Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2021 o 19:32 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 20:19 - 21:01 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
(Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.
Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi, že otvoril rozpravu a umožnil tejto reforme národných parkov, tejto veľmi dôležitej reforme národných parkov prejsť ešte jednou rozpravou, aby som v nej mohol podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady, ktorý podľa nášho názoru odstráni všetky prekážky a všetok strach a obavy, ktoré tu zazneli počas tejto siahodlhej diskusie ohľadom tejto reformy.
Za tie dva alebo tri dni, odkedy trvá táto reforma, za tých niekoľko mesiacov, odkedy sa o tejto téme diskutuje, zaznelo mnoho argumentov od celkom scestných až po tie, ktoré mali nejaký svoj reálny, opodstatnený základ a ktoré reálne mohli u, nielen u poľovníkov, u poľnohospodárov, u lesníkov, možno aj u zástupcov cestovného ruchu alebo u iných organizácií a právnických osôb, alebo aj fyzických osôb, ktoré pôsobia na území národných parkov, vyvolať tie obavy o ich budúcnosť. Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia sme primäli a ono súhlasilo s tým, aby sme všetky tie ich obavy a niektoré oprávnené obavy odstránili a to týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý spočíva len v odstránení troch bodov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Gyimesi, prosím, nevyrušujte poslancov.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Prvým je ten, že pôda nezistených vlastníkov sa nebude presúvať do správy národných parkov.
Druhým bodom je ten, že sa rozšíri alebo sa v zákone explicitne uvedie okruh osôb, ktoré majú právo ex lege byť v rade národného parku, a to sú zástupcovia územnej samosprávy, v ktorých katastri alebo v tom katastri leží ten národný park, ďalej sú to zástupcovia cestovného ruchu, zástupcovia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, iné vedecké kapacity, ktoré tam majú čo do toho povedať.
A tretím, pre nás tým najpodstatnejším dôvodom, prečo predkladáme tento pozmeňujúci návrh, je to, že okrem štvrtého a piateho stupňa ochrany, ktorý prechádza automaticky pod správu národných parkov a okrem tých dvoch národných parkov, ktoré už sú vyzónované, prejdú v ostatných národných parkoch územia v treťom pásme ochrany až po vykonaní zonácie. (Zaznievanie gongu.) To znamená, že prvým dňom po uplynutí troch mesiacov od dňa, kedy vláda všeobecne záväzným nariadením takúto zonáciu schváli.
Verím, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bude tým, ktorý odstráni všetky pochybnosti, ktoré mali mnou citované a uvedené právnické a fyzické osoby, že odstráni všetky pochybnosti, ktoré mali tí poslanci z radov opozície, ktorí tu nedávali šialené návrhy, alebo ktorí tu nestrašili obyvateľov dobreže nie genocídou, a bude základom na vecnú, slušnú diskusiu a bude tým, ktorý potvrdí to, že reforma národných parkov tu nie je preto, aby sme zničili vidiek, pretože nikto príčetný takúto ambíciu mať nemôže, ale je preto, aby sme národné parky, alebo aby tie národné parky boli národnými parkami a aby sa tie národné parky zveľaďovali a zachovali aj pre budúce generácie.
Toto je cieľom tohto návrhu. Toto je cieľom nás predkladateľov, ktorí si myslíme, že nájde dostatočnú podporu. A ja verím v to, a preto aj žiadam všetkých poslancov, ktorí sú na vážkach alebo nevedia, ako majú zahlasovať, aby za tento pozmeňujúci návrh zahlasovali. A ja teraz pristúpim k prečítaniu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, Jaromíra Šíbla, Anny Záborskej, Jarmily Halgašovej a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie:
"Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z.,
zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. (pozn. red., chýbajúci text: zákona č. 145/2010, Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z.), zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová "podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová "§ 65a a § 65b".
2. V § 13 ods. 2 písm. j), § 24 ods. 5 písm. d) a § 24 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová "Horskou záchrannou službou,".
3. V § 13 ods. 5 sa za slovami "ozbrojenými silami" vypúšťa čiarka a slová "Horskou záchrannou službou".
4. V § 29 ods. 1 písm. e) znie: "e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou, 64f)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:
"64f) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov."
5. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65b ods. 3".
6. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitných predpisov, 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
"99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
7. V § 65a ods. 2 písm. t) znie:
"t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
8. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 98b), na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre záležitosti príslušného národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Radu národného parku zriadi ministerstvo do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku. Členmi rady národného parku sú predovšetkým delegovaní zástupcovia územnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza príslušný národný park, v horských oblastiach zástupca Horskej záchrannej služby, zástupcovia významných právnických osôb pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a cestovného ruchu a odborníci z vedeckých a odborných organizácií, ktorých menuje a odvoláva ministerstvo.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku."
