7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 16:28 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:28

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavnými cieľmi, ktoré viedli k vypracovaniu predloženého návrhu zákona, sú zrušiť oslobodenie od spotrebnej dane pre uhlie a zemný plyn, ktoré sú určené na výrobu tepla pre domácnosť teplárňami, čím sa odstráni nesúlad s legislatívou EÚ upravujúcou zdaňovanie energetických výrobkov elektriny. Ďalej vypustiť daňové zvýhodnenie pre zemný plyn CNG určený na použitie ako pohonná látka, a to na základe odporúčaní Európskej komisie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 8,6 mil. eur a v rokoch 2012 až 2014 vo výške 14,2 mil. eur za každý z týchto rokov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 16:28 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:29

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 95), ako spravodajkyňa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené v § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Ako spravodajkyňa v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informácie o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.
Ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne prerokovať uvedený návrh v druhom čítaní, odporučím, aby v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 91 z 24. septembra 2010 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali tieto výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2010 o 16:29 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:33

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, pán minister, predkladáte na rokovanie parlamentu vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení doplnenia zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
V dôvodovej správe ministerstvo financií uvádza, že potrebné úpravy je nutné vykonať preto, lebo doterajšia právna úprava je v rozpore s článkom 15 smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny a že Slovenská republika bola na tento fakt upozornená Európskou komisiou.
Vážené dámy, páni, samozrejme, ako členský štát Európskej únie sme povinní aproximovať európsky právny poriadok do právneho poriadku Slovenskej republiky a táto povinnosť je záväzná pre všetky členské štáty. Rozumné členské štáty však aproximujú európske smernice citlivo a veľmi pozorne sledujú dopad takejto aproximácie na životnú úroveň vlastného obyvateľstva. Takýto postup však nie je vlastný súčasnej vláde Slovenskej republiky.
Prečo si dovolím toto konštatovanie? V ponímaní, ako ministerstvo financií vyriešilo problém aproximácie európskej smernice Rady č. 2003/96/ES, je najjednoduchší a svojím spôsobom aj najprimitívnejší. Ministerstvo financií si nedalo vôbec námahu, aby si zoštudovalo, aký bude vplyv na výdavky pre priemerného obyvateľa, resp. ovplyvnené skupiny občanov a domácností. Dokonca si nedalo ani námahu, aby odhadlo celkový počet domácností, ktoré budú ovplyvnené zrušením výnimky z oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia a zemného plynu, ktoré sa používajú na kúrenie. Toto konštatovanie opieram o vládny materiál, časť Doložka vybraných vplyvov, podkapitola Sociálne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exkluzívu a tak ďalej.
Ak zoberiem teda do úvahy fakt, že predložený návrh zákona je iniciatívny zo strany ministerstva financií, čiže mimo legislatívny plán, celé medzirezortné pripomienkovacie konanie trvalo jeden deň a nie sú vyčíslené dopady na najslabšie príjmové skupiny, musím konštatovať, že takto rýchlokvasený zákon má jediný zámer, a to skomplikovať zložitú situáciu najnižších príjmových rodín na Slovensku.
Dámy a páni, možno sa niektorí nad týmto výrokom pousmejete a poviete si, čo vlastne chcem kritizovať, keď jednoducho musíme naplniť smernicu Rady 2003/96/ES. Áno, v takomto jednoduchom ponímaní máte pravdu. Niet čo riešiť. Ale energetická politika a hlavne vplyv energetických médií a ich vplyv na postavenie občanov, vplyv ich cien je podstatne komplexnejší problém, a preto aj keď sa predkladá takýto zákon, ktorým sa musí aproximovať európske právo, môže byť aplikovaný, citlivo šitý na slovenské podmienky.
