24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 16:19 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:19

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vyslovil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. bol doručený najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a podľa zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 24., teda dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v príslušných paragrafoch zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené z legislatívnych pravidiel. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jeho účel.
Po rozprave odporučím, aby po prvé, v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní. Po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali tento návrh výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 16:19 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja v podstate budem len veľmi krátko, v podstate v rámci úvodnej, úvodnej reči, ktorú mal pán minister, bolo iba zadefinované, že sa tu zvyšuje v podstate len daň z príjmu tabakových výrobkov. Musím ale upozorniť, že to, čo sa tu deje akože systematicky o tom, že sa zvyšujú dane plošne a hlavne nepriame dane, to sa aj v tomto zákone, by som povedal, veľmi markantne prejavuje, a to je to, že z doterajšej sadzby na vykurovacie dane, na vykurovacie oleje sa zvyšuje takmer o, štvornásobne sadzba z 26,55 eur na 111,50. Dám len do povedomia to, že to je ďalší zo zákonov, kde hľadáme unisimo alebo urobiť také plošné riešenie práve v týchto nepriamych daniach, a to je ďalšia vec, ktorá, by som povedal, bude zvyšovať náklady jednak pre podnikateľskú oblasť, jednak pre bežných občanov. To je to, čo sa nerieši dlhodobo, aby sa našli peniaze aj tam, kde sa tie peniaze dajú nájsť, nielen plošným riešením zvyšovania daní. Takže pokiaľ sa týka, dá sa povedať, dane z tabakových výrobkov, pokiaľ sme vlastne urýchlili tento proces vzhľadom k tomu, aby sme naplnili štátny rozpočet aj v tej predošlej diskusii o, o teda mixe daní, aby sa teda našli peniaze a myslím si, že je práve hľadaním vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu, prípadne možno lepšou kontrolou to, čo bolo aj spomenuté v tej úvodnej reči, by sa možno mali nájsť peniaze na to, aby sme nemuseli takýmto spôsobom štvornásobne zvyšovať tieto dane, ktoré v konečnom dôsledku budú mať za následok zvýšenie alebo zníženie príjmov pre obyvateľov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 16:21 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:23

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, hlavnými dôvodmi, ktoré viedli k vypracovaniu predkladaného návrhu zákona, sú potreba súhrnného riešenia problematiky zdaňovania alkoholických nápojov, ich výroby, monitorovania pohybu zábezpeky na daň, ako aj potreba zefektívniť výkon správy dane.
Taktiež v súlade s koncepciou boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach je cieľom zaviesť také legislatívne nástroje, ktoré by efektívnym spôsobom eliminovali nelegálne aktivity podnikateľských subjektov, najmä v oblasti spotrebnej dane z liehu. A ďalej je zámerom zapracovať zmeny, vyplývajúce z prijatia nového procesného predpisu, teda zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ako aj nového kompetenčného zákona pre oblasť daňovej a colnej správy. Ďakujem za pozornosť a ešte len zdôrazním, že teda tento návrh zákona nemení, nezvyšuje nijako sadzby spotrebných daní, skôr to dáva, robí poriadok v tejto oblasti, dáva to do jedného zákona a najmä, prichádza s opatreniami, ktoré by mali znížiť daňové úniky, ktoré sú v tejto oblasti ešte stále veľmi vysoké.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

18.10.2011 o 16:23 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:25

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil k vládnemu návrhu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, tlač 512, ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet. Uvedený návrh bol doručený v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené zákonom Národnej rady o rokovacom poriadku.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v zákone o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a zrejme aj jej účel.
Po rozprave odporučím, aby po prvé, podľa zákona o rokovacom poriadku Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokovali výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsiatich dvoch dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 16:25 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:30

József Nagy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a o, voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 21. septembra 2011. Predmetom zákona, ktorý bol pôvodne predložený ako novela zákona, je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskej únie v oblasti obchodovania s výrobkami z tuleňov. Súčasne sa na základe poznatkov z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy navrhuje vecné a formálno-právne úpravy za účelom odstránenia nedostatkov doteraz platnej právnej úpravy a spresnenie alebo zjednodušenie určitých oblastí platného zákona s cieľom zabezpečiť ich zrozumiteľnosť a jednoznačnosť pre adresátov, najmä pokiaľ ide o evidenciu rastlín a živočíchov. Vážený pán predseda Národnej rad..., predsedajúci, vážení poslanci, verím, že navrhovaný zákon schválite do druhého čítania.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.10.2011 o 16:30 hod.

Ing.

József Nagy

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:31

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 126 z 27. septembra 2011 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich..., a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t.j. doručenie návrhu najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyvu na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnuté v judikatúre súdneho dvora Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky uzniesla sa v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. septembra 2011 č. 509 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 16:31 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:36

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Prajem pekný dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, návrh vládneho zákona, ktorým sa navrhuje novelizovať osem zákonov v oblasti sociálnej legislatívy, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 595/2009 k analýze legislatívneho prostredia o zozname právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického spracovania agend. Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie elektronizácie agendy na úseku sociálnych dávok, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhovanými zmenami sa umožní občanom podávať žiadosti a iné informácie nielen písomnou formou, ale aj elektronickými prostriedkami, čo umožňuje aj zákon v správnom konaní.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 16:36 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:37

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 500, ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 502 z 22. septembra 2011 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor, vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som svoju spravodajskú informáciu. Prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 16:37 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:41

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenia na účely dohľadu v Európskej únii. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia rámcového rozhodnutia Rady č. 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia, na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky. Na účely dosiahnutia cieľov návrhu zákona v súlade s rámcovým rozhodnutím sa ustanovujú pravidlá, podľa ktorých súdy Slovenskej republiky uznajú a vykonajú rozsudky a probačné rozhodnutia vydané v inom členskom štáte Európskej únie a stanovujú sa pravidlá pre odovzdanie výkonu týchto rozhodnutí vydaných súdmi Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Poprosím o prerokovanie tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 16:41 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:43

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenia na účely dohľadu v Európskej únii, tlač 498. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Podávam, že predmetný návrh bol poslancom doručený v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Návrh zákona bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie. Nie je obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ďalej výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do tridsiatich dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2011 o 16:43 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video