Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2022 o 14:38 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2022 18:09 - 18:24 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán podpredseda Blanár, je to pravda, ľudia majú pamäť, takže určite si budú pamätať aj ťuťuli-muťuli vaše cétéčka a tunely Višňové a podobné skvosty. Musím vám povedať, že budú si pamätať aj nasledovné a budem citovať: Za najväčšiu prednosť Slovenska považujem miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Z hľadiska sociálnej výdrže nehovorím o politickom hneve, ktorý môže prísť kvôli nejakým kauzám. Mne kolegovia premiéri na Európskej rade nechceli veriť, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali mi, že je nemožné z niečoho takého vyžiť, a práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia často robia v dvoch-troch zamestnaniach, toto je podľa mňa prednosť Slovenska, a myslím si, že sme podstatne života schopnejší ako Francúzi, Španieli, Portugalci. Nechcem nás porovnávať s inými krajinami, ale máme pred nimi takýto náskok. Keby takáto situácia dopadla na Španielov, že tam budú žiť z 300 – 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. Toto je naša prednosť. A ak prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie prežijú ťažšie časy Slováci.
Autorom je pán poslanec Robert Fico. Takže vy tu nehovorte o tejto koalícii. Pozrite sa sami sebe, pozrite sa sami na seba. Toto ste tvrdili o tomto národe. Sme ďalej, omnoho ďalej s pomocou ľuďom ako vy.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pani Kozelová som ja.
Pani Vaľová, no tak to vám poviem, vy tej kultúre rozumiete asi ako ja atómovej elektrárni. Vôbec. Vôbec. To, že vy ste boli nejaká šéfka komisie, mi je úplne jedno, lebo šéfom komisie v tých vašich priestoroch môže byť naozaj kdekto.
Čo sa týka včerajška, ak mi ukážete na fotke, ktorý z nich je riaditeľ, generálny riaditeľ Českej televízie, no jasné, však vy, vygoogliť si to vygoogli každý blbec, to je úplne jedno, to vôbec neriešte. Ale to, že ste ani nevedeli, kto tam v tej komisii sedí, tak, a nakladali ste im jak malým deťom, tak to už teda ako bolo aj na mňa príliš, to vám poviem pravdu. Ja chápem, že ste boli z toho taká nejaká vykoľajená. Ja by som tiež bola, keby som sedela na niečom, čomu nerozumiem, ale to už je fakt váš problém. Ja som tu dnes bola presne od 10.00 h, čiže hovoriť mi, že, že nedostatok, pokiaľ viem, tak tu bol aj pán Čekovský, neviem, kde boli ostatní, aj pán Potocký tu bol, čo viem. Čiže, čiže nechápem, prečo sme neboli uznášaniaschopní, ale my sme tu boli. Takže, takže to je tak asi zhruba všetko.
A ďakujem, že sa tak plne venujete poradnému zboru a povedala by som, skúste si prečítať alebo skúste si naštudovať, čo vlastne sa pýtali, ako sa pýtali a prečo sa pýtali, a naozaj prídete na to, že boli vysoko profesionálni. A to, akým spôsobom komunikovali, komunikovala táto porota, respektíve komisia, ako komunikovala s adeptami na generálneho riaditeľa, tak tie otázky boli vysoko, vysoko profesionálne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Tak premenovaná Kozelová. Dobre, vrátim sa ešte teda k tomu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Viete, koľko je depeháčka? (Smiech a potlesk v sále.)

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
A načo? (Povedané so smiechom.) Boris, už prestaň, tuto pani kultúrna sa nedosmeje dneska. (Reakcie z pléna.) Dobre, už nechajme to tak, dobre?
Ale, ale k tomu včerajšku ako naozaj, bolo to pod úroveň a hlavne keď pani poslankyňa skutočne kričala na celú tú porotu netušiac, že v časti tej poroty sedí aj generálny riaditeľ Českej televízie. Netušili ste to. Nevedeli ste ani, ktorý to je. (Reakcia z pléna.) Takže to len tak mimochodom. Dobre.
Poďme, poďme k rozprave.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa Vaľová, prosím, nemôžete vykrikovať.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Poďme k rozprave. K zákonu, k pozmeňováku, ktorý som prednášala minule, prišlo ešte zopár, zopár drobností. Po dohode sme upravili, upravili pozmeňovák, predkladám nový pozmeňovák, ktorý upravuje veci tak, ako sme dohodli aj v rámci ostatných poslaneckých klubov, tak mi preto, priatelia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 762.
