Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 11:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:33 - 11:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Chce by som podobne ako pani poslankyňa Bitó Cigániková podporiť tento pozmeňujúci návrh, s ktorým prišla pani poslankyňa Horváthová, tiež si uvedomujem, že z procesného hľadiska to má teda ďaleko od optimálu privítal by som, keby sme takéto návrhy sa mali možnosť s nimi oboznámiť skôr, ale z vecného hľadiska s tým úplne súhlasím a dokonca si myslím, že keby sme to neschválili teraz tak by sme sa k tomu aj tak ešte museli pred letom vrátiť a mali by sme tu budúci týždeň nejaký návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto, o tomto návrhu čiže aj z procesného hľadiska je nakoniec toto lepšie ako keby sme išli nejakým skráteným konaním, podobne ako pani poslankyňa Bittó Cigániková som presvedčený že očkovanie je potrebné a tiež tam vidím veľký problém, že opozícia ho dlhodobo spochybňuje e nielen fašisti ale aj SMER a HLAS. Považujem to za nezodpovedné bude to stáť ľudské životy, bude to mať za následok ťažký priebeh u ľudí, u ktorých by to nemuselo mať ťažký priebeh, Bude to mať za následok, že mnohým ľuďom bude odložená aj iná zdravotná starostlivosť lebo nemocnice budú zahltené. Bude to mať opäť za následok preťaženie lekárov a zdravotníckeho personálu, bude to mať za následok obmedzenia pre ľudí, bude to mať za následok ďalšie zatváranie ekonomiky lockdown a toto všetko bude primárne zodpovednosť tých politikov, ktorí očkovanie spochybňujú, je to krajne nezodpovedné a myslím si, že je úplne namieste zvýhodňovať tých čo sa správajú zodpovedne, čo sa nechajú zaočkovať. Ja osobne by som bol za povinné očkovanie ale tento návrh o tom nie je ako povedala pani poslankyňa. Tento návrh sa netýka tých, čo sa nedajú zaočkovať, netýka sa ani tých čo sa dajú zaočkovať a nechcú COVID pasy a tých sa iba tých čo sa dali zaočkovať a chcú mať COVID pas.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2021 9:44 - 9:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky.
Pán poslanec Suja, opakované predlžovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné aj dnes a ostane to tak aj v budúcnosti. Rovnako je možné predčasné ukončenie, čiže podnikateľ s pozastavenou živnosťou má už dnes možnosť regulovať si, že či chce to skrátiť, alebo chce to predĺžiť, na tom sa nič nezmení.
Viacerí, viacerí ste sa dotkli otázky rušenia nočného kľudu. To, s čím prichádzame, je v podstate kompromis, keďže sme nevedeli naformulovať to konkrétne riešenie a dospeli sme k záveru, že je potrebné o tom ešte chvíľu hovoriť a diskutovať a možno, možno teda nielen medzi poslancami, ale aj, aj s verejnosťou, lebo je to téma, ktorá sa týka verejnosti. K tej diskriminácii by teoreticky dochádzať nemalo, lebo samospráva nemá právo určovať konkrétnu prevádzku konkrétnemu prevádzkovateľovi. Má právo nastaviť pravidlá. Tam, samozrejme, môže alebo v niektorých, v niektorých obciach sa snaží rozlišovať podľa zón, ktorých sa to týka, alebo podľa, podľa typu prevádzky, to je tiež pomerne, pomerne častý, častý dôvod. Nie je tam, nie je tam, samozrejme, týmto automaticky riešiteľné to, že keď tí zákazníci vyjdú z prevádzky, že budú potom robiť, robiť hluk, teda nie je možné všetko vyriešiť či už zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením, na to je potrebné hľadať nejaké iné riešenia. A to skoršie zatváranie terás súvisí samozrejme s tým, že asi spôsobujú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2021 9:11 - 9:37 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, chcel by som podobne ako v prvom čítaní vystúpiť podporne k tomuto návrhu zákona a zároveň by som sa chcel vrátiť k môjmu vystúpeniu v prvom čítaní, kde som sa vyjadril k dvom veciam, ktoré by podľa môjho názoru mohli doznať ešte nejakých zmien oproti tomu, ako to bolo navrhnuté vo vládnom návrhu zákona. A teda chcem teda informovať, že sme dospeli k zhode aj v rámci vládnej koalície aj teda s ministerstvom vnútra na pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa dotkne oboch tých vecí alebo tých tém, o ktorých som hovoril v prvom čítaní a dotýka sa niektorých ďalších vecí. Tak predtým ako by som ho prečítal, tak by som ho rád uviedol a odôvodnil.
Prvá z tých vecí, o ktorých som hovoril v prvom čítaní, je dĺžka pozastavenia živnosti, pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa súčasnej právnej úpravy je možné pozastaviť živnosť na dobu najmenej šesť mesiacov a najviac tri roky. Takáto právna úprava sa ukázala ako nepružná a spôsobujúca pri aplikácii viaceré problémy, a to smerom dole k tej minimálnej, minimálnej, k tomu minimálnemu limitu, ale aj smerom hore k tomu, k tomu maximálnemu limitu. Smerom dole z toho dôvodu, že existujú situácie, keď potrebuje živnostník prerušiť prevádzkovanie živnosti na kratšiu dobu, ako je šesť mesiacov. Napokon v súvislosti s pandémiou a mimoriadnymi opatreniami takáto možnosť existuje už v súčasnosti, ale je naviazaná práve na mimoriadnu situáciu alebo núdzový stav. A smerom hore to spôsobuje problémy, keď živnostník opäť potrebuje si pozastaviť živnosť na dobu dlhšiu, alebo že sa mu môže stať, že pozabudne na to, že má pozastavenú živnosť a v tom prípade mu to môže spôsobovať to automatické obnovenie, automatické obnovenie živnosti.
Problémy či už tým, že povedzme automaticky sa mu obnoví aj, aj povinné poistenie, ktoré keď si toho nie je vedomý, tak mu nabehne dlh alebo ako sa stalo niektorým kolegom poslancom v minulom volebnom období alebo v predchádzajúcich volebných obdobiach, ktorí mali iba pozastavenú živnosť, že si ju nezrušili, že sa automaticky im obnovila živnosť a dopustili sa tým porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a museli zaplatiť mastnú pokutu, hoci reálne nepodnikali, ale už tým, že, že im sa obnovila živnosť, tak výbor pre nezlučiteľnosť funkcií to interpretoval ako porušenie zákona, ako podnikanie. Tu chcem oceniť aj prístup ministerstva, ktoré reagovalo na tieto problémy z aplikačnej praxe, ktoré sa pochopiteľne netýkajú iba, iba poslancov, ale aj bežných ľudí. A realita je dnes taká, že ministerstvo upozorňuje, keď má skončiť pozastavenie živnosti. Čiže také situácie, aké, aké sa v minulosti stávali, že povedzme niekomu sa obnovila živnosť, on o tom nevedel a po rokoch zistil, že má sekeru na povinnom poistnom, by sa už nemali stávať, a to aj bez zmeny zákona vďaka, vďaka prístupu ministerstva.
Napriek tomu ministerstvo a teda vláda prišli, prišli s návrhom, aby sa zväčšil tento limit, a aby sa teda skrátila tá minimálna doba pozastavenia živnosti zo šiestich mesiacov na jeden mesiac a aby sa predĺžila tá maximálna z troch rokov na štyri roky. Bol by to, samozrejme, krok k lepšiemu. Ja som sa domnieval, že bolo by vhodné, aby existovala možnosť pozastavenia živnosti aj na dobu neurčitú, keďže živnostníci v čase, v čase prerušenia živnosti alebo pozastavenia živnosti nemusia vedieť, na akú dlhú dobu si to pozastavujú. A teda mnohým by, mnohým by vyhovovalo viac, keby bola možnosť pozastaviť si to aj na, na dobu neurčitú. Napokon takáto právna úprava bola aj v minulosti. To sme si na rokovaniach vyjasnili s odbornými pracovníkmi ministerstva vnútra, že by, že to spôsobovalo problémy najmä z hľadiska nastavenia informačných systémov a tak sme dospeli ku kompromisnému riešeniu, ktoré sa premietlo do druhého bodu pozmeňujúceho návrhu, ktorý, ktorý hovorí o tom, že by sa ten limit zrušil.
Čiže nebola by možnosť, možnosť pozastaviť si živnosť, prevádzku živnosti na dobu neurčitú, aby teda bola tá informácia v registroch a v informačných systémoch zaznamenaná, že na akú dobu ide o pozastavenie, ale na druhej strane bude na samotnom podnikateľovi, na akú dobu chce prerušiť živnosť. Predpokladá sa teda, že sa to nebude využívať na povedzme obdobie kratšie ako mesiac, ale tá horná hranica je na samotnom, na samotnom podnikateľovi. Takže keď niekto nevie a predpokladá, že to môže trvať veľmi dlho, tak si môže dať aj pomerne dlhé časové obdobie, desať rokov, nič tomu nebude a nebude v zákone brániť a samozrejme, že ak by sa ukázalo, že to spôsobuje nejaké problémy, či už absencie jednej alebo druhej hranice, alebo naopak, že informačné systémy sú už tak pripravené, že, že toto nie je problém, aj aby bola, bolo pozastavenie na dobu, na dobu neurčitú, tak sa to môže v budúcnosti, samozrejme, zmeniť.
Takže tým druhým bodom navrhujeme zaviesť väčšiu variabilitu inštitútu prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia.
Cieľom je umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná, teda vôbec limitovaná. Podnikateľ po zapracovaní navrhovanej zmeny bude oprávnený živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu s ohľadom len na svoje aktuálne potreby a možnosti. Podnikateľ bude mať rovnako ako doposiaľ priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. Čiže je to riešenie, ktoré je ústretové a povedal by som, že takmer najústretovejšie voči podnikateľom a ich potrebám v situácii, keď z nejakého dôvodu si potrebujú pozastaviť živnosť. To ústretovejšie by bolo, bola iba tá doba neurčitá, ale v praxi medzi týmito dvoma, dvoma riešeniami nie je žiadny podstatný rozdiel. A druhá téma, o ktorej som hovoril v prvom čítaní a ktorú som sa aj v minulosti snažil riešiť a ku ktorej sa vyjadrovali aj kolegovia, bol ten článok 2, teda novela zákona o obecnom zriadení, ktorá sa týkala určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, čo dnes je jedna z kompetencií samosprávy, aby obecné alebo teda mestské či miestne zastupiteľstvo prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia stanovilo pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Toto ustanovenie bolo aj v minulosti často, často diskutované a neraz bolo aj kritizované a najmä teda z hľadiska alebo teda z dvoch hľadísk.
Jedno hľadisko je hľadisko takpovediac podnikateľské, keďže obce v niektorých prípadoch stanovovali podnikateľským subjektom, ktoré majú prevádzky, povinnosti aj nad rámec, aj nad rámec zákona, určovali im povinnosť oznamovať konkrétnu prevádzkovú dobu, určovali im iné povinnosti, ktoré súviseli, súviseli s tou prevádzkou. A to sa pokúšal zmeniť vládny návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že by obec všeobecne záväzným nariadením neurčovala pravidlá času predaja a prevádzky služieb, ale len samotný čas predaja a prevádzky služieb. To znamená, obec by stanovila iba rozpätie, v ktorom môžu byť, môžu byť prevádzky otvorené a potom by bolo na samotnej prevádzke, aby si určila, určila konkrétny čas, kedy bude otvorená, bez toho, aby musela spĺňať nejaké ďalšie podmienky, bez toho, aby to musela oznamovať obci.
To je v podstate, takto by sa korektne mal interpretovať zákon aj v súčasnom znení, ale v realite je to, samozrejme, často inak. A pri tomto pohľade z hľadiska podnikateľského alebo z hľadiska, z hľadiska podnikateľskej slobody je, samozrejme, aj otázka, že aký je dôvod, pre ktorý by obce mali regulovať čas predaja a čas prevádzky, prevádzky služieb. A v tomto prípade je to, je to do istej miery relikt z minulosti, keď toto ustanovenie bolo zahrnuté do ustanovenia, ktoré hovorilo o tom, že obce vytvárajú podmienky pre zásobovanie obyvateľov obce (rečník si odkašľal), pardon. A teda samozrejme, že v plánovanej ekonomike alebo ekonomike, ktorá práve opustila plánovanú ekonomiku, toto mohlo byť vnímané ako problém, že aby tie potraviny boli dostatočne dlho otvorené, aby si ľudia mohli nakúpiť. Samozrejme, že v trhovej ekonomike po troch desaťročiach normálneho fungovania trhovej ekonomiky vieme, že nepotrebujeme ani obchodom ani, ani iným prevádzkam určovať, kedy majú byť otvorené a oni sú otvorené dostatočne dlho na to, aby, aby si ich zákazníci našli.
Ale je tam, je tam druhý problém, ktorý sa týka, týka, povedal by som, ochrany obyvateľov pred rušením nočného kľudu. Toto je v mestách, ale aj v obciach niekedy vážny problém, keďže niektoré prevádzky, ktoré sú otvorené dlho do noci, tak či už sami alebo teda ich zákazníci, ktorí sa v nich nachádzajú, alebo zákazníci, ktorí z nich odchádzajú, spôsobujú rušenie nočného, nočného kľudu, a to je z môjho pohľadu ten hlavný alebo, alebo najviac legitímny dôvod, pre ktorý by obce mali mať možnosť vstupovať do určovania prevádzkovej doby a to takým spôsobom, že by tým bezproblémovým prevádzkam neurčovali nič, teda ak nejaká prevádzka nespôsobuje nadmerný hluk, nespôsobuje rušenie obyvateľov žijúcich v okolí nočným kľudom, tak nie je vôbec žiadny dôvod, aby obec povedala, kedy musí takáto prevádzka mať zatvorené, či to je o ôsmej večer alebo o desiatej večer alebo o polnoci. Lebo ak nie je žiadny problém, ak nie je činnosťou prevádzky nikto postihnutý, tak nie je dôvod, aby do toho zasahoval, zasahovala obec a niečo prevádzke nariaďovala.
Iná situácia je práve v prípade prevádzok, ktoré, ktoré rušia nočný kľud, opakovane rušia nočný kľud a spôsobujú problémy obyvateľom žijúcim, žijúcim v okolí a tam si myslím, že je na mieste, aby takéto prevádzky mali obmedzenú prevádzkovú dobu. Idealistická predstava je, že je to možné regulovať povedzme iba prostredníctvom pokút, ktoré ukladá mestská polícia, ale tá realita ukazuje, že táto forma vymáhania práva je v podmienkach Slovenskej republiky ešte stále nie dostatočne, dostatočne účinná a preto je na mieste aj, aj tvrdšia sankcia v podobe povedzme dočasného obmedzenia prevádzkovej doby iba na dennú a večernú dobu, teda mimo nočného času.
Lenže ukázalo sa, že tento problém je trošku komplikovanejší, než aby sme ho vedeli vyriešiť v rámci, v rámci druhého čítania. Bude si pravdepodobne vyžadovať aj, aj zásah do zákona o ochrane verejného zdravia a tá debata o tom, akým spôsobom to konkrétne upraviť, asi ešte chvíľu potrvá. Preto ten kompromis, na ktorom sme sa dokázali zhodnúť, je, že by sa vypustil čl. 2 z návrhu novely ústavy, novely zákona, čiže by ten zákon obsahoval, neobsahoval novelizáciu zákona o obecnom zriadení a teda aj s kolegami verím, že v blízkej dobe prídeme s nejakým návrhom riešenia, ktorý by uspokojivo dokázal tento problém, problém riešiť.
Čiže sme presvedčení, že tieto zmeny si vyžadujú širšiu odbornú, odbornú diskusiu a komplexnejší prístup a malo by to byť realizované prostredníctvom osobitného návrhu zákona. Takže v tomto prípade sme sa dohodli, že lepšie bude, keď, keď ten článok 2 vypadne, ako by teraz sa mala udiať jedna zmena, že sa pravidlá času predaja a času prevádzky služieb zmenia na čas predaja a prevádzky služieb a o pol roka príde nejaká ďalšia, ďalšia zmena, ktorá by to upravila novým spôsobom. Táto zmena je premietnutá do bodu 5 pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložím.
Tretím bodom a teda aj tretím bodom v rámci pozmeňujúceho návrhu je téma, o ktorej hovoril, teda ktorú skoro prišiel kolega Peter Cmorej z poslaneckého klubu SaS, ktorý je tiež spolupredkladateľom tohto pozmeňujúceho návrhu a ktorá sa týka neprimeranej prísnosti právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu, čo súvisí s tým, že túto povinnosť si viaceré prevádzky reálne neplnia a sankcie im zväčša, zväčša nie sú ukladané, ale visí nad nimi hrozba pomerne, pomerne vysokej sankcie a tu opäť tá pôvodná predstava bola úplne vypustiť buď túto povinnosť alebo, alebo ukladanie sankcie, ale to, na čom sme dokázali nájsť prienik, je, že sa bude, bude toto porušenie zákona alebo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona sankcionovať miernejším spôsobom, a to tým, že sa, že sa teda odkáže na iné ustanovenie a teda vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa navrhuje vypustiť skutkovú podstatu neohlásenia zriadenia prevádzkarne živnostenskému úradu z § 65a ods. 1 a následne ho vložiť do § 65a ods. 2 písm. e) a tým sa najvyššia prípustná hranica pokuty zníži z 1 659 eur na 663 eur a v nadväznosti na zmenu textu v § 65a je nevyhnutné aktualizovať vnútorný odkaz v § 65b ods. 1 živnostenského zákona, ktorý upravuje ukladanie blokovej pokuty za porušenie povinnosti, povinností ustanovených živnostenským zákonom.
Ďalší, ďalší bod, ktorý je vlastne v poradí prvým bodom pozmeňujúceho návrhu, sa týka implementácie smernice a jeho odôvodnenie je také, že navrhované znenie je potrebné zmeniť z dôvodu, že voľný pohyb služieb, vrátane smernice 2005/36 Európskej únie o uznávaní odborných kvalifikácií, ako aj smernice 2016/123 Európskeho spoločenstva o službách na vnútornom trhu sa vzťahuje na všetky krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri ponechaní navrhovaného znenia, tak ako je vo vládnom návrhu, by došlo k opomenutiu Lichtenštajnska, ktoré nepatrí medzi krajiny Európskej únie ani medzi krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu, je však zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore.
Druhý dôvod je, že pri vzniku oprávnenia prevádzkovať živnosť v prípade príslušníkov tretích krajín je rovnako ako pri iných kategóriách osôb potrebné ponechať oprávnenie uviesť v ohlásení neskorší deň začatia prevádzkovania živnosti, teda deň, ktorý nastane až po dni udelenia povolenia na pobyt.
A potom sú tam ešte dva body, ktoré sa týkajú nadobudnutia účinnosti alebo zmeny, zmeny termínu nadobudnutia účinnosti zákona z dôvodu predĺženia legislatívneho procesu. Mali sme ten zákon v druhom a treťom čítaní prerokovať a schváliť už, už na predchádzajúcej schôdzi, ale bolo to odložené až na túto schôdzu, takže sa účinnosť posúva z júla alebo z programu júla na 1. august tohto roka. A ja by som sa teda chcel len poďakovať pánovi ministrovi a ministerstvu, ako aj koaličným partnerom za, za ústretový prístup a za to, že sme, že sme našli zhodu v tých zmenách, ktoré, o ktorých som hovoril a ktoré teraz prednesiem ako pozmeňujúci návrh. Čiže idem čítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Ondreja Dostála, Jany Žitňanskej a Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 367.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 367, sa mení a dopĺňa takto:
Prvý bod pozmeňujúceho návrhu: V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky."."
Druhý bod pozmeňujúceho návrhu: V čl. I bod 14 znie:
"14. V § 57 sa vypúšťa ods. 6."
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I sa za bod 14 vkladajú nové body 15 až 17, ktoré znejú:
"Nový bod 15. V § 65a ods. 1 sa vypúšťa písm. b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
Nový bod 16. V § 65a ods. 2 písm. e) znie:
"e) neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neohlási zrušenie prevádzkarne."
Nový bod 17. V § 65b ods. 1 sa vypúšťajú slová: "ods. 1 písm. ba)". Nasledujúce body sa primerane preznačia."
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bode 16 sa slovo "júla" nahrádza slovom "augusta" a slová "30. júna" sa v celom texte nahrádzajú slovami "31. júla".
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. Čl. II sa vypúšťa, v nadväznosti na uvedenú zmenu sa upraví názov zákona. Doterajší čl. III sa primerane preznačí.
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. III sa slovo "júla" nahrádza slovom "augusta".
Poprosím o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 14:18 - 14:19 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní so spravodajskou informáciou k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh zákona do 14. septembra 2021.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ako ho v úvodnom slove uviedla pani ministerka.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 16:16 - 16:17 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, úplne s vami súhlasím, čo sa týka pána poslanca Blahu, to je zbytočné reagovať, to naozaj nemá žiadny zmysel.
Čo sa týka pána poslanca Fica, nič si z toho nerobte, pán poslanec Fico klame, to už je jeho prirodzená povaha, on sa tak zvykne správať a teraz tečie mu do topánok, vyšetrovanie pokračuje, tak samozrejme, že snaží sa robiť aj zúfalé veci a snaží sa produkovať aj zúfalé klamstvá. Tak to treba brať, nemali by sme mu to tolerovať, ale, samozrejme, je to niečo, čo sa od neho vzhľadom k tomu, ako ho poznáme, dá čakať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 12:45 - 12:47 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky. Pán poslanec Taraba, povedali ste, že som tu vyplakával, že ma v koalícii nemajú radi, no tak ja neviem, ja vychádzam s kolegami z koalície veľmi dobre aj s tými, s ktorými mám rôzne názory, čiže nemusím tu vyplakávať. Ja som hovoril o vzťahoch a o tom, ako, ako diskutujeme vo vládnej koalícii. Vyzvali ste nás, aby ste, aby sme vytiahli karty a zabránili prijatiu tohto návrhu. No pred chvíľou ste vraveli o tom, že viete počítať a že 2 plus 2 je 4, no tak keď si spočítate poslanecké kluby OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ, tak je to absolútna väčšina poslancov parlamentu. Čiže keď sú oni na tom dohodnutí, tak si to schvália, ak by si to neschválili dnes, a my by sme vytiahli karty, no tak by si to schválili v utorok. Čiže nie, nebudeme sa pripájať k vašej obštrukcii.
Pán poslanec Jarjabek povedal, že ho nezaujíma, že čo si ja myslím o tom, aké majú, aké máme vzťahy v koalícii, no mňa zase nezajíma. čo si pán poslanec Jarjabek myslí o tom, čo si myslím ja. To je také vzájomné. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Pán poslanec Fico, ako zaujímavé, že, že ste povedali, že či chceme pokračovať v štýle vzájomného osočovania, po mojom vystúpení, kde som práve nabádal na to, aby sme sa vzájomne neosočovali, ale konštruktívne sa bavili, a teda chápem, že už chcete ísť domov, lebo je už takmer 13.00 hod. piatok, a teda to už v parlamente sa nerobí, ale teda parlamentarizmom by som to nenazýval, že chcete čím skôr vypadnúť a ísť domov.
Pán poslanec Gyimesi, ja som s vami rokoval o všeličom, ale teda zrovna v téme občianstva zrovna po tom, ako sa vy potom vyjadrujete o kolegoch SaS, naozaj nejdem s vami spolupracovať.
No a, pán poslanec Pročko, myslím, že to bolo nekorektné voči kolegyni Cigánikovej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 12:16 - 12:35 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 11:30 - 11:32 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Viskupič, myslím, že je dobre, že si sa vrátil aj k tomu včerajšku, a k tomu, že vďaka tvojmu rozhodnutiu rokoval výbor pre financie a rozpočet dnes, normálne, ráno v pokojnej atmosfére, a aj to, že si spomenul, že keď sa včera zišiel ústavnoprávny výbor, nebol uznášaniaschopný, čo teda zrejme niektorí kolegovia celkom nepochopili, ale teda pri všetkej úcte k ústavnoprávnemu výboru, ústavnoprávny výbor o tom návrhu mal rokovať nie preto, že, že by to nejako súviselo s navyšovaním kapitol v oblasti spravodlivosti, ale, ale z dôvodu, že je, do ústavnoprávneho výboru idú všetky návrhy zákonov a ústavnoprávny výbor sa pozerá na návrhy zákonov z hľadiska ústavného, legislatívneho a naozaj v tomto návrhu určite nie je žiadny problém z hľadiska legislatívnotechnického alebo z hľadiska jeho súladu s ústavou, tak skutočnosť, že sa nezišiel a nevyjadril k tomuto návrhu zákona ústavnoprávny výbor, rozhodne nie je taký problém ako keby iba formálne mal prejsť výborom pre financie a rozpočet návrh na zmenu rozpočtu vo výške viac ako 3 mld., 3 mld. eur.
Je dobré, že si pripomenul aj to, že SaS nemá problém s navyšovaním výdavkov, ktoré súvisia s COVID-om, ktoré, ktoré majú zafinancovať tie opatrenia, ktoré už boli realizované alebo majú byť realizované na základe schválených opatrení, a treba to opakovať dookola a dookola, lebo niektorí majú problém si to zapamätať a dookola nás obviňujú z toho, že ani s tým nesúhlasíme.
A nakoniec je veľmi dobré, že si povedal, že dnešné deficity sú zajtrajšie dane, lebo je to presne tak. Sú veci, ktoré je vidieť a ktoré nie je vidieť, a treba pripomínať všetkým, že takto to je. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:13 - 10:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán predseda Národnej rady Kollár, spýtali ste sa pani ministerky, že čo robila celý ten rok. No nedávno sme tu opäť schvaľovali programové vyhlásenie vlády a zmenilo sa tak, že tam z tých kapitol, ktoré už bolo niečo zrealizované, tak to, to sa vypúšťalo. No tak si môžete porovnať, koľko sa toho vypustilo z kapitoly pani ministerky spravodlivosti a koľko sa toho vypustilo z iných kapitol. Alebo sa môžte pozrieť do plánov legislatívnych úloh, to je taký dokument, ktorý schvaľuje vláda a vo vláde má zastúpenie aj vaša politická strana. A pani ministerka ide podľa plánu legislatívnych úloh a tak, ako to má naplánované, tak, tak plní tie úlohy, ktoré si, ktoré si predsavzala.
Nerozumel som celkom tomu porovnaniu, že vyčítajú politikom, keď sa snažia zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní, a na druhej strane, že čo, čo nám orgány činné v trestnom konaní majú hovoriť do toho, ako schvaľujeme legislatívu. Teda buď som to zle pochopil, alebo sa mi to zdá absolútne neprimerané, lebo politici nemajú čo zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Ale je úplne normálne, že keď poslanci schvaľujú nejaký zákon, tak sa budú zaujímať o to, aký majú na to názor ľudia, ktorí s tými zákonmi robia, a zvlášť v takej veci, ako je činnosť orgánov činných v trestnom konaní.
To, či to zmarí, alebo nezmarí, nejaké vyšetrovanie, no samozrejme, že nejako sú nastavené procesy, celé procesy v Česku, v Rakúsku a neviem kde a nejaké sú na Slovensku. A keď sa to zo dňa na deň zmení bez toho, aby sa urobili aj tie ostatné úpravy, tak, áno, môže to mať za následok, že niektoré vyšetrovania budú zmarené. Lebo napríklad kolúzna väzba, ktorá má nejaký účel, nebude môcť pokračovať.
A posledná otázka, platia pravidlá aj pre vás?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 9:46 - 9:48 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Existujú nejaké pravidlá alebo nejaké pravidlá, ktoré sú písomné, pravidlá, ktoré sú nepísané. Sú pravidlá, ktoré sú politické, napríklad pravidlá dohodnuté v rámci vládnej koalície. A tie sa v tomto prípade zjavne porušujú, pretože bol predložený návrh bez súhlasu gestorského rezortu, bez toho, aby bola na ňom zhoda v celej vládnej koalícii.
A mne tiež niekedy to, to dodržiavanie pravidiel celkom nevyhovuje a, a rád by som si, povedzme, predložil návrh, na ktorý nedostanem zhodu v rámci vládnej koalície, lebo sa to niekomu nepáči, aj keď ja celkom nerozumiem, prečo sa mu to, prečo sa mu to nepáči. Ale myslím si, že dodržiavanie pravidiel je potrebné. A porušovanie pravidiel je cesta do pekla.
No a potom tu máme okrem, okrem politických pravidiel, ktoré povedzme opozíciu zaujímať nemusia, nás ako koalíciu by zaujímať mali.
Máme tu aj nejaké pravidlá legislatívneho procesu. Samozrejme, že každý poslanec môže dať akýkoľvek návrh zákona, poslanec môže dať aj návrh nového Trestného poriadku kompletne. Ale takéto zmeny, to nie sú, nie sú nejaké čiastkové zmeny, nejaká, nejaká úprava, že posuniem nejaké percentíčko, zmením nejakú sadzbu, sú zmeny, ktoré nabúravajú celú koncepciu alebo menia celú, celú koncepciu väzby. A takéto zmeny, som presvedčený, že by mali prejsť riadnou prípravou. A tou riadnou prípravou je medzirezortné pripomienkové konanie nie k poslaneckému návrhu zákona, resp. k stanovisku vlády k poslaneckému návrhu zákona, ale riadne vládou alebo ministerstvom pripravené, prerokované v MPK a potom, potom v parlamente.
To je asi všetko.
Skryt prepis