9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 (ďalej len "správy národných parkov") sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak ods. 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak ods. 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu, 127), sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu, 128), (ďalej len „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu") prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa ods. 2 až 4, prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Do správy správ národných parkov prechádzajú podľa prvej vety súčasne aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch. Na správy národných parkov prechádzajú prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia, aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 129), vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, 130), a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov, 131), a v konaniach o pozemkových úpravách, 132),
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu, 133), vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu, 134),
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov, 135), k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,136)
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu, 137)
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 138)
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, 139)
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu, 140)
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom, 141)
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu, 142)
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov, 143)
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podrobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 8 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov zavádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z."."
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. a) bode 6 sa za slovami "republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
"7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny, 16ab)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:
"16ab) § 65 ods. 1 písm . k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici" a na konci sa pripájajú tieto slová "a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny".
ČI. III
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 druhej vete sa slová "správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu, 5a)", nahrádzajú slovami "správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, 5a), a organizácia ochrany prírody a krajiny, 5aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
"5aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 34 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová "a organizácia ochrany prírody a krajiny vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitného predpisu, 23haa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa znie:
"23haa) § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
ČI. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová "ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len "správca")" nahrádzajú slovami "ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu, 7aa), aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, 7ab) a organizácia ochrany prírody a krajiny, 7ac), (ďalej len "správca")".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
"7aa) § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
7ab) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7ac) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 30aa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30aa."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018, zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody a krajiny, 25a) (ďalej len „organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom „prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a krajiny" .
5. V § 50 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová „zriadenej Ministerstvom" nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva".
7. V § 50 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
"(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
4. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „(ďalej len „fond")" vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny, 1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu, 22a), sa odsek 1 nevzťahuje. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2022 okrem čl. II až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Skončil som, pán podpredseda, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 17:51 - 17:51 hod.

György Gyimesi
Verím tomu, že to skončí po tomto krátkom príhovore. Ja by som chcel pána poslanca Fica upozorniť, že tento pozmeňovák, ktorý budem predkladať, má síce dvanásť strán, ale v zásade mení len tri veci z neho, o ktorom sa, o ktorých sa v tomto pléne tu hovorilo dva alebo tri dni. Takže všetko to, čo v tomto pozmeňováku je, už dávno bolo prerokované v tejto Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 11:08 - 11:08 hod.

György Gyimesi
Pán predseda, ale v rokovacom poriadku je uvedené aj to, že o námietke musíte dať hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 19:32 - 19:33 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Mal som len desať minút v rozprave, ktoré mi nestačili na to, aby som povedal všetko, čo som chcel. A jedna z tých tém, ktorých som sa dotknúť chcel, len som to nestihol, bola aj téma Sputnika.
Som presvedčený, že v marci, keď sa ten Sputnik doviezol, keď bol akútny nedostatok tých tzv. západných vakcín, a ak by Európska únia sa takýmto spôsobom nediskvalifikovala, akým sa diskvalifikovala, akým spôsobom nedodala tie naše "západné" vakcíny a vtedy by sme spustili to očkovanie, tak som presvedčený, že minimálne tie kusy vakcín, ktoré sa sem doviezli, by boli vyočkované a my by sme už boli, my by sme už boli v zaočkovaní niekde úplne inde, než sme teraz.
Áno, aj ten džihád, ktorý sa tu z liberálneho spektra spustil voči vakcíne Sputnik, voči Igorovi Matovičovi a voči všetkým tým, ktorí boli zainteresovaní do dovozu tejto vakcíny, spôsobil aj to, že sa, že mnohých ľudí odradil od očkovania vôbec. Čiže ak sa bavíme o tom, že by tu možno bolo aj vhodné mať aj iné vakcíny na výber, áno, som za. Som za a som hlavne za to, že by tu bol znovu Sputnik. Ibaže toto už asi nemáme v rukách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2021 19:12 - 19:22 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, vážená neprítomná opozícia, ktorá aj touto svojou neprítomnosťou dokazuje to, ako strašne im záleží na tom, aby táto diskusia ohľadom pomoci občanom 60+ bola, okrem toho, že by bola vecná, aby bola aj taká, akú si oni zaslúžia, aby si vypočuli argumenty z vašej strany také, ktoré by boli schopné ich nejakým spôsobom ovplyvniť. Pretože to, čo robíte vy, je obyčajné vrieskanie, tliachanie a šírenie rôznych hoaxov, neprávd, osočovania koaličných poslancov, osočovanie podpredsedu vlády a ministra financií a toto je to jediné, čo asi viete, pretože okrem toho neviete nič.