1. V čl. 1 § 58 ods. 3, § 228 ods. 2, § 229, § 230, § 232 ods. 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 2 a 3, § 238 ods. 2, § 239 ods. 1, § 240 ods. 1 a 2, § 241 ods. 1 a 2, v čl. 6 bode 8 v nadpise, § 27a, v čl. 9 v bode 22, § 43d v nadpise a v odsekoch 2 až 4 a v čl. 13 sa slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
2. V čl. 1 § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb, je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu podľa osobitného predpisu a oznámiť ich regulátorovi.
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie podľa osobitného predpisu.
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo k službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29) až 34) znejú:
"29)-34) Čl. 2 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online, Ústava v Európskej únii L172 zo 17. 5. 2021.
Čl. 2 ods. 7 Nariadenie Európskej únie 2021/784, čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 Nariadenia Európskej únie 2021/784, Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784. Napr. čl. 2f a 12 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, Ústava v Európskej únii L229 z 31. 7. 2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primeranej prečíslujú.
3. V čl. 1 v § 110 sa ods. 3 dopĺňa písm. t) až v), ktoré znejú:
"t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58) až 60) znejú:
" 58)-60) Čl. 5 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 18 Nariadenia Európskej únie 2021/784, napr. čl. 8 ods. 1 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
4. V čl. 1 § 124 sa ods. 1 dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu69) znie:
"69)Čl. 8 Nariadenia Európskej únie 2021/784.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
5. V čl. 1 § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadňuje kritériá podľa osobitného predpisu."
Poznámka pod čiarou k odkazu71) znie:
"71) Čl. 18 ods. 2 Nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. 1 § 144 vrátane nadpisu znie:
"§ 144 Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na vzdelanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenia podľa tohto zákona.
(1) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 2.
(2) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % z celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
(3) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
7. V čl. 1 § 228 ods. 1, 3 a 5 až 8, § 231 ods. 1 až 4, § 232 ods. 1 a 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 1 a 2, § 237 ods. 1 a 2, § 238 ods. 1 a 2 a v čl. 9 v bode 22 § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. júl 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
8. V čl. 1 § 228 ods. 2 sa slová "do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "do 30. júna 2023".
9. V čl. 1 § 228 ods. 4 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 31. júla 2022" a slová "skončí 31. decembra 2021" sa nahrádzajú slovami "skončí 1. augusta 2022".
10. V čl. 1 § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
11. V čl. 1 § 231 ods. 2 a 3 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
12. V čl. 1 § 239 ods. 1 sa slová "do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
13. V čl. 1 § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2026" a písm. a) znie:
"a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku."
14. Za čl. 3 sa vkladá nový čl. 4, ktorý znie:
"Čl. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z. , zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. , zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
"§ 59a
Príslušný výbor si zriaďuje komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie ako svoj odborný, poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní."
Následné články sa primerane prečíslujú.
15. V čl. 6 v bode 8 v § 27a písm. a) sa vypúšťajú slová "od 1. januára 2022".
16. V čl. 13 sa slová "22. až 24. bodu a 26. bodu" nahrádzajú slovami "bodov 15. a 19".
To je celé. Zároveň žiadam hlasovať o mojom prvom už podanom pozmeňujúcom návrhu tak, že vynímam z neho body 2, 9, 10, 12 a 15 na samostatné hlasovanie a hlasovať o nich spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Vaľová, jediný, kto tam robil včera cirkus, ste boli vy. Urážať generálneho riaditeľa Českej televízie, urážať pani Sámelovú zo žurnalistiky, z vysokej školy, urážať Magdu Glasnerovú, Maju Glasnerovú, ktorá postavila na nohy detskú tvorbu v Slovenskej televízii, to naozaj dokážete len vy. Len vy. Vy nemáte čo robiť vo výbore pre kultúru. Vy tej kultúre nerozumiete. Vy nepoznáte ani ľudí z kultúry. A vy do toho strkáte nos? Naozaj? (Reakcia z pléna.) Ja klamem?! Vy klamete! Po prvé.
Po druhé, ten poradný orgán, lebo to je poradný orgán, to nie je orgán, ktorý vyberá riaditeľa RTVS. Takže prepáčte, ale nezavádzajte ľudí, áno? My sme chceli počuť názor odbornej komisie, ktorá naozaj bola vysoko odborná, akým spôsobom oni vidia projekty jednotlivých kandidátov a posúdiť ich vystúpenie počas, počas výberového konania.
Čiže vy neklamte, prosím vás pekne a nezavádzajte tu verejnosť. To, že vy nechodíte na výbory a nechodíte, keď prídete na chvíľočku a odídete, to, že ste o tom nevedeli, je len a len váš problém. Tí, čo chodia na výbor, o tom vedeli. Ak náhodou niekto o tom nevedel, tak to len preto, že tam nebol. Mohli sme dávať námety na ľudí, ktorí mohli ísť do komisie, nebolo to rozhodnutie iba pána Čekovského.
Takže naozaj, prosím vás, neklamte nabudúce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 14:38 - 14:39 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Tak teraz tiež prichádza historická chvíľa, lebo prvýkrát s tebou súhlasím, že potraviny jednoducho nepatria do koša, v žiadnom prípade. My tu máme naozaj na Slovensku strašne veľa rodín, ktoré trpia nedostatkom, a práve si myslím, že toto, toto sú presne tie potraviny, ktoré by im vedeli pomôcť. Na druhej strane je to aj otázka komunikácie, možno s mestami, s obcami, aby vytvorili potravinové banky. Pretože na jednej strane máme potraviny, ktoré nemáme kam dať, na druhej strane máme mestá a obce, ktoré potravinové banky nemajú, lebo sa im s tým nechce babrať. Čiže možno by bolo na tomto mieste vhodné apelovať práve na samosprávy, aby si potravinové banky otvorili a aby tie sociálne výdajne začali fungovať po celom Slovensku. Ja by som bola len rada, len rada, naozaj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 19:00 - 19:01 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Skončil tento Hviezdoslavov Kubín. Kolega Mazurek, desať minút som čakala, či poviete niečo k veci, ale vy ste opäť raz skĺzli k vašej osvedčenej mantre. Nezabudli ste spomenúť psychopata Matoviča, psychopata Pročka, migrantskú vládu, rozhajdákané peniaze na atómové zbrane, tak ste rapovali, až ste zabudli dýchať. Napriek tomu som pri vašej kadencii hodnej samopalu naozaj čakala, že poviete niečo k veci a že prídete s nejakým návrhom, ale ako obvykle som sa nedočkala. Vy ste fakt king. Lebo prežiť v parlamente celé roky na Sorosovi, to asi dokážete len vy. Ale predsa len vám to ide dolu kopcom, lebo na záver ste si, pán Mazurek, museli zatlieskať vy sám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 10:53 - 10:54 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja sa pripájam k obidvom dámam a ja zase chápem na druhej strane, že prečo je to tak, prečo tie športové prenosy nie sú titulkované, jednoducho neexistuje technické zariadenie v televízii, ktoré by spracovávalo okamžite to, čo moderátori hovoria, píšu sa titulky ručne. A ja napríklad v nedeľu pri takej Formuly 1 si neviem dosť dobre predstaviť, jak toho Eiseleho by tí titulkári tam písali, to by bolo do nemoty. Čiže áno, rozumiem tomu. A na druhej strane o chvíľočku bude nová voľba nového generálneho riaditeľa, myslím, že je čas tlačiť na nového generálneho riaditeľa, aby titulkovacie zariadenie, teraz myslím v tom zmysle toho mechani... teda toho automatického prepisovania aj komentátorov do titulkov, aby si zahrnul do svojho plánu.
Takže ďakujem ešte raz za to vystúpenie a absolútne súhlasím s tým, že titulkovaných programov je málo a že by to chcelo naozaj trochu viac a naozaj aj cez deň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 10:07 - 10:42 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, prichádzam s pozmeňovacím návrhom zákona. Prijatie opatrení na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na obsahových platformách si vyžiadala situácia v slovenskom prostredí sociálnych sietí, kde, ako opakovane ukazujú štúdie, sa vyskytuje veľa obsahu, ktorý je nielen v rozpore s vlastnými pravidlami prevádzkovateľov sociálnych sietí, ale aj slovenským právnym poriadkom, a prevádzkovatelia sociálnych sietí proti nemu žiadnym spôsobom nezasahujú.
