28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 10:40 hod.

JUDr.

Renáta Zmajkovičová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:35

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, keď mi prichodí vyjadriť sa k tomu, čo sa tu v priebehu pár posledných desiatok minút odohralo, musím povedať, že zo strany kolegov z opozície to bol kontinuálny pokus akýmsi spôsobom buď znevážiť prácu navrhovateľov, alebo to, že neobchádzali jeden po druhom všetkých poslancov s otázkou, či náhodou nechystáte návrh zákona o 28. októbri. Apropo, pán kolega Senko, nespomínam si, že by ste kedykoľvek vy za tých 1,5 roka za mnou prišli s niečím, čo ste navrhovali, spýtať sa, či nejdeme do konkurencie, alebo či chcete získať podporu naprieč spektrom bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Dovolím si vás teraz takto citovať, je to spôsobené tým, že ste nič nenavrhli, alebo preto, že ste proste neprišli a neurobili to, čo mne teraz vytýkate? Tak to len na margo tohto bodu.
Pokiaľ ide o tú ostatnú diskusiu o dátume a o účasti Slovákov v Prahe. No bol tam jeden z významných slovenských politikov, Vavro Šrobár, prvý krajinský prezident, ale minister s plnou mocou pre Slovensko, aby som to povedal vtedajšou funkciou. Ale nič to nemení na tom, či keby tam bol ešte aj Hodža, ktorý bol skutočne relevantným slovenským politikom. Nič to nemení na tom, že to ťažisko toho, že sme vznikli neležalo ani v martinských uliciach, ani v Liptovskom Mikuláši v železiarstve môjho pradeda, ale ani v Skalici, ani v Prahe u "mužov října", to všetko a povedzme ťažiskovo ležalo v práci tých, ktorí boli v zahraničí, ktorí z pochopiteľných príčin tam nemohli byť. Tí, ktorí tú republiku reálne vybojúvali, boli hrdinovia - legionári, boli politici, na ktorých boli doma uvalené tresty smrti pre velezradu. Boli to tí, ktorí obchádzali salóny, ktorí obchádzali, diplomatické misie a hovorili, tí jedni o útlaku, ktorý zažívame stáročia, tí iní dokonca museli hovoriť o malom národe, ktorý žije pod Tatrami a ktorý nikdy nemal nezávislú existenciu, ale chce ju mať. Chce byť slobodný. Na tých stál a padal 28. október a je úbohým sofistikovaním, ak budem hovoriť o tom, že Masaryk a Štefánik tam neboli. No neboli tam. A čo? Domnievam sa, že všetko toto, tak ako "výtky", že sme sa nedohodli, je len proste pokus znevážiť tých, ktorí sú už ďaleko v minulosti, ktorí sú v hroboch, ktorí sú možno vo vojnových hroboch na Sibíri a vo Francii a v Taliansku. Tí, ktorí niečo urobili, aby sme my tu dnes mohli mať republiku a ústavu, ku ktorej sa tak radi vraciate. Tých znevažujeme tým, že tento návrh zrušíme. Tých, ktorí sa nemôžu brániť, ale ktorí nás bránili. Ktorí bránili našu budúcnosť. To nech si pri hlasovaní každý zváži.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 10:35 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:40

Renáta Zmajkovičová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila novelu zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom je sprístupnenie vybraných informácií z evidencie vozidiel tretím osobám, čím sa má výraznou mierou prispieť k posilneniu právnej istoty v právnych vzťahoch.
V súčasnosti zákon o cestnej premávke umožňuje sprístupniť informácie z evidencie vozidiel Železničnej polícii, Vojenskej polícii, generálnej prokuratúre, ďalším orgánom štátnej správy a, samozrejme, aj orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti. Zákon o cestnej premávke umožňuje tiež, a iným osobám umožňuje poskytnúť informácie len v rozsahu a o mene, priezvisku a pobyte alebo o názve a sídle držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, a to za podmienky, že s tým osoba, ktorej sa informácia týka vysloví súhlas.
V súčasnej dobe s narastajúcim počtom exekučných konaní narastá aj počet prípadov, kedy prichádza k uzavretiu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k ojazdenému motorovému vozidlu, na ktoré bola nariadená blokácia súdnym exekútorom alebo bol nariadený výkon rozhodnutia, čím dochádza k poškodzovaniu práv a právom chránených záujmov kupujúcich takýchto motorových vozidiel.
Kupujúci ako účastník právneho vzťahu nemá reálnu možnosť samostatne si overiť informácie o vlastníkovi vozidla, prípadne o prebiehajúcom exekučnom konaní a o výkone rozhodnutia, ktoré zaťažuje vozidlo v zmysle § 118 ods. 4 zákona o cestnej premávke bráni zápisu o zmene držby vozidla. V praxi teda dochádza k prípadom, že na základe uzatvorenej zmluvy sa kupujúci síce stane vlastníkom vozidla, nakoľko v prípade hnuteľnosti má konštituidný účinok pri nadobúdaní vlastníckeho práva odovzdanie veci, ale reálne nemá možnosť vykonať oprávnenia plynúce z tohto vlastníckeho práva.
V súčasnosti kolegyne, kolegovia, sú prístupné napríklad informácie evidované v katastri nehnuteľností a taktiež údaje evidované v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorých sprístupnenie napomáha k zvyšovaniu právnej istoty zmluvných vzťahov a iných právnych vzťahov. Navrhovaná novela má za cieľ zabrániť špekulatívnym prevodom vozidiel, pri ktorých sa vlastníci vozidiel snažia poškodiť svojho veriteľa v exekúcii a pri výkone rozhodnutia v konečnom dôsledku poškodia aj tretiu osobu - kupujúceho. Uvedený cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom prevencie, a to práve poskytnutím informácií o tom, či uvedené vozidlo patrí osobe, ktorá sa vydáva za vlastníka a či na dané vozidlo nie je uvedená exekúcia alebo uvedený výkon rozhodnutia. Právo na túto informáciu by podľa môjho názoru mal dostať každý, a to bez súhlasu osoby, ktorej sa informácia týka. To je vlastne tá prevencia.
Na záver by som chcela, kolegyne a kolegovia, povedať, že vlastne podnetom na túto novelu bola spravodajská alebo spravodajský šot v televíznej relácii - v Televíznych novinách, kde práve vystúpil poškodený, ktorý nemohol zapísať vozidlo, ktoré mal, hoci mal, hoci mal kúpnu zmluvu, čiže bol poškodený, keďže na vozidle bola uvalená exekúcia. Ja, pokiaľ mám informácie, nie je to jediný prípad. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 10:40 hod.

JUDr.

Renáta Zmajkovičová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:44

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 563 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2012 o 10:44 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov, klubov MOST - HÍD, SDKÚ - DS a SaS by som chcel dať procedurálny návrh, aby sme hlasovali o tom, že body, ktoré doteraz sme neprerokovali v prvom čítaní, aby sme o nich nerokovali na tejto schôdzi, keďže už nebude možnosť to prerokovať v druhom a treťom čítaní, a po voľbách ten legislatívny proces začína odznova. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2012 o 11:06 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Takže dovoľte, aby som uviedla hlasovanie k tlači 339. V rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpili poslanci pán Marcinčin, pán Kaník a pán Kužma. Prosím, pán predseda dajte hlasovať o bode 1 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Upozorňujem, že ak tento bod bude schválený, nebudeme môcť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Kaníka.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 11:07 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 11:07 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu pána poslanca Kaníka, ktorý odznel v rozprave.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 11:07 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, v mene akých klubov? (Ruch v sále.) Ešte raz to povedzte, aby všetci vedeli ako manipulujete opäť s programom. Ešte raz to zopakujte pred všetkými, ktoré kluby idú vyradiť naše návrhy o zdražovaní... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci. Páni poslanci!

Paška, Pavol, poslanec NR SR
... ktoré nám nedovolíte prerokovať rok.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2012 o 11:07 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 11:07 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 11:07 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video