Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.1.2021 o 14:47 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.1.2021 14:47 - 14:53 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Tak samozrejme, že nie je pravda, že by ministerstvo mohlo predvídať rozhodnutie vlády, ktorým sa rozhodlo ísť do ďalšieho celoplošného testovania. To je, to predsa nemôžte tvrdiť, pán kolega.
A na vaše vysvetlenie, áno, my tu aj pripravujeme, a to veľmi dobre povedal pán predseda výboru, pravidlá pre prípad pandemických, bohužiaľ, opakovaní, pretože nikto z nás nevie, či sa tej pandémie naozaj už zbavíme tým očkovaním a či po očkovaní ešte niekedy možno aj naši nasledovníci nebudú radi, že majú pre krízové situácie určité možnosti nastavené.
Je proste faktom, že Slovenská republika s takouto krízovou situáciou nerátala. Nerátali s ňou žiadne európske štáty. A konkrétne tu sa najmä upravuje vec, aby ministerstvo v krízovej situácii pri vyhlásení mimoriadneho stavu mohlo určiť aj ďalšie spaľovne, ktoré dovtedy nemali záujem o toto katalógové číslo, určiť, že budú môcť spaľovať zdravotnícky odpad, ak tomu neprekážajú technické prekážky. Lebo niektoré zariadenia nemali záujem o zdravotný odpad z dôvodu osobitného skladovania, z dôvodu rôznych iných opatrení. Za normálnych okolností, dajme tomu, že blízka nemocnica má inú, inú zazmluvnenú spaľovňu, nevytvárali si na ministerstve tento proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov, kým by k takémuto integrovanému povoleniu sa dostali. Čiže na prvom mieste to uvoľňuje ruky osloviť aj ďalších spracovateľov odpadu.
Znovu opakujem, že nielenže ministerstvo nemá možnosť predvídať vývoj pandémie, predvídať reakcie vlády na tú pandémiu, čiže v tomto prípade druhú vlnu, ale ani sme nemohli celkom predvídať, že tí, ktorí integrované povolenie na, na spracovanie zdravotníckeho odpadu majú, budú postupovať tak, že aj po tých niekoľkých mesiacoch na skládke s 250-tisíc ton je spracovaných len 50-tisíc To, že to pôjde takto pomaly a že proste ten trh, ktorý je, tak my nevlastníme tie skládky ani tie spaľovne, tam ministerstvo nemá ako ani urýchliť prácu, ani mať odhady, ako sú oni odhodlaní pracovať.
Len konštatujeme aj bez ohľadu na druhú vlnu testovania, ktorú sme predvídať nemohli, že nemôžeme ani predvídať chovanie sa podnikateľských subjektov. A toto je reakcia na to, že v krízovej situácii obyvatelia sú nespokojní s tým, ak zdravotnícky odpad zostáva na skládke, kde pôvodne v takom množstve byť nemal. Týmto pomôžeme.
Ja verím, že radovo v týždňoch, že to nebudú žiadne mesiace, radovo v týždňoch pomôžeme, aby mohli konať aj ďalšie kapacity, aby tie kapacity sa zahryzli do toho, čo nám tu zostalo aj po druhej vlne, aby sme do jari vykročili s tým, že nadbytočné skládky zdravotníckeho odpadu tu nebudú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 14:19 - 14:27 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dôvodom je, ako už opakovane, žiaľ, musím predkladať, je COVID situácia. Počas takmer desiatich mesiacov trvania pandémie sa z dôvodu poskytovania nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19, ale aj všetkým ostatným obyvateľom, ktorí sa zúčastnili pravidelného testovania, bolo vyprodukovaných niekoľkonásobne viac zdravotníckeho odpadu, ako sa stáva v bežnej situácii. Napriek enormnej snahe došlo to až do bodu, kedy súčasné existujúce kapacity prevádzok, ktoré majú platné povolenie spracovávať zdravotnícky odpad, nestačia spaľovať a likvidovať tento zdravotnícky odpad. Obracajú sa na nás obce, ako aj organizácie, ktoré zbierajú zdravotnícky odpad, so žiadosťou o nevyhnutné riešenie krízovej situácie so zdravotníckym odpadom.
Vzniknutú situáciu sme počas celého obdobia konzultovali s kolegami z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z ministerstva zdravotníctva, ale ani na týchto rezortoch už nie je žiadne iné riešenie, než predložiť novelu zákona, ktorá umožní určité zmeny v postupe pri likvidácii týchto zdravotníckych odpadov, ktoré umožnia zväčšiť kapacity v období krízy, samozrejme, zväčšiť kapacity spaľovania škodlivého odpadu, zdravotníckeho odpadu.
Už v súčasnosti je ostatnou novelou zákona o odpadoch prostredníctvom zákona č. 9/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19, ustanovené oprávnenie ministerstva životného prostredia na poverenie subjektu, ktorý má platný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov, aby mohol zhromažďovať aj tie odpady, ktoré sám nevyprodukoval. To znamená, že odberové miesta vrátane MOM-iek – mobilných odberových miest – môžu odovzdať odpad takémuto subjektu na dočasné zhromaždenie až do času, kedy bude tento odpad odovzdaný do zariadenia na nakladanie s odpadom.
Na Slovensku sú však prevádzkové zariadenia, ktoré by mohli tento odpad spracovať. Vznikol ale nový problém, že tieto zariadenia nemajú, nemajú v zodpovedajúcom rozsahu udelené povolenie. Toto povolenie sa vydáva pomerne zložitou procedúrou, pretože sa musí hľadieť na mnohé stránky ochrany zdravia obyvateľov aj ochrany životného prostredia. Na nevyhnutnú zmenu platných povolení je nevyhnutný aj dostatočný časový priestor práve pre tieto ohľady, ktoré som zmienil, ktorý v čase urgentných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 nám chýba. Nemáme čas meniť proste predpisy o kapacitách na spaľovanie zdravotníckeho odpadu s toľkými administratívnymi prieťahmi, aké sa, teda nie sú samoúčelné tie prieťahy, ale, žiaľ, v krízovej situácii nám všetkým prekážajú a bránia uložiť alebo definitívne zlikvidovať nazhromaždený zdravotnícky odpad.
Preto je nutné prijať urgentné opatrenia na riešenie situácie s cieľom zabezpečiť kapacity na nakladanie s nebezpečným odpadom. Možno pritom nadviazať na ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, podľa ktorého je vláda Slovenskej republiky oprávnená prijať opatrenia na zmierenie a odstraňovanie škôd a iných následkov vyvolaných touto mimoriadnou situáciou v čase núdzového stavu.
Navrhujeme preto prijať legislatívne opatrenia smerujúce k tomu, aby mohlo ministerstvo životného prostredia na základe stanoviska povoľujúceho orgánu, čo je v tomto prípade buď Slovenská inšpekcia životného prostredia, alebo okresný úrad, poveriť existujúce zariadenie, dajme tomu spaľovňu nebezpečného odpadu, ktoré vyplývajú z jeho technologických a technických možností, schopné spracovať nebezpečný odpad z testovania, aby prijalo a zhodnotilo alebo zneškodnilo tento odpad, aj keď je to nad rámec jeho platného povolenia.
Pre riešenie vzniknutého problému je potrebné pristúpiť k urýchlenej novele zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a o kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 79 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto opatrením sa umožní aj mobilným odberovým miestam odovzdávať nebezpečný odpad z testovania priamo poverenému zariadeniu na nakladanie odpadov, resp. prípadne oprávnenej osobe, ktorá zabezpečí prepravu do takéhoto zariadenia.
Dovoľujem si vás uistiť, že ide o naliehavé opatrenie, ktoré je v našej situácii nevyhnuté, musíme konať urgentne a v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme vytvorili dostatočný priestor na nakladanie s odpadom, ktorý vzniká v súvislosti s ochorením COVID-19.
Týmto si vás dovoľujem požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:32 - 17:33 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Odolám pokušeniu urobiť si exkurziu do sveta pána Kuffu, pretože iste k tomu ešte budeme mať príležitosť. Ja chcem uistiť aj jeho, že tento, tento zákon naozaj nič nehanobí ani nebrzdí. Naopak zhodnocuje to, čo sa doteraz vyhadzuje. Pokiaľ ide o výšku, predstaviteľ opozície, ktorá kedysi vládla 12 rokov a má na svedomí to, že doteraz sa porušujú záväzky, z roka na rok ste prekladali platnosť zákona, dávno malo byť, Slovensko malo mať separovaných viac než polovicu odpadov, nie zasypávať skládky potravinami. Áno, potravinami, ale dávno separovať a dať to na prospech niečomu a nesiete zodpovednosť za to, že musíme riešiť teraz. Ale pre otázku, že či niekomu ubudne, no veď aj tento rok stúpnu poplatky za skládkovanie, a preto aj tento koláč bude väčší a vôbec nikomu neubudne.
Musíme sa dostať z toho, že zasypávame u nás polia odpadom a nechávame našim deťom neporiadok a vlastne budúcu environmentálnu záťaž, kde sú často umelé hmoty, kde sú tie potraviny a iné hodnotné veci pomiešané s nepoužiteľnými vecami. Musíme sa naučiť, ako som si dovolil už povedať, byť hospodármi vo svojej krajine.
Takže verím, že tento, táto malá novela umožní, aby envirofond oceňoval aj tieto obce, ktoré sa vydali na cestu zhodnotenia potravín tak, aby ešte priniesli úžitok, aby neskončili spolu s igelitovými taškami a iným nevytriedeným odpadom kdesi v skládke.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 16:47 - 16:55 hod.

Ján Budaj
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 16:06 - 16:07 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Odtiaľto chcem poďakovať za, za naozaj ochotu spoločne urobiť niečo s touto kliatbou, ktorá doslova na Slovensku leží. Viem, že je tu veľa odborníkov, veď nakoniec pán Kazda je z odpadárského sveta, dobre rozumie tejto problematike. Viacerí z vás ale hlavne máte tú najcennejšiu kvalifikáciu, že ste jedni zo zúčastnených, vy pijete tú vodu, vy dýchate ten vzduch, vám teda hrozí.
Pre mňa najzaujímavejší príspevok bol príspevok pána Suju, teda nech mi je prepáčené od ostatných poslankýň a poslancov, ktorí povedal, že už by nechcel dlhé roky čakať, kedy niekoho kúpia. Tu je dlhé roky záťaž morálno-etická aj tú sme zdedili a častokrát, verte mi, narážam, že ako ľahko sa dalo predísť tej záťaži, kým nebola vytvorená, ako ľahko.
Preboha, prečo to dovolili? No boli ľahostajní a chýbali im tie morálno-etické zábrany, aby neublížili sami svojmu prostrediu, aby neublížili svojim spoluobčanom. Čiže to je, toto je najväčší výkričník nad nami, že nemôže zaspávať, lebo sa bojí, kedy si ho kúpia, kedy si niekoho kúpia. Áno, takto to je. Aj ja sa bojím, aj dnes, pretože stále ľudia nemajú dostatočný rešpekt pred zákonom. Štát je slabý na vynucovanie, dôkladné vynucovanie zákona, zatváranie tých, ktorí nám otravujú krajinu. Teraz dokonca za bývalej vlády už bol tak slabý ten štát, že si ľahol a povedal: "Poď, normálne my ti to zaplatíme, prevalcuj nás a ešte dáme eurofondy, lebo..." (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 15:47 - 15:49 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážim si, panie poslankyne a páni poslanci, že ste tu diskutovali na túto pomerne odbornú tému, ale týka sa voličov skoro všade, kde, kde pôsobíte. Viacerým, s viacerými by som rád rozpriadol debatu. Budem pamätať, samozrejme, na to, na tú ťažbu zlata. My sme ako aktivisti proti nej protestovali. Už komunisti chceli lúhovať, potom dlhé roky sa tu zjavovali raz z Kanady, raz neviem odkiaľ, to je naozaj treba stále strážiť. Stále strážiť a nepripustiť škodlivé, škodlivé alternatívy.
Ale prihlásil som sa najmä kvôli tomu, že chcem povedať, že bude naozaj potrebná vaša pomoc, lebo legislatívne zmeny budú musieť byť kvalitné a tentoraz pre verejný prospech. Čiže éra, kedy v envirozáťažiach videli zlatú baňu nejakí, nejakí podnikatelia a spojení možno aj s politikmi, táto éra musí skončiť, lebo ak sa to má stať zlatou baňou, vždy sa to zadrhne a na konci, na konci aj tak sa nič neodstráni. Možno niekto zbohatne, ale iba férovou prácou, vytrvalou a dlhoročnou.
A poviete správne, pán poslanec, ktorý sedí takto predo mnou, ospravedlňujem sa, ja si nespomeniem. Áno, tak sa pýtal, že čo aj dovtedy. Jedno z opatrení, ktoré chceme navrhnúť a kde vás chcem už vopred prosiť o podporu je, že na územiach, ktoré budú označené, že je ohrozená kontaminovaná voda, bude Slovenská republika prispievať na vodu, ale nielen na pitné účely. Keď jedna babka tam na tom východe si pestuje kuriatka a má zajaca alebo zajace a má záhradku, tak ľahko sa lokálnemu hygienikovi povie, viete čo, utraťte tú sliepku, lebo to vajce je vlastne bomba PCB. Ľahko sa povie, utraťte toho zajaca, bohchráň, aby ste to jedli a mrkvy, ktoré priam nasávajú vlahu a proste sú koncentrátom možných škodlivín z pôdy, tak tie už vôbec nejedzte. Tam nejde len o to, že tá babka možno má toto naozaj zásadný, zásadnú časť obživy, ale ide aj o to, že to tvorí kolorit jej života, ona proste nevykántri tie hydiny a nebude ich, keď je takto drahá voda, ako je, tak nebude ich napájať a nebude polievať z vodovodu.
My naozaj na niektorých územiach budeme sa musieť usilovať uzavrieť studne, ktoré občania majú, na tú dobu, kým sú pre nich vlastne nebezpečné. Aj keby sme mali naozaj doplácať a ja myslím, že to štát musí urobiť. Tí občania za to nemôžu, že tam už 37 rokov sa vie, že sú PCB látky a nekoná sa, 37 rokov sú zavreté tieto výroby a boli nahádzané na kopu a proste kontaminujú to okolie. A je to aj prípad iných území. Samozrejme, ja nechcem všetko sústreďovať len okolo PCB a Strážskeho. Prečo by Slovenská republika neodčiňovala týmto občanom do istej sumy aj polievanie a živenie domácich chovov v nejakej primeranej miere?Slovenská republika im zničila životné prostredie, nezabránila tomu zničeniu, roky to nechala tak a teraz odporučíme tomu občanovi, že polievaj si z vodovodov, kŕm aj domáci statok z vodovodov, lebo spodnú vodu máš, podzemnú vodu máš škodlivú.
Takže napríklad toto je konkrétne opatrenie, ktoré podľa mňa nebude stáť žiadne obrovské peniaze, ale môže veľmi pomôcť najmä tým deťom, ktoré sa tam stále rodia, a ľuďom, ktorí, nové generácie prichádzajú a ktoré nemusia mať v tele PCB látky, lebo 90 % toho prenosu, ak sa aj hovorí, že aj vzduchom, vždy ide nakoniec o kontamináciu vody a podzemných vôd. V prípade týchto PCB látok to je kľúčová, kľúčová otázka, takže ak sa bude polievať čistou vodou, nezávadnou vodou, tak aj mrkva je v poriadku a takisto, a takisto to vajíčko, ktoré si tá pani zoberie spod sliepky, bude úplne rovnako zdravé ako kdekoľvek inde.
Takže napríklad toto môže byť jedno z opatrení, ktoré vie Slovenská republika urobiť ihneď a ktoré bude podľa mňa verejnosťou prijaté pozitívne, lebo to je opatrenie, na ktoré nebudeme musieť čakať dlhé roky.
Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 15:14 - 15:18 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie. Skutočne, ako povedala pani poslankyňa, je čas, aby sme hovorili pravdu, lebo tá nás mobilizuje, aby sme sa prihlásili k tomu, že musíme byť hospodármi v tejto krajine. Verte, že to je veľká výzva pre aj ďalšiu generáciu, či je to ochrana povodí, či to je, myslím teraz pred povodňami, či to sú prístup k odpadom, všade nájdete vo svojom okolí. Mohol by som pokračovať k ovzdušiu, čierne skládky. Všade nájdete elementárne známky toho, že ľudia sa len učia prijať tento štát za svoj a chovať sa k nemu ako jeho správcovia, majitelia a gazdovia na tomto území a k tomu patrí na prvom mieste pravda.
Čiže ďakujem za toto podčiarknutie, bez pravdy aj o envirozáťažiach sa ďalej nedostaneme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 14:49 - 15:09 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani verejná ochrankyňa ľudských práv, poslankyne a poslanci, k tejto téme širokospektrálnej by sa mali hlásiť a ozývať asi mnohí predstavitelia verejnej správy, pretože, tak ako v mnohých témach, ktoré sa dotýkajú životného prostredia a zdravia občanov, ide o synergiu a ide o dlhú a bolestivú ranu vlastne, ktorá zostala po tzv. socialistickom hospodárení prevažne v našej krajine.
Treba povedať, že, samozrejme, máme aj environmentálne záťaže, ktoré sú staršieho dáta z prvej republiky a dokonca zo stredoveku, ale počtom a škodlivosťou sa, žiaľ, nevyrovnajú a nemôžu ani porovnať s tým, čo zostávalo často po neodbornej a extenzívnej buď ťažbe, alebo spracovaní rúd, alebo iných materiálov, ktoré sa odohrávali po 2. svetovej vojne a často pokračovali aj neskôr. Dokonca niektoré znečisťovania aj pokračujú napriek predpisom až do týchto chvíľ.
Vítam, že pani ombudsmanka sa venovala tejto oblasti, nie už tak, že nekonzultovala s ministerstvom životného prostredia, ale je to jej právo. Napokon konkrétne prípady, o ktorých rozpráva aj tematika sa týka najmä ministerstva vnútra, pretože, žiaľ, ministerstvo životného prostredia neriadi odbory životného prostredia, akokoľvek je to absurdné, ale riadi ich stále ešte ministerstvo vnútra. A tak aj to rozhodovanie, ktoré je v prvom rade na týchto odboroch a na súdy sa dostáva spravidla až neskôr, nevieme nijak ovplyvniť. Ešte menej vieme ovplyvniť, samozrejme, potom vlečúce sa spory na súdoch.
O čo ide a čo ma trochu sklamalo na správe pani ombudsmanky, no skoro nič ma nesklamalo, lebo ja by som bol za to, aby rovnakú správu, aby sme tu rovnako diskutovali aj o poškodzovaní zdravia z ovzdušia, aj o poškodzovaní zdravia z pôdohospodárstva prechemizovaného, pretože tá vysoká úmrtnosť, nízka miera dožitia, množstvo rakoviny, ktorej sme jedna z prioritných krajín, to sú všetko vlastne pramienky poškodenia životného prostredia, ktoré sa nakoniec stekajú práve do týchto oficiálnych štatistík, ktoré ukazujú, že na Slovensku nedá sa veľmi povedať, že je tu zdravo žiť a nedá sa povedať, že človek tu má naozaj slušné šance na dlhý a zdravý život.
Na mnohých miestach nám život skracujú chemické a iné škodlivé látky pochádzajúce z ovzdušia, z potravín, z pôdy, pochádzajúce z envirozáťaží, čiže envirozáťaže najmä z hľadiska prenikania, samozrejme, do vody, do podzemných vôd a do pôdy z obrovskej petrochémie, z obrovských ďalších výrob. Však sme naozaj kedysi slúžili ako výrobňa polotovarov. Možno viete, možno neviete, taký viskózový hodváb sa na území dnešného, dnešného, ako sa to dnes volá, CHZJD, ako sa, Istrochem, vyrábalo pre celý socialistický sektor a viete prečo? Lebo tam bolo treba používať sírouhlík a nikto nechcel, nikto nechcel takú špinavú výrobu. Takisto gumárenské urýchľovače sa tu v Bratislave vyrábali. Vyrábala tu Gumonka, bola Káblovka, je tu Slovnaft.
Žiaľ, pani ombudsmanka sa veľmi mýli, ak si myslí, že 350 mil. je treba na odstránenie envirozáťaží Bratislavy. Toľko zhruba sa odhaduje iba na Istrochem. Poďme hovoriť o tých ďalších. A naše mesto nielenže je hlavné mesto, ktoré je bezkonkurenčne najšpinavšie chemickými záťažami, aké poznáme v Európe, ale je to aj jediné mesto v Európe, ktoré leží nad najväčším zásobníkom podzemných vôd, pitných vôd, ktoré sú schopné napojiť 12 miliónov, 12 až 15 miliónov obyvateľov. Tento najväčší prírodný poklad, lebo tá voda je vzácnejšia, než keby sme tam mali ropu alebo keby sme mali neviem aké materiály, tento obrovský poklad je ohrozovaný aj tými spomínanými zvyškami po spomínaných veľkopodnikoch z čias, keď sa nad Bratislavou vznášali nápisy či už na stenách, alebo neónové: "Bratislava, mesto chémie". "Mesto chémie," používali komunisti ako slogan a dneska nám po ich bačovaní zostalo mesto environmentálnych záťaží.
Žiaľ, ale ani inde na Slovensku, ako veľmi správne pani ombudsmanka zdôraznila, nedbali štáty a naši predchodcovia vo vládach o zdravie občanov a nedbali ani o odstraňovanie envirozáťaží až do čias, kým sa zjavili eurofondy a niektorí vychytralci prišli na to, že bolo by dobré si vyčistiť tie sprivatizované podniky. A tu pani ombudsmanka ani nevie, že možno mimovoľne nahráva aj takýmto chúťkam, lebo ak niekde tí úradníci predsa len sa vzpierali potvrdiť, že prevezme štát na svoje bedrá miliónové škody, ktoré, ktorých sa chce zbaviť miliardár, a takých prípadov by som vám tu vedel menovať celé hodiny, tak váhali oprávnene, vážení, pretože predošlé, predošlá vláda prispôsobila zákon nielen tak, že sú napríklad utajované pravdepodobné záťaže, ale aj iné veci sú utajované.
Ako viete, zistilo sa, že geologické prieskumy napríklad pod už spomínaným Istrochemom boli takisto jedným trikom v zákone na desať rokov utajené. Až teraz občania smeli sa dozvedieť aspoň, aspoň merania spred desiatich rokov. Ale zároveň boli zákony vedome manipulované tak, aby napríklad, keď ste vlastník takého Istrochemu, ste ho mohli odovzdať štátu na vyčistenie. Áno, tak jak počujete jak do práčovne, občania sa vám vyskladajú, vám miliardárovi na vyčistenie a potom je štát povinný vám ten pozemok vrátiť. Mne, až doteraz platí, že nemusí prispieť ani halierom, až doteraz platí, vážení, a to sa zasmejete, že my sa mu ešte poskladáme na nájom, keď sme to čistili, na nájom za prevzatie toho majetku. Toto je paródia právneho štátu, kde boli občania okradnutí v privatizácii. Ale tí, ktorí dostávali za päť prstov a šiestu dlaň naše majetky, podpísali, že odstránia envirozáťaže, tí istí, roky prešli, podniky vytunelovali, no ale envirozáťaže zostali. A kto by ich asi tak odstránil? No vy, občania. A zákony sú pripravené na to, aby táto klietka, táto pasca zaklapla. Aby občania, áno, aj tu v Bratislave známym miliardárom často ukrytých za biele kone a za rôzne triky, ale stále veľmi dobre známym boháčom, privatizérom z 90. rokov, aby občania za svoje peniaze čistili pozemky. A, vážení, keby išlo o 300 mil., bolo by to tragické, ale vedeli by sme si predstaviť svetlo na konci tunela. Ale veď nežartujte, v Bratislave to je najmenej miliarda. A to hovoríme o jednom meste. Poďme po Slovensku.
Pani ombudsmanka niektoré lokality spomínala, to je veľký problém. Čiže ministerstvo životného prostredia avizovalo, že naozaj je treba obraňovať aj verejný záujem a spravodlivosť, lebo aj taký pojem ešte stojí za zmienku. Je nespravodlivé a príkro nespravodlivé, aby boli ľudia dvakrát okradnutí a dokonca niekedy tými istými. A niekedy ich nasledovníkmi alebo vychytralými dedičmi.
Pred 30 rokmi sa odohrávala lúpež storočia, ak nie tisícročia. A my budeme ešte doplácať? Uvedomte si, že za niektoré podniky, za ich vyčistenie by sme dnes mali zaplatiť viac, než bola ich vtedajšia cena. To je podľa môjho názoru neprijateľné a je našou povinnosťou ako zástupcov občanov chrániť ich záujmy. Samozrejme, rovnako aj záujmy na očistenie od envirozáťaží a takisto aj záujmy, aby neboli druhýkrát okradnutí. Je to balans, ktorý verím, že aj pani ombudsmanka pomôže nastaviť. Viem, ako sa o to zaujíma i pani prezidentka. Ministerstvo príde s iniciatívou, budeme diskutovať široko, je to, týka sa to naozaj každého. Odstraňovať, naozaj odstraňovať tieto záťaže sa budú dlhé roky. Možno nikto z nás už nebude v tejto sále, keď ešte stále naši potomkovia budú zápasiť s týmto svinstvom, ktoré sľubovali privatizéri, že všetko odstránia a za to dostali lacné podniky. Niektorí za korunu, lebo sú tam envirozáťaže. No a ako ľahko sa na podniky potom brali úvery, z toho bolo to veľké vytunelovanie bánk, ktoré si mnohí pamätáte. A ani to nestačilo. Išiel kolotoč peňazí, často ide až podnes. Tá spomínaná Poša je ilustráciou, kde budú trestné konania, pretože spreneverili sa svojim povinnostiam aj orgány štátu, aj inšpekcie životného prostredia a všetci zainteresovaní sa pozerali, ako sa do Poše naďalej valí škodlivina a jedovaté látky. Každý ten prípad je trochu iný. Nemožno hádzať ani všetkých podnikateľov, ktorí kedysi privatizovali, do jedného vreca. A nechcel by som, aby to tak vyznelo. Ale existuje naozaj kategória hochštaplerov, ktorí za lacno privatizovali kvôli envirozáťažiam, a nemali to svedomie, často tam aj žijú, pozerajú sa do očí tým ľuďom v Michalovciach, tým ľuďom v okolí Strážskeho, no ale peniaze im nesmrdia.
Budem sa snažiť jednak otvorene vám o tom hovoriť a jednak ešte verím, že tento rok do legislatívneho procesu alebo aspoň na diskusiu predloží ministerstvo životného prostredia zákon, v ktorom náklady štátu, ktoré bude mať pri čistení, sa stanú ťarchou na majetku, a tak aspoň čiastočne všetkými nástrojmi, ktoré budeme mať, sa budeme snažiť zmierniť škody, ale tým aj zreálniť to očistenie Slovenska od envirozáťaží. Ak to má byť, vážení priatelia, len na nás, na občanoch, tak to je vlastne nemožné vyčistiť envirozáťaže. Náš rozpočet na to nemá vôbec prostriedky. Ak napríklad pani ombudsmanka dúfa, že peniaze z fondu obnovy, no tak, žiaľ, fond obnovy smeruje najmä na klimatickú zmenu a že Slováci si nechali rozkradnúť majetky a tým ľuďom, tí ľudia mali svedomie ani len, ani len nevyčistiť tie envirozáťaže, to Európania pokrčia plecami. Aj oni majú svoje problémy, aj oni majú svojich zlodejov a každý národ nech si poradí so zlodejmi, ako vie. My sme sa nechali okradnúť a teraz nás by niektorí z nich chceli okradnúť druhýkrát. To je na nás. Čiže, žiaľ, fond obnovy nevyzerá zatiaľ na to.
Ja som dával, úprimne vám poviem, pol miliardy som navrhoval, aby vláda bojovala, vyčlenila na očistenie envirozáťaží. Spolu aj s nejakými eurofondami postupne, samozrejme, je to nič, ešte stále je to málo, ale bolo by to veľká pomoc. A zatiaľ to vyzerá, že môžme sa spoliehať iba na fondy EŠIF, teda Európske štrukturálne fondy. Ale slovenský rozpočet by túto úlohu neutiahol. Aj tam som ja veľmi šťastný, že Európania pomáhajú, lebo v životnom prostredí náš rozpočet vlastne nedáva nič, nič. Všetko, čo v životnom prostredí zachraňujeme, je z prostriedkov Európskej únie.
No, na záver hádam toľko, že pani ombudsmanka určite tiež pomohla tou správou k tomu, že venujeme pozornosť envirozáťažiam. Ja týmito faktami pomerne ponurými, ktoré som vám povedal, zas nechcem, nechcem vyvolať náladu nejakú defetistickú, že je to stratený boj. Ten boj nemôže byť stratený. My nemáme inú krajinu. My len túto krajinu máme aj naše deti a sme povinní im ju zanechať v lepšom stave, než sme ju prevzali. Ale je pravda, že sme ju prevzali po rokoch šafárenia komunistického režimu, ktorý vlastne všetko robil pre okamžitú výrobu, pre okamžité výsledky a často aj neodborné výsledky a dôsledkom toho sú tieto obrovské haldy.
Keď si predstavíte len na okraj, že Niklova huta práve za to, že sme v socialistickom tábore, tak kupovala, kupovala rudu iba z Albánska, ktorá bola špecifická tým, že má 99,8 %, 8 až 9, hlušiny a jedno, jednu desatinu percenta niklu. Ten obrovský závod, ktorý tam stále hrdzavie na gigantickom pozemku, ktorý môžte vidieť, keď vyleziete na haldu po Niklovej hute, tak ten mlel dňom-nocou túto hlušinu, aby vyťažil, lebo bola k ničomu, to bola katastrofa, ale bolo to sprijateľné na Albánsko, aby vyťažil to jedno, tú maličičkú časť a všetko ostatné nám tam zostalo. To je jeden z príkladov, že to socialistické hospodárstvo bolo katastrofálne a vidíme, keď po ňom vidíme tie zvyšky, tak vidíme cenu. Lebo to bol teda veľmi drahý nikel a ešte nám sa teraz predraží.
Samozrejme, že envirozáťaže aj tie samotné lokality, napokon aj táto Niklová huta Sereď prešli, dokonca aj tie hlušiny, najrôznejšími majetkovými vzťahmi, a preto budeme hľadať, verím, že aj s mnohými z vás, také právne riešenie, aby sa to neťahalo dlhé roky, aby sa najmä tie vlastnícke vzťahy dali stanoviť v nejakom reálnom čase. Tam váš návrh smeruje veľmi správnym smerom, že to už musí mať nejaký koniec. Samozrejme, tie prieťahy spôsobujú najmä majitelia, ktorí sa z toho chcú vyzuť. Sú tam triky - rozdeliť pozemok, hej. Rozkúskujem ten pozemok a tú hlušinu, tú škodlivú skládku alebo obrovské jazero jedu, to je Predajná, ktorá bola takto delená bývalým privatizérom, tak tú nechám obci, občanom, nech to čistia. Čiže tých trikov právnych, bielych koní a tak ďalej je tam, je to celá škála, čiže bude si to vyžadovať spoluprácu parlamentu a musíme prelomiť tento problém, aby to naozaj netrvalo roky, aby sa tí, ktorí môžu ešte byť volaní k zodpovednosti za svoje niekdajšie výhody, zodpovedali. Lebo výhody použili a envirozáťaže by chceli, aby sme čistili my. Ale zároveň, aby občania sa nemuseli obávať, že sa nedočkajú nikdy nejakého vývoja.
V prípade tých najznámejších envirozáťaží pani ombudsmanka spomínala populárne Chemko Strážske - PCB látky. Práve dnes som rokoval znovu s ministrom vnútra, resp. s jeho štátnym tajomníkom, lebo pán minister je v karanténe. A na budúcu vládu v stredu bude predložený materiál so sumou na vytvorenie kaziet, kde budú uzavreté, uzavreté PCB látky, ktoré sa nachádzajú v budovách, ktoré sú v rozklade, to je tam tzv. prasačinec a čierna budova. Tie látky, ktoré sú v zemi alebo ktoré sú v atómovom kryte, ktorý tam je, tie sú relatívne intaktné. Práve v tomto prasačinci hrozí, že už sa rozpadne úplne a dážď a sneh bude roznášať tie látky do okolitej prírody, tak tomu ideme rýchle zabrániť. To bude taká SOS akcia s tým, že tá skutočne záchranná akcia začne na jar, a to aj odstraňovaním v tom lese. Samozrejme, vo všetkých týchto prípadoch znovu je ten problém, že majiteľ je známy. A štát tam ide investovať milióny, desiatky možno miliónov. To sa ukáže, keď sa to celé otvorí. Preto je potrebný ten posun zákona, ktorý nám zabezpečí, že keď dáme verejné prostriedky do súkromného majetku, tak budeme mať nejaký vzťah k tomu majetku a budeme môcť očakávať aspoň čiastočné splatenie vysokých nákladov, ktoré táto, takéto operácie odstraňovania envirozáťaží budú vyvolávať.
Tak či onak je našou občianskou povinnosťou o tomto, o tejto tienistej stránke životného prostredia hovoriť, hovoriť o nej otvorene. Tým, že sa zametá pod koberec táto téma, tým sa naozaj nič neriešilo a viac-menej sa dlhé roky zametala. Až vravím, keď zistili, že možno by sa takto dali tunelovať eurofondy, tak sa zrazu legislatíva trochu pohla.
Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem pani ombudsmanke za jej úsilie. Verím, že komunikácia s ministerstvom životného prostredia bude z jej strany alebo obojstranne intenzívnejšia a že do toho zapojíme aj naozaj tie ostatné rezorty, ktoré nám môžu pomôcť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 15:09 - 15:14 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. vstupuje teda, ako verím, do finále. Chcem vás poprosiť o podporu tohoto zákona z dôvodu, že si to vyžaduje odpadové hospodárstvo.
Dneska som bol potešený, že aj predstavitelia ZMOS-u prišli a potvrdili a tak isto aj predstavitelia Únie miest a obcí, že veľmi uvítajú, ak poslanci umožnia túto malú zmenu, nehovorím, že bezvýznamnú, ale zatiaľ malú zmenu vo fungovaní systému separácie odpadov.
Neriešime celé odpady, k tomu sa priznávam. Tuto ide o jeden z kľúčových momentov, že separované odpady v mnohých obciach končia v zmesových odpadoch, zapĺňajú nám odpadové priestory, zapĺňajú nám kazety, ktoré mali byť vyhradené vyslovene pre zmesový odpad. Najnepríjemnejší je plastový odpad, ktorý má obrovský objem, je ľahký síce na váhu, ale je schopný zaplniť skládku veľmi rýchlo a preto z obcí prúdia veľmi mnohé požiadavky o otváranie nových skládok. To by sme ale išli presne proti požiadavkám programu vlády a tak isto aj požiadavkám Európskej únie.
V túto nešťastnú situáciu nechcem v tejto chvíli hľadať vinníkov. To, že sa vyhrotila, je naozaj vinníkom COVID-19. Možbyť by sme na riziká tej situácie boli prišli neskôr, ale boli by sme prišli, lebo, žiaľ, pri tom zriadení organizácií zodpovednosti výrobcu, kam prúdia peniaze od výrobcov, sú závady. Je tam aj istý zakódovaný konflikt záujmov, keďže tieto samotné organizácie zriaďujú výrobcovia. Čiže oni aj prispievajú a zriadili si aj organizácie, kam prispievajú. Nečudo teda, že by, že tieto obe strany hry, ktorá mala byť zdanlivo teda trhová, mali bojovať medzi sebou, medzi sebou nebojujú, ani nesúťažia, ale sa skôr zhodnú, že nech sú tie poplatky, keď už ich tá Európska únia si na nás vynútila, interpretujem, čo si asi myslia, tak nech to aspoň čo najmenej bolí, nech sú tie poplatky nízke. Prichádza k dumpingovaniu cien. Čiže za odpady neprúdia dostatočné peniaze potom smerom k organizáciám, ktoré majú už naozaj ten odpad odviesť. Lebo OZV sú iba prestupový bod, kde sa zhromažďujú financie.
Mám ambíciu do budúcnosti pred vás predstupovať, aj vás pozývať do diskusií o zásadnejších zmenách. Napríklad ak by mal teraz zostať tento model, budem určite žiadať, aby OZV mali transparentný účet, aby boli nie podnikateľský subjekt, ale aby boli organizáciou verejno-prospešnou a nemohli akumulovať financie, aby nechodili na drahé výlety na Seychely, aby nemali spôsoby, ktoré pripomínajú spôsoby tunelovania niektorých, v niektorých prípadoch štátnych podnikov. Tam nám totiž miznú peniaze, ktoré potom sa nedostanú na separáciu. A ako som už povedal, plasty alebo aj iné materiály, papier, nakoniec skončia na skládke zmesového odpadu.
Zvýšenie separácie, ktorá tento rok mala dosiahnuť 50 % a dosiahla 39, je kľúčovým cieľom, ktorý by mal spájať nás všetkých. Slovensko potrebuje sa zbaviť zavážania nášho územia odpadom. Potrebujeme oddeľovať to, čo sa ešte využiť dá. Keď už na nič lepšie, tak na kúrenie, čiže tuhé alternatívne palivo. Potrebujeme oddeľovať biologickú zložku, ktorú chceme vracať naspäť do pôdy. To je zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára a popasovať sa s celou touto schémou tak, aby sme našli spôsob win-win aj pre obce, aj pre podnikateľov, aby ich výsledkom bol spokojný občan.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.9.2020 17:55 - 18:00 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Páni poslanci, ktorí ste diskutovali na tému ceny, určovania ceny, mýlite sa. Neprichádza k určovaniu cien, ale k určeniu minimálneho poplatku pre tých, ktorí vytvárajú odpady. Ja viem, že nie je príjemné niekomu povedať, že to pero, ktoré vyrába, je odpad, ale tak to je. To pero, tá chladnička aj tento pult sa skôr či neskôr stane odpadom, a preto ten poplatok je práve rovnaký poplatok, ako je povedzme za vytváranie emisií. A že máme poplatky za emisie, páni poslanci aj koaliční, to ste nenapadli, že by bolo určovanie cien.
Navyše nemusím ani hovoriť, že príprava tejto novely vychádza z toho, že ide o minimálny poplatok a samotnú cenu si určujú účastníci trhu. Tí majú možnosti, keď budú poplatky minimálne určené, dohadovať si ceny a získavať tieto druhotné suroviny aj za vyššiu cenu, než je minimálny poplatok. Čiže, žiaľ, naozaj myslím, že v tomto prípade aj ten príklad s emisiami dokazuje, že nikoho v Európe ešte nenapadlo, že určenie poplatkov za emisie je určenie cien za emisie a že tým sa zasiahlo do slobodného trhu.
Napokon ešte dodám, že ako aj povedal pán poslanec Dostál, veru je pravda, že tento návrh zákona nie je známy deň ani hodinu, ako tu viacerí hovorili, nakoniec jedna poslankyňa z opozície hovorila, že už týždeň idú protesty, tak ako to, že idú protesty, keď ona tvrdí, že to pred desiatimi minútami počula. Nie, zákon bol publikovaný a hlavne tá jeho hlavná zložka, a to bude určenie týchto minimálnych poplatkov za odpady určené na separáciu. Tá hlavná zložka bude predmetom medzirezortného pripomienkovacieho konania, bude – a to vám sľubujem – predmetom otvoreného okrúhleho stola, ku ktorému každého z poslancov pozývam, kde budú účastníci tohto trhu, ale kde budú aj zástupcovia miest a obcí a kde budú aj zástupcovia občianskych združení, ktoré roky bojujú za čistú krajinu. Lebo toto nie je len o biznise. Toto nie je len o tom, že niekto si chce ušetriť výdaje tým smerom, že nezaplatí potrebné poplatky za separáciu jeho vlastných predmetov, ktoré vyrába. Toto je aj o budúcnosti mladých ľudí, ktorí sa pozerajú na krajinu trochu menej hmotársky a nielen ako na biznis, ale ako aj na čistú prírodu, čistú krajinu, čisté Slovensko.
Srdečne vás pozývam, tí, ktorí by ste nemohli ísť, nech sa páči, určite to pôjde online, pretože my dnes, ktorí navrhujeme tento zákon, aj vy, ktorí zaňho budete hlasovať, nepresadzujeme žiadny lobistický záujem. A tí, ktorí prídu presadzovať lobistický záujem reťazcov, výrobcov, nech sa páči, prídite, páni! O niektorých je to roky známe, že presadzujete lobistický záujem, prídite a presadzujte ho! Bude to online, ľudia si pozrú, pre koho pracuje kto, a preto si, sa neobávajte, že nebude verejná diskusia. Už beží. Aj tie útoky, rôzne tlaky, vyhrážky, že bude stúpať cena. A prosím vás, v Rakúsku sú niektoré toky tovaru sedemkrát viacej dotované výrobcom a tú Coca Colu alebo prací prášok si tam, pani poslankyňa, chodia ženy kupovať, lebo je dokonca ešte lacnejšia. Ako je to možné, kde bude to zdražovanie? No ja som presvedčený, že toto je len strašenie a odpadový systém nastavíme k spokojnosti všetkých.
Skryt prepis