V súčasnosti je nevyhnutné zaviesť také mechanizmy a opatrenia, ktoré by účinne predchádzali šíreniu teroristického obsahu v online prostredí. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa preto navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľov obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu takýchto obsahov.
V súvislosti s tým sa rozširuje oblasť promptnej a účinnej spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy pri výkone dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb. Rovnako tak sa navrhuje zakázať sprístupňovanie obsahu a služieb podľa sankčného zoznamu Európskej únie alebo OSN.
Z dôvodu neutíchajúcej vojenskej agresie Ruska na Ukrajine vystúpi, vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili obsahy vysielané alebo poskytovaná Russia Today a agentúrou Sputnik zo svojich ponúk. V tejto súvislosti sa navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľa obsahovej služby uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby verejnosť nemala prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa takýmto spôsobom zakázalo. Okrem toho sa zároveň navrhuje rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie, ohrozenie regulátor posudzuje pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa zákona o mediálnych službách, aj o oblasť národnej bezpečnosti.
V nadväznosti na paralelné prijímanie novej legislatívy upravujúcej periodické a neperiodické publikácie, pričom nad niektorými povinnosťami bude vykonávať dohľad priamo Rada pre mediálne služby, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť tohto orgánu aj na oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu, najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
Pôsobnosť regulátora sa rozširuje aj v oblasti ukladania sankcií pri nesplnení povinností týkajúcich sa zamedzenia šírenia teroristického obsahu, súčasťou čoho je okrem iného možnosť zrušenia oprávnenia na poskytovanie služieb za závažné porušenie povinnosti vyplývajúcej z nariadenia Rady Európy 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Dôsledkom zrušenia autorizácie alebo registrácie z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorí sa nachádzajú na sankčnom zozname OSN alebo Európskej únie, ako aj dôsledkom pozastavenia alebo blokovania poskytovania obsahovej služby z ústavných dôvodov je zároveň nepriznanie práva na ochranu zdroja a s ním súvisiacu povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Dovoľte mi, aby som teraz prešla k samotnému pozmeňovaciemu, pozmeňovaciemu návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), tlač č. 762.
1. V čl. I § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia bola zrušená z dôvodu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo ktorej registrácia bola zrušená z dôvodu podľa § 185 ods. 1 písm. d), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na obsahovú službu, prístup ku ktorej je blokovaný podľa osobitného predpisu8) alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa tohto zákona. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred zrušením autorizácie, zrušením registrácie, blokovaním prístupu k obsahovej službe alebo pozastavením jej poskytovania."
Doterajší odsek 7 sa primerane preznačí.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby právo na ochranu zdroja a povinnosť zachovávať mlčanlivosť neboli priznané osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia alebo registrácia bola zrušená regulátorom z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie alebo ktorej poskytovanie sa z ústavných dôvodov pozastavilo alebo blokuje.
2. V čl. I § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb,29) je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu30) podľa osobitného predpisu31) a oznámiť ich regulátorovi,
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie32) podľa osobitného predpisu.33)
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu34) zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 34 znejú:
"29) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
30) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/784.
31) Čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2021/784.
32) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
33) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
34) Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 61 ods. 2 nadobúda účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie: Navrhovaným znením nového odseku sa zavádza povinnosť poskytovateľa obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu teroristického obsahu. Táto povinnosť vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Zároveň sa navrhuje zakázať poskytovateľom obsahovej služby sprístupňovať obsahy a služby podľa sankčného zoznamu. Na základe nariadenia Rady Európy 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, v platnom znení je potrebné vylúčiť z poskytovania obsahových služieb poskytovaných pod značkami RT a Sputnik, resp. z týchto zdrojov.
3. V čl. I § 104 písm. b) sa slová „ústavného zriadenia a" nahrádzajú slovami „ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo" a na konci sa pripájajú slová „alebo násilia".
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie regulátor pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa tohto zákona posudzuje, aj o oblasť národnej bezpečnosti.
4. V čl. I § 108 ods. 6 sa slovo „videí" nahrádza slovom „obsahu" a nad slová „osobitných predpisov" sa umiestňuje odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
"56) Napríklad čl. 14 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhnutým znením sa rozširuje oblasť spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy aj pre výkon dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb, ktorí sú zároveň poskytovateľmi hostingových služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Spolupráca uvedených subjektov musí byť zabezpečená tak, aby výkon dohľadu nad regulovanými subjektmi prebiehal promptne a účinne.
5. V čl. I § 109 ods. 1 druhej vete sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „obsahu" sa vkladá čiarka a slová „vydávanie periodických publikácií5), prevádzkovanie spravodajských webových portálov57) a poskytovania agentúrneho servisu58)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 56 až 58 znejú:
"56) § 2 ods. 4 zákona č. .../2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
57) § 2 ods. 5 zákona č. .../2022 Z. z.
58) § 2 ods. 17 zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 109 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.56)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad § 22, §23 a § 25 zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Pardon. (Rečníčka sa napila.)
7. V čl. I § 110 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) a § 112 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu57)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 22 a 24 zákona č. ../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I § 110 ods. 2 písm. h) sa za slovo „sa" vkladá slovo „tých" a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu57) iná osoba".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 3 zákona č. ../2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 5 až 8: Vzhľadom na paralelnú úpravu viacerých oblastí obsiahnutých v návrhu zákona o mediálnych službách a v návrhu zákona o publikáciách, napríklad zodpovednosť za obsah, transparentnosť financovania, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť Rady pre mediálne služby aj o oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálneho obsahu... pardon, a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
9. V čl. I § 110 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,58)
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu59) za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu60) za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58 až 60 znejú:
"58) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2021/784.
59) Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/784.
60) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 110 ods. 3 písm. t) a u) nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie: V súvislosti s výkonom dohľadu a ukladaním sankcií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť regulátora.
10. V čl. I § 124 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu69) nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
"69) Čl. 8 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
11. V čl. I § 135 ods. 2 a 3 sa slová „b) alebo c)" nahrádzajú slovami „b), c) alebo písm. e)".
12. V čl. I § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadní aj kritériá podľa osobitného predpisu. 71)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71) Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
13. V čl. I § 141 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,".
Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
14. V čl. I § 142 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „ochranou ľudskej dôstojnosti a ľudskosti podľa".
15. V čl. I § 144 vrátane nadpisu znie:
㤠144
Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na zdieľanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona
1. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 7.
2. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
3. Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100 000 eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
Ustanovenia čl. I § 144 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
16. V čl. I § 146 ods. 1 sa slová „§ 61 písm. a) až c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3" a na konci sa pripája táto veta: „Správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v § 61 ods. 3, súd odkladný účinok neprizná."
17. V čl. I § 151 ods. 3 druhej vete sa za slová „platformy na zdieľanie obsahu" vkladajú slová „alebo obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä elektronickej periodickej publikácie, spravodajského webového portálu alebo agentúrneho servisu" a slovo „ktorej" sa nahrádza slovom „ktorých".
18. V čl. I § 152 sa v nadpise a odseku 3 vypúšťajú slová „na platforme na zdieľanie obsahu".
19. V čl. I § 152 ods. 2 úvodná veta znie: „Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu alebo prostredníctvom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona, najmä v elektronickej periodickej publikácii, na spravodajskom webovom portáli alebo v agentúrnom servise (ďalej len „konanie o zamedzení nelegálneho obsahu") regulátor začne, ak po preverení podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu dospeje k záveru, že ide o potenciálne nelegálny obsah, ktorého šírením môže byť ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky, a súčasne bol poskytovateľ obsahovej služby o existencii potenciálne nelegálneho obsahu preukázateľne informovaný prostredníctvom vlastných na to určených mechanizmov a ak neexistujú, iným vhodným spôsobom a poskytovateľ obsahovej služby."
20. V čl. I § 152 ods. 4, § 152 ods. 8, § 153 ods. 2 písm. d) a § 153 ods. 6 sa slová „platformy na zdieľanie obsahu" nahrádzajú slovami „obsahovej služby".
21. V čl. I § 153 ods. 1 sa za slová „na šírenie obsahu" vkladajú slová „alebo poskytovateľovi obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona".
22. V čl. I sa v nadpise § 154 vypúšťa slovo „televíznej".
23. V čl. I § 154 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 61 písm. c)" nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 písm. c)".
Odôvodnenie k bodom 22 a 23: Ide o legislatívno-technickú úpravu.
24. V čl. I sa § 154 dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 1 sa obdobne použije aj na pozastavenie cezhraničného vysielania rozhlasovej programovej služby, retransmisie rozhlasovej programovej služby a poskytovania obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona; na pozastavenie cezhraničného vysielania televíznej programovej služby sa obdobne použije ustanovenie odseku 1, a ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba, ktorá spadá pod právomoc členského štátu, obdobne sa použijú aj ustanovenie odsekov 2 až 5."
