Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2021 o 17:05 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 10.11.2021 9:50 - 10:06 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky uviesť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.
Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predkladanom znení pojednáva o potrebe riešenia dôsledkov, ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej Slovenskej republiky. Obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu, a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré ony následne poskytujú občanom Slovenskej republiky.
Štátna bytová politika na Slovensku sa mení, sa musí odvíjať od skúseností vyspelých európskych štátov s trhovo orientovanou ekonomikou, z ktorej praxe vychádza ako najlepší prostriedok riešenia problémov bývania funkčný trh s bytmi. Napriek tomu si problémy, ako sú prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania, vyžadujú určitú intervenciu štátu a ostatných verejných subjektov na trhu s bytmi a práve túto problematiku doposiaľ riešili obce a mestá, ktoré využili možnosti nadobúdania nájomných bytov formou kúpy od súkromných investorov, ktorí vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonali realizáciu výstavby nájomných bytov, a následne ich obce a mestá odkúpili cez Štátny fond rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami splácajú.
Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, za čo im boli uložené pokuty v rôznych výškach, ktoré visia nad týmito obcami a mestami ako Damoklov meč a ktoré sú spôsobilé narušiť ich už doposiaľ nie šťastnú ekonomickú stabilitu a priviesť ich až do nútenej správy.
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní má podľa rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie spočívať najmä v tom, že obce a mestá pristúpili k podpisu tzv. komplexu zmlúv, teda zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a následne riadnych kúpnych zmlúv s jednotlivými investormi bez aplikácie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, čo sa však v tomto čase javí ako sporné, nakoľko možnosť nadobúdania stavieb a nehnuteľností bolo už v rámci predchádzajúceho znenia zákona, ako aj platného zákona o verejnom obstarávaní vyňaté z pôsobností tohoto zákona.
Úrad pre verejné obstarávanie doposiaľ argumentuje vydanými metodickými usmerneniami, pričom k tejto argumentácii chcem uviesť, že metodický pokyn ani usmernenie nepredstavuje záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní. Metodickou činnosťou úrad usmerňuje metodických účastníkov procesu verejného obstarávania a zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia, ktoré sú výsledkom dohľadu nad verejným obstarávaním.
Metodické usmernenie je vnútorný akt verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra určitého systému orgánov verejnej správy. Zaväzuje len podriadené útvary, prípadne adresátov. Tieto akty nie sú všeobecne záväzné, nie sú prameňom správneho práva, a preto nemôžu byť záväzné, pričom táto spoločnosť bola potvrdená súdmi, teda skutočnosť bola potvrdená súdmi v rámci Slovenskej republiky, pričom túto skutočnosť uvádza aj sám úrad vo svojich metodických usmerneniach, pričom nemusím ani spomenúť fakt, že Úrad pre verejné obstarávanie nemôže vykladať zákon.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Úrad pre verejné obstarávanie viní mestá a obce za porušenie § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý znie: "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhu postupovať podľa tohto zákona." Pričom na druhej strane § 1 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sa uvádza výnimka a to, "tento zákon sa nevzťahuje na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností a nadobúdanie práv k nim."
Obce a mestá postupovali spôsobom, ktorý zákon pripúšťa, a nadobudli nájomné byty za použitia výnimky, čo je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie posúdené ako neoprávnená aplikácia výnimky zo zákona.
Okrem uloženia pokút Úrad pre verejné obstarávanie podá niekoľko žalôb pre neplatnosť kúpnych zmlúv, ktoré však už najmenej v dvoch prípadoch boli zo strany príslušného súdu, áno, boli zamietnuté, kde príslušný súd konštatoval, že podpisom kúpnych zmlúv nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Týmto konštatovaním sa stali aj predchádzajúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie významne spochybnené. Práve týmito rozhodnutiami, nesúladom a nejednoznačnosťou právnych predpisov vzťahujúcich sa na danú problematiku existuje bezprecedentná nutnosť a povinnosť štátu zakročiť, zjednať nápravu a upraviť legislatívu tak, aby poskytovala jednoznačné riešenia, a ako primárne riešenie nastáva nutnosť, áno, nastáva nutnosť odpustenia pokút obciam a mestám, ktorých snahou bolo zabezpečiť základné potreby občanov tohoto štátu v oblasti bytovej politiky.
