktorú niektorí starostovia na Slovensku už vyskúšali. V rámci toho paragrafu, toho riešenia 66, čo spomínal kolega Fecko, a nefungovalo to. Ja vám chcem len hovoriť, prijmete návrh zákona, ale funkčné to nebude.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2017 17:19 - 17:20 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, áno, máte pravdu, treba počkať na to, aký bude výsledok. Ja by som chcel len pripomenúť, prečo musíme čakať. Tento návrh je reakciou na zlyhanie nominantov SMER-u na poste, kde mali kontrolovať a hájiť záujmy občanov, čo sa neudialo. Ja som presvedčený, alebo by som skôr povedal, skeptický, či vôbec táto zmena donesie niečo lepšie pre občanov. Pretože vláda pri riešení tohto problému na samom začiatku nesledovala záujem občanov, ale len marketingový ťah. A to, či tento návrh zákon odstráni alebo neodstráni, to je otázne. A budú to furt len nominanti SMER-u a vládnej koalície, ktorí nemajú záujem sledovať záujem občanov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2017 9:35 - 9:39 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, musím povedať, že budem hlasovať za tento návrh uznesenia. To je v súčasnosti jediný spôsob, ako skutočne dosiahnuť zrušenie Mečiarových amnestií. Nesúhlasil som minulý týždeň s tým, akú cestu si na zrušenie Mečiarových amnestií vybrala vládna koalícia, mal som výhrady aj k svojim opozičným kolegom, že sa pridali, ich podmienky neboli naplnené. Dnes ale to už je minulosťou. Je treba hľadieť do, do budúcna.
Úprimne zastávam názor, že kým Mečiarove amnestie sú v právnom poriadku Slovenskej republiky, dovtedy o tejto krajine ako o demokratickej krajine nie je možné rozprávať. Súhlasím aj s návrhom, že kdesi keď ten prvý gombík človek zapne zle, potom všetky ostatné idú zle. Dnes musíme nabrať odvahu a apelujem na každého, aby táto Národná rada čo najväčším počtom hlasov zahlasovala za zrušenie, za prijatie tohto uznesenia, aby sme sa mohli vrátiť a ten prvý gombík zapnúť zle, teda zapnúť správne, aby tie chyby sme odstránili, a úprimne musím povedať, že som tak trošku aj dnes sklamaný, pretože vládna koalícia v tomto prípade už, zdá sa, že po tých devätnástich rokoch sa rozhodla, že treba napraviť tie krivdy, pričom v iných prípadoch vidím, že vládna koalícia postupuje inakšie v prípade "nášho človeka" a inak v prípade opozičného alebo opozičného nominanta, alebo opozičného poslanca, mám na mysli rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, čož si tiež považujem za nemiestne.
Ale v každom prípade musím povedať, že z tohto miesta chcem vysloviť úprimné presvedčenie, že Robert Fico ani SNS, ani SMER, strana SMER, neurobili žiadne kroky k tomu, aby nepríjemné rozhodnutie na Ústavnom súde miesto Národnej rady povedal Ústavný súd. Nechcem sa vracať k tej diskusii, ktorá tu bola pri odovzdávaní kompetencií, ale nedá mi, nehnevajte sa, ja úprimnú snahu vyriešiť Mečiarove amnestie a odstrániť ich zo slovenského právneho poriadku, ja mu uverím len vtedy, keď aj Ústavný súd konštatuje, že tie amnestie sú zrušené, resp. keď sa k tomu nevyjadrí, aj vtedy to bude platné, pretože ja mám vážne obavy. Ja totiž za devätnásť rokov u Roberta Fica som ani jeden jedinýkrát neuveril tomu alebo nezapochyboval o tom, že tie amnestie sú nezrušiteľné. Dnes hovoria, že sú zrušiteľné. Takže ja by som chcel počkať na koniec dňa, teda na koniec celého procesu a veriť tomu, že tie Mečiarove amnestie skutočne zrušené budú. To je asi naším cieľom, naším cieľom a zámerom, lebo ak sa tak nestane, tak si myslím, že mnoho občanov tejto krajiny sa sklame v Národnej rade oveľa viac, než majú názor v nás, pretože kdesi je to o charaktere tejto krajiny. To nie je o Mečiarovi, to nie je o tom, či niekoho potrestáme. To je o tom, akú šancu dáme, akú budúcnosť dáme našim deťom, a či im dáme nádej, že táto krajina môže byť demokratická.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2017 11:54 - 11:58 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pri tomto návrhu sú tam niektoré pragmatické veci, ktoré je treba vyriešiť aj vo vzťahu k Európskej únii. S tým viem súhlasiť. Ale s čím neviem súhlasiť, je, alebo môj žalúdok to nestrávi, aby sme brali kompetencie od prezidenta a dávali na vládu. Nehnevajte sa, celý minulý týždeň, myslím si, že aj zajtrajší deň bude o tom, že budeme riešiť Mečiarove amnestie. Mečiar, keď mal konflikt s Kováčom, s prezidentom vtedy a Kováč nechcel vymenovať Lexu za šéfa SIS, tak Mečiar sa uchýlil k tomu, že zmenil zákon a povedal, že menovať šéfa SIS bude v kompetencii vlády. Prečo? Aby verejnosť ani prezident sa nemohol vyjadrovať k menovaniu a k tej persóne, ktorého navrhuje vláda, lebo vláda si to urobí pod pokličkou a donesie si to z jednej chvíle na druhú do vlády, schváli to a je to urobené. Je to o tej persóne, ktorý má strážiť záujmy občanov tejto krajiny.
