26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 16:34 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Do veľkej miery súhlasím aj s pánom poslancom Pelegrinim, aj s pánom poslancom Senkom, aj ja by som bol rád, keby sme nemuseli takýmto spôsobom novelizovať zákon. Len deje sa to, dialo sa to a, bohužiaľ, teraz sa to deje kvôli tomu, že situácia je taká, ako je, a ak chceme znížiť korupciu, ak chceme zvýšiť transparentnosť a zabrániť zbytočným škodám aj na strane štátu, aj na strane súkromného sektora, tak v takomto prípade, žiaľ, nemáme inú možnosť v danej situácii, než využiť práve takýto pozmeňujúci návrh. Takže v tomto zmysle vás žiadam o pochopenie a nie je to prvýkrát a obávam sa, že to nie je ani poslednýkrát, čo tento parlament využije podobnú možnosť na novelizáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 16:10 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:12

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, jedným z priorít, jednou z priorít vlády, ktorá je dnes už síce v núdzovom režime, avšak stále sa, predpokladám, hlási k svojmu programovému vyhláseniu, je snaha znižovať regulačné a administratívne zaťaženie podnikania. V súlade s týmto cieľom vláda prijala v polovici tohto roka program nazvaný Singapur, ktorého cieľom, ktorý obsahuje vyše 100 opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia zbytočnej byrokracie na Slovensku. Jedným z opatrení je aj opatrenie založené na ďalším z cieľov vlády, na cieli nesnažiť sa byť pápežskejší než pápež a neprijímať pravidlá Európskej únie v striktnejšej podobe, než je to minimálne nevyhnutné. Príkladom takéhoto opatrenia je stanovenie podmienok pre povinný audit spoločností obchodných na Slovensku, kde pravidlá v súčasnosti platné na Slovensku sú najstriktnejšie zo všetkých okolitých krajín a zároveň sú niekoľkonásobne prísnejšie, než pravidlá vyžadované smernicou Európskej únie, Rady.
Vzhľadom na to, v súlade s programom Singapur, v súlade aj s cieľmi, o ktorých sa hovorí v programovom vyhlásení vlády, som sa rozhodol predložiť pozmeňovací návrh k zákonu o účtovníctve. Ide o priamu novelu tohto zákona, ktorým sa majú odľahčiť limity pre povinný audit účtovných závierok obchodných spoločností. Tento návrh vám bol rozdaný do poslaneckých lavíc a v súlade s pravidlami si ho teraz dovolím predniesť.
Pozmeňovací návrh poslanca Martina Chrena k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo parlamentnej tlače 509.
Vládny návrh zákona sa dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 12. vkladajú nové body 13. až 15., ktoré znejú:
"13. V § 19 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa suma "1 000 000" nahrádza sumou "4 400 000".
14. V § 19 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa suma "2 000 000" nahrádza sumou "8 800 000".
15. V § 19 ods. 1 písm. a) v treťom bode sa číslica "30" nahrádza číslicou "50"."
Doterajšie body 13. až 35 sa označujú ako body 16. až 38.
Odôvodnenie: A. Všeobecná časť. Pozmeňovací návrh obsahuje legislatívne zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nastavenie limitov pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom je na slovensku v porovnaní s európskou legislatívou neúmerne prísne. Táto skutočnosť spôsobuje zvýšené administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov, čo predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Cieľom navrhovanej úpravy je zníženie administratívnej a regulačnej záťaže podnikateľských subjektov, čím možno predpokladať zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. V Slovenskej republike evidujeme približne 6 695 aktívnych podnikateľských subjektov, ktorým podľa platného zákona o účtovníctve vzniká povinnosť mať audítorom overenú riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Pri navrhovanej zmene by počet podnikateľských subjektov klesol na cca 2 176. V prípade novelizácie predpokladáme zníženie administratívnej záťaže u 4 519 podnikateľských subjektov, čo predstavuje 67,5 %.
Znenie pozmeňovacieho návrhu je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh nemá vplyv na verejné financie.
Predložený návrh má pozitívny vplyv na hospodárenie niektorých podnikateľských subjektov v odhadovanej výške 22 mil. eur ročne, nakoľko môže predstavovať zníženie administratívnej záťaže u 4 519 podnikateľských subjektov. Možno predpokladať zníženie výdavkov u týchto podnikateľských subjektov v rozpätí od 1 160 eur do 15 000 eur. V daných súvislostiach je potrebné vziať do úvahy predpoklad čiastočnej straty na trhu audítorských spoločností, ako aj skutočnosť, že približne 2 176 podnikateľských subjektov bude musieť aj naďalej vykonávať účtovnú závierku overenú audítorom.