Nutnosť riešenia tejto situácie je o to závažnejšie, že nejde o pochybenie jednotlivca, ale o problematiku dotýkajúcu sa takmer 50 miest a obcí. A teda zastávam spolu s odborníkmi názor, že táto skutočnosť len potvrdzuje nedostatočný a nejednotný výklad legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. Zároveň je to potvrdením faktu, že nešlo zo strany obcí a miest o úmysel a o úmyselné protiprávne konanie.
Vo vzťahu k tomuto návrhu zákona považujem za nutné v závere uviesť, že v minulosti na tejto pôde boli prijaté viaceré zákony, ktoré odpúšťali sankcie, a to napríklad generálny pardon na, pre nález z omeškania, platby koncesií za Slovenský rozhlas a STV, štyri zbraňové amnestie, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a podobne, a teda je nevyhnutné, aby aj v tomto prípade sme ako poslanci sa postavili za obce a mestá a pomohli najmä v čase, keď túto pomoc od nás obce a mestá očakávajú.
Predkladaný návrh teda predstavuje opatrenie smerujúce k vyriešeniu problémov miest a obcí a zároveň ich stabilizácii ako kľúčovému návodu, ako v budúcnosti upraviť problematiku nájomného bývania, na ktoré sa táto vláda zaviazala v rámci Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, a teraz mi dovoľte zacitovať z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky týkajúce sa bývania. Verím, že si ma podrobne vypočujú zvlášť poslanci vládnej koalície a zvážia podporu tohto zákona, ktorý dneska predkladám. Verím, že si uvedomia, že tento zákon v prvom rade uvoľní ruky samosprávam, ktoré sa snažia vyjsť v ústrety svojim občanom, zvlášť mladým ľuďom, ktorí si chcú založiť rodiny a nemajú kde bývať. Takže citujem Programové vyhlásenie vlády na rok 2021 až 2024. "Prioritou vlády Slovenskej republiky bude rozvinutie efektívneho funkčného modelu výstavby ekonomicky dostupného štátneho nájomného bývania. Systém bude založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v jednotlivých regiónoch Slovenska. Vláda Slovenskej republiky podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov po celom území Slovenskej republiky, tak aby mesačné nájomné bolo pre nájomcu dostupné a bolo výrazne nižšie, ako je štandardné trhové bývanie. Účelom štátneho nájomného bývania má byť vytvorenie trvalého bývania pre občanov, pre ktorých je hypotéka neprimeranou záťažou. Časť týchto štátnych nájomných bytov bude špecificky prispôsobená pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
Za účelom dosiahnutia tohto cieľa vláda pripraví a zhodnotí všetky dostupné možnosti financovania mimo rozpočtu verejnej správy prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného subjektu vrátane implementácie modelu financovania podľa vzoru spoločnosti ASFINAG a pripraví a implementuje produkčné a prevádzkové moduly bežné v krajinách západnej Európy, potrebné na výstavbu štátnych nájomných bytov. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje nájsť pre výstavbu štátnych nájomných bytov taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude navyšovať deficit rozpočtu a dlh verejnej správy.
Budeme pokračovať v podobe obecných nájomných bytov a vytvoríme podmienky pre zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov." A to ešte raz prečítam: "Budeme pokračovať v podpore obecných nájomných bytov a vytvoríme podmienky pre zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov. Keďže Slovenská republika disponuje značným fondom rôznych typov nehnuteľností, často v nevhodnom stave a neefektívne využívaných, vláda ako súčasť Národného strategického plánu bude, áno, bude pokračovať, resp. začne s pasportizáciou štátnych nehnuteľností. Vláda vyhodnotí efektívnosť využívania budov štátu a pripraví analýzu ich optimálneho využitia na účely nájomných bytov alebo kancelárskych priestorov. Zároveň začne s okamžitou projektovou prípravou na zmenu ich využitia. Prestavbou týchto zastaralých nehnuteľností na nájomné (bývanie) vzniknú tisíce bytov a koncentráciou, resp. presunom čo možno najväčšieho počtu úradov do vhodných a efektívnych budov vzniknú synergie vo využívaní budov štátnou správou. Vláda vybudovaním, vlastníctvom a správou značného množstva štátnych nájomných bytov tohto druhu vytvorí nový legislatívny rámec na vznik tzv. multifamily investičného sektoru, čím vytvorí priestor pre investície kapitálu do tohto novovzniknutého druhu podnikania.
