Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2022 o 16:04 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:04 - 16:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758a).
Vládny návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne: ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo. Určené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 758) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 49 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 18, 20 až 24, 26 až 32, 34 až 49 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 19, 25 a 33 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 127 z 8. februára 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Krajčího za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 20:00 - 20:01 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja v rámci efektivity času budem naozaj že stručná.
Pán poslanec Krajčí, ja naozaj ti chcem tiež poďakovať, pretože za týmto dielom vidím kus práce, kus tvojej osobnej práce, ale hlavne aj za ten pozmeňujúci návrh ohľadom tých čakacích dôb, čo je skutočne veľmi dôležité. A možnože mnohí obyvatelia si to v súčasnosti neuvedomujú alebo tí potencionálny pacienti, pretože nielenže sa im zabezpečí jasná, efektívna starostlivosť a jasne zadefinovaná aj čo sa týka časového rámcu, ale vytvoria sa aj také tie spravodlivé podmienky.
A naozaj možnože aj zabránime tej korupcii v zdravotníctve a jednak aj pre zdravotníkov to bude ľahšie čitateľné, ale prispejeme aj k väčšej spokojnosti pacientov, pretože skutočne tej spravodlivosti, ktorej sa každý domáha dnes, tak tam to bude jasne zadefinované, takže ešte raz vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 16:44 - 17:02 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, odôvodňujem predkladanie pozmeňujúceho návrhu, kde sa týka v tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý chcem predniesť, legislatívnotechnické úpravy, a to legislatívnotechnické úpravy legislatívy Národnej rady. Ide o súlad... o zosúladenie charakteristiky falšovaného lieku s definíciou falšovaného veterinárneho lieku podľa čl. 2 písm. n) vykonávacieho nariadenia komisie Európskej únie. Zosúladenie ustanovení s čl. 101 nariadenia Európskej únie z roku 2019, ďalej o úpravu overovania bezúhonnosti aj žiadateľov z iných členských štátov, ďalej o vykonávacie... vykonávacie nariadenia komisie Európskej únie z roku 2021/1248, ktoré upravuje konkrétne povinnosti pre určené subjekty, zodpovedné osoby, odborní zamestnanci či externí dodávatelia, aproximácia pojmu označenie, ďalej do poznámky pod čiarou boli doplnené odkazy a definície pojmov, ide o konkretizáciu výrazu krajina, aby bolo z ustanovenia zrejmé, že ide aj o iné členské štáty, o tretie osoby, a ďalšie legislatívnotechnické úpravy. Dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705).
1. V čl. I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11.V § 2 ods. 35 písmene a) sa slová „označovania lieku“ nahrádzajú slovami „názvu lieku a jeho označenia.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 13 a v § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou, pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 a znie: Čl.101 ods. 3 nariadenia Európskej únie (EÚ) 2019/6.“
3. V čl. I bode 18 § 6 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „a rodné číslo“.
4. V čl. I bod 18 § 6 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obdobný doklad, nie starší ako tri mesiace, vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ štátnym občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt“.
5. V čl. I bode 23 poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2021/1248 z 29. júla 2021 o opatreniach týkajúcich sa správnej distribučnej praxe pre veterinárne lieky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/6 (Ú. v. EÚ L 272, 30. 7. 2021).“
6. V čl. I bode 36 § 12d ods. 1 sa slová „vnútorný obal a ak existuje, tak aj vonkajší obal“ nahrádzajú slovami „označenie na vnútornom obale a ak existuje vonkajší obal, tak aj na vonkajšom obale“.
7. V čl. I bode 36 v poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa za označenie „Čl.“ vkladajú slová „4 ods. 24 až 27 a čl.“
8. V čl. I bode 56 v § 18 ods. 1 písm. h) treťom bode sa slovo „krajine“ nahrádza slovami „inom členskom štáte alebo treťom štáte“.
9. V čl. I bode 59 § 18 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) podať do siedmich dní po skončení štvrťroka ústavu kontroly veterinárnych liečiv hlásenie o množstve a druhu veterinárnych liekov dodaných na domáci a zahraničný trh.“ (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
10. V čl. I bod 67. znie:
„67.Slovo „liek“ vo všetkých tvaroch sa v § 19 okrem odseku 6 prvej vety a odseku 10 nahrádza slovami „humánny liek“ v príslušnom tvare.