Predložený návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Návrh nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe, ani nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh právnej úpravy je zároveň v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 486/2011 zo dňa 6. júla 2011 k materiálu "Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR", pričom z predmetného materiálu vyplýva opatrenie B. 1.52 v znení "Zvýšiť hranicu na povinný audit účtovných závierok, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve".
B. Osobitná časť. V § 19 ods. 1 písm. a) 1. bod. Ide o zvýšenie celkovej sumy majetku účtovnej jednotky podľa § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 zo súčasných 1 000 000 eur na úroveň 4 400 000 eur, požadovanú Štvrtou Smernicou Rady EÚ z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z čl. 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, skrátene - Smernica 78/660/EHS. Pod sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3. Uvedenou zmenou dôjde k uvoľneniu podmienok týkajúcich sa povinnosti účtovnej jednotky, ktorá je obchodnou spoločnosťou povinne vytvárajúcou základné imanie, a družstvom.
V § 19 ods. 1 písm. a) 2. bod. Ide o zvýšenie hodnoty čistého obratu, ktorého presiahnutím má obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie a družstvo povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom na 8 800 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav.
V § 19 ods. 1 písm. a) 3. bod. Ide o zvýšenie priemerného prepočítaného počtu zamestnancov v jednom účtovnom období, ktorého prekročením by vznikla obchodnej spoločnosti povinne vytvárajúcej základné imanie alebo družstvu mať účtovnú závierku overenú audítorom zo súčasných tridsať zamestnancov na úroveň päťdesiat zamestnancov.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, v tomto pozmeňovacom návrhu naozaj ide len o to, aby sa odbúrala povinnosť pre spoločnosti, pri ktorých nie je potrebné, aby si overovali účtovnú závierku audítorom, vynakladať nemalé finančné prostriedky na tento účel. Nebráni sa nikomu dať si overiť svoju účtovnú závierku audítorom. Zároveň zostane pomerne široké spektrum firiem, ktoré naďalej túto povinnosť budú mať, pretože buď nesplnia, alebo prekročia dve z troch uvedených podmienok, ktoré aj mením svojím návrhom, alebo jednoducho dosiahnu ročnú sumu dane z príjmov vyššiu než 33 000 eur, čím automaticky naplnia povinnosť, ktorá je v zákone daná v inom bode a v inom paragrafe.
Existuje však šanca prijatím tohto pozmeňovacieho návrhu uľahčiť život podnikateľom a ušetriť im v optimálnom prípade až 22 mil. eur nákladov, to znamená, takmer 700 mil. slovenských korún nákladov ročne, ktoré musia vynakladať len preto, lebo im to zákon káže, hoci sami to možno nepovažujú za potrebné, nepovažujú to za potrebné ich investori alebo ich spoločníci.
Preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 16:12 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v krátkosti zareagovať na môjho predrečníka, ktorý podal pozmeňujúci návrh, a to asi nasledovne v tom, že keď sme sa už o tom bavili na finančnom výbore a bola tam diskusia o tomto pozmeňujúcom návrhu, tak zopakujem len to, čo som povedal tam. A to je to, že my za SDKÚ - DS sa samozrejme nebránime nikdy, aby sme odbúravali byrokraciu a náklady pre podnikateľov. Ale toto, audit účtovnej závierky je prvý kontrolný mechanizmus tretej nezávislej osobe na účtovníctvo, účtovníctva aj tak dosť kreatívnych účtovníctiev našich subjektov a firiem.
Preto si myslíme, že je dobré, aby to ostalo. A chcem ešte povedať, že nie vždy všetko je dobré sa odvolávať na veci a rozhodnutia, napríklad z rokov 1978, lebo vtedy rozhodnutie Rady, podotýkam v roku 1978 sa určovali a určili tieto limity. Takže to je len k tomu predloženému návrhu pána poslanca Martina Chrena.
Zároveň mi dovoľte predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na situáciu, že v pléne na rokovaní Národnej rady je zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a v prípade prijatia tohto zákona sa zrušia tri samostatné zákony o spotrebnej dani z vína, piva a alkoholu. A preto je potrebné upraviť v prípade prijatia tohto zákona zákon o účtovníctve.
Takže v zmysle rokovacieho poriadku v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. XIX, XX a XXII.
Čl. XIX, XX a XXII sa vypúšťajú.
Doterajšie čl. XXI až XLIII sa označujú ako čl. XIX a čl. XL.
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že v súčasnosti je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (tlač 512), ktorým sa ruší zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
K doterajšiemu čl. XCIII. V doterajšom čl. XCIII...
Ospravedlňujem sa, zle som prečítal rímske, takže, ak môžem, prečítam pozmeňujúci návrh ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 16:21 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:27

