26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:40 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:18

László Solymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 537). Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady bol pridelený výborom: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Výbory, ktorým bol návrh pridelený, o ňom rokovali nasledovne: Výbor Národnej rady pre financie rozpočet rokoval o návrhu 15. novembra 2011 a prijal k nemu uznesenie č. 277, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh na použite majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú súčasťou spoločnej správy.
Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval návrh 16. novembra 2011 a prijal uznesenie č. 221, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 vo výške 505 863 600 eur. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 vo výške 505 863 600 eur schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:18 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:20

Ľuboš Lopatka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012, rozpočtový výhľad na roky 2013 a 2014. Materiál je zostavený v súlade s ustanovením platného zákona a súčasťou tohto materiálu je aj stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu.
Návrh rozpočtu je zostavený v podmienkach v súčasnosti platného znenia zákona o sociálnom poistení a zohľadňuje aj skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v predchádzajúcich rokoch, rovnako tak očakávané výsledky hospodárenia do konca roka 2012 a vplyv aktuálnych makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky ministerstva financií zo dňa 2. novembra 2011.
Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a to do očakávanej skutočnosti v roku 2011 v sume 1 miliarda 446 miliónov 200 tisíc eur, čo je menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok o 162,5 milióna eur. Rád by som poznamenal, že Sociálna poisťovňa dosahuje aspoň od začiatku tohto roka úspešnosť výberu poistného, ktorý presahuje 100 %, v októbri to bolo 105, 2 %, nakoľko prišlo k výraznému zvýšeniu výberu poistného, najmä teda dlžného, čo sa prejavilo i v tej skutočnosti, že klesli pohľadávky z hodnoty 903 miliónov eur na hodnotu 563 miliónov eur v priebehu jedného roka.
Myslím si, že na tomto výsledku má veľký podiel aj výrazný pokles nákladovosti fungovania Sociálnej poisťovne, t. j. správny fond sa znížil za prvých 10 mesiacov o 20 miliónov eur.
V roku 2012 sa predpokladá transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 1, 780 mld., v roku 2013 1, 981 mld. eur a v roku 2014 je výhľad 2, 153 mld. eur. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na budúci rok predpokladá , že príjmy v bežnom roku dosiahnu 6 miliárd 534,6 milióna eur a výdavky 6 miliárd 509,2 milióna eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku sa očakáva kladný, teda prebytkový vo výške 25,4 milióna eur. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2011 vo výške 526,6 milióna eur by zdroje mali predstavovať 7 miliárd 61 miliónov 200 tisíc eur, čo znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2012 by malo skončiť s celkovým bilančným rozdielom vo výške 551,9 milióna eur.
Ako som už povedal, v návrhu rozpočtu sa predpokladajú výdavky 6 miliárd 509,2 milióna eur, ich najväčšiu časť, 4 miliardy 814 miliónov 100 tisíc eur predstavujú vlastne výdavky dôchodkové, teda dôchodkové dávky, čo je v celkovej výške 74 %. V návrhu rozpočtu je zapracovaná tvorba správneho fondu v roku 2012 vo výške 2,4 %, ako je stanovené v zákone o sociálnom poistení. V roku 2012 sa predpokladá pokles výdavkov správneho fondu o 1,6 % oproti očakávanej skutočnosti v roku 2011, pričom v roku 2012 sa taktiež očakáva pokles mzdových nákladov oproti očakávanej skutočnosti o 1,84 %. Pokles súvisí so znižovaním počtu zamestnancov, ktorý sa predpokladá oproti očakávanému stavu k 31. 12. 2011 o 5,9 %.
Pre informáciu uvádzam, že v roku 2012 predpokladá Sociálna poisťovňa postúpiť do dôchodcovských správcovských spoločností príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 895 miliónov 200 tisíc eur.
Takže záverom, vážené dámy, vážení páni, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, aj zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a z uvedeného dôvodu si ho dovoľujem predložiť na schválenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:20 hod.

Ľuboš Lopatka

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:25

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni, predseda Národnej rady pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 na prerokovanie do termínu 24. novembra výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Oba výbory tento návrh prerokovali v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady a odporúčajú plénu Národnej rady, aby sme tento návrh schválili. Výbor ma zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som po tejto správe predniesol aj návrh uznesenia Národnej rady, ktorý je prílohou tejto spoločnej správy, a keďže ju všetci máte k dispozícii, nebudem ju s tými číslami čítať.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:25 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:27

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vypočuli ste si návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne. Dovoľte, aby som za poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita, ale i za všetkých občanov Slovenskej republiky týmto poďakovala všetkým zamestnancom Sociálnej poisťovne, ale najmä tu prítomnému pánovi generálnemu riaditeľovi Lopatkovi, pod ktorého vedením sa za veľmi krátky čas podarili neuveriteľné úspechy. Za súčasného vedenia boli podniknuté mnohé kroky, ktoré mali významne pozitívny vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovne.
Porovnajme si čísla spred poldruha roka s dneškom. Zvýšenie úspešnosti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z 97,2 % v roku 2009 na 105,9 % k októbru roku 2011. Zníženie sumy pohľadávok medziročne z 903 mil. eur na 563 mil. eur, t. j. o 340 mil. eur. Je nutné podčiarknuť výrazné zníženie nákladovosti na vlastné fungovanie Sociálnej poisťovne, teda čerpanie správneho fondu, a to zo 147 mil. eur v roku 2009 na 128 mil. eur v roku 2010. V tomto roku Sociálna poisťovňa očakáva čerpanie správneho fondu vo výške 115 mil. eur, čo predstavuje zníženie o 13 mil. eur v porovnaní s rokom 2010 a 20 mil. eur v porovnaní s rozpočtom na rok 2011.
V tomto roku Sociálna poisťovňa prijatými opatreniami znížila potrebu transferu zo štátneho rozpočtu o približne 163 mil. eur. V roku 2011 by mala mať Sociálna poisťovňa výrazne lepší hospodársky výsledok, a to o 71,7 mil. eur, než ako sa predpokladalo v rozpočte.
Na uvedené pozitívne výsledky majú vplyv najmä systémové zmeny prijaté súčasným vedením Sociálnej poisťovne. Prišlo tiež k zlepšeniu komunikácie medzi odvádzateľmi poistného a pobočkami Sociálnej poisťovne, vrátane kvalitnejšej práce pobočiek s pohľadávkami. Sociálna poisťovňa zefektívnila svoju činnosť a procesy vo všetkých svojich oblastiach. Chod a hospodárenie Sociálnej poisťovne má dotyk s každým občanom našej krajiny - od jeho narodenia, v čase jeho produktívneho života, pri príchode potomkov až po dôchodkový vek. Všetci dobre vieme, že Slovensko čakajú ťažké časy, a preto je na výsosť dôležité, aby sa práve v tejto dobe stala Sociálna poisťovňa vzorom efektivity a racionalizácie.
Vďaka vám i vašim kolegom za odvedenú skvelú prácu, pán generálny riaditeľ.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2011 o 15:27 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:30

Ján Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh rozpočtu úradu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy. Pri zostavení sa prihliadalo na úlohy, ktoré sú pre úrad definované v zákone o zdravotných poisťovniach a v úrade pre dohľad. Rozpočet je zostavený tak, aby boli efektívne a hospodárne použité zdroje rozpočtu.
Správna rada v zmysle zákona, ako aj Dozorná rada schválila návrh rozpočtu na svojom zasadnutí. Správna rada uznesením č. 49 odporučila predložiť rozpočet Dozornej rade a Dozorná rada uznesením č. 57 schválila tento návrh rozpočtu.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala dňa 19. októbra 2011 návrh rozpočtu úradu a prijala k nemu uznesenie č. 673/2001. Samotné príjmy úradu na rok 2012 sú v celkovom objeme 32,3 mil. eur. Treba povedať, že táto suma je však kumuláciou prostriedkov roku 2012 a transferu zdravotných poisťovní ako príspevok na rok 2013. Samotný príjem, špecifický príjem úradu pre dohľad na rok 2012 je vo výške 16,7 mil. eur, čo je menej ako v roku 2011. Výdavky sú rozpočtované vo výške 16,9 mil. eur. Bežné výdavky sú vo výške 15,5 eur, predstavujú 91,2 % rozpočtu úradu, sú to hlavne mzdy, tovary a služby a bežné transfery. Mzdy sú na úrovni 45,8 % bežných výdavkov, tovary a služby 34,2 % bežných výdavkov.
Kapitálové výdavky v sume 2,2 mil. eur, čo je 8,8 % rozpočtu, v nich je zahrnutý transfer ministerstva zdravotníctva na spolufinancovanie úradu v projekte DRG a takisto sú to prostriedky na súdno-lekárske a patologicko-anatomické pracoviská. Výdavky roku 2012 sú na úrovni roku 2011 a rozpočet úradu je vyrovnaný.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím o schválenie návrhu v zmysle navrhovaného uznesenia vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:30 hod.

MUDr.

Ján Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:33

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2012 až 2014.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 548 z 20. októbra 2011 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2012 až 2014 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 24. novembra 2011.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský výbor výbor pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovaniach o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu ´úradu pre dohľad na rok 2012 až 2014 dňa 15. novembra. Výbor svojím uznesením č. 280 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 32 mil. 330 tis. eur a výdavky vo výške 16 mil. 985 tis. eur.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2012 až 2014 dňa 22. novembra 2011. Na základe informácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 15. novembra boli v nadväznosti na aktualizáciu makroekonomickej prognózy a prognózy daňových príjmov v rozpočte Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zapracované zmeny v príspevku na činnosť od zdravotných poisťovní.
Na základe uvedeného predseda výboru navrhol upraviť návrh rozpočtu v príjmovej časti. Výbor svojím uznesením č. 93 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2012 až 2014 schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 32 mil. 306 tis. eur a výdavky vo výške 16 mil. 985 tis. eur. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 29. novembra. Výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2012 až 2014 schváliť.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade, aby návrh rozpočtu úradu pre dohľad odôvodnil na schôdzi Národnej rady predseda úradu pre dohľad, pán Ján Gajdoš, a poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor predkladá návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou spoločnej správy.
Po skončení rozpravy pri hlasovaní potom dám návrh hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je prílohou tejto spoločnej správy, a máte ho rozdaný písomne.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:33 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:38

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predložený vládny návrh zákona v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 386 z 8. júna 2011 k petícii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek upravuje minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Ustanovujú sa v ňom sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek v členení podľa dĺžky výkonu ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie. Taktiež sa ustanovujú zvýšenia minimálnych mzdových nárokov tých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a súčasne takéto činností aj samostatne vykonávajú. Ich minimálne mzdové nároky sa zvyšujú ustanovenou pevnou sumou. Pri vykonávaní riadenia a organizácie ošetrovateľskej praxe sa sadzba minimálneho mzdového nároku sestier zvyšuje ustanoveným koeficientom.
Predložený vládny návrh zákona sa vzťahuje na všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú odmeňované mzdou v pracovnom pomere. Navrhovanou právnou úpravou sa majú riadiť aj minimálne mzdové nároky tých sestier, ktorých odmeňovanie je doteraz upravované v zákone 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:38 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:40

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v paragrafoch 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predložený návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. Nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 565 z 11. novembra 2011 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsatich dní a gestorský výbor do tridsiatich dvoch dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:40 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:43

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som uviedol bod - voľba (pod)predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady v rozhodnutí č. 568 11. novembra 2011 konštatoval a poslancom Národnej rady oznámil, že funkčné obdobie predsedu NKÚ pána Jasovského a pani podpredsedníčky NKÚ pani Dobríkovej uplynie 9. februára 2012 a podpredsedu NKÚ pána Kočiša uplynie 21. marca 2012.
Dňa 25. novembra 2011 bol doručený do podateľne Národnej rady návrh kandidáta na voľbu podpredsedu NKÚ za klub poslancov za SDKÚ - Demokratickú stranu, ktorý navrhuje inžinierku Zoru Dobríkovú.
Pani Zora Dobríková pracuje v súčasnosti ako podpredsedníčka NKÚ aj dnes a dovolím si odôvodniť tento návrh preto, že vykonáva svoju funkciu kvalitne, kvalifikovane a zodpovedne. Preto si aj z tohto miesta dovoľujem požiadať vás, ctení kolegovia, o podporu tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2011 o 15:43 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:45

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade so zákonom o rokovacom poriadku túto spravodajskú informáciu:
Dňa 25. novembra 2011 bol doručený predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ - DS, ktorý navrhuje inžinierku Zoru Dobríkovú.
Návrh na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 594) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 600 z 28. novembra 2011 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie a zaujatie stanoviska do 6. decembra 2011.
Výbor Národnej rady prerokoval a skonštatoval, že návrh bol podaný v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov v termíne stanovenom podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a obsahuje požadované náležitosti na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Na rokovanie výboru bola prizvaná aj kandidátka na voľbu podpredsedu NKÚ Slovenskej republiky pani Zora Dobríková, aby predstavila zámer svojho pôsobenia vo funkcii.
Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko z celkového počtu trinásť poslancov bolo prítomných deväť. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali štyria poslanci, nikto nebol proti, piati sa zdržali hlasovania.
Zároveň výbor pre financie a rozpočet schválil stanovisko výboru k návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tlač 594a, a určil poslanca Tibora Tótha za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2011 o 15:45 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video