11. V čl. I bode 124 v § 98 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) uzavrieť zmluvu s držiteľom povolenia na veľkoobchodnú distribúciu v Slovenskej republike, ktorý bude vykonávať distribúciu veterinárnych liekov a fyzicky bude obchodovať s jeho veterinárnymi liekmi, ak nie je on sám držiteľom povolenia na veľkoobchodnú distribúciu.“
12. V čl. I bod 244 znie:
244. V § 139 ods. 15 sa slová „8, 12“ nahrádzajú slovami „8, 12, 13 a § 138 ods. 5 písm. d), h) až i), l), m ), p), r), s) a ag)“.
13. V čl. I bode 248 nadpis paragrafu 142a znie: „Etická komisia pre klinické skúšanie“.
14. V čl. I bode 248 § 142b ods. 1 písm. n) druhom bode sa za slová „v rozpore“ vkladajú slová „s § 29a ods. 5 a 6 alebo“.
15. V čl. I sa vypúšťa bod 249.
16. V čl. I bode 251 sa § 143u dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ustanovenia § 142a až 143c upravujúce činnosť a fungovanie etickej komisie pre klinické skúšanie sa pre klinické skúšanie humánneho lieku neuplatňujú do dňa, ktorý predchádza dňu uplynutia šiestich mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES. Etické posudzovanie klinického skúšania humánneho lieku sa do dňa, ktorý predchádza dňu uplynutia šiestich mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 536/2016 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES, vykonáva podľa osobitného predpisu.
(4) Ustanovenia § 142a až 143c upravujúce činnosť a fungovanie etickej komisie pre klinické skúšanie sa pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky in vitro neuplatňujú do 25. mája 2022. Etické posudzovanie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky in vitro sa do 25. mája 2022 vykonáva podľa osobitného predpisu.“
17. V čl. I bode 252 sa slová „pätnásty bod sa označujú ako prvý bod až štrnásty“ nahrádzajú slovami „štrnásty bod sa označujú ako prvý bod až trinásty“.
18. V čl. I bode 253 sa slová „vypúšťa druhý“ nahrádzajú slovami „vypúšťa tretí“ a slová „tretí bod až štrnásty bod sa označujú ako druhý bod až trinásty“ a nahrádzajú slovami „štvrtý bod až pätnásty bod sa označujú ako tretí bod až štrnásty“.
V čl. IXX... Pardon.
19. V čl. I bode 254 príloha č. 3 znie:
Príloha č. 3 k zákonu č. 362/2011 Z. z., veľkým písmenom, veľkými písmenami napísané: KNIHA VETERINÁRNYCH ÚKONOV
Vlastník, držiteľ... (bodky pre názov asi žiada... držiteľa), Farma, Číslo farmy.
Prvý stĺpec: Dátum vyšetrenia zvieraťa/zvierat. Pod tým jeden stĺpec.
Ďalší stĺpec, ktorý má dva ďalšie stĺpce, kde v jednom je napísané: Druh, kategória, a v druhom: Identifikácia.
Úvodzovky, vysvetlivky potom vysvetlím ďalej.
Ďalší stĺpec Profylaxia 2), Terapia s indexom 3), ktorý má tri podstĺpce:
Predpísaný veterinárny liek, to je prvý podstĺpec. Presný názov lieku, veľkosť balenia, sila balenia 4).
Druhý stĺpec pod Profylaxiou a Terapiou je Podávaná Dávka, celkové množstvo, počet dávok na deň 5).
Tretí stĺpec tohto, tento, tohto podstĺpca je Aplikácia (spôsob). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Ďalší stĺpec: Hromadné úkony 6), ktorý má podstĺpce Objekt a ďalší Počet ošetrených zvierat.
Ďalší stĺpec je Diagnóza, ďalší stĺpec je Trvanie ošetrovania 7).
Ďalší stĺpec: Ochranná lehota 8).
Ďalší stĺpec: Podpisy, veterinárny lekár a pod ním stĺpec Vlastník, držiteľ.