25. V čl. I § 156 ods. 1 sa slová „televíznych programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorých" nahrádzajú slovami „obsahových služieb, ktorých vysielanie,".
26. V čl. I sa § 156 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa na účely blokovania podľa osobitného predpisu79) považuje za vykonateľné rozhodnutie."
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
"79. § 27c ods. 2 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 55/2022 Z. z."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
27. V čl. I § 165 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) vysielateľ sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu."
Doterajšie písmeno e) sa primerane preznačí.
28. V čl. I § 165 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Regulátor zruší autorizáciu vysielania aj vtedy, ak
a) priamo alebo v spojení s cudzou mocou dochádza, bezprostredne môže dôjsť alebo s vysokou pravdepodobnosťou by mohlo dôjsť k zneužitiu obsahovej služby na ohrozenie ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, na diskrimináciu alebo podnecovanie neznášanlivosti alebo násilia,
b) obsahová služba alebo jej poskytovateľ je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie."
Doterajšie odseky 3 a 4 sa primerane preznačia.
29. V čl. I § 165 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil autorizáciu vysielania z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) alebo odseku 3, súd odkladný účinok neprizná,".
30. V čl. I § 178 sa slová „§ 160 až 166" nahrádzajú slovami „§ 160, 162 až 164, § 165 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 až 5 a § 166".
31. V čl. I § 185 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) retransmisia alebo prevádzkovateľ retransmisie je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie,
e) prevádzkovateľ retransmisie sa stal osobou, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom, ktorého sa týka obmedzenie alebo zákaz podľa osobitného predpisu, 34)
f) prevádzkovateľ retransmisie aj napriek uloženej sankcii porušuje povinnosť uvedenú v § 61 ods. 3."
32. V čl. I § 185 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak regulátor registráciu retransmisie zrušil z iného dôvodu ako na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, môže prevádzkovateľ retransmisie, ktorému sa registrácia retransmisie zrušila, opätovne požiadať o registráciu retransmisie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie; správnej žalobe proti rozhodnutiu, ktorým regulátor zrušil registráciu retransmisie z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) až f), súd odkladný účinok neprizná."
33. V čl. I § 211 vrátane nadpisu znie:
㤠211
Využívanie frekvencie v inom všeobecnom záujme
(1) Ak je to v záujme Slovenskej republiky, regulátor na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, udelí licenciu v inom všeobecnom záujme, ktorou ministerstvu alebo inému subjektu identifikovanému v žiadosti na čas v nej určený, najviac však na dva roky odo dňa udelenia licencie, pridelí jednu alebo viacero nevyužívaných frekvencií v pásme stredných vĺn alebo v pásme krátkych vĺn.
(2) V žiadosti podľa odseku 1 ministerstvo popri identifikácii subjektu, ktorému sa licencia v inom všeobecnom záujme má udeliť, pokiaľ ju nežiada pre seba, a času, na ktorý sa má udeliť, uvedie aj všeobecný záujem a dôvody, pre ktoré žiada o udelenie licencie týmto spôsobom, najmä ak ide o bezpečnostné dôvody, humanitárne dôvody, záväzky z medzinárodnej spolupráce alebo ak sa žiadosťou sleduje iný záujem Slovenskej republiky.
(3) Licencia v inom všeobecnom záujme nie je prevoditeľná a pokiaľ nezanikla uplynutím času, zanikne právoplatnosťou rozhodnutia regulátora o jej odňatí; regulátor odníme licenciu na žiadosť ministerstva do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Proti rozhodnutiam regulátora o udelení licencie v inom všeobecnom záujme, o jej zmene, o jej odňatí a o zamietnutí žiadosti o zmenu sa nemožno odvolať ani podať správnu žalobu, 88), odvolať sa nemožno ani proti rozhodnutiu regulátora, ktorým zamietol žiadosť ministerstva podľa odseku 1 alebo 3.
(5) Na licenciu v inom všeobecnom záujme a na jej držiteľa sa nevzťahujú ustanovenia sedemnástej časti okrem § 194 ods. 3 až 5 a § 197; na vysielateľa, ktorý vysiela na základe licencie v inom všeobecnom záujme, sa nevzťahujú ani ustanovenia § 20 ods. 8 a § 21.
(6) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť distributéra signálu prevádzkujúceho sieť získať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu. 89)"
34. V čl. I sa § 225 dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Pred vydaním rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 156 ods. 1 je regulátor oprávnený požiadať o stanovisko alebo inú súčinnosť Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré sú povinné poskytnúť regulátorovi stanovisko alebo inú súčinnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti."
35. V čl. I § 227 ods. 3 sa za slovo „agentúru" vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa spravodajského webového portálu".
36. V čl. III v bode 1 v § 5 ods. 3 sa za slovo „vysielateľa" vkladajú slová „rozhlasovej programovej služby".
37. Čl. Ill sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11c
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní sa ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 nevzťahujú na vysielanie programov v ukrajinskom jazyku."."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 118 a 149 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Zároveň navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie aj body 176 a 177 spoločnej správy výborov.
Skončila som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2022 15:32 - 15:34 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán premiér, vážení kolegovia, však vy ma poznáte, čo tu budem hovoriť, žijem sama, som bezdetná, som liberálka a napriek tomu tu sedím až doteraz. A nie preto, že som poslankyňa z OĽANO, lebo aj kolegovia vedia, že držím obvykle svoj postoj liberálny a stáva sa, že hlasujem aj proti väčšine nášho klubu, ale nie, nikdy nie v zásadných veciach, nikdy nie v zásadných veciach. A možno preto držím, držím tu lajnu, lebo musím sa priznať, ja som z kolektívneho športu, ja som bývalá hádzanárka, nie ako niektorí naši kolegovia z individuálnych športov, takže ja tu lajnu podržím aj ďalej.
Prečo tu sedím, je aj jedna zásadná vec, o ktorej som tu už niekoľkokrát hovorila v tomto pléne, a to sú matky na ulici. Matky na ulici, to sú tie matky, ktoré ja pravidelne ešte v čase, keď som nesedela v parlamente, som zbierala celé týždne a nosila ich do, do zariadení, kde im dali ubytovanie, kde im dali jesť a poskytli im strechu nad hlavou aj s ich deťmi. A hovorím to preto, že mnohokrát zväčša v polovici z toho počtu, ktoré, ktorým som pomohla, to bolo o tom, že nemali peniaze na bývanie. Jednoducho prišli do situácie, kedy buď im zomrel manžel, alebo im odišiel manžel, nedostávali peniaze od neho, častokrát sa to stalo práve preto, že nemali peniaze na bývanie. Ešte stále tu máme napríklad siroty, ktoré nedostávajú sirotské, a to teda apelujem na pána ministra Matoviča, že už by sme to mohli dotiahnuť, a to sú napríklad taká, také veci, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2022 14:07 - 14:08 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán kolega Kazda, ja by som vám rada prečítala včerajší status Moniky Korenčiovej, to je riaditeľka kultúrnych zariadení v Petržalke: „Celý čas sledujem diskusiu k príspevkom pre deti, aj dnešný postoj ZMOS-u. Nikde som však nezaznamenala trochu poznámok z praxe, tak som si to prepočítala rovnako ako pri kultúrnych poukazoch. V Petržalke je zhruba 10 000 detí a v Blatnom, kde býva zhruba 300 detí, ak každé mesačne dostane poukážku 50 eur na voľnočasové aktivity, rovná sa rozumej kultúra, šport, vzdelávanie, budú mať tí, ktorí reálne tieto aktivity vykonávajú, rovná sa, rozumej ponúkajú k dispozícii 500 000 mesačne v Petržalke a 15 000 eur v Blatnom, a to bez toho, aby každoročne písali nezmyselné projekty a žiadosti o granty na samosprávy a kraje a ministerstvá a čakali, či a kedy im odborná komisia peniaze schváli a pošle. Takže za mňa áno, len to chce jednoduché transparentné pravidlá, lebo z takýchto peňazí dokážeme zaplatiť prevádzku, odborných pracovníkov a podobne, a oni potom dokážu platiť odvody a dane tomuto štátu. A to najlepšie nakoniec, deti dostanú aspoň možnosť zmysluplného trávenia času. Tak to vidím ja."
Takže toto je niečo z praxe. Ja by som bola rada, keby si tento status prečítali aj všetci ľudia zo ZMOS-u, pretože myslím si, že by im to mohlo niečo dať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis