28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 15:56 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zrejme ste ma hľadali, pán podpredseda, v iných radoch. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 15:56 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pardon, prepáčte. Ale predsa, táto moja faktická poznámka súvisí aj so statusom menšín, napriek tomu, že hovoríme o občianskych preukazoch a o administratívnych úkonoch. Preto je zaujímavé z menšinového hľadiska, pozmeňujúci návrh pána poslanca Radošovského, totiž je skutočným, konkrétnym, síce, ako možnože pre niektorých, ako veľmi prozaicky, ale predsa, je to skutočnou starostlivosťou o novodobú menšinu, ktorá vznikáva za hranicami Slovenskej republiky.
Totiž menšiny neexistujú len v tom historickom ponímaní ako autochtónne menšiny na jednotlivých územiach, ktoré tam sídlia už niekoľko sto rokov, ale práve novodobá migrujúca menšina, ktorá ide za prácou a vytvára práve v tých krajinách menšiny, ktoré či už v rámci Európskej únie, alebo trhu práce, sa stávajú ako pre nich zaujímavými.
Týmto úkonom, ktorý zabezpečuje návrh pána poslanca Radošovského, uľahčí niektoré administratívne úkony, ktoré sa môžu vykonávať už aj po prijatí tohto návrhu, sa môžu vykonávať aj na veľvyslanectvách, čiže na zastupiteľských úradoch. Čiže každodenná administratívna prax pre týchto ľudí za hranicami Slovenskej republiky sa zľahčí, takže niet dôvodu, aby sme nepodporovali alebo aby som nevyzýval k podpore tohto poslaneckého návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 15:58 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:59

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu zákona je ďalej zlepšovať dopravno-bezpečnostnú situáciu a to zavedením takzvanej objektívnej zodpovednosti za vybrané dopravné priestupky vo vzťahu k osobe, ktorá je zapísaná ako držiteľ motorového vozidla.
Keď chodievate po zahraničí mnohí z vás, tak ten systém dobre poznáte. Znamená, že v princípe je stacionárny radar bez obsluhy. To znamená bez prítomnosti dopravnej hliadky, ktorý, väčšinou ide o prekročenie rýchlosti. Pokiaľ zaregistruje vozidlo, ktoré prekročí rýchlosť, automaticky vlastne prichádza k tomu, že spáchal držiteľ toho vozidla iný správny delikt. Počítačový systém urobí rozkaz, akoby platobný rozkaz, ktorý mu vymeria pokutu a samozrejme sú tam určité možnosti liberácie alebo zbavenia sa zodpovednosti pokiaľ identifikuje osobu, ktorá motorové vozidlo viedla. Tento zákon neznamená, že nebudú na našich cestách klasické dopravné hliadky. Budú. Ale znamená, že bude môcť byť na vybraných úsekoch, kde, ktoré sú nebezpečné, kde sa prekračuje rýchlosť najvýraznejšie aj tieto stacionárne radary, ktoré budú zaznamenávať porušenie, závažné porušenie dopravných predpisov. Je to vo väčšine krajín Európskej únie, je to dobrý systém. Zabraňuje dopravným nehodám, ktoré mnohé sú spôsobené práve vyššou rýchlosťou, najmä osobami, ktoré fungujú na našich cestách ako cestní piráti.
Okrem toho, tento systém má jednu obrovskú výhodu. Obrovskú výhodu. Stále sa hovorí, možno v minulosti viacej, o korupcii v dopravnej polícii. Toto je systém, ktorý je stopercentne proti korupcii odolný. Tuná ľudský činiteľ nezasahuje do toho. Počítač vyhodnotí, cvakne, pošle, zabalí obálku, platobný rozkaz držiteľovi vozidla podľa evidencie. Vybavená vec, kauza skončená. To považujem za veľmi dôležité v systéme, v krajine, kde problém s korupciou, samozrejme, že od tej väčšej po tú menšiu je pomerne závažný. Takže, dovoľte mi vás, pani poslankyne, páni poslanci, aj z tohto dôvodu požiadať o podporu vládneho návrhu zákona, ktorý podľa mňa, bude ďalším, ak sa schváli, kamienkom v mozaike, aby na našich cestách sme mali čo najmenej ľudí, ktorí tam ukončia svoj život alebo prídu k ťažkým zraneniam. Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2012 o 15:59 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:01