Vysvetlivky:
1) - zviera (druh), uvádzajte skratky pre hovädzí dobytok - bov., ovce - ovi, kozy - cap, ošípané - sui (ruch v sále a zaznievanie gongu), kone - equ, včely - api, hydina - avi, králiky - lep, ryby - pis, slimáky - mol, jeleňovité - cer/kategória - napr. sui/odstavčatá - zviera (označenie), pri individuálnom úkone uviesť evidenčné číslo zvieraťa.
2) - profylaxia - uvádzajte názov vakcíny a číslo šarže. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
3) - terapia (prípravok) - názov prípravku.
4) - napríklad Betamolox LA /100 ml /150 mg/ml
5) - napr. 10 ml pri injekčných liekoch.
6) - hromadný úkon vyznačte, ak sa týka celého objektu. V stĺpci zviera vyznačte druh a vek. 7) - v počtoch dní.
8) - uvádzajte dĺžku stanovenej ochrannej lehoty, za dĺžkou ochrannej lehoty vyznačte „MS“ pre mäso, „ML“ pre mlieko, „VJ“ pre vajcia. Vyznačte „O“ v prípade použitia prípravku bez ochrannej lehoty.
20. V čl. 1 bode 255 sa za slová „v celom texte zákona“ vkladajú slová „okrem § 1 ods. 1 písm. c), § 29a ods. 2 a 11, § 29h ods. 3 a 6, § 111 ods. 2, § 111h ods. 2... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás. Chce si to niekto vymeniť s pani poslankyňou?

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
... § 111j a § 111 k, § 142, §142b nadpisu paragrafu, odseku 1 písm. a), h) až j), písm. q), odseku 2 písm. a), h) až j), písm. q), odseku 3, odseku 5 úvodnej vety, odseku 5 písm. e), odseku 6, 7, § 142c ods. 1 až 6 a odsekov 10 a 11 a § 143u“.
21. V čl. II bode 4 sa za slová „36mx) § 92“ vkladajú slová „a 143u“.
22. V čl. V sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 8 sa za odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) distribuovať antimikrobiálne veterinárne lieky na propagačné účely v akejkoľvek forme vrátane distribúcie ich vzoriek podľa osobitného predpisu.18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) Čl. 119 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/6.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 16:13 - 16:15 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Tomáš, toto vaše vystúpenie v pléne mi evokovalo naozaj vaše posledné relácie, kde dookola, dookola a dookola, ixkrát omieľané frázy a názory, ktoré sú tak výrazne populistické. Skôr som očakávala, že v rámci toho, že strana HLAS je taký sociálny demokrat, tak vystúpite a poviete v podstate, že teda ako viac motivovať tých dôchodcov, že to možnože nie je dobrý návrh, že proste že celkovo by sme im mohli dať viac, a podporiť teda to rozhodnutie vlády, ako zabezpečiť našich dôchodcov, aby sme naozaj mali ten cit a aby sme mohli ochrániť našich dôchodcov na zdraví a životoch.
Viete, spomenuli ste tu všetko to, klamstvá a tie veci, ktoré ste naozaj s takým výsmechom podsúvali. Mne je úprimne ľúto, že ste si nevážili tú snahu vlády a jej poslancov aj všetkých ľudí, ktorí sa naozaj úprimne snažia na to, aby sme, o to, aby sme tu vlastne vytvorili taký ten aj pokoj, aj zvládanie tej situácie, akože možnože nie politicky, ale tak zdravotnícky. Ja budem rozprávať o tom zdravotníctve. Viete, to testovanie keď spomínate, prepáčte, ale skutočne je to také nemorálne, rozprávať z vašich úst o testovaní. Ja som teda pretestovala, niekoľko tisíc testov som urobila, keď nám horelo mesto Nitra, keď nám horela Orava, boli to naozaj tie adekvátne, účinné kroky, ktoré výrazne zlomili tú krivku nakazenosti, tak, prosím vás pekne, povedzme aj pravdu.
A ešte aj úplne pokojne vám teda poviem, že keď si pamätáte, že my nepočúvame odborníkov, spomeňte si, keď ste boli hovorcom Úradu vlády a keď sme naozaj prosili a žiadali ako zdravotníci o zmenu, čo sme dostali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

1.12.2021 14:26 - 14:28 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, tlač č. 758.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa; prepáčte, ja som bežala; ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujeme, aby zákon prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujeme Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára a v gestorskom výbore do 31. januára.
Ďakujem, prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:05 - 13:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem vám, pán kolega Beluský, že teda ste v tom dobro slova zmysle mi technicky sa snažíte vysvetliť prednášanie tých pozmeňujúcich návrhov. Skutočne by sme mohli dať také tie jasnejšie formulácie, ako sa má teda pozmeňujúci návrh predniesť, keďže v minulosti tu boli také chyby ako, alebo teda robili sa takzvané tie obštrukcie, alebo, neviem, ako to mám ešte tak nazvať tak slušnejšie. Ale naozaj úprimne ďakujem za váš príspevok.
K príspevku ostatných tých nejakých emotívnych výlevov ako, prepáčte, sa nebudem vyjadrovať. Ale ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19.
Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak, ako sa má prečítať, čiže:
1. K čl. II § 83... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec, v zmysle rokovacieho poriadku by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať.
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave.
Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch, a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku, je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to hlavne teda zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak, čo je teda vysoký predpoklad, aby mali proste ju dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. II, odseku, § 83, čítam, hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz.
Číslo 1. K čl. II § 83 ods. 2 sa slová „úradu príslušným dokladom“ nahrádzajú slovami „úradu príslušný doklad“.
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
Druhý bod. K článku... (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle, to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
K čl. II § 83 ods. 3, v článku štvrtom bode 2 (v čl. IV v bode 2, pozn. red.) § 250b ods. 7 sa slová „nákazlivej choroby“ nahrádzajú slovami „prenosného ochorenia“.
Tretí bod. V článku štvrtom bode 2 (v čl. IV v bode 2, pozn. red.) § 250b ods. 6 sa za slovo „dokladom“ vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V článku štvrtom bode tretí, trojka (v čl. IV v bode 3, pozn. red.) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
㤠293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021
a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“
Bod 6. Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
„Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č.“ 355, „555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto: za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.“
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Siedmy bod. V čl. VII bode 1 § 48 ods. 4 písm. a, b) sa vypíšť... sa vypúšťajú slová „vstupujúcich osôb“ a slovo „osoba“ sa nahrádza slovom „zamestnanec“.
Po ôsme. V čl. VII bod 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „nad“.
Po deviate. Článok VII (V čl. VII, pozn. red.) bod 7 § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo „zdravia“ vkladá slovo „podľa“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2021 11:54 - 11:56 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skutočne po tomto prejave, ktorý mal pán poslanec Fico, sa musím trošku držať na uzde s tou emóciou, ktorú mám v sebe, a chcem naozaj kultivovane a slušne tú pravdu vyjadriť ja.
Ak sme sa mali predzásobiť zdravotníckym personálom, pán Fico, prosím vás pekne, spomeňte si, pred desiatimi rokmi a každý jeden rok ku tomu, ako sestry prosili, plakali a ako sa dožadovali toho, aby sme zabezpečili to zdravotníctvo, aby sa mal kto o nás starať. Vtedy ste nevedeli, že môže prísť pandémia, vtedy ste nevedeli, že zdravotníctvo padá na kolená? Vtedy ste nevedeli, ako to bude vyzerať? Máte to v každom jednom vyhlásení, v memorandách.
Bohužiaľ, je mi vás ľúto, pretože klamete tento národ, a, bohužiaľ, je mi vás ľúto, pretože vy sám aj tým svojím vyjadrením podnecujete tento národ, aby umieral.
A ešte raz, odporúčam každému jednému politikovi, ktorý popiera stav v nemocniciach, ktorý popiera, že opatrenia sú neúčinné, a vyzývam každého jedného, aby išiel do tých nemocníc bez ochranných pomôcok, aby tam podával tú pomocnú ruku, lebo iba vtedy budete vierohodní, že naozaj ste presvedčení o tom, že opatrenia nepomáhajú. A pomôžete tým zdravotníkom, aby naozaj neplakali pri tých ľuďoch, ktorí umierajú.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 15:04 - 15:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem takisto môjmu kolegovi pánovi poslancovi Mihalikovi za jeho vystúpenie.
