Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.4.2022 o 14:40 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

28.4.2022 14:40 - 14:47 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som začal najprv tým, čo možno pán poslanec vie, ale predsa len pripomeniem, že ministerstvo životného prostredia nezodpovedá za banský priemysel ani za zatvorené bane. Čiže z hľadiska havárie, ktorá sa stala na, na potoku Nižnej Slanej, prísne vzaté, by ministerstvo malo iba upozorniť inšpekciu a pokutovať tých, čo sú zodpovední.
No ale žijeme v takej dobe, kedy nemá význam, keď hynú ryby alebo keď sa ničí príroda, prehadzovať si horúci zemiak, a tak ministerstvo začalo konať napriek tomu, že nie je príslušné, a predovšetkým sme poverili pracovníkov rezortného podniku Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý šesť dní čistili a vyčistili koryto rieky tak, aby zabránili ďalšiemu vtekaniu vody do bývalej bane.
No ale tým sme sa neuspokojili. Prioritne sme hľadali riešenia, ako tú potenciálnu hrozbu odstrániť natrvalo. Treba povedať, teda že k znečisteniu došlo vplyvom vytekania banských vôd, ktoré vytekali kvôli tomu, že došlo k zatopeniu podzemných priestorov ložiska sideritových rúd Nižná Slaná. Teda bývalý závod Siderit, ktorý skrachoval pred niekoľkými rokmi a prešiel pod štátne bane a pod... a ako uzavretá baňa. Podľa vyjadrenia správcu vodného toku napriek teda hrozivej farbe a desivo vyzerajúcej farbe úhyn rýb vo vodnom toku Slaná nebol zaznamenaný. To ale nemusí ešte byť definitívny verdikt. Stále situáciu aj správca vodného toku sleduje a budeme najmä dohliadať aj na to, čo sa udeje so sedimentami, ktoré z týchto červených kalov vzniknú. V piatok už 1. apríla ministerstvo ponúklo a predstavilo plán prvotných prác, ktoré znížia množstvo vôd vtekajúcich do vydolovaných banských priestorov, čím by sa aj znížilo množstvo tých vytláčaných banských vôd, ktoré sa z podzemia vytláčajú a vytekajú do rieky Slaná. Ide o návrh na úpravu korýt vybraných povrchových tokov, ktoré vtekajú do priestorov bane, a zásahy priamo v priestoroch bane, kde došlo k prerušeniu odvodňovacieho potrubia. Slovenský vodohospodársky podnik v obci Kobeliarovo už aj začal s úpravou koryta potoku.
Ďalej, aby sme prinavrátili pôvodný stav vody vo vodnom toku Slaná, aký bol pred znečistením, zapájame všetky rezortné organizácie a, samozrejme, aj Okresný úrad v Rožňave. Informovali sme aj maďarskú stranu o situácii na vodnom toku Slaná a o našich postupoch riešenia. Rudné bane, štátny podnik, ktoré sme, ktoré sme pozvali ku krízovému štábu, sa zaviazali zabezpečiť čosi ako bajpas, nazvime to pracovne takto, poškodeného potrubia, a to priamo v bani a potom nainštalujú v priebehu niekoľkých týždňov technológiu čistenia vytekajúcich banských vôd, ktorá už definitívne zastaví znečistenie. Toto opatrenie ale už je v réžii ministerstva hospodárstva.
Ministerstvo životného prostredia ďalej ponúklo rezortu hospodárstva aj Hlavnému banskému úradu a štátnemu podniku Rudné bane expertízu, vypracovať expertízu a navrhneme aj zmeniť banskú legislatívu, pretože v súčasnosti táto legislatíva nedostatočne upravuje postupy pri vzniku podobných situácií a umožňuje, žiaľ, prevádzkovateľom baní, akým bol aj skrachovaný podnik Siderit, zbaviť sa zodpovednosti za udržiavanie technického stavu nevyužívaných banských diel.
Ministerstvo životného prostredia navrhne rezortu hospodárstva aj zavedenie povinnosti účelovej finančnej rezervy, ktorú budú tvoriť prevádzkovatelia baní, aby bol dostatok financií na trvalé držiavanie týchto diel.
No mám toho ešte veľa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

17.2.2022 15:10 - 15:21 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec, programové obdobie ´20 – ´27, myslí sa programové obdobie európskych fondov, predstavuje zásadnú zmenu oproti predchádzajúcim programovým obdobiam. Vláda schválila v januári 2022 návrh zákona, ktorým zakladáme nový rámec a pravidlá pre eurofondy, z ktorých Slovenská republika dostane na tieto roky medzi rokmi ´21 a ´27 takmer 13 miliárd eur. V legislatíve sme zohľadnili desiatky zmien a opatrení, ktoré sme do riadenia eurofondov už zaviedli po nástupe po voľbách v marci 2020 a pomohli tým zásadne zrýchliť a zlepšiť čerpanie ešte aj v tomto dokončujúcom sa programovom období.
Základným zjednodušením v nových eurofondoch je Operačný program Slovensko, ktorý nahradil viaceré doterajšie programy a bude mať iba desať sprostredkovateľských orgánov, čo je len tretina oproti doterajšiemu stavu. Tieto zmeny sa premietnu aj do systému financovania a prerozdeľovania zdrojov z európskych štrukturálnych fondov.
Zákon tiež zavádza jednotný model kontroly verejného obstarávania, čím sa, a takisto zjednotenie požiadaviek na verejné obstarávanie pri fondoch Európskej únie. Chceme tým zvýšiť kvalitu, jednoznačnosť celého procesu a urýchliť, zefektívniť proces kontroly verejného obstarávania pri projektoch financovaných z Európskej únie.
Zásadným prvkom transparentnosti je zlúčenie systému financovania a systému riadenia. Vo výsledku sa budú implementovať kvalitné a hospodárne zákazky vo verejnom záujme s významným ekonomickým prínosom.
Zdroje programu Slovensko, čo je 12,6 miliardy, ktoré budeme mať v období ´21 až ´27 z fondov politiky súdržnosti Európskej únie, budú rozdelené, rešpektujúc pravidlá a obmedzenia európskej legislatívy do piatych cieľov, piatich cieľov politiky súdržnosti, ktoré sú jednotne zadefinované pre všetkých členov Európskej únie, a to je: inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa, zelenšia Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa a Európa bližšie k občanom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

17.2.2022 15:10 - 15:21 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
To, čo sa robilo v spolupráci týchto troch rezortov, znovu, preto som vám v úvode povedal, že treba rozlišovať medzi týmito dvomi právnymi aj ekologickými kauzami. To, čo sa robilo, sa robilo na základe vyhláseného mimoriadneho stavu, ktorý vlastne prevádzal zodpovednosť na rezort ministerstva vnútra. Tento stav, mimoriadny stav bol však vyhlásený v rozpore s platným zákonom. Na základe našej iniciatívy, mojej aj pána Mikulca, napokon vláda svojím uznesením poverila oba rezorty, aby MŽP metodicky a ministerstvo vnútra svojimi, najmä hasičským zborom a špeciálnymi zbormi začalo odstraňovať PCB sudy.
To sa netýka Poše. Poša bola síce kvalifikovaná ako pravdepodobný environmentálny, environmentálna záťaž, ale prieskumy tejto záťaže skončili až v decembri minulého roku. Išlo o rozsiahle trištvrte roka trvajúce prieskumy, ktoré som nariadil až po príchode na ministerstvo. Popri tých prieskumoch prebiehal ten boj, ktorý som si dovolil pripomenúť, ktorý skončil prerezaním teda rúr. Poša začína vysychať, už sa do nej nehrnie každý deň tony alebo tisíce litrov ďalších škodlivých látok.
No, v každom prípade ešte teraz, keď sa pýtame o budúcnosti, je pred nami rozhodnutie o tom, že kto zodpovedá za túto, za tieto odpady. Tieto odpady boli vŕšené totiž už po roku 2008, kedy zo zákona za ne zodpovedá znečisťovateľ. Toto rozhodnutie je na príslušných orgánoch, to je, myslím, krajský úrad životného prostredia, ktorý musí vyniesť rozhodnutie. Ja som presvedčený, že majiteľa aj vinníka tejto envirozáťaže krajský úrad pozná a bolo by veľmi smiešne, keby sme to mali platiť my občania. Ide o skupiny najbohatších ľudí v tomto štáte, ktorí v Chemku Strážske udržiavali tieto škodlivé výroby, ktorí tam majú podelené pozemky a ktorí plánujú aj do budúcna tam podnikať, len by potrebovali, tieto prekážky aby im niekto odstránil a za nich zaplatil. Aj preto sme aj s vašou pomocou, za čo vám ďakujem, prijali zákon o tom, že bude môcť štát uvaliť ťarchu na majetky tých, ktorí sa pokúšajú vyvliecť zo zodpovednosti. Ale ten bežný, štandardný postup, ktorý tu platí už roky a ktorý prijímali ešte naši predchodcovia, ten hovorí, že keď niečo je preskúmané ako envirozáťaž, musí príslušný okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja rozhodnúť o majetku, komu je príslušná tá environmentálna ťarcha.
A znovu, tie termíny boli trochu manipulované. My sme zvyknutí, že environmentálna záťaž je nejaká fatálna vec, ktorú má štát odstraňovať. No pravdupovediac, environmentálna záťaž má, je proste škodlivý odpad. Nič viac, nič menej. Za čias, keď moc v tejto sále mali predovšetkým bývalí privatizéri, zaviedli nový termín, že to nie je škodlivý odpad, ale je to akási záťaž, ktorú v istých prípadoch zaplatí štát. A preto tu máme ten trošku čudný, čudnú metódu, že hoci vidíme, na čom pozemku to je, stále ešte čakáme na výrok okresného úradu. Oni naozaj poctivo skúmajú. Ide o veľa peňazí a v niektorých prípadoch sa to ťahá veľmi dlho aj preto, že majitelia sa ukrývajú.
Mohol by som vám, pán poslanec, tie príbehy rozprávať, ukrývajú sa na Cypre, ukrývajú sa na neznámych, fiktívnych adresách vo Viedni, napríklad majitelia kopcu pri Seredi, to nedopátrate. My ich dávame políciou predviesť aspoň na vypočutie, lebo to nám zákon umožňuje, ale znovu zmenia adresu a ťahajú to celé roky. Také, taký kopec odpadu, ako sú Vlčie hory pri Hlohovci, to je prípad desiatok takýchto podvodov.
Čiže v Poši čakáme na toto vyjadrenie a potom ešte musí vláda rozhodnúť, ako sa k tomu postaví, ak by to mala odstraňovať Slovenská republika. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ešte máme dve minúty na ďalšiu otázku.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Vláda vtedy musí hlasovaním určiť rezort a určiť, samozrejme, aj rozpočet... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

17.2.2022 15:10 - 15:21 hod.

Ján Budaj
No, neodhadol som to, ospravedlňujem sa.
Pán Svrček, chcete počúvať ďalej?
Skryt prepis
 

17.2.2022 15:02 - 15:10 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Odkalisko Poša, dámy a páni, vážený pán predsedajúci, je témou, na ktorú často odpovedám. Treba predovšetkým rozlíšiť, že zneškodnenie PCB látok v ich dočasných úložiskách, kde sa ocitli pred 35 rokmi a kde prežili až do tejto jari, je jedna téma a odkalisko Poša, ktoré bolo až do minulého roku používané stále existujúcou čističkou, väčšinou vo vlastníctve firmy TP 2 pána Hoffmanna, myslím, je celkom odlišná téma, a to nielen vlastníctvom, ale aj charakterom, teda v tomto prípade nejde o nejaké uložené škodlivé látky, ktoré možno zobrať a za istých bezpečnostných opatrení prenášať alebo spaľovať, ale ide o pomerne rozsiahle jazero chemických látok veľmi rôzneho pôvodu.
Keď sme o Poši hovorili v programovom vyhlásení vlády, vychádzali sme zo znalostí, ktoré boli v roku 2019 k dispozícii, keď sa tvorili programy strán pred voľbami v roku 2020. V roku 2020 prebehol rozsiahly prieskum, ktorý, ktorého objednávateľom bolo ministerstvo životného prostredia a zhotoviteľom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Medzitým, čo sa tento prieskum robil, sme zápasili o to, aby sa v Poši zastavilo vypúšťanie odpadových vôd do tohoto odkaliska, z ktorého prenikalo ďalej do východného Slovenska, lebo bez ohľadu na to, aké látky prevládali, je isté, že to neboli látky prírodné. V spomínanej čistiarni vôd sa chodili vyplachovať cisterny najrôznejších škodlivín od detergentov cez rôzne látky z pôdohospodárstva, potravinárstva až po chemické látky.
Krajský súd v Košiciach práve v tomto januári potvrdil, že postup slovenskej inšpekcie, ktorá začala konať proti nezodpovednej činnosti spomínanej čističky, bol legálny a správny. Toto je veľké víťazstvo slovenskej inšpekcie, ktorá musela najprv odhaľovať aj nezodpovedných pracovníkov vo svojich radoch, ktorí napríklad celé roky vedeli, že poškodzujú životné prostredie, hovorím o vysokopostavených inšpektoroch samotnej inšpekcie životného prostredia, a predsa to znečisťovanie pripúšťali. Nakoniec s veľkými ťažkosťami, lebo išlo o vyššie postavených pracovníkov štátnej služby, ktorých nie je možné len tak prepustiť, sme aj tento problém vyriešili a ako hovorím teda, na všetky žaloby majiteľa odkaliska a majiteľa čistiarne odpadových vôd sa v januári tohto roku potvrdilo, že sme postupovali teda správne nielen s ohľadom na záujmy občanov, ale aj v súlade s platnými zákonmi.
Ministerstvo si teda užilo v týchto, počas tohoto roku najrôznejšie druhy útokov zo strany prevádzkovateľov odkaliska Poša vrátane podania trestných oznámení. Nakoniec sme museli pristúpiť až k tomu, že sme rúry, ktorými chvíľami púšťali a chvíľami nepúšťali, keď prišli novinári, tak zastavovali, alebo keď prišli politici, tak zastavovali vypúšťanie škodlivín, a potom ich o pár hodín po našom odchode púšťali, tak nakoniec sme pristúpili k prerezaniu týchto rúr a k fyzickému zastaveniu znečisťovania v Poši.
Pri súčasných známych koncentračných hodnotách znečisťujúcich látok existuje reálne riziko znečistenia v podzemnej vode v prípade arzénu, nie už PCB látok...
Môžem hovoriť ešte?
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.2.2022 15:21 - 15:23 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, vážené dámy a páni, za ochotu umožniť prerokovanie tohoto, veľmi dôležitej, dôležitej, hoci malej novely.
Dopĺňame podľa vládneho návrhu zákona zákon č. 587/2004 Z. z., ako už odznelo, aj tiež zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento návrh má za cieľ zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili na svoj účel, ktorý predpokladal zákon, neboli použité v rozpore s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky a na druhej strane aby pamätali aj na témy a oblasti, ktoré v minulosti Environmentálny fond nemohol financovať. Napríklad ide o podporu vodohospodárskych oblastí, chránených vodohospodárskych oblastí a tiež podporu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Kľúčové je tiež, aby mohol Environmentálny fond podporiť ochranu a starostlivosť životného prostredia v národných parkoch.
Týmto návrhom zákona sa zároveň ustanovuje a nastavuje mechanizmus prijímania a poskytovania finančných prostriedkov z modernizačného fondu, čo je nový prvok, z ktorého bude získavať podľa dohôd komisie, ktorú zriadi ministerstvo životného prostredia s ministerstvom hospodárstva, bude získavať slovenský priemysel a výroba na to, aby sa takpovediac ozeleneli, aby aj oni urobili svoj krok do éry, kedy čelíme klimatickým zmenám a kedy chceme znížiť klimatickú stopu.
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, a vám kole... dámy poslankyne a páni poslanci, očakávam, že podporíte tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 20:17 - 20:18 hod.

Ján Budaj
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ujímam sa týmto slova a otváram rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.12.2021 14:32 - 14:35 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady v druhom čítaní predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona súčasne novelizuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon o Environmentálnom fonde. Dôvodom je ustanovenie nevyhnutného právneho rámca pre čerpanie finančných prostriedkov z modernizačného fondu. Z požiadaviek Európskej investičnej banky vystala v posledných týždňoch požiadavka, aby Slovensko nečerpalo sľúbené financie, ktoré majú prísť už v januári na dva účty dvoch ministerstiev, ale aby sa vytvoril právny rámec na čerpanie na jediný účet.
Tento účet teda bude na základe vášho hlasovania vytvorený a finančné prostriedky z modernizačného fondu v sume 120 mil. do 20. januára, čiže skôr, než by zasadol znovu parlament, budú môcť byť alokované na Slovensko. To je aj dôvod, prečo tento zákon prejednávame v skrátenom konaní. Tieto financie sa majú využiť na oblasť teplárenstva a pre podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, celkove teda v sume 120 mil.
V rámci prvého čítania bol schválený tento vládny návrh zákona, a to v bežnom čítaní tento zákon o Environmentálnom fonde. Žiaľ, tým, že ide bežným čítaním, príde na vaše stoly až vo februári, a preto z neho potom pozmeňujúcim návrhom vyjmeme tú krátku časť, ktorú teraz v skrátenom konaní vy máte možnosť odsúhlasiť, a to je práve tá časť, že Environmentálny fond bude môcť prijať peniaze z Európskej únie a tiež ich poukázať ministerstvu hospodárstva, ktoré má byť spolupodielnikom alebo spoluvykonávateľom plánu na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov a štátnej pomoci na podporu oblasti teplárenstva.
Verím, že aj tentokrát som vám to odôvodnil dostatočne zrozumiteľne, hoci je to prepletenec problému, ktorý spôsobila požiadavka Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Bez navrhovanej, ešte raz zdôrazním, bez navrhovanej právnej úpravy nebude možné prijať tie prvé tranže a táto by Slovensko minula. Ide o 120 mil. eur, ktoré pomôžete dostať na Slovensko.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.12.2021 16:27 - 16:30 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Dámy a páni, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona novelizuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon o Environmentálnom fonde, a to z dôvodu ustanovenia nevyhnutného právneho rámca pre čerpanie finančných prostriedkov z Modernizačného fondu.
Z požiadaviek Európskej investičnej banky aktuálne vyvstáva nutnosť v skoršom termíne, ako to umožňuje riadne rokovanie Národnej rady, schváliť právnu úpravu, ktorá zabezpečí, že Slovenská republika bude môcť prijať finančné prostriedky Európskej investičnej banky už v januári 2022.
Ako viete, v Národnej rade je otvorený zákon o Environmentálnom fonde, je po prvom čítaní, avšak ide riadnym postupom a jeho druhé čítanie a nebude skorej než vo februári 2022.
Toto, táto novelizácia vyslovene rieši iba technické zabezpečenie, fungovanie Modernizačného fondu a Environmentálneho fondu, netýka sa iných častí zákona o obchodovaní s emisnými kvótami alebo zákona o Environmentálnom fonde. (Ruch v sále.) Ide len o vytvorenie účtu, na ktorý v januári, do 20. januára budú môcť z Európskej únie prísť nemalé finančné prostriedky, čo je tranža, ktorú by sme nechceli premeškať.
V prípade totiž, že by sa nepodarilo prijať túto novelu, bolo by toto prijatie prostriedkov z Modernizačného fondu Európskej únie, ktoré sú určené pre Ministerstvo životného prostredia a takisto aj pre Ministerstvo hospodárstva, ohrozené. (Ruch v sále.)
Návrh nevytvára nároky na rozpočet, je v súlade s ústavou, zákonmi Slovenskej republiky a dátum účinnosti sa z pochopiteľného dôvodu navrhuje
(neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu) na 1. január 2022.
Dámy a páni, ešte raz ďakujem za trpezlivosť a ochotu v takejto krátkej, v krátkom termíne urobiť túto zmenu, ktorú si vynucujú vonkajšie okolnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.12.2021 15:49 - 15:52 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dámy a páni, na rokovanie Národnej rady predkladám návrh, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona novelizuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon o Environmentálnom fonde, a to z jediného dôvodu, chceme ustanoviť nevyhnutný právny rámec pre čerpanie finančných prostriedkov z Modernizačného fondu Európskej únie. Z požiadaviek Európskej investičnej banky aktuálne pred niekoľkými dňami vyvstala nutnosť v skoršom termíne, ako by to umožňovalo riadne rokovanie Národnej rady, schváliť takú právnu úpravu, ktorá zabezpečí, že Slovenská republika bude môcť prijať finančné prostriedky Európskej investičnej banky, a to už v januári 2022. Ide o finančné prostriedky Modernizačného fondu určené na financovanie dvoch schém štátnej pomoci, jednu pre oblasť teplárenstva a druhú pre podporu výroby z obnoviteľných zdrojov, dohromady v sume 120 mil. eur. Nakoľko sa zmenili požiadavky na prijatie týchto finančných prostriedkov a Slovenskej republike bolo určené, že finančné prostriedky môže prijať len na jeden samostatný účet, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva budú môcť potom čerpať tieto financie v termíne po 20. januári 2022. Dovtedy ale je nutné prijať navrhovanú právnu úpravu.
Dámy a páni, chcem ešte raz poďakovať, že ste prejavili pochopenie aj zaradením skráteného konania o tomto zákone a že umožníte, aby sme nemuseli čakať na februárovú schôdzu Národnej rady a že vytvoríte svojím rozhodnutím rámec na prevzatie financií z Európskej únie v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona podporíte.
Skryt prepis