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Podávam informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení a o zmene niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 717 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Pani poslankyňa Tatiana Rosová predložila v určenej lehote gestorskému výboru pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, ktorý si osvojil pán poslanec Fedor, predseda výboru. Poslanci hlasovaním 3 za, 9 proti, neschválili pozmeňujúci návrh poslankyne Rosovej. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov. Z celkového počtu členov výboru 13, bolo prítomných 12 poslancov, pričom za hlasovali 6 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:
1. V Čl. I 2. bod doplniť § 139g, ktorý znie: „§ 139g Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.“
Navrhované znenie rieši nárok doterajšieho držiteľa vozidla na náhradu ním zaplatenej pokuty za správny delikt skutočného prevádzkovateľa tak, aby účinnosť novej úpravy a absencia doterajšej zákonnej a zmluvnej úpravy nepoškodila veľký počet subjektov v súčasnosti zapísaných ako držitelia.
Tento návrh bol schválený na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
2. V čl. I sa za 2. bod dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 143b ods. 1 písm. o) sa za slovo „D,“ vkladajú slová „D1E, D1,“.
4. V § 143b ods. 1 písm. q) sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a to len na území Slovenskej republiky.“.“ Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia účinné od 19. januára 2013, kedy sa v nadväznosti na transpozíciu smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch zmenia súčasné podskupiny vodičských oprávnení na skupiny a taktiež sa zavedú niektoré nové skupiny. Prvá zmena reflektuje na skutočnosť, že v súčasnosti udelené vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, teraz sa ospravedlňujem, troška mi unikla súvislosť. Vy teraz čítate spoločnú správu, áno?

Hladký, Pavol, poslanec NR SR
Informáciu.

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Teda informáciu. Čiže to nie je pozmeňujúci návrh, ale informácia, lebo spoločná správa nebola prijatá. Nech sa páči. Môžte, ja som bol troška vyrušený, tak som bol mimo kontextu. Nech sa páči, môžte pokračovať.

Hladký, Pavol, poslanec NR SR
Páni poslanci a pani poslankyne nechcú počuť celý ten text. Nemusím to čítať celé. Netreba. Dobre, tak prejdem na záver. Záverečné ustanovenie. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto informácie, rokoval 31. januára 2012 o spoločnej správe na svojej 32. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky určil spoločného spravodajcu poslanca Pavla Hladkého informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Toľko k informácii.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2012 o 16:01 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:07

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja len veľmi stručne. Vítame túto iniciatívu, pretože prispeje ku väčšej bezpečnosti, podľa nášho názoru na cestách, ale rovnako, ako v iných krajinách predpokladáme, že by malo byť zmyslom inštalácie takýchto meracích zariadení stabilných hlavne prevencia a nie možnosť pre represiu. Verejným záujmom by malo byť skrátenie brzdnej dráhy auta, ktoré vďaka takémuto prostriedku pôjde pomalšie a nie vyberanie pokuty za to, že prekročilo rýchlosť. Preto si dovolím vyzvať pána ministra. Nevieme to ovplyvniť z Národnej rady, keďže text, ktorý definuje použitie jednotlivých značiek je súčasťou vyhlášky ministerstva vnútra, ale dovolím si naňho apelovať, aby text ku značke, ktorá už dnes sa môže použiť, to je vlastne značka kontrola rýchlosti radar. Dneska je tento text definovaný v ministerskej vyhláške tak, že táto značka informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla. Boli by sme radi, keby bol tento text doplnený tak, aby bolo jasné, že bude povinnosť každé miesto, na ktorom sa vykonáva meranie rýchlosti stacionárnym zariadením, povinne označené. To znamená, bude šofér vedieť, že prichádzam do zóny alebo úseku v ktorom je meraná rýchlosť a tým pádom bude tam veľmi jasný, vlastne preventívny účinok a na nehodových úsekoch alebo rizikových úsekoch budú ľudia jazdiť bezpečnejšie a pomalšie. V prípade, že by s tým pán minister súhlasil, dúfam, že sa k tomu vyjadrí. Tak potom si myslíme, že takéto opatrenie v budúcnosti prinesie len úžitok. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 16:07 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:10

Pavol Kubovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si predložiť doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene skupiny poslancov, ktorí sú podpísaní v nasledovnom znení: V čl. I vložiť za bod 1 nový bod 2, ktorý znie: "2. V § 120 ods. 2 sa slová "na spracovanie" nahrádzajú slovami "na spracovanie alebo potvrdenie príslušného národného orgánu, medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu."
Doterajší bod 2 označiť ako bod 3.
Odôvodnenie: Súčasná legislatíva neumožňuje legálny prechod z normálnych "bielych" evidenčných čísiel na historické evidenčné čísla, lebo požaduje na odhlásenie z tejto evidencie potvrdenie o zošrotovaní vozidla. Týmto sa buď ničia historické, technické a kultúrne hodnoty alebo sa podporuje vydávanie nereálnych šrotovacích potvrdení. Uvedený doplnok týmto umožní zachovanie historických a technických a kultúrnych hodnôt pre budúce generácie.
Teda budeme stále svedkami existencie takzvaných historických vozidiel. Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu. Dovolím si ešte uviesť, že tento návrh bol prekonzultovaný aj s legislatívnym odborom ministerstva vnútra a bol spracovaný v spolupráci s nimi. Na branno bezpečnostnom výbore bol predložený tento návrh. Vtedy bol aj schválený, ale nakoľko nebol schválený zákon ako celok, bohužiaľ, sa nemohol objaviť ani v spoločnej správe. Takže žiadam vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 16:10 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:12

Tatiana Rosová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, zaznelo tu už v úvodnej reči spravodajcu, že som predložila pozmeňujúci návrh na gestorskom výbore. Po diskusii na tomto výbore sme v spolupráci s ministerstvom vnútra našli pozmenené, upravené znenie môjho pôvodného pozmeňujúceho návrhu a dovolím si vám ho predložiť. Na úvod ale chcem predoslať, že zákon o ktorom teraz rokujeme, sa síce zmieňuje predovšetkým o tom, že by veľmi uľahčil vymožiteľnosť pravidiel v súvislosti s dodržiavaním najmä rýchlosti, ale je tu jedna veľká oblasť, ktorú tiež mimoriadne pozitívne dokáže zasiahnuť a kde potenciál tohto zákona je veľký, pokiaľ ide o vymožiteľnosť zákona. A to je parkovanie.
Parkovanie však spadá do kompetencie miest a obcí. Jeho kontrola a vlastne trestanie priestupkov je v kompetencii obecných polícií. Preto mojou snahou je, aby z tohoto zákona bolo celkom jasné a evidentné, že sa objektívna zodpovednosť vzťahuje aj na priestupky, ktoré sú zaznamenané obecnou políciou. Pritom však určite nejde o to, aby pokuty za tieto priestupky boli príjmom obcí, tak ako doteraz. Teda ide o to, aby len išlo o možnosť zaznamenávať tieto priestupky nástrojmi, ktoré po dohode s ministerstvom, resp. po dohode so štátnou políciou, obsluhuje obecná polícia. Takže samotný text môjho návrhu.
K čl. I: V bode 2 § 139b ods. 2 bodku na konci nahradiť bodkočiarkou a pripojiť tieto slová: "na základe dohody obce s ministerstvom vnútra možno prejednať správny delikt držiteľa. Pardon, čítam iný pozmeňovací návrh. Dobre čítam, správne, beriem späť. Takže tieto slová:" na základe dohody obcí s ministerstvom vnútra možno prejednať správny delikt držiteľa vozidla aj vtedy, ak bolo porušenie povinnosti podľa § 6a písm. d), e) alebo písm. h) zaznamenané technickými prostriedkami, ktoré používa obecná polícia". To je celý text.
Uvedené ustanovenie umožní prejednať aj správne delikty zaznamenané technickými prostriedkami v užívaní obecnej polície, a to zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
Uvedené správne delikty v súčasnosti môže obecná polícia prejednávať v blokovom konaní, na základe zákona o obecnej polícii. Mínus pokút v tomto prípade, v prípade správnych deliktov, na rozdiel od ich prejednávania v blokovom konaní ostáva príjmom štátneho rozpočtu. Navrhovaná právna úprava umožní riešiť priestupky pri statickej doprave bez použitia technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, teda papuče.
Hlavným bodom dohody ministerstva vnútra s každou obcou, ktorej obecná polícia by chcela zaznamenávať porušenia pravidiel, ktoré by mohli byť prejednávané v rámci objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla, by boli technické podmienky vzájomného prepojenia technických prostriedkov používané obecnou políciou so systémom objektívnej zodpovednosti. Uvedená zmena pozitívne vplýva na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
Inými slovami, obec alebo obecná polícia nebude musieť dávať papuče, nebude nútená riešiť tieto priestupky takými prostriedkami, ako odťahy a papuče, ale jednoducho pokutou. Takže, chcem vás poprosiť, aby ste túto zmenu podporili.
Ďalší môj návrh je, vychádza najmä z iniciatívy a skúsenosti ministerstva zahraničných vecí ale aj z mojej skúsenosti, ako starostky mestskej časti, kde sa vyskytuje veľa zastupiteľstiev našich, teda partnerov, zahraničných štátov. Takže navrhujem takýto pozmeňujúci návrh.
V článku 1 bod 2 § 139c sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý znie.: "(3) Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a vec odloží podľa ods. 1 písm. b), bezodkladne o tom upovedomí Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Orgán policajného zboru zašle Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky aj fotografiu alebo videozáznam o porušení povinnosti podľa § 6a a údaje, na zdravie, podľa § 139 f) ods. 2.".
Odôvodnenie. Doterajšie skúsenosti v súvislosti s dopravnými prostriedkami vozidiel cudzích zastupiteľských úradov alebo personálu cudzích zastupiteľských úradov požívajúceho výsady a imunity podľa medzinárodného práva, poukazujú na potrebu zákonne upraviť notifikačnú povinnosť orgánov Policajného zboru. Uvedené ustanovenie umožní informovanie cez Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o porušení zákona o cestnej premávke vozidlami cudzích zastupiteľských úradov alebo personálom cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky a na základe toho postupovať v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
Podotýkam len, že problém je v tom, že často sa naše Ministerstvo zahraničných vecí o takýchto priestupkoch dozvedá až z médií alebo na základe sťažností občanov, čo nie je ideálna situácia. Takže vopred ďakujem za podporu a držím aj palce, aby tento zákon, ktorý, podľa mňa, prináša podstatne viac riešení ako problémov, dostal otvorenú cestu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 16:12 hod.

PhDr.

Tatiana Rosová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:18

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ako ste spomenuli, o vašom pozmeňujúcom návrhu bola debata aj na našom výbore, kde som vás upozornil na to, že ak obecná polícia má dobrý úmysel týmto pozmeňovacím návrhom, tak bolo by dobré riešiť len statickú dopravu, ale trošku som prekvapený z toho, že sa tu dostali aj veci, čo sa týka zákazu otáčania a zákazu vjazdu, alebo zákazu odbočovania, čo má ďaleko od statickej dopravy. Už hovoríme o dynamickej. Pričom dobre vieme, že základné úlohy obecnej polície, ktoré sú v zákone o obecnej polícii hovoria okrem iného, že obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obcí, chráni majetok obce a občanov pred poškodením atď. a spomínajú sa tiež aj vyberanie, ako ukladanie pokút pri určitých priestupkoch v cestnej premávke.
Ak by sme hovorili len o zákaze zastavenia a státia, teda riešení problémov parkovania, s čím, si myslím, že samospráva má najväčší problém, tak by som to bral. Len, tu mám trošku obavu, že týmto pozmeňovákom, ako nechcem krivdiť obecným políciám, robia si robotu svoju tak, ako majú, ale môže sa z nich stať taká obecná dopravná polícia, ktorá bude viac sa venovať situácii na cestách ako chráneniu poriadku, verejného poriadku v obci. Takže k tomu asi toľko. Tým pádom, nemôžem podporiť váš pozmeňovací návrh.
A ešte jedna vec. Pán minister na začiatku odôvodnil predkladanie tohto zákona, že bude aj plne automatizovaný systém vyberania pokút, čo sa týka použitia zariadení pri tejto objektívnej zodpovednosti. Neviem si celkom predstaviť technicky, ako to bude možné, prepojiť obecné polície s ministerstvom vnútra alebo so systémom policajného zboru pri vymáhaní pokút za takto dokumentované priestupky obecnými políciami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 16:18 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:20

Tatiana Rosová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, myslím, že ste si pomýlili znenie pozmeňujúceho návrhu so znením dôvodovej správy, resp. odôvodnenia. Ten pozmeňujúci návrh má len tri riadky a hovorí o porušení povinnosti podľa § 6a) písm. d), e) alebo h) tak, ako to v súčasnosti prísluší obecným políciám. To znamená, že nijako sa tým nerozširuje kompetencia obecnej polície, iba sa umožňuje, aby po dohode, a práve o dohode na tom, čo ste spochybnili na technických prostriedkoch a ich kompatibilite so systémom objektívnej zodpovednosti, potom mohli byť zaznamenávané tieto priestupky aj obecnou políciou. Čiže ide o to, aby, keď obecná polícia zaznamená čosi, nebolo to v inom systéme, ale opätovne v systéme objektívnej zodpovednosti, aby sme teda nemuseli dokazovať, kto bol vodičom vozidla vo chvíli, keď k tomu priestupku došlo. Takže naozaj nejde ani o rozširovanie kompetencie obecných polícií, nejde v žiadnom prípade ani o nejaké nabúravanie príjmov štátneho rozpočtu, ide len o to, aby sme dokázali viac vymáhať právo aj v oblasti dopravy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 16:20 hod.

PhDr.

Tatiana Rosová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:22

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, ja v princípe súhlasím s návrhmi, ktoré predniesli páni poslanci, aj pán poslanec Poliačik, aj pani poslankyňa Rosová, aj pán poslanec Kubovič. Ja si myslím, že majú rácio, môžu tu novelu vylepšiť. Samozrejme, že je to na vašom posúdení, ako o nich rozhodnete. Myslím si, že je správne aj to, aby Ministerstvo zahraničných vecí malo informáciu o konaniach, ktoré sú inak priestupkami diplomatov. Podľa mojej mienky, nechcem ísť do veľkej polemiky, ale to, ako benevolentne my prikračujeme k porušovaniu právnych predpisov diplomatmi, no, nie je štandardné v žiadnej inej krajine. Sa opýtajme našich diplomatov v zahraničí, takže len upovedomenie ako také, si myslím, že je absolútne na mieste, aby mohla byť potom určitá komunikácia, ak by tých priestupkov a tých závažnejších mohlo byť, bolo viac. To sa mi zdá, že je absolútne, absolútne adekvátne, aj vzhľadom k akejsi reciprocite. Ale aj vzhľadom k tomu, že predsa sú len na území nášho štátu a mali by minimálne, aj teda ako diplomati, rešpektovať náš právny poriadok.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 16:22 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video