Navrhovaná zmena zákona nie je totiž vôbec zosúladená s regulačnou politikou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Podľa môjho názoru novela tohto zákona mala ísť ruka v ruke s cenovou a regulačnou politikou pre rok 2011, ktorú navrhuje regulačný úrad a schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Pokiaľ by sa urobila skutočná symbióza týchto doch zásadných koncepčných materiálov, určite dopad na priemernú slovenskú domácnosť mohol byť podstatne nižší, resp. sa blížiť k nule. Samotné ministerstvo financií v doložke vplyvov konštatuje, že zrušením oslobodenia od spotrebnej dane pre uhlie a zemný plyn používaných na výrobu tepla teplárenskými spoločnosťami určenými pre domácnosť bude mať negatívny vplyv na domácnosti, a to zvýšením ceny za odobraté teplo. Pre domácnosti, ktoré používajú teplo z teplární vyrábané kombinovane zo zemného plynu, uhlia a biomasy, sa odhaduje cena zvýšenia tepla o 2,8 %, teplo pre domácnosti vyrábané zo zemného plynu, tam sa odhaduje nárast 2,6 %, a pokiaľ sa teplo vyrába iba z uhlia, nárast minimálne 4,2 %.
Podľa ÚRSO je v štruktúre bytov a rodinných domov podiel domácností zásobovaných teplom z centrálneho zdroja na Slovensku približne 40 %, 5 % domácnosti v bytoch má vlastnú kotolňu a 55 % sú rodinné domy s vlastným vykurovaním. Tieto údaje však predkladateľov zákona, t. j. ministerstvo financií, zrejme vôbec nezaujímajú. Nezaujíma ich, aká široká masa obyvateľstva bude negatívne ovplyvnená necitlivou aproximáciou európskej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ešte raz, dámy a páni, chcem zdôrazniť, tak závažný dokument, ktorý priamo vplýva na životnú úroveň obyvateľstva, vplýva na výslednú cenu energií v domácnostiach, sa má pripravovať komplexne.
Apelujem na predkladateľov, aby stiahli predloženú novelu zákona a predložili ho aj v súčinnosti s novou regulačnou politikou a takýto komplexný materiál predložili na rokovanie parlamentu.
Dámy a páni, vopred mi je jasný postoj vlády, pána podpredsedu vlády a celej pravicovej vlády ako celku. Prečo? Lebo súčasná vláda myslí na radového občana iba pred voľbami a životná úroveň obyvateľstva ju v čase vládnutia nezaujíma. Toto svoje tvrdenie opieram o to, že nad rámec aproximácie spomínanej európskej smernice - ešte raz číslo - Rady 2003/1996/ES zapracovalo ministerstvo financií do predloženej novely zákona aj zrušenie výnimky oslobodenia od spotrebnej dane zemného plynu určeného ako pohonnú látku.
Čiže vnímam to ako bonus, ktorým chce pán minister Mikloš a jemu podobní členovia vlády ukázať národu, kto im tu vládne. Ešte raz, zrušenie výnimky oslobodenia od spotrebnej dane zemného plynu určeného ako pohonnú látku je nad rámec aproximácie. Tento krok má za následok nárast cien v autobusovej aj v osobnej doprave. A v podstate by sa to malo prejaviť aj s DPH v tej koncovej cene CNG zhruba o 0,2 eura na kilogram.
Čiže radový občan siahne hlbšie do peňaženky nielen v prípade tepla, ale aj v prípade cestovného. Samozrejme, že siahne do peňaženky aj v iných prípadoch, lebo na tejto schôdzi Národnej rady prerokovávame celú plejádu zákonov, ktoré jednoducho vždy skončia v peňaženke radového občana.
Vážené dámy a páni, Európska únia vo svojich právnych normách, pri ktorých očakáva, že budú aplikované a zapracované do právnych noriem členských štátov, vo väčšine prípadov pripúšťa výnimky jednotlivých štátov, ak by aproximácia takejto normy mala negatívne pôsobiť na široké vrstvy obyvateľstva pri ich nízkom sociálnom postavení a hlavne, ak sa rieši problematika, ktorá vznikla v minulosti a ktorú títo obyvatelia nemohli ovplyvniť. Toto je presne prípad tejto novely zákona o spotrebných daniach.
Čiže miesto toho, aby sme jednali v Buresli, aby sme rozumnými argumentami sa snažili získať výnimku z príslušnej európskej smernice, tak ako to bolo doteraz pri predchádzajúcich vládach, súčasná vláda nemieni za občanov bojovať, nerokuje s Bruselom o ďalšej výnimke a celú záťaž prenáša na plecia radového občana. Ja osobne sa s takýmto prístupom stotožniť nemôžem, a preto za takýto antihumánny zákon hlasovať nebudem.
Opätovne apelujem na podpredsedu vlády pána Mikloša, na vládu Slovenskej republiky, aby stiahli predloženú novelu zákona, aby rokovali s Európskou komisiou o udelenie trvalej výnimky pre spotrebnú daň na uhlie a zemný plyn určené na vykurovanie, aby iniciatívne neprenášali ťarchu na občana v podobne zvýšeného cestovného a až následne v súčinnosti s novou regulačnou politikou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predložili modifikovanú novelu zákona opätovne na rokovanie Národnej rady.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:33 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:44

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavnými cieľmi, ktoré viedli k vypracovaniu predkladaného návrhu zákona, je znížiť deficit verejných financií, odstrániť niektoré deformácie a výnimky a zaviesť nový systém zdaňovania zmesí minerálneho oleja, motorového benzínu a nafty s biogénnou látkou.
Konkrétne ide o zrušenie daňového zvýhodnenia plynového oleja, tzv. červenej nafty, a zrušenie oslobodenia skvapalnených plynných uhľovodíkov LPG.
Zároveň s uvedenými opatreniami predložený návrh zákona mení systém daňového zvýhodnenia zmesí minerálneho oleja s biogénnou látkou tak, že nahrádza doterajší administratívne náročný systém stodvadsiatich dvoch daňových režimov tzv. novým environmentálnym pravidlom. Daňovo zvýhodnené budú len tie zmesi minerálnych olejov, ktoré obsahujú minimálny obsah biogénnej látky stanovený zákonom pre dané referenčné obdobie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 92,7 mil. eur, v roku 2012 94,7 mil. eur, v roku 2013 97 mil. eur a v roku 2014 vo výške 99,3 mil. eur.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.10.2010 o 16:44 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:45

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 96), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 7., čiže dnešnej schôdze Národnej rady.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby po prvé podľa § 73 ods. 3 písm. c) o rokovacom poriadku Národnej rady uvedený návrh zákona Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.
Po druhé v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 102 z 24. septembra 2010 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.10.2010 o 16:45 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:49

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem ešte raz za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, ministerstvo financií predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Dávam do pozornosti, že tento zákon bol vypracovaný znovu ako iniciatívny mimo legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Jadrom predloženej novely zákona je zrušenie daňového zvýhodnenia plynového oleja, tzv. červenej nafty. Predkladatelia v dôvodovej správe vyčíslujú pozitívny vplyv na štátny rozpočet v roku 2011 vo výške zhruba 92 mil. eur, potom 94 a postupne v ďalších rokoch sú to ďalšie 2 až 3 mil. eur ročne. Čiže z tohto pohľadu možno návrh novely zákona hodnotiť pozitívne.
Zároveň však návrh zákona predpokladá, že bude mať vplyv na právnické osoby alebo na fyzické osoby, ktoré sú evidované ako užívateľské podniky, ako obchodníci s minerálnym olejom. Jedná sa o daňové subjekty, ktoré požívali daňovo zvýhodnený minerálny olej ako palivo alebo ako pohonnú látku na pohon. Jedná sa konkrétne o koľajové vozidlá v železničnej doprave, strojov používaných výlučne na práce výrobnej povahy, napríklad v poľnohospodárstve, alebo stacionárnych motorov v stacionárnych zariadeniach. Tu sa celkovo odhaduje, že vplyv bude mať zhruba nejaký negatívny dopad na 4-tisíc subjektov. V prípade minerálneho oleja LPG sa počet dotknutých podnikateľských subjektov v doložke vplyvov nespresňuje a konštatuje sa, že nie je známy.
Prečo som sa vlastne prihlásil do tejto rozpravy? Nechcem sa bližšie vyjadrovať k tým cenovým dopadom, lebo pokiaľ ste sledovali ten zákon a prečítali ste si ho, je tam jednoznačne uvedené, aký je finančný dopad na verejné financie, ale aj ten negatívny dopad na podnikateľské subjekty.
Problém je v tom, že Európska komisia len pred niekoľkými mesiacmi povolila Slovenskej republike používať tzv. červenú naftu až do konca roku 2012. Čiže nedávno sme konečne získali tento súhlas a už ho ministerstvo financií dobrovoľne likviduje. To znamená, že ministerstvo financií sa dobrovoľne vzdalo na najbližšie dva roky možnosti pomôcť slovenským poľnohospodárom, ktorí sú už aj tak znevýhodnení oproti farmárom z okolitých členských štátov, vo forme dotácie na produkčnú jednotku, resp. ktorí musia stále čeliť a vysporadúvať sa s dôsledkami vlaňajšej cenovej a odbytovej krízy. A miesto toho, aby sa vláda mohla, pomohla poľnohospodárom vysporiadať sa s tohtoročnou nepriazňou počasia a rozsiahlymi povodňami, vráža poľnohospodárskej prvovýrobe ďalší klinec vo forme zrušenia zvýhodnení na červenú naftu.
Áno, zdôvodňujete, že potrebujete do štátneho rozpočtu 92 mil. korún, ale ja si myslím, že tieto peniaze sa dajú zarobiť aj iným spôsobom, stačí korigovať len dve nezmyselné vyjadrenia dvoch predstaviteľov vlády za posledné týždne a ušetrí sa v podstate viac. Konkrétne myslím na zrušenie PPP projektov v okolí Žiliny pánom ministrom dopravy, pánom Figeľom, kde len penále z tohto zrušenia budú viac ako 86 mil. eur. Táto informácia je verejne známa. A takisto rozhodnutie pani premiérky o likvidácii NADSME, ktoré bude daňových poplatníkov stáť viac ako 200 mil. eur. Čiže stačí len, aby vláda nedávala takéto negatívne signály, prehnané informácie, a len týmito dvomi opatreniami sa ušetrí do štátneho rozpočtu viac ako štvrť miliardy euro.
Dámy a páni, toto sú skutočnosti, ktoré má nútia konštatovať, že znovu tento zákon nemôžem pokladať za zákon správny. Nevyužívame možnosť dvojročného čerpania daňového zvýhodnenia červenej nafty. Dávame poľnohospodárskej prvovýrobe ďalší klinec do toho umieračika, preto sa nemôžem s predmetným zákonom návrhu stotožniť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:49 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Panie poslankyne, páni poslanci...
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru. Pristúpime k jednotlivým hlasovaniam o doteraz prerokovaných návrhoch.
Najprv budeme ďalej rokovať a hlasovať v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 89).

Dávam slovo spravodajcovi z gestorského zahraničného výboru poslancovi Kubovičovi, aby hlasovanie uviedol. (Ruch v sále.) Páni poslanci, kľud v rokovacej sále.
Nech sa páči, pán spravodajca.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:54

Pavol Kubovič
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:54

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 76, 6 proti, 50 sa zdržali hlasovania.

Konštatujem, že Národná rada postúpila tento návrh zákona do druhého čítania.

Nech sa páči ďalšie hlasovanie.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.10.2010 o 16:54 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video