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ešte raz. Bod 1 k čl. XIX a k čl. XX a k čl. XXII.
Čl. XIX, XX a XXII sa vypúšťajú. Doterajšie čl. XXI až XLIII sa označujú ako čl. XIX až XL.
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že v súčasnosti je na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (tlač 512), ktorým sa ruší zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
K doterajšiemu čl. XLIII. V doterajšom čl. XLIII sa číslo "XLII" nahrádza číslom "XXXIX".
Ďakujem.
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zmenu v bode 1.
Ďakujem pekne za pochopenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 16:27 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:27

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ďakujem za cenné rady, ale nedá mi zareagovať k prvej časti vystúpenia, ktoré sa týkalo môjho pozmeňovacieho návrhu.
Po prvé, smernica z roku 1978 je tzv. IV. smernica, ktorá medzitým bola viackrát novelizovaná, a preto samozrejme nejde o úpravu z roku 78, ktorá by bola nejakým spôsobom zastaralá. Ide o aktuálnu legislatívu.
Po druhé, všetky okolité krajiny majú menej prísne pravidlá než my.
A po tretie, je síce veľmi pekné vždy sa verbálne prihlásiť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, ale vždy, keď príde nejaký konkrétny návrh, tak "skutek utek" a nie je podporený. Tak sa to stalo vo vašom klube v prípade napríklad rušenia gastrolístkov. Tak sa to možno stane aj dnes v prípade uvoľňovania limitov pre povinný audit. Audit si spoločnosti budú aj naďalej môcť robiť aj samé, len sa nebudeme tváriť, že sme pápežskejší než pápež, keď môžem parafrázovať, že sme múdrejší než šestnásť ostatných krajín, tak sa nebudeme tváriť, že sme múdrejší než dvadsaťsedem krajín, ktoré akceptujú platnú európsku smernicu, a že budeme stanovovať štyrikrát alebo osemkrát prísnejšie povinnosti pre slovenské firmy, než sú povinnosti dané európskou smernicou.
Prečo by sme to robili? Prečo by sme mali ubližovať slovenským firmám? Prečo by sme ich mali pripravovať o dvadsaťdva miliónov ročne? Prečo by sme im nechceli povoliť ušetriť týchto 22 miliónov eur ročne? Musím sa spýtať, je za tým nejaká audítorská lobby, alebo je to jednoducho presvedčenie, že máme byť prísnejší než EÚ, a že máme našim firmám ubližovať viac, než to robí európska legislatíva.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 16:27 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Peter Pellegrini

Uvádzajúci uvádza bod 16:34

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne. Chcem vyjadriť súhlas s tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré predniesol pán poslanec Marcinčin, aj ktoré predniesol pán poslanec Beblavý. A nesúhlas s návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Chren.
Čo sa týka toho jeho návrhu, o ňom sme diskutovali aj na tripartite, o tom probléme, aj na tripartite, aj na vláde. Áno, je to tak, že dnes je nastavené prísnejšie, hranica povinného auditu, teda hranica, podľa ktorej spoločnosti musia povinne podliehať auditu, ale pravdou tiež je, že tak zásadné zníženie, aké navrhuje vo svojom návrhu pán poslanec Chren, by podľa nášho názoru mohlo byť škodlivé a nebezpečné.
Aby som vám to povedal aj číselne, kvantitatívne, tak dnes podlieha povinnému auditu 3,25 % spoločností. Čiže vidíte, že nie veľa, že je to menšina, ale podľa návrhu, ak by bol schválený návrh pána poslanca Chrena, tak by to bolo len 0,75 %, teda len trištvrte percenta, takže vlastne viac ako štvornásobný pokles povinného auditu.
Samozrejme, je evidentné, že tým by sa, síce by tieto spoločnosti ušetrili, ak by dobrovoľne si nedávali robiť audit, ale zároveň by sa zvýšilo riziko netransparentnosti a riziko nedostatočne spracovávaného účtovníctva, chybného účtovníctva, a teda aj riziko daňových únikov treba povedať.
Ja som na tripartite zamestnávateľom sľúbil, lebo toto je požiadavka, ktorú presadzovali zamestnávatelia, že my budeme tento problém analyzovať a už ho analyzujeme, a určite prídeme v budúcom roku s návrhom na zníženie tej hranice obratu, od ktorej vlastne firmy musia povinne vypracovávať audity alebo zadávať vypracovanie auditov, ale také zníženie, ako navrhlo, respektíve zvýšenie tej hranice, od ktorej, aké navrhlo, aké navrhuje pán poslanec Chren, považujeme za prílišné. A naozaj pokles povinne auditovaných firiem na menej ako štvrtinu oproti dnešnému stav si myslíme, že by mohol byť spojený s rizikom aj daňových únikov, aj vyššej netransparentnosti.
Všetci vieme, aké problémy sú spojené s tým, keď nie sú audity uskutočňované alebo nie sú uskutočňované dostatočne starostlivo. Takže chápem ten zámer. Určite s ním prídeme. A na margo toho ešte, vláda schválila tento návrh zákona, súčasťou vlády je aj strana SaS a na rokovaní vlády to nebolo namietané, takže chcel by som aj týmto spôsobom argumentovať v prospech schválenia zákona tak, ako bol predložený s pozmeňovacími návrhmi pánov poslancov Marcinčina a Beblavého.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 16:34 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:38

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladaný na rokovanie pléna Národnej rady rieši väzbové úpravy v súvislosti s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, a to najmä nový pohľad na výkazníctvo štátu.
Zákon navrhuje vypracovávať dva dokumenty, ktorými sa budú hodnotiť výsledky hospodárenia Slovenskej republiky, a ktoré nahradia doterajší dokument za štátny záverečný účet verejnej správy.
Po novom sa má vypracovávať štátny záverečný účet, kvalitatívne a obsahovo odlišný od štátneho záverečného účtu podľa doterajších predpisov. A okrem toho ešte sa bude vypracovávať súhrnná výročná správa v nadväznosti na vypracovanie jarnej a jesennej notifikácie v Európskej komisii.
V súvislosti s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti sa ďalej rozširuje rozsah údajov, ktoré obsahuje rozpočet verejnej správy, a zakotvuje sa povinnosť ministerstva financií zverejňovať rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti a posilniť transparentnosť zverejňovania údajov za hospodárenie Slovenskej republiky.
Novela s cieľom posunúť sa k dlhodobej udržateľnosti hospodárstva Slovenskej republiky a zabezpečiť pozitívny vplyv na schodok štátneho rozpočtu, obmedzuje vykonávanie rozpočtových opatrení z dosiahnutých vyšších daňových príjmov štátneho rozpočtu v priebehu roka a z úspor výdavkov rozpočtovaných na splácanie štátneho dlhu.
Zákon vytvára legislatívny priestor na plynulé čerpanie Európskej únie v čase rozpočtového provizória s cieľom eliminácie rizík pri čerpaní týchto zdrojov do schválenia zákona o štátnom rozpočte. A taktiež obsahuje zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona, napríklad úprava spôsobu preukázania podmienok na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu u žiadateľov, ktorými sú fyzické osoby.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 16:38 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:40

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a zaradil ho na rokovanie 26., teda dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti zákona uvedené v zákone o rokovacom poriadku. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a zrejmý je aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli, že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Po rozprave odporučím, aby v zmysle zákona o rokovacom poriadku bol uvedený návrh prerokovaný v druhom čítaní. Po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhnem, aby návrh zákona prerokovali výbory - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhnem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 16:40 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:43

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vyhlásil ste prestávku, pán podpredseda. Ja som chcela podať návrh na poradu klubov, aby bola prestávka, vzhľadom na to, že sme prerokovali veľké množstvo zákonov s rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi. Takže dobre, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2011 o 16:43 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video