Ja som si za celý čas, odkedy počúvam túto diskusiu, samozrejme, bolo aj niekoľko prestávok, kedy som kvôli iným pracovným povinnostiam nepočúval, nepočul ani jeden logický argument, prečo by táto pomoc pre kategóriu občanov nad 60 rokov nemala byť.
Áno, môžme sa baviť o tom, aká by mala byť výška tej pomoci, spôsob jej vyplácania alebo to, akým spôsobom sa tie peniaze dostanú k tým ľuďom do vrecák, ako ich môžu minúť, kde ich môžu minúť. Áno, toto je vecná debata. Toto je vecná diskusia. Ale nie toto vrieskanie a nie toto osočovanie, ktoré tu predvádzate. A vtedy, keď príde na lámanie chleba, kedy si máme to vydiskutovať na mieste, kde sa to vydiskutovať má, tak jednoducho všetci zo sály zdrhnete. Je vás tu päť, keď dobre počítam, pretože už zdrhol aj podpredseda Blanár.
Toto je to, čo vám alebo čo mne na vás vadí okrem toho, že vy tých ľudí, týchto seniorov svojím počínaním, svojimi výčinmi zabíjate. Zabíjate ich tým, že ich voláte na protesty, na protivládne protesty, vyzývate ich, aby skákali na bránu Úradu vlády, aby ju rozbíjali bejzbalovými palicami. Ja by som bol zvedavý, koľko z tých ľudí už nie je medzi nami. A verte mi, že za týchto mŕtvych nemôže ani Igor Matovič, ani Eduard Heger, ani táto vláda. Môžte za to jedine vy, neprítomná opozícia.
COVID si nikto z nás nevymyslel. COVID sme dostali do vienka od prvého dňa, odkedy si táto vláda sadla do svojich kresiel, a okrem toho, že riešila zdefraudovaný rozpočet, ktorý zaťala predchádzajúca vláda vo výške 1,7 mld. eur, to boli nekryté výdavky, ktoré ste si poschvaľovali aj s vašou pomocou pred voľbami, tak okrem tohoto musí riešiť aj pandémiu. A sme jedinou krajinou na svete, ktorá, ktorej opozícia nepomáha koalícii v riešení pandemickej situácie, ale ju cynicky, doslova zločinecky využíva na to, aby sa čím skôr dostala späť k moci, k válovom, aby sa vyhla možno trestnému stíhaniu, aby sa všetky tie špinavosti, ktoré ešte do dnešného dňa neuzreli svetlo sveta, aby ho nikdy ani neuzreli. A vám je úplne jedno, koľko tých ľudí zomrie.
A je tu jeden človek, ktorý sa postavil do čela tejto, tohto boja proti tej pandémii, volá sa Igor Matovič. A vy ho torpédujete od rána do večera. A nielen vy. Robia to aj liberálne médiá, ktoré sú absolútne nešťastné z toho, že ich favorit Progresívne Slovensko tu medzi nami nie je. Že sa pozerá na parlament zvonku.
Nepoznám ani jedno jediné opatrenie, ktoré priniesla vláda alebo ktoré vymyslel Igor Matovič, ktoré by ste vy neoznačili za hlúposť. A vôbec vám nevadí, že veľkú väčšinu z týchto opatrení okopírovali aj iné krajiny. A to sú krajiny tie, ktoré sa považujú za bohatší, inteligentnejší, rozumnejší Západ, napríklad Rakúsko, pokiaľ ide o očkovaciu lotériu, alebo pokiaľ ide o Veľkú Britániu, Kanadu ohľadom celoplošného testovania.
Nikoho z vás nenapadlo povedať, že áno, to celoplošné testovanie, ktoré je mimoriadne otravné, ktoré bolo pre ľudí po určitom čase dokonca aj zničujúce, pretože sa sťažovali všetci, zrazilo krivku na jeden celý mesiac. A napriek tomu som nepočul ani jedno jediné slovo, že áno, to testovanie malo zmysel.
Potom sme sa, samozrejme, bavili o tom, či sa má testovať celoplošne, či sa má testovať v ohniskách. A toto je už naša chyba. Pretože aby som nekritizoval len vás, adresujem kritiku aj do vlastných radov. Áno, my bojujeme aj v rámci koalície s opozíciou. A je to mea culpa, mea maxima culpa. Všetkým občanom, ktorí sa na to musia pozerať, pretože máme rozdielne pohľady na tú istú vec, ako riešiť pandémiu.
A okrem toho, že sú tieto pohľady rozdielne, je aj rozdielny pohľad na politiku ako takú. Pretože hnutie OĽANO ako líder boja proti koronavírusu a tejto pandémii nehľadí na svoje percentá, ktoré stráca, pretože pre nás je podstatný ľudský život. Nielen ten, ktorý sa začne počatím, ale každý jeden. Aj tých seniorov, ktorých vy svojím nezodpovedným prístupom dennodenne zabíjate. A potom sú tu strany, ktoré si hľadia na svoje percentá, ktoré, ja si myslím, že kým dôjde k voľbám, budú rapídne klesať, pretože aj táto pandémia raz skončí. A ja si myslím, že nás by mala súdiť história a nie vy, dámy a páni z opozície.
Musím spomenúť aj ten úplne pôvodný návrh, kvôli ktorému sme tu a ktorý riešime už teda tretí deň, a to je výška tej pomoci seniorom, ktorá mala byť pôvodne 500 eur, navýšená o ďalších sto. Všetky vaše požiadavky, všetky vaše výkriky z opozičných lavíc, všetky výkriky na facebooku, všetky výkriky na mimoriadnych schôdzach a aj na tých alebo v tých formách, ktoré ste zvolávali na námestiach, boli akceptované, pretože práve títo ľudia, ktorí to najviac potrebujú, tieto peniaze mohli dostať. To, ako ste sa k tomu postavili aj vy, hovorí tiež za to alebo o tom, že vás nezaujíma riešenie pandémie. Vás zaujímajú vaše percentá a to, kedy táto vláda padne. A ja vám viem zagarantovať, že táto vláda s najväčšou pravdepodobnosťou nepadne. Minimálne na tomto nie.
Ja osobne považujem nápad dať 500 plus 100 eur s tým, že by sa tieto peniaze dali použiť aj napríklad pri platbách alebo pri úhradách rôznych služieb, za výborný nápad, za zabitie dvoch múch jednou ranou. Pretože časť týchto peňazí pôjde skutočne tým seniorom, ktorí to potrebujú, napríklad aj na krytie energií alebo zvýšenia cien energií, a časť si mohli podľa svojho uváženia investovať do tých sektorov, ktoré to najviac potrebujú. Do tých sektorov, ktoré vy kritizujete, že táto vláda nechala napospas osudu, nechala ich napospas pandémii. A vy viete veľmi dobre, že to takto nie je.
Som presvedčený, že ak by s takýmto návrhom som prišiel ja ako poslanec Národnej rady alebo s tým prišiel hociktorý iný koaličný poslanec, nevyvolalo by to takúto búrku nevôle a takúto nevraživosť, akú to vyvolalo alebo ako to vyvolala skutočnosť, že tento návrh predložil práve Igor Matovič.
Povedzte mi, čo je zlé na tom, ak sa dôchodcovia dostanú k peniazom? Čo je zlé na tom, ak ten dôchodca, ktorý ešte váha nad tým, či sa vôbec dá zaočkovať, tak takýmto spôsobom ho trošku pomkneme k tomu, aby sa zaočkovať dal?
Poviem vám jeden príbeh. Minule mi volala jedna mne neznáma pani na facebooku a pýtala sa ma, že prečo o nich hovoríme, že sú nezodpovední, keď ona sa len bojí. Ona má strach z vakcíny. A tento strach šírite vy. Iracionálny strach z vakcíny, ktoré vôbec nie je pravda, že boli, že sú experimentálne. A vôbec nie je pravda ani to, že tieto vakcíny boli vymýšľané na kolene a boli vymýšľané za mesiac alebo za dva. To je všetko hlúposť. Vy to všetci dobre viete.
To, čo sa reálne stalo, je to, že ten proces schvaľovania tých vakcín bol zrýchlený vraj v rámci Európskej únie a myslím teraz na Európsku liekovú agentúru; mRNA vakcíny sa vyrábajú už pomaly alebo ich vývoj začínal pred 20 – 30 rokmi. Toto vám tiež nevadí a nehovoríte tým ľuďom, že áno, choďte sa dať zaočkovať, ak môžte, pretože sú, existujú aj zdravotné indikácie, ktoré to vylučujú, ale pre ostatných je to jediná cesta ako vonku z tejto pandémie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.12.2021 18:08 - 18:08 hod.

György Gyimesi
Hlasovanie o tomto bode programu bude pri najbližšom hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.12.2021 18:07 - 18:08 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som ako uvedený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2020.
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 22. novembra 2021. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Výbor pre financie a rozpočet predloženú správu prerokoval a svojím uznesením ju zobral na vedomie. Zároveň odporučil Národnej rade návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 268 zo dňa 23. novembra 2021 a určil ma za spoločného spravodajcu výboru.
Výbor ho zároveň poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 17:26 - 17:27 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, nemá déja vu. Skutočne to doobedu počul. Áno, dával som tento pozmeňovák, ktorý ako neskôr vysvitlo z OLAP-u, čiže z Odboru legislatívy a aproximácie práva, sa ukázal ako nie celkom správny. Takže sme s pani poslankyňou Šofranko stiahli podpisy z tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa stal nespôsobilým na hlasovanie, a preto som musel tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pozmeniť, upraviť do tej podoby, ktorá vyhovuje, ktorú som teraz predniesol. Takže toto je na vysvetlenie k vášmu, k vašej otázke.
A čo sa týka pána Kotlebu, viete, pán Kotleba, vy ste celý život bojovali proti akémukoľvek zriadeniu, ktoré by ste neriadili vy. Či to bolo demokratické, alebo hocijaké iné, takže sa nerozumiete do žiadneho iného boja. A bol by som zvedavý, ako by ste sa tvárili, keby ste boli majiteľom nejakej prasačej farmy, hoci jednej ste, volá Kotlebovci - ľudová strana. A keby tam prišiel, keby tam došiel skutočne ten africký mor ošípaných a by ste museli vaše celoživotné úspory, ktoré sú v tej farme, zrušiť, z jedného dňa na druhý ju vyzabíjať, takže práve preto, áno, preto chceme bojovať proti africkému moru ošípaných.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.12.2021 17:21 - 17:23 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo.
Dámy a páni, africký mor ošípaných je veľmi významným problémom, ktorý už niekoľko rokov atakuje Slovensko, atakuje slovenskú prírodu a v konečnom dôsledku aj poľnohospodárov, najmä tých, ktorí sa venujú živočíšnej výrobe, pretože ten, ak sa dostane do chovov ošípaných, do domácich chovov ošípaných, tak spôsobuje okrem iných aj obrovské hospodárske škody, pretože takýto mor ošípaných spôsobí to, že sa celá toto populácia musí v týchto domácich chovoch zlikvidovať a niekedy sa jedná aj o tisíce ošípaných.
Africký mor ošípaných je nutné alebo je nutné bojovať proti nemu ohňom a mečom. A týmto ohňom a mečom pre nás, pre poľovníkov, je aj používanie inak zakázaných spôsobov lovu, a to je lov prostredníctvom noktovízorov, čiže nočného videnia a termovízií, ktoré týmto zákonom chceme povoliť výlučne pre lov diviačej zveri, a to 24 hodín denne, čiže aj v noci, čiže tieto nepovolené spôsoby lovu by sme umožnili alebo týmto nepovoleným spôsobom lovu by sme umožnili loviť diviačiu zver v tých miestach, kde africký mor ošípaných je prítomný, a to dňom účinnosti alebo účinnosť tohto zákona by bola dňom vyhlásenia tohto zákona a za týmto účelom mi dovoľte, aby som predniesol môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Je to číslo parlamentnej tlače 547.
Bod 16 v čl. I nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Uvedená zmena sa premietne do čl. IV upravujúceho účinnosť zákona.
Skončil som, pán predseda, prosím, dajte o tom hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 9:50 - 9:51 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ja zareagujem len na kolegu pána poslanca Pročka. Asi by sme si mali ísť dozadu to vydiskutovať. Áno, je to vec, ktorá sa týka poľovníctva, ibaže africký mor ošípaných nebude čakať, kým sa príjme nový poľovný zákon, kým nadobudne účinnosť, pretože prejde ešte dosť veľa mesiacov, kým my tento zákon vôbec budeme mať v Národnej rade na prejednanie a zatiaľ ten africký mor by sa tu šíril a by tu zúril po celom Slovensku. Čiže áno, máš pravdu, je to vec, ktorá sa týka poľovníctva, ale zároveň sa týka aj afrického moru ošípaných, ktorý nebude čakať na účinnosť zákona o poľovníctve. Takže potrebujeme to riešiť urgentne, potrebujeme to riešiť hneď a vhodná príležitosť sa objavila práve v tomto zákone.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis