Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.4.2020 o 15:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 20.4.2020 15:56 - 15:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v prvom čítaní ako spravodajca vystúpil k uvedenému návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor. Zo znenia návrhu zákona, ako aj z odôvodnenia a vystúpenia pani ministerky v prvom čítaní je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby výbory prerokovali návrh zákona ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 14:56 - 14:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Predseda Národnej rady rozhodnutím zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 58) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 8. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dnes uznesením č. 15 z 20. apríla odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:25 - 19:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za, za reakcie. No, pán poslanec Petrák, nemyslím, že by sme povyšovali transparentnosť nad rozumnosť. Podľa mňa transparentnosť je, naopak, súčasťou racionálnej správy vecí verejných. A asi sa teda nezhodneme na tom, čo je, čo je lepšie a čo je horšie riešenie, a hovorím, že na začiatku tie predstavy boli, boli medzi mnohými z nás úplne niekde vzdialené, teraz sa ich podarilo, podarilo priblížiť. Ja teda neviem, že či teda nejaká obchodná verejná súťaž, alebo predaj majetku, alebo dlhodobý prenájom majetku sú veci, ktoré, ktoré súvisia nejako s riešením krízovej situácie okolo, okolo COVID-19, alebo, alebo sú spôsobilé spôsobiť nejakú vážnu škodu samospráve.
Pokiaľ ide o pána poslanca Ferenčáka, no áno, no tak možnože v tej veci, veci lehôt sa my dvaja zhodneme a nezhodneme sa s pánom poslancom Vetrákom, ale ja zasa rozumiem aj jeho dôvodom. To nie je o tom, že mávneme rukou nad tým, že samosprávy porušujú. Jednoducho zachováme im tú povinnosť a samosprávy budú musieť uskutočniť rokovanie buď teda štandardným spôsobom v tej trojmesačnej lehote, alebo, alebo prostredníctvom videokonferencií. To nie je nabádanie na, na porušovanie zákona, tak to určite pán poslanec Vetrák nemyslel, len proste zachováva nejakú povinnosť, a to je, opäť, jeden pohľad je, je starosta, druhý pohľad sú, sú komunálni poslanci a treba to nejako vyvážiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 19:09 - 19:19 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia. Začnem odpoveďou na otázku pána poslanca Ferenčáka, aj keď nebola adresovaná mne, ale ja som tam podpísaný ako druhý predkladateľ tohto pozmeňujúceho návrhu, a rovno vám odpoviem, že nie som s ním plne stotožnený.
Moja predstava bola, bola iná. Bola dokonca dosť výrazne, výrazne iná, napriek tomu za tým pozmeňujúcim návrhom stojím, podporím ho a odporučím aj všetkým kolegom z koalície, aby zaň hlasovali. Jednoducho ak sa má dospieť ku kompromisu, tak to celkom inak, inak nejde, než že každý trochu ustúpi zo svojich, zo svojich pôvodných predstáv, a teda ubezpečujem vás, že podieľali sa na tom nielen ľudia, ktorí majú zo skúsenosti, skúsenosti zo samosprávy ako starostovia alebo primátori, ale aj ľudia, ktorí majú skúsenosti ako komunálni poslanci, prípadne ktorí majú skúsenosti aj z toho, ako funguje samospráva nielen tam, kde funguje, ale aj tam, kde, kde sa predstavitelia samosprávy snažia postupovať netransparentne alebo zneužívať svoju moc, a zákon nemôže byť iba do dobrého počasia.
Chcel by som povedať tri veci. Prvá vec sa týka obsahu toho kompromisu, je to, je to kompromis, čiže nikto nie sme, nie sme s tým určite úplne, úplne spokojní. Keby som si to ja mohol sám napísať, tak by to vyzeralo úplne inak. Bolo by to oveľa jednoduchšie, vypustili by sme per rollam, od toho som, od toho som za seba musel odstúpiť, ale myslím si, že to, na čom sme sa dokázali dohodnúť, je, je dobrý návrh, za ktorý sa dokážeme postaviť, ktorý dokážeme, dokážeme odhlasovať. Ostáva tam možnosť hlasovania per rollam, ostávajú tam videokonferencie.
Videokonferencie budú jasnejšie tým, že a transparentnejšie tým, že budú verejne prístupné. To neznamená, že sa, že sa tam musí mať možnosť zapojiť verejnosť, ale bude to prinajmenšom sledovateľné verejnosťou, lebo však ani rokovacie poriadky vždy automaticky neumožňujú vystupovanie obyvateľov. Bude, bude z toho vyhotovený zvukovo-obrazový alebo zvukový záznam podľa toho, o aký typ konferencie pôjde. Teda nie iba nejaký neidentifikovaný záznam, ktorý by mohol byť iba písomný, zvukovo-obrazový alebo zvukový, ktorá, ktorý obec zverejní na svojom webovom sídle, alebo ak ho nemá, samozrejme, tak ho nezverejní, tak zverejní iba zápisnicu, ale aj tak bude povinná ho sprístupniť na žiadosť, kde sme prebrali to riešenie vo vzťahu k zvukovým záznamom zo zasadnutí súdov z toho justičného balíka spred dvoch týždňov. Obmedzili sme, obmedzili sme možnosť hlasovania per rollam naozaj na výnimočné situácie, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie štandardným spôsobom alebo cez tie videokonferencie, lebo naozaj to má byť posledná možnosť.
Prvá možnosť má byť urobiť normálne zastupiteľstvo, urobiť, urobiť nejaké hygienické opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu, ohrozeniu zdravia. Druhá možnosť, ak na to existujú technické podmienky, tak rokovať prostredníctvom videokonferencie. A naozaj existujú k dispozícii rôznorodé aplikácie, ktoré, ktoré umožňujú bez väčších finančných nákladov a bez nejakých zložitých technológií, stačí pripojenie na internet, rokovať, alebo teda dá sa to urobiť aj prostredníctvom telefonickej konferencie, to tiež nie je vylúčené. Čiže tie možnosti, samozrejme, existujú.
Negatívne sme tam zadefinovali veci, ktoré nie je možné takýmto spôsobom, čiže prostredníctvom hlasovania per rollam riešiť, väčšinou sa týkajú nakladania s majetku, s majetkom, ale, ale v podstate to zodpovedá aj tomu pôvodnému návrhu, lebo, lebo teda neviem, či je, je nejaký vážny dôvod v súvislosti s koronavírusom, alebo hrozí nejaká škoda, ak sa, ak sa nepredá nejaká, nejaká obecná nehnuteľnosť.
Potom čo sa týka, čo sa týka ods. 4, tak tam sme podrobnejšie upravili, ako sa má postupovať, pán poslanec Ferenčák to kritizoval. Ja si, naopak, myslím, že je to dobré, že je to dobré, pretože hlasovanie formou per rollam sa odchyľuje od toho štandardného rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré je verejnosti prístupné, na ktoré majú možnosť prísť občania, kde môžu požiadať o slovo, a obvykle je im to slovo udeľované, či už to vyplýva priamo z rokovacieho poriadku, alebo z rozhodnutia, či už predsedajúceho, alebo, alebo zastupiteľstva.
Sú tam nastavené nejaké podmienky na transparentnosť, že sa vopred majú, majú zverejňovať, zverejňovať návrhy uznesení, pozmeňujúce návrhy a aj pripomienky verejnosti, lebo verejnosť nemá možnosť prísť na zasadnutie, keďže žiadne zasadnutie, zasadnutie sa nekoná, tak má mať možnosť aspoň takouto formou pripomienkovať a má sa potom zverejňovať nielen samotné uznesenie, ale aj menovité, menovitý výsledok, výsledok hlasovania. V rámci týchto mantinelov si to každá obec môže podrobnejšie upraviť, ako chce. Spôsob, akým sa budú doručovať pozmeňujúce návrhy, čas, ktorý vymedzí, vymedzí na pripomienkovanie alebo na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to je, to je na každej obci samostatne, plus ten týždeň, ktorý, ktorý sme získali, tak sme využili na ošetrenie tých hlavných kontrolórov, lebo to pôvodné znenie mohlo spôsobiť, že by, že by teda sa obce niektoré ocitli bez kontrolóra, tuto je napevno povedané, že ak nie je zvolený nový kontrolór a uplynulo funkčné obdobie tomu predchádzajúcemu, tak pokračuje vo výkone funkcie až, až do dvoch mesiacov, do šesťdesiatich dní od odvolania krízovej situácie, samozrejme, ak je zvolený nový, tak sa ujme funkcie ten nový. Toľko k vecnej stránke pozmeňováku.
Druhá moja poznámka sa týka, týka toho, že mali sme tu pred týždňom alebo pár dňami pomerne vzrušené výmeny, výmeny názorov. A boli sme, boli sme v nezhode. Ja si myslím, že to nie je prejav našej slabosti, je to prejav, naopak, našej, našej sily. Nemáme na všetko rovnaké názory a dokážeme sa, dokážeme sa počúvať a dokážeme počúvať svoje argumenty, máme snahu nájsť spoločný, spoločný postoj, čo sa nám, myslím, týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Pleštinská, aj podarilo. Ja sa chcem poďakovať za ústretovosť kolegom, teda najmä z poslaneckého klubu z OĽANO, kde sme mali na začiatku dosť rozdielne názory, aj teda pani, pani spravodajkyni, aj pánovi ministrovi a zástupcom ministerstva, ale teda špeciálne sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Vetrákovi, ktorý odviedol veľkú prácu na tom, aby tie rozdielne predstavy dal dohromady a aby sme tu dnes mohli rokovať o pozmeňujúcom návrhu.
Tretia, posledná poznámka sa týka opozície. Ja chcem oceniť aj prístup opozície, aj keď sa možno, možno vecne na niektorých veciach nezhodneme. Ja som, ja som bol teda, by som aj hlasoval za ten pozmeňujúci návrh pána poslanca Ferenčáka, ale je zapracovaný do, do nášho, takže nemôžem hlasovať nie preto, že by som s ním nesúhlasil alebo že by mi to niekto zakázal, ale pretože, pretože inak by nebolo možné schváliť ten náš pozmeňujúci návrh.
Jedinú vec, ktorú by som, ktorú by som tak asi trochu, trochu len namietal, že, že teda nie je to tak, že by sa z vášho šesťslovného pozmeňováku stal náš šesťstranový. My sme mali ambíciu upraviť tam viac vecí a mali sme tú ambíciu hneď od začiatku. Ja som podobný pozmeňujúci, nie identický, podobný, predkladal do ústavnoprávneho výboru ešte pred, pred druhým čítaním, teda minulý týždeň. A áno, aj v tejto, v tejto veci, napríklad vy ste otvorili tú otázku, že, že či tam má byť prerušená tá lehota tri mesiace. Ja v zásade s vami súhlasím, že mali by sme niektorým samosprávam umožniť, umožniť, keď sa nechcú, nechcú stretnúť a nemajú nič súrne na riešenie, tak nech nezasadajú. Čiže mne sa ten pôvodný návrh ministerstva páčil a tiež si myslím, že by sme nemali argumentovať tým, že nie je za to žiadna sankcia, aj keď niektoré obce to porušujú aj pred krízovou situáciou, a vtedy im to vyhovuje. Ale dohodli sme sa na tom a rešpektujem, rešpektujem dohodu kolegov, je to súčasť, je to súčasť jedného balíka, tak toto je vec, v ktorej som napríklad ja alebo v ktorej sme my museli, museli ustúpiť, a rešpektujem, že sme sa, že sme sa tak dohodli.
Čiže našou ambíciou nie je nejako zviazať samosprávy, je nastaviť pravidlá, aby v situácii, keď bude rozhodovať spôsobom, ktorý nie je obvyklý, aby bolo jasné, akým spôsobom má postupovať, aby to rozhodovanie bolo čo najtransparentnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:28 - 15:29 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Pročko, povedal si, že ti je ľúto, že pán poslanec Taraba nemohol prerokovať tento návrh zákona, pripomienkovať ho vo výbore (reakcia z pléna) pre..., vo výbore pre hospodárske záležitosti. Nuž myslím si, že ti to nemôže byť ľúto, lebo o tom, v akých výboroch sa rokuje o návrhoch zákonov, o tom nerozhoduje, nerozhoduješ ani ty, nerozhoduje o tom ani pán minister, to je vec parlamentu, navrhne to predseda parlamentu prideliť niektorým výborom. A ak niektorý poslanec nie je spokojný s tým, do akých výborov je ten návrh pridelený, a chcel by, aby sa to prerokovalo aj v jeho výbore, tak má možnosť v rámci rozpravy v pléne požiadať o tom, aby sa to prerokovalo aj v jeho výbore, a parlament potom hlasovaním rozhodne, že či sa to pridelí aj jeho výboru, aj..., alebo sa to nepridelí.
Pokiaľ som tu bol prítomný aj pri rozprave, aj pri hlasovaní, tak som nezaregistroval, že by pán poslanec Taraba navrhol, aby sa takto postupovalo. Čiže nemusí ti to byť ľúto. Spôsobil si to v podstate iba sám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2020 21:15 - 21:16 hod.

Ondrej Dostál
Ďakujem kolegyniam a kolegom za dôveru, budem sa usilovať ju nesklamať, ale hlavne chcem oznámiť, že zvolávam zasadnutie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny na zajtra na 9. hodinu do miestnosti číslo 33, zasadačka výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 20:16 - 20:18 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, nerozumel som celkom tej vašej úvahe na adresu koalície, kde ste povedali, nielenže máte väčšinu vo výboroch, kto by mal mať väčšinu vo výboroch, no tak to proste vychádza matematicky, väčšinu má koalícia v parlamente a má aj vo výboroch, tak to je v podstate vždy okrem nejakých období mečiarovských, keď bol trestný výbor alebo keď si, keď si to koalícia povedala, že obetuje zahraničný výbor. Ale, ale to je normálna matematika.
Poukázali ste na ten argument, že hovoríme, že, že však ale robil to SMER a koalícia v predchádzajúcom volebnom období. Ale to predsa my nepoužívame ako dôvod, prečo odmietame vás a pána poslanca Blahu. To používame iba ako reakciu, keď nám tu smeráci rozprávajú, aká je toto totalita, fašizmus, ako je to bezprecedentné, ako sa to nikdy nestalo, tak na to im, samozrejme, povieme, že vy ste to robili v minulom volebnom období. Minulý rok ste nezvolili Galka, minulý rok ste nezvolili Budaja na miesta, ktoré mali patriť opozícii. My im to pripomíname, ale to nie je dôvod, samozrejme, že prečo, prečo vás odmietame voliť a pána poslanca Blahu. Ten dôvod je, samozrejme, v tom, že ja ani minulé obdobie som nevolil do žiadnej funkcie ani podpredsedu výboru žiadneho poslanca fašistickej strany. A teda pán poslanec Blaha je milovník, obdivovateľ totalitných režimov, ktoré potláčajú ľudské práva. To sú tie dôvody, nie to, že my sa chceme niekomu pomstiť. Však vám sa nemáme dôvod pomsťovať za to, že, že SMER neakceptoval opozíciu v minulom volebnom období.
No a povedali ste, že nie ste priateľ Ľuboša Blahu, ale tie názory niekedy naozaj veľmi ťažko rozoznať, či sú to názory komunistu alebo fašistu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 20:00 - 20:02 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, no nie je to pravda. Nie je pravda, že čo opozícia navrhla, to vždy bolo, ten kandidát bol vždy zvolený. V minulom volebnom období, a keď nechceme pripomínať pána poslanca Galka, ktorého mali problém zvoliť do tej komisie a potom aj, aj za podpredsedu Národnej rady, tak poviem príklad, ktorý je oveľa priliehavejší.
Predseda výboru pre ľudské práva je funkcia, ktorá bola na začiatku volebného obdobia prisúdená opozícii, konkrétne hnutiu OĽANO. A keď sa, á, keď sa jeho vtedajšia predsedníčka, pani poslankyňa Verešová vzdala tejto funkcie, tak hnutie OĽANO navrhlo Jána Budaja. A koalícia nezvolila Jána Budaja za predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
A tie táraniny typu, že, že na začiatku volebného obdobia sa to musí rešpektovať a v priebehu volebného obdobia sa to nemusí rešpektovať, to si nechajte pre seba.
Teraz ideme urobiť to, koalícia navrhla kandidátov na, na predsedov, ja som jeden z nich, nie je to žiadna, žiadna totalita. V prípade, že budem zvolený, tak zajtra o deviatej zvolávam, zvolám výbor pre ľudské práva. Ten výbor pre ľudské práva si zvolí podpredsedov, ja sa potom vzdám funkcie predsedu. A budete môcť opakovane navrhovať, keď vás bude baviť, tak môžte navrhovať pána poslanca Blahu a my ho opakovane nebudeme voliť. Ale ak, ak navrhnete iného kandidáta, tak je veľká šanca, že ten kandidát bude zvolený a bude viesť ten výbor. Dovtedy tie nevyhnutné úkony, ktoré je potrebné, aby výbor pre ľudské práva bol funkčný, budú vykonávať poslanci, ktorí budú zvolení za podpredsedov. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:35 - 19:37 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Fico, no dovolím si vám pripomenúť, že sme v bode voľba členov výborov. Nie voľba predsedov výborov. Vy ste hovorili úplne mimo témy a hovorili ste o voľbe predsedov výborov, to je ten nasledujúci bod.
Pripomínam to preto, lebo podobnej chyby sa dopustil aj pán poslanec Šefčík, ktorý vystúpil pred vami, na ktorého búrlivo reagovali vaši poslanci, a aj mu to pripomenuli, že hovorí k inému bodu. Ale teda pán poslanec Šefčík je poslancom Národnej rady dva týždne aj s cestou, vy ste poslancom Národnej rady od roku ´92, takže predpokladám, že, že toto ste si mohli všimnúť a ste, ako ste správne pripomenuli, desať rokov ste boli premiérom, aj z toho titulu ste chodili do Národnej rady, takže neviem teda, či ste nedávali pozor, keď vaši kolegovia pripomínali kolegovi Šefčíkovi, že hovorí k inému bodu, ale vy ste urobili presne to isté bezprostredne po ňom.
Druhá vec. Vyčítate tu aj vy, aj, aj ďalší politici, že sa nerešpektujú dohody. No to je zaujímavé, lebo váš favorit Ľuboš Blaha nám pred malou chvíľou vyčítal niečo úplne opačné. Vyčítal nám, že sme podpísali koaličnú dohodu, a tým skončila parlamentná demokracia, tým už sa nebudeme môcť rozhodovať slobodne a budeme iba nejaké bábky. No a teraz nám. Ovečky. A teraz nám vyčítate, že sa správame ako poslanci, že sa rozhodujeme slobodne, podľa svojho presvedčenia, podľa svojho svedomia.
A ja som veľmi rád, že väčšine tohto parlamentu presvedčenie a svedomie bráni voliť na čelo výborov obdivovateľov totalitných režimov. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:53 - 16:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
No, ja si na rozdiel od predrečníka nemyslím, že existujú jednoduché a dokonalé riešenia, a myslím to, čo navrhla pani spravodajkyňa vo svojom vystúpení, teda aby sme to odložili na najbližšiu schôdzu, je, je racionálne a že vytvorí priestor pre to, aby sme ešte mohli rokovať a prípadne sa aj dohodnúť na nejakej, na nejakom pozmeňováku, ktorý v čo najväčšej miere bude zohľadňovať pohľady jednej aj druhej strany v tomto vecnom spore. Lebo je to iba vecný spor, nie je to nejaký osobný ani politický, ani, ani nič podobné.
Pani, pani poslankyňa, vy ste teda hovorili o tom, o tom bode 2. Ja som celkom nerozumel, že v čom je problém pri malých obciach v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý som navrhol a ktorý si osvojil ústavnoprávny výbor, ktorý rieši videokonferencie, akurát hovorí, že tie videokonferencie, záznam z nich, obrazový a zvukový záznam má byť, má byť zverejnený. Čiže bude to videokonferencia alebo telekonferencia, tam predsa nie je nejaký, nejaký reálny praktický problém, keď majú kapacitu spraviť, cez mobily si budeme telefonovať siedmi poslanci, tak sa to nahrá, a keď sa to už nebude vysielať v priamom prenose v miestnom rozhlase, tak sa to môže, tak sa to môže, môže nahrať a zverejniť zvukový záznam z toho na webe. To by bolo v súlade s tým, čo som navrhol. Takže naozaj ešte stále nerozumiem, že v čom konkrétne je tam problém v tom, v tom bode 2.
A jasné, jasné, že ja nechcem, opäť sa vrátim k dobrému úmyslu, spochybňovať dobré úmysly, množstvá starostov a poslancov, ktorí si poctivo robia, robia svoju robotu a počítajú s týmto iba s nejakou záložnou situáciou, ale nesúhlasím s vami v tom, že, že až tak málo je tých, ktorí tie zlé úmysly majú. Ja jak tak poznám množstvo prípadov, keď je to problém.
Skryt prepis