Kladiem si otázku, kde je problém medzi vládou Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára a prezidenta Kisku? Však ešte žiadny človek nebol pomenovaný, koho by ste tam chceli mať na návrh vlády. A vy už zrovna idete tým, že chcete brať kompetencie od prezidenta a prenášate ju na vládu.
Práve preto podávam procedurálny návrh vrátiť tento návrh predkladateľovi na dopracovanie.
Exekutíva má alebo nemá, pán kolega Paška hovoril o tom, že má, či nemá možnosť ovplyvniť cenovú reguláciu? Ja si myslím, že aj dnes má. Vláda má možnosť podložiť, dať návrh na vymenovanie, teda a odvolanie šéfa ÚRSO. Nech to odôvodní u prezidenta, ako tá právomoc aj tam dnes existuje. Nemusíme zasahovať do tejto kompetencie.
Na druhej strane, musím povedať, že vláda má svojich nominantov v tých úradoch. Posilnite ich kompetencie, tak ako pán minister hovoril, že treba posilniť, aby nominanti za štát mohli sa dostať k tým niektorým informáciám. S tým v plnej miere súhlasím. Aby sa dostali k tomu, ako ide daný podnik žiadať o schválenie cien, ktoré má schvaľovať ÚRSO. To znamená, že vy môžete ovplyvniť aj do strany ÚRSO a viete ovplyvniť aj zo strany vašich nominantov, lebo v tých firmách všade sú vaši nominanti a hlasujú za tie návrhy, ktoré tam idú, resp. môžte si zmeniť a pritom sa nemusíte dotýkať transparentnosti regulátora ako takého. Ale to, čo nechápem, je, aký pohnútok zo strany vlády, hneď, ešte predtým, aby pán prezident nepovedal, že váš návrhy vlády neakceptuje, nevymenuje, vy utekáte dopredu a hovoríte: berme kompetenciu! Ja chápem, že je to ťažké. Robert Fico, keď sedel v týchto laviciach, prezidentom bol Gašparovič, tak urobil všetko pre to, aby posilňoval túto pozíciu. Keď tam neni Gašparovič, ale je tam iný prezident, tak urobíme všetko pre to, aby sme tie kompetencie zobrali. Nehnevajte sa, s tým sa vnútorne neviem stotožniť, a preto dávam tento procedurálny návrh, resp. apelujem na vás, aby ste v ďalšom čítaní minimálne toto ustanovenie vypustili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 16:42 - 16:44 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pokúsim sa vystúpiť, reagovať kľudne a rozvážne. Pán kolega Blaha, hovorili ste o férovosti. Kladiem vám otázku: Je férové baviť sa len o lietadlách využívaných pre ústavných činiteľov? Alebo by bolo spravodlivejšie sa zamerať na celý letecký a vozový park využívaný nielen prezidentom, predsedom vlády a predsedom parlamentu, ale aj ministrami? Koľko ministrov chodí na súkromné dovolenky bavorákmi? Tak keď chcete, tak doneste sem kompletný rozbor. A keďže neexistuje ani pre prezidenta, ani pre ministra žiadne všeobecné pravidlo, tak prijmime všeobecné pravidlo, ako sa má v budúcnosti postupovať, pretože toto, tento proces, tak ako kolega Baránik povedal, je len honba na čarodejnicu a vytváranie si nepriateľa z prezidenta len preto, lebo dostal zlé a nekorektné informácie zo strany ministerstva vnútra.
Je morálne z vašej strany na súkromné cesty využívať lietadlá? Je morálne na súkromné cesty využívať a súkromné účely využívať vozový park bavoráky? (Reakcia z pléna.) Ako, áno, ja sa vás pýtam, vy ste apelovali na to, či je to správne a morálne. Tak sa vás pýtam, či je správne a morálne využívať aj vozový park. Prosím, vyjadrite sa k tomu.
A keď už sme u toho, tak naozaj, keď sa bavíme o odstupovaní, tak podľa vás v demokratickej krajine minister vnútra vyšetruje sám seba? A nie je to dôvod na odstúpenie? Nie je dôvod na vysťahovanie sa z bytu, keď je podozrenie, že premiér býva v byte, ktorý postavili z daňových podvodov?!
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.3.2017 15:39 - 15:41 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolega Viskupič, aj ja mám pochybnosti, ale inšpiroval si ma a musím povedať, že v každom prípade všetka vďaka a úcta mojim bývalým kolegom zo strany MOST - HÍD, že presadzujú naďalej aj vo vládnej koalícii zrušenie Mečiarových amnestií. Hoc nesúhlasím so spôsobom zmenou ústavy, aby sme preniesli kompetencie z parlamentu na Ústavný súd. Ja pri všetkej úcte neviem prekonať svoje pochybnosti, že Robert Fico naozaj touto komplikovanou metódou myslí vážne zrušene Mečiarových amnestií. Možnože vy, kolegovia, tomu uveríte. Robert Fico počas mojej politickej kariéry toľkokrát sklamal pri dobých úmysloch, že ja tomu neviem uveriť, možno sa príjemne prekvapím, keď na konci dňa aj samotný Ústavný súd povie, že tie Mečiarove amnestie sú zrušené.
A preto ja túto zmenu, zmenu ústavy a zmenu organizácie činnosti Ústavného súdu nepodporím, resp. budem proti, ale deklaráciu alebo návrh kolegu Budaja áno, pretože aj mne ide o to, aby to bolo zrušené. Len tento spôsob považujem za hrubý alibizmus zo strany každého jedného poslanca. Prenesie zodpovednosť za svoje rozhodnutie na Ústavný súd a myslím si, že parlament a poslanci preto dostali mandát, aby niesli zodpovednosť za svoje rozhodovanie a nielen prijímali plat.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.3.2017 11:45 - 11:48 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, v skutočnosti len krátko. Opäť si dovolím na vás apelovať, aby ste neboli alibistami. Poslanec Národnej rady dostal od občanov mandát, aby niesol zodpovednosť za politické rozhodnutia. Rušenie Mečiarových amnestií je politickým rozhodnutím. Je rozhodnutím, že politicky odstránime všetky prekážky, aby sa zlo mohlo pomenovať tak, ako sa má. Kto spáchal trestný čin, kto páchal neprávosti v mene štátu alebo štátnymi inštitúciami voči občanom vlastnej krajiny. Je to politické rozhodnutie a ja si myslím, že to politické rozhodnutie má zostať tu na pôde Národnej rady.
Preto ja zmenu ústavy, tak ako som zrýchlené konanie neodsúhlasil, tak neodsúhlasím ani nebudem hlasovať ani za zmenu ústavy a nebudem hlasovať ani za zmenu v organizácii činnosti Ústavného súdu. To neznamená, že nepodporím či už deklaráciu, alebo návrh, ktorý sme predložili s pánom kolegom Budajom, pod ktorý som sa podpísal aj ja sám.
A úprimne musím povedať, že si myslím, že najčistejšie, najlepšie riešenie je to, čo predložil pán kolega Budaj. Predložil ho opakovane. Nie je možné hovoriť o politikárčení zo strany vládnej koalície, pretože na tejto strane je tá snaha permanentná, opakujúca. Kým vládna koalícia na čele s Robertom Ficom úspešne blokovala rušenie Mečiarových amnestií, práve preto dovoľte, aby som na vás apeloval. Aj vládna koalícia, mali sme tu dneska počuť aj z úst predsedu MOST-u - HÍD, že je to kompromis, návrh, ktorý predložila vláda. Ja s tým súhlasím, ale je to kompromis vládnej koalície, nie naprieč politickým spektrom v tomto parlamente. A práve preto by bolo lepšie, keby to rozhodnutie bolo prijaté v tej podobe, že kto s tým nesúhlasí, aby sa podpísal pod podanie na Ústavný súd, aby Ústavný súd preskúmal súlad s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavnosťou ako takou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2017 11:09 - 11:09 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ja by som si dovolil opätovne apelovať na vás a na vedenie parlamentu, aby ste zabezpečili informáciu od ministra vnútra aj v písomnej podobe, tak ako sa sluší a patrí, pretože zatiaľ odznelo len ústne a my ho nemáme ešte stále ani v elektronickej, ani v písomnej podobe, takže, a je to v súlade s rokovacím poriadkom, takže žiadam vás, aby ste naplnili rokovací poriadok. Ďakujem.
Skryt prepis