Stále sa tu hovorí o tom možnom trestnom konaní starostov a primátorov, ale my tu dnes prejednávame odpustenie sankcií, čo je teda veľmi dôležité, ktoré nebude platiť samospráva a vlastne občania danej samosprávy a nebudú to platiť ani starostovia, ani primátori, hej, ale presne títo daní občania a z vlastných finančných prostriedkov, teda vlastne z potrieb, ktoré, teda z financií, ktoré by boli pre potreby obce.
A ešte ak hovoríme o odpustení sankcií, nie je to trest, ale ani pomoc pre starostu alebo primátora, ale zlepšenie a udržanie fungovania obcí, miest, čo podľa mňa teda je to primárny záujem štátu.
A ešte keď hovoríme o tom, že nechceme len obhajovať proste toto konanie, ale chceme riešiť situáciu a hlavne teda situáciu so Štátnym fondom rozvoja bývania, keď si zoberiete, že vy musíte rok dopredu požiadať o pridelenie teda bezúročnej pôžičky na nájomné bývanie, takisto o dotáciu z ministerstva dopravy, čiže ten proces je jasne daný, a keď nesplníte základné podmienky, ste vyradený, vyradený z toho, aby ste získali tieto podmienky. Takže my sa tu stále bavíme o tom nesúlade. To treba jednak odpustiť tie sankcie určite, lebo ak títo starostovia a primátori konali na základe toho, že plnili si povinnosti, ktoré im vyplýva z daných ustanovizní, tak nechápem, prečo by mali byť tie mestá, vlastne tí občania sankcionovaní. Stále tu hovoríme o tom, že pochopme sa už konečne, to, že to tu nefunguje v súlade, jeden zákon s druhým zákonom, aby výsledok boli správne obstarané nájomné byty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 14:45 - 14:47 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, vy ste tu rozobrali, ako sa hovorí, na šróbiky mesto Šaľa, ale ja som hovorila hlavne aj o tých obciach z tých spomenutých počtov, ktoré tu boli už odprezentované. To, ako do detailov máte naštudované teda v podstate tú problematiku mestského zastupiteľstva, poslanca, ktorý teda dal túto pripomienku, tak je mi to zvláštne, lebo viete, vy keď poviete, že ste presvedčený a presvedčený právnik, že existuje také niečo, tak zase sa popiera tá vaša počiatočná veta, tá exaktnosť. Viete, čo nie je naozaj dokázané, tak to je taký, taký subjektívny pocit. A takisto aj vy do toho vnášate trošku tej subjektivity, ale je to z toho vášho prednesu.
To, že bol porušený zákon, konštatovalo ÚVO domnienkou, lebo to bolo domnelé, lebo to bolo prípadné, lebo to bolo, máme za to. Nie konkrétne, že ste porušili zákon. A v mnohých tých prípadoch, v ktorých sme sa stretávali tí starostovia a primátori, v podstate išli tie rozhodnutia ako cez kopírku. Skutočne ako cez kopírku. A postup pri nesprávnosti, teda keď vedia, že je to nesprávne, tak prečo Úrad pre verejné obstarávanie nezakročil už počas tej doby, kedy je zverejnená tá výzva pre verejné obstarávanie? Keďže Úrad pre verejné obstarávanie má 260 zamestnancov, 12-miliónový rozpočet, viete si to predstaviť pri tých obciach, ktoré majú rozpočet 300-, 400-tisíc pri tisícoch obyvateľov? Ako je to nepomerné a myslím si, že Úrad pre verejné obstarávanie aj v tejto otázke pochybil alebo zlyhal, lebo metodicky sa viac nevenoval tým jednotlivým obciam a toto domnelé správanie, obchádzanie verejného obstarávania, mohli už dávno zakročiť a mohli to proste zrušiť, to verejné obstarávanie. Ale nie, radšej počkali a potom sankcionovali.
Ďakujem.
Skryt prepis