Vláda Slovenskej republiky pre účely zrýchlenia výstavby veľkého počtu nájomných bytov zriadi centralizovaný stavebný úrad v gescii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky zvýši publicitu a atraktivitu konceptu nájomného bývania ako stabilného a flexibilného nástroja na uspokojovanie sociálnych potrieb obyvateľstva.
Vláda Slovenskej republiky bude aktívne podporovať projekty obnovy bytového fondu a zvyšovania energetickej hospodárnosti bytových a rodinných domov a zefektívni čerpanie podpory bytových a rodinných domov a zefektívni čerpanie podpory na tento účel. Z hľadiska dosiahnutia spravodlivého a rovnovážneho postavenia prenajímateľa a nájomcu bude pripravená nová právna úprava nájomných vzťahov, reflektujúca potreby trhu, stabilitu a spravodlivosť nájomného vzťahu, ako aj primeranú ochranu oprávnených nárokov nájomníkov. Úprava bude zohľadňovať aj moderné a flexibilné nastavenie pravidiel úspešne zavedených v oblasti krátkodobých nájmov bytov."
Dámy a páni, toľko k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky. A teraz mi dovoľte, aby som prečítal znenie navrhovaného zákona, ktorý teda predkladám.
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
1. Za § 187g sa vkladá § 187h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"1. Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až g) v období od 1. januára 2016 do 31. augusta 2021 verejnému obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technológie vybavenosti.
2. Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až g) v období od 1. januára 2016 do 31. augusta 2021 obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
3. Odpustenie pohľadávky štátu podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na pohľadávku štátu, ktorá bola do 31. augusta 2021 úplne splatená. Ak je pohľadávka štátu splatená len sčasti alebo jej splatenie je predmetom splátkového kalendára, odpustenie podľa odseku 1 a 2 sa uplatní na zostatok pohľadávky štátu, ktorý nie je splatený do 31. augusta 2021.
4. Vláda Slovenskej republiky môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 a 2, ak
a) pokuta bola uložená verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstaraním výsledkov alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek alebo súvisiacej technickej vybavenosti vykonané v období od 1. januára 2016 do 31. augusta 2021 a
b) pohľadávka štátu alebo jej časti nie je odpustená podľa odseku 1 alebo 2.
(Ustanovenia) osobitného predpisu sa v takom prípade nepoužijú."
Tak toľkoto k navrhovanému zákonu.
A teraz, vážené kolegyne, vážení kolegovia, mi dovoľte jednu takú malú uštipačnú otázku. O pár mesiacov máme za sebou polovicu nášho štvorročného volebného obdobia, odpovie mi niekto, ako sa plní volebný program vlády Slovenskej republiky na úseku bývania? A práve preto predkladám tento zákon, aby sme umožnili jednotlivým samosprávam výstavbu nájomných bytov, aby sme ich nepokutovali za to, že robia v prospech našich občanov to, čo sa vláde Slovenskej republiky, bohužiaľ, za pomaly dva roky nedarí. Takže toľkoto v mojom úvodnom vystúpení a v ďalšom mojom vystúpení, aby na moje pripomienky, kolegyne, kolegovia, aby ste mohli reagovať, rozvediem v rozprave a hlásim sa, vážený pán predsedajúci, ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:38 - 14:39 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, i ja sa chcem poďakovať pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny za túto novelu, ktorú teda predkladá pred parlament, ale zároveň by som chcel naviazať aj na pripomienky alebo slová pani Žitňanskej aj pána Tomáša. Áno, i my v Rimavskej Sobote uvažujeme a špekulujeme vybudovať domov dôchodcov a sociálnych služieb. Finančné prostriedky, samozrejme, ako mesto samotné momentálne nemáme. Chceme to riešiť formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. A ja by som pri tejto príležitosti chcel sa opýtať pána ministra, či by bolo možné niečo nejaké finančné prostriedky získať aj k tomu úveru alebo napr. na činnosť tohoto domova dôchodcov i sociálnych služieb. My vieme veľmi dobre, že v zmysle zákona momentálne môžeme umiestniť do jedného objektu najviac 40 klientov. Máme síce domov dôchodcov, ktorý domov obhospodaruje VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja, ale tento domov je plný. A preto podľa vzoru v Spišskej Novej Vsi, ako som to registroval minulý týždeň v televíznom vysielaní na STV1, chceme i my v Rimavskej Sobote takouto formou postupovať. Takže za to, vážený pán minister, ak je možné, prosím vás, skúste mi na to odpovedať, že či by bolo možné požiadať vás ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na túto činnosť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 17:27 - 17:29 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán generálny prokurátor, vážený pán Tomáš, kolega, ktorý si pred chvíľou hovoril, dovoľte mi, aby som zareagoval pár vetami na slová pána poslanca Tomáša. Opäť sa opýtam v akom štáte to vlastne žijeme. Vážení priatelia, áno, žijeme v štáte, kde vyšetrovatelia NAKA vymýšľajú obvinenia, elitní vyšetrovatelia NAKA manipulujú výpovede kajúcnikov ako aj svedkov. Vážení priatelia, skúsme sa pozrieť pár rokov dozadu, kde tí elitní vyšetrovatelia zadržali 9 starostov v okrese Rimavská Sobota, ráno o pol šiestej, o šieste búchali na dvere, odvliekli ich týchto starostov v putách a výsledok bol taký, že poobede ich pustili. Jedného z tých 9 až na druhý deň. Toto neni riešenie, však to sú slušní ľudia a zhadzujeme autoritu týchto starostov vďaka tomu, že elitní vyšetrovatelia takto konajú. Áno, musím otvorene povedať, že mafia je prerastená v orgánoch činných v trestnom konaní a toto v každom prípade musíme ako parlament Národnej rady Slovenskej republiky, musíme v každom prípade zastaviť. Je tu, vážení priatelia, vojna policajtov, v polícii, inšpekcia, polícia, však toto ešte za čias od Nežnej revolúcie, to sme nezaregistrovali čo sa deje v rámci Slovenskej republiky.
Vážení priatelia, je tu v hre zrušenie § 363. Ja som osobne presvedčený a verím tomu, že slová pána predsedu Národnej rady padnú na úrodnú pôdu a v žiadnom prípade nesúhlasím so zrušením tohto paragrafu, lebo to je v podstate v rukách generálneho prokurátora, že môže zrušiť, áno, môže zrušiť nezákonné uznesenia, alebo konania policajtov alebo prokurátorov podriadených. Takže ja verím tomu, že zvíťazí zdravý rozum a nakoniec orgány činné v trestnom konaní budú pracovať v prospech celej Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 17:05 - 17:07 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán generálny prokurátor, vážené dámy, vážení páni, ono k tejto otázke ja sa skutočne môžem vyjadriť, preto som, pretože som dlhoročný bývalý vyšetrovateľ policajného zboru.
Ja sa na túto vec úplne ináč pozerám ako napríklad pán Baránik. A ja sa tuto skutočne pýtam. V akej spoločnosti to vlastne žijeme. My ľudí zatvárame na základe výpovedí jednotlivých kajúcnikov. Pán Susko, skutočne ďakujem vám za váš perfektný prejav, ktorý ste tu predviedli pred pár minútami. Však dámy a páni, konečne si musíme uvedomiť, že v zmysle článku 149 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že prokuratúra chráni práva fyzických i právnických osoby celého štátu. Koná v tomto duchu pán generálny prokurátor? Ja si dovolím povedať, že určite áno.
A tu sa nájde jeden taxikár z Toronta z Kanady, ktorý navrhuje odvolanie tohoto čestného a svedomitého človeka prokurátora generálneho. Tak zato sa pýtam, v akej spoločnosti to vlastne žijeme vážené dámy, vážení páni.
Takže dámy a páni, ja si dovolím povedať, že ten § 363 nie je na mieste, že by sme to rušili. Súhlasím s pánom predsedom Národnej rady Slovenskej v republiky, že v žiadnom prípade nesúhlasí s rušením tohto paragrafu, pretože to je jediná moc, kde generálny prokurátor môže zasiahnuť a povedať, áno, ruším uznesenie či vyšetrovateľa, policajta alebo teda u prokuratúry podriadenej.
Však preboha to je normálna vec v každej demokrat, v každom demokratickom štáte a my tu navrhujeme zrušiť ba dokonca, keď urobí krok, keď zistí, že tá väzba, kolúzna väzba bola protizákonná, tak my ideme dávať návrh na odvolanie generálneho prokurátora.
Dámy a páni, je to choré čo zase pripravujete. Pán Baránik, zamyslite sa nad sebou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 11:49 - 11:51 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán generálny prokurátor, dovoľte aj mne povedať zopár slov. I ja som skutočne rád, že na čele Generálnej prokuratúry stojí jeden čestný a spravodlivý človek. Nie je to len môj názor. Je to názor nás všetkých primátorov a starostov v rámci Slovenskej republiky, čo naznačuje aj potlesk, ktorý ste získali práve na zasadnutí ZMOS-u. A pán generálny prokurátor, vám skutočne gratulujem k tej dôvere, ktorú požívate v rámci jednotlivých prokurátorov v rámci celej Slovenskej republiky. Vy ste naznačili vo svojom príhovore ohľadne sympózium - stretnutie prokurátorov Generálnych prokuratúr a ja som skutočne rád, že sa nebojíte stretnúť s prokurátorom, generálnym prokurátorom Ruskej federácie. To si skutočne vás akože všetci vysoko vážime. Ja som presvedčený a som toho názoru, že vy ako generálny prokurátor musíte spolupracovať so všetkými prokurátormi či smerom na východ alebo na západ. A k tomu patria aj špeciálny prokurátor, teda prokurátor Ruskej federácie.
Pán generálny prokurátor, vy ste naznačili aj komunikáciu, ako som naznačil s týmito generálnymi prokurátormi, ale aj naznačili ste otázku aj marginalizovaného obyvateľstva v rámci celej Slovenskej republiky. Ja ako primátor okresného mesta Rimavská Sobota, ja si dovolím povedať, že my v rámci okresu Rimavská Sobota máme dosť vysoké percento marginalizovaných ľudí. Sú to väčšinou Rómovia. Len v samotnom meste Rimavská Sobota máme viac ako 20 % občanov žijúcich alebo teda Rómov, ktorí potrebujú pomoc. A jednoznačne bez pomoci vlády Slovenskej republiky a nás poslancov parlamentu, my to nedokážeme. Takže vážim si vaše slová a držím vám palce v tom neľahkom boji, na ktorom teda pracujete. Ďakujem pekne.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:34 - 10:36 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážená pani kolegyňa Halgašová, v podstate ja s vami súhlasím, čo ste povedali. Jasné, že v niektorých veciach pán Mazurek má iný názor ako vy, to je v poriadku, ale ja chcem poukázať na jednu vec. My všetci poslanci Národnej rady vieme o tom, že skrátka za posledných 30 rokov my ničíme naše lesníctvo v rámci celej Slovenskej republiky. Však miliónov kubíkov dreva na pni sme vyvážali za hranice Slovenskej republiky. My sme napríklad v Rimavskej Sobote v spolupráci s ministerstvom hospodárstva s pánom Sulíkom a s pánom Kollárom skrátka zriadili v Rimavskej Sobote vďaka vláde Slovenskej republiky štátny priemyselný park.
Pani Halgašová, mňa to v podstate zarazilo, keď som počul, že uzatvorila sa tu dohoda s nemeckým podnikateľom, ktorý ročne bude vyvážať zo Slovenska milión kubíkov drevín. To je strašné. My, ktorí máme chrániť naše lesy, my budeme vyvážať. Aký je rozdiel, vývoz guľatiny alebo vývoz hranolov? Žiadny. Keby sme tu vyrábali, keď nemecký podnikateľ príde do Rimavskej Soboty, kde je obrovsky vysoká miera nezamestnanosti a povie áno, budem tu, ja neviem, vyrábať nábytky z dreva, v poriadku, súhlasím, ale nie, nareže to na guľatinu a milión kubíkov ročne vyvezie z územia Slovenskej republiky. Ja si neviem toto predstaviť.
Verím tomu, že nakoniec ministerstvo hospodárstva cúvne a tohto podnikateľa nevpustí na územie Slovenskej republiky, pretože to nepomôže ani okresu, kde je najvyššia miera nezamestnanosti, ale dovolím si povedať, že nepomôže ani celej Slovenskej republike. Takže prosím vás pekne, tlmočte tieto vety aj pánovi ministrovi a som presvedčený, že aj on na to dôjde, že toto neni riešenie, nie je to pomoc pre okres s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:18 - 10:20 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja by som začal svoje vystúpenie v tom duchu, že použijem citát: "Kam kráčaš, slovenské poľnohospodárstvo?" My si každý tu uvedomujeme, tak ako pán Karahuta perfektne povedal vo svojom príspevku, že áno, je tu kritický problém na úseku poľnohospodárstva v rámci celej Slovenskej republiky.
Vážení priatelia, keď sa zamyslíme nad tou vecou, že denne na územie Slovenskej republiky dovážame osemsto až tisíc kamiónov, tak to je strašné. Osemsto až tisíc kamiónov potravín dovážame zo západu a my, naši ľudia, naši občania v podstate nevedia, kde pracovať a pritom slovenská zem je neobrobená. Toto je holá skutočnosť.
Pán Karahuta, vy ste boli aj v okrese Rimavská Sobota, videli ste, ako to vypadá. Ak zoberieme niektoré dediny v okrese Rimavská Sobota, či to je Sútor, Belín, Pavlovce, Bottovo, tam sme mali tisíce a tisíce dobytku, kozy, ovce, svine, všetko bolo, ošípané. A my teraz, v podstate je to všetko zničené a naši obyvatelia nevedia, kde pracovať.
Priatelia, len v obci Sútor žije 600 ľudí, je tam 350 až 400 ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nevieme ich kde zamestnávať, štát platí sociálne dávky mesačne na nich, to sú desaťtisíce, státisíce eur, čo dávame a pritom by sme im mohli vytvoriť pracovné príležitosti, ale my to nerobíme. To znamená, my sme si, vážení priatelia, za 30 rokov totál zničili slovenské poľnohospodárstvo, našej krásnej malej Slovenskej republiky.
Takže treba sa nad tým skutočne zamyslieť, ako pán Karahuta jednoznačne povedal, chýba tu zdravý sedliacky rozum a naviesť skutočne celú Slovenskú republiku na sebestačnosť, na potravinovú sebestačnosť a zastavme to, aby sme skrátka nedovážali denne 800 až 1 000 kamiónov potravín na územie Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 11:56 - 11:58 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, ja som si podrobne vypočul pána kolegu Svrčeka. Pán Svrček, absolútne s vami súhlasím a vážim si vaše slová, pretože ste to vyriekli vy ako koaličný poslanec a o to je to cennejšie.
Dámy a páni, pod rúškom verejného zdravia ideme diskriminovať ľudí. Áno, ľudí na Slovensku. Som za dobrovoľné očkovanie, za dobrovoľné rozhodnutie občana, akú vakcínu si nechá pichnúť do svojho tela. Musíme si však uvedomiť, že Rada Európy 27. januára 2021 odsúhlasila, že je zakázané prijímať rozhodnutia o povinnom očkovaní. Znamená to, že očkovanie nie je povinné a na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický, áno, politický nátlak, aby sa dal zaočkovať.
A teraz niečo, dámy a páni, zo života. Obracajú sa na mňa majitelia jednotlivých reštaurácií, cukrární, ale aj bufetov a pýtajú sa, čo majú robiť, keď nepôjdu na očkovanie, či im nezatvoria ich prevádzky? Ono toto sa skutočne deje. Kto bude kontrolovať, nie náhodou ich čašníci alebo teda ich personál? Na nikoho nesmie byť, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, vyvíjaný tzv. politický nátlak, aby sa dal zaočkovať. Ale ak prijmeme tento zákon, áno, tento zákon, bude to nepríjemný nátlak alebo nepriamy nátlak na našich občanov žijúcich na území Slovenskej republiky. A ak budeme deliť ľudí na zaočkovaných alebo nezaočkovaných, čo týmto zákonom zabezpečíme? Bude to totálna diskriminácia občanov Slovenskej republiky.
Včera, kolegyne, kolegovia, boli tu pred parlamentom, bolo tu asi osemsto až tisíc ľudí, ktorí protestovali a ktorí chcú spravodlivosť. Prosím vás pekne, pridajme sa k nim a tento zákon nepodporme, pretože ani ja to nepodporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 17:52 - 17:54 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. No nedá mi, aby som sa tiež k tomuto vystúpeniu pána Kazdu nevenoval.
Samozrejme, pán Kazda, ja vás nebudem urážať, ja som iný typ človeka, ale ja vám navrhnem jednu vec, choďte von pred parlament a tým osemsto až tisíc ľuďom povedzte (smiech v sále), povedzte, čo ste povedali tu v Národnej rade Slovenskej republiky. (Reakcie z pléna.) Ja si dovolím otvorene povedať, že to sa neopovážite urobiť, vážený pán kolega.
Dámy a páni, 27. januára 2021 Rada Európy odhlasovala, že je zakázané prijímať rozhodnutia o povinnom očkovaní. Je to fakt. My týmto zákonom to nepriamo občanom, áno, nepriamo to našim občanom nariaďujeme. Podľa Rady Európy na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický tlak, aby sa dal zaočkovať.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vy si uvedomujete, že ak sa tento zákon prijme, bude to totálna diskriminácia občanov Slovenskej republiky? Ja viem, podľa vás konáte pod rúškom verejného zdravia. Áno, som za dobrovoľné očkovanie, to je v poriadku. Ak sa niekto rozhodne, nech sa ide očkovať, to je v poriadku. Ale za možnosť rozhodnúť sa občanom, akú vakcínu si nechá pichnúť, to je tiež osobná vec toho-ktorého občana.
Ja považujem prijatie tohto zákona za obmedzovanie osobnej slobody občanov Slovenskej republiky, veď ľudí budeme obmedzovať napríklad na vstup verejných, na verejné priestranstvá, ja neviem, do kaderníctva, do holičstva, do reštaurácií. A pýtam sa, ako to budú kontrolovať? Ako sa tento zákon bude kontrolovať?
A vážim si stanovisko poslancov za SME RODINA, ktorí v podstate nepodporili presun tohoto zákona do prvého čítania, no bohužiaľ, práve to bola opozícia, ktorá tu nebola prítomná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 16:21 - 16:23 hod.

Jozef Šimko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, pani kolegynka, pani poslankyňa, ja som si vás pozorne vypočul a mám taký pocit, že vy nežijete v realite. Vôbec si uvedomujete, že tá situácia na území Slovenskej republiky je kritická? Vy zrejme nežijete, nežijete na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde tá situácia je skutočne kritická. Vy si vôbec neuvedomujete, že 90 % občanov Slovenskej republiky nedôveruje Igorovi Matovičovi. Nedôveruje.
Áno, samozrejmá vec, ja som nikdy nepovedal, že, že, skrátka, vláda Roberta Fica neurobila chyby za tých 12 rokov, jasné, ja som bol ten, ktorý veľakrát ho aj kritizoval. Ale dovolím si povedať, že to sa nedá porovnať (ruch v sále, zaznenie gongu) v podstate s vládou Igora Matoviča, ktorý bol v podstate ešte vtedy predsedom vlády.
Vážená pani kolegyňa, však deficit Slovenskej republiky bol, ako to bolo už naznačené, 1,2 %, dnes, dnes sa to vyšplhalo na 9,9 %. Však to je katastrofálna situácia, zadlžuje sa, sa občania Slovenskej republiky. Však si uvedomme všetci, kolegyne, kolegovia, že od nástupu tejto vlády Igora Matoviča každý občan od narodenia od nuly až po, ja neviem, úmrtie má na krku 1 800 eur dlžoby.
Áno, ja som zažil isté útoky zo strany súčasného ministra vnútra Slovenskej republiky, viete, za čo? Podal na mňa trestné oznámenie len zato, že som verejne vyhlásil ako primátor Rimavskej Soboty, nebudeme ukladať pokuty pre ľudí, ktorí navštívia miestny cintorín v Rimavskej Sobote. Áno, som to dodržal, podal na mňa trestné oznámenie, samozrejmá vec, som sa nedopustil ničoho, takže zrejme pán minister asi nevie, čo to je paragraf zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Takže mám taký pocit, že, pani kolegynka, vy hodnotíte len z uhla pohľadu zo svojej strany situáciu na území Slovenskej republiky, ktorá je, áno, ktorá je kritická.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis