27. schôdza

26.11.2013 - 18.12.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2013 o 17:50 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:25

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vláda Slovenskej republiky pripravila návrh zákona v súlade s programovým vyhlásením vlády, a to vytvoriť podmienky pre zlúčenie relevantných regulačných úradov. Cieľom zlúčenia je znížiť počet rozpočtových organizácií v rezorte, ako aj nároky na štátny rozpočet využitím synergických efektov centralizácie prierezových, obslužných a servisných činností a súčasne tak vytvoriť podmienky pre ich ďalšiu činnosť.
Návrh zákona upravuje zriadenie a postavenie dvoch nových úradov: Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vznikne zlúčením Telekomunikačného úradu a Poštového regulačného úradu, a Dopravného úradu, ktorý vznikne zlúčením Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy. Predmetom úpravy je zároveň novelizácia príslušných platných zákonov upravujúcich pôsobnosť jednotlivých úradov. Návrh zákona obsahuje ustanovenia na zamedzenie konfliktu záujmov pri výkone funkcií predsedov a podpredsedov zriaďovaných úradov. V prípade prijatia predložených pozmeňujúcich návrhov bude predseda a podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podliehať právomoci výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci konaní na ochranu verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2013 o 17:25 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:27

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pán minister, dámy a páni, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. októbra 2013 č. 837 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 20. novembra 2013 č. 341, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením z 12. novembra 2013 č. 249, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 228 a Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií uznesením z 21. novembra 2013 č. 272. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v spoločnej správe.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 7, 9 až 16, 18, 20 až 31 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 8, 17 a 19 hlasovať spoločne s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 247. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2013 o 17:27 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:31

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi veľmi stručne vystúpiť. Nebudem vás zdržovať. Iste ste si všimli v poslednom čase, že sa nám množia problémy, kedy sú najmä deti a maloletí cieľom alebo terčom rôznych nevhodných indivíduí, pedofilov a tak ďalej prostredníctvom spojenia cez internet, teda cez sieť. Deti s nimi komunikujú či už cez pevné počítače, alebo cez mobilné zariadenia. Dnes máme veľmi populárne telefóny, tablety a všetky možné koncové zariadenia. Preto som si dovolil pripraviť veľmi stručný pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade.
Môj pozmeňujúci návrh spočíva v jednoduchej veci. Z rôznych štatistík vyplýva, že až 73 % maloletých vo veku od 13 do 17 rokov je závislých na internete. Urobiť z internetu lepšie miesto pre deti je jedna z priorít Digitálnej agendy pre Európu. Podľa poznatkov z praxe maloleté deti v Európe vo veku 9 až 10 rokov, ktoré používajú internet, začali v priemere vstupovať do on-line prostredia vo veku 7 rokov. 33 percent používateľov, ktorí využívajú rôzne služby na internete, používa mobilný telefón alebo iné prenosné zariadenie. 77 percent používateľov vo veku 13 až 16 rokov a 38 % detí vo veku 9 až 12 rokov v Európe, ktoré využívajú internet, uviedlo, že majú profil aj na sociálnej sieti. V rámci tých, ktorí používajú sociálne siete, až štvrtina uvádza, že ich profil je verejne viditeľný.
Problémom je, že telekomunikačný podnik, ktorý poskytuje elektronickú komunikačnú službu, nemôže zablokovať či vypnúť nevyhovujúce webové stránky či hry. Je potrebné hľadať iné nástroje, ktoré budú obmedzovať čas strávený na internete a umožnia rodičom kontrolu času, počas ktorého je ich dieťa na internete. Takéto programové nástroje sú už na telekomunikačnom trhu dostupné, využívajú sa v zahraničí, ale u nás absentuje právna úprava, ktorá by umožňovala ich využitie. Umožňovala, nie prikazovala.
Teda späť k môjmu pozmeňujúcemu návrhu k tomuto vládnemu návrhu. Dopĺňa sa, mení sa a dopĺňa takto:
V čl. VII sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
5. § 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Podnik poskytujúci službu pripojenia k internetu je povinný umožniť účastníkovi na jeho písomné požiadanie kontrolované užívanie zariadenia umožňujúceho využívanie služby pripojenia k internetu, ktoré je vo vlastníctve žiadateľa, alebo ktorého vlastník s poskytovaním takejto služby súhlasil. Kontrolovaným užívaním zariadenia sa rozumie možnosť účastníka vzdialene riadiť dobu užívania zariadenia podľa predchádzajúcej vety."
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Odôvodnenie: Tento doplňujúci návrh reaguje na požiadavky praxe v oblasti elektronických komunikačných služieb, ktorá častokrát svojím vývojom predbieha platnú právnu úpravu. Účelom návrhu je zabezpečiť účastníkom možnosť určiť rozsah používania zariadenia umožňujúceho využívanie služby pripojenia k internetu, ako aj samotnej služby pripojenia k internetu. Ustanovenie uľahčí obmedzenie používania takýchto zariadení ohrozenými skupinami. Spôsob poskytnutia kontrolovaného užívania zariadení nie je obmedzený a stanoví si ho podnik sám.
Ďakujem vám veľmi pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ide tu o lepšiu ochranu tých najslabších, teda detí, preto vás prosím o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2013 o 17:31 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:36

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor prerokoval vládny návrh zákona dňa 12. novembra 2013 a odporučil ho schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh zákona zrušuje a zároveň nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnými cieľmi návrhu zákona sú: zvýšenie ochrany ciest II. a III. triedy pred deštrukčnými účinkami ťažkej nákladnej dopravy, a to zavedením plošného zákazu jazdy na cestách III. triedy, zavedenie možnosti spoplatnenia ciest II. a III. triedy, zvýšenie sankcií za porušenie zákazu vjazdu nákladného vozidla na cestu II. alebo III. triedy. Ďalej zavedenie objektívnej zodpovednosti na úseku mýta, čím sa má docieliť efektívnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie konanie o protiprávnom skutku, ako aj zvýšenie pokút. Ďalej ustanovenie rámca pre poskytovanie európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa ustanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov, čím zároveň dôjde aj k vykonaniu tohto rozhodnutia.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2013 o 17:36 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:38

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2013 č. 839 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2013 č. 342, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením z 12. novembra 2013 č. 250 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 229. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, ktorú máte k dispozícii. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 254. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spravodajcu a predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2 a § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som svoju spravodajskú informáciu, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2013 o 17:38 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister, pán spravodajca, dámy a páni, vystupoval som v prvom čítaní k tomuto návrhu zákona, takže teraz sa pokúsim byť stručný. Tento návrh zákona rieši rozšírenie, monitorovanie nákladných áut na cestách II., III. triedy. Rozširuje sa spoplatnenie na cestách I. triedy. Na tých cestách II., III. triedy zatiaľ sa budú len sledovať nákladné autá. Mýto sa zatiaľ bude vyberať s nulovou sadzbou. A ja som v prvom čítaní položil niekoľko z môjho pohľadu závažných otázok, na ktoré som dodneska nedostal odpoveď a súvisia s predloženým návrhom zákona.
V prvom rade dozvedeli sme sa podľa návrhu zákona, že z dôvodu zvýšenia teda objektívnej zodpovednosti sa na budúci rok vyberie na pokutách o 14,6 milióna viac. Predpokladám, že to je odhad, ktorý vychádza z určitých čísel. Ja si myslím, že to je až príliš vysoké číslo, ale je to môj osobný názor a ukáže sa to až o rok, keď budeme vedieť povedať presne. Čo sa ale presne definuje v tomto návrhu, návrhu zákona, je to, že na ministerstve dopravy sa vybuduje a na prevádzku použije 3 mil. 90-tisíc eur na vybudovanie centrálneho registra priestupkov. Pýtal som sa už v prvom čítaní, či táto suma je vysúťažená, alebo je to znova len nejaký odhad. Takže chcel by som vedieť, či to je odhad, alebo či to je vysúťažená cena, alebo už je dodávateľ, ktorý túto cenu presne zadefinoval.
Ale čo mi najviac chýbalo v návrhu zákona; a na to som sa pýtal pána ministra, pýtal som sa aj štátneho tajomníka na výbore a nedostal som odpoveď dodneska, a preto sa chcem verejne spýtať, koľko bude zavedenie elektronického mýta na cestách II. a III. triedy stáť Národnú diaľničnú spoločnosť? Pretože v návrhu zákona je táto záležitosť odbitá jednou vetou, a to "náklady súvisiace so spoplatnením ciest II. a III. triedy nulovou sadzbou a zavedením inštitútu objektívnej zodpovednosti budú hradené z vlastných zdrojov NDS".
Ja sa pýtam: Koľko to bude stáť? O koľko sa rozšíri biznis pre SkyToll na budúci rok? SkyToll bol vysúťažený za prvej vlády Roberta Fica a bol to teda obchod minimálne desaťročia. Firma SkyToll vyhrala toto elektronické mýto za 852 miliónov na 13 rokov. Druhá a tretia ponuka boli zo súťaže vyradené. Boli lacnejšie o 200 miliónov eur. Dneska SkyToll prevádzkuje elektronické mýto na Slovensku a my jej ideme, tejto firme, dať rozšíriť znova zákazku, aby elektronické mýto prevádzkovala aj na cestách II., III. triedy.
Pán minister, táto otázka na pôde Národnej rady Slovenskej republiky je odo mňa oprávnená: O koľko sa zvýši biznis pre SkyToll na budúci rok skrz toto sledovanie na cestách II. a III. triedy? Dodneska som túto odpoveď nedostal a nejde len odo mňa, nejde len o mňa, že ja dávam túto otázku. Ja sa to pýtam preto, aby aj občania Slovenskej republiky, aj médiá na Slovensku vedeli, koľko to bude stáť, a myslím si, že táto otázka je oprávnená. Myslím si, že každý tak postupujeme aj vo svojej domácnosti, niektorí aj vo svojich firmách, keď si idú niečo objednať. To znamená, objednávame si spoplatnenie na cestách II. a III. triedy, koľko to bude stáť? Mne nie je jedno, či to bude stáť milión, alebo 18 miliónov.
V návrhu štátneho rozpočtu som našiel pri rozpočte NDS navýšenie pre SkyToll; dúfam, že sa teraz nemýlim; zhruba o 18 miliónov eur oproti roku 2013. Pýtam sa, je toto to navýšenie pre spoplatnenie ciest II., III. triedy? Veľmi by som rád dostal odpoveď, lebo aj verejnosť sa zaujíma o to, koľko to bude stáť. Sú to verejné financie, aj keď prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej ale je 100-percentným majiteľom, vlastníkom ministerstvo dopravy. Takže je to štátna akciová spoločnosť a občania Slovenskej republiky majú právo vedieť, koľko toto spoplatnenie bude stáť. Koľko zaplatíme SkyTollu?
S tým súvisí ďalšia otázka, ktorú som položil a stretla sa s pomerne dosť veľkou nevôľou aj u - poviem to rovno - žilinského župana pána Blanára, ktorý je aj novým županom znova zvoleným, ktorému gratulujem. Súčasťou tohto návrhu zákona je totiž vyhláška, ktorá hovorí v § 2: "Správca výberu mýta si môže uplatňovať od vyššieho územného celku náklady súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy na vybudovanie služby, predpis mýta, výber mýta, distribúciu, zákaznícke služby" a tak ďalej. To znamená, tieto náklady na spoplatnenie na cestách II. a III. triedy bude môcť si NDS - správca výberu mýta - požadovať od vyššieho územného celku. Táto vyhláška má účinnosť 1. januára 2014 a ja som sa dodneska nedozvedel, nepočul som od pána ministra, od navrhovateľa, že možno - a teraz budem možno hovoriť zaňho -, že toto bude uplatňované až vtedy, keď cesty, teda keď na cestách II., III. triedy bude mýto vyberané nie s nulovou sadzbou, ale asi so sadzbou, ktorá tomu prináleží. Následne tento výber, táto sadzba bude distribuovaná vyšším územným celkom, ale náklady na toto spoplatnenie budú niesť vyššie územné celky; ale toto som od pána ministra nepočul. Takže zásadná otázka je: Koľko to bude stáť Národnú diaľničnú spoločnosť, spoplatnenie ciest II., III. triedy, a či sa to dotkne, tieto náklady, vyšších územných celkov? To je všetko.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2013 o 17:40 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:48

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Myslím si, že keď platenie presúvame na II., III. triedu, tak by sme mohli zhodnotiť, ako to fungovalo doteraz, čo sa týka SkyTollu. Keď som počul príspevok pána Zajaca a som si pripomenul, že ja som dal podobné otázky minule v rozprave. A tie otázky boli, čo sa týka súťaže na SkyToll, keď vyhral ten najnevýhodnejší. Už tie demarše Európskej únie skončili, už nemáme žiadne podlžnosti voči nim? Víťaz a dvojka, napríklad firma Kapsch, nás dali k súdu v súvislosti s týmto rozhodnutím.
Druhá otázka: Už sa efektivita SkyTollu vyplatila, už sa investície vracajú alebo ešte stále nie, stále proste je to, by som povedal, stratové?
Tretia otázka: Existujú nejaké nezávislé kontroly, napríklad videokontroly, ohľadom kontroly účinnosti toho systému na SkyToll? Viem, že sa to dlho pripravovalo, že sa bude nezávisle paralelne zisťovať, koľko oni nahlásia cez elektroniku a koľko nahlási nejaká nezávislá kontrola. Tak parlament by sa to mohol dozvedieť v odpovediach ešte teraz k tomuto zákonu, keď presúvame platenie, resp. tú kontrolu na druhú a tretiu triedu .
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2013 o 17:48 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:50

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi využiť túto príležitosť, keďže sa otvára aj zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti, aby som predniesol jeden pozmeňovací návrh. Najprv odôvodním.
Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti vo svojich doterajších ustanoveniach ustanovuje oprávnenie ministerstvu dopravy viesť evidenciu tzv. prioritného infraštrukturálneho majetku. Toto ustanovenie je však nepostačujúce na to, aby ministerstvo dopravy malo kompetenciu vykonávať aktualizáciu špecifikácie tohto majetku. Takáto aktualizácia je časom vynútená, a to najmä v dôsledku vzniku potreby formálnych úprav hlavne v dôsledku nepredvídaných udalostí alebo vyššej moci, legislatívnych zmien v prípade zmeny štandardov účtovania. Preto je potrebné, aby ministerstvo bolo oprávnené zmeniť špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a to s cieľom zefektívniť postup pri evidencii a nakladaní s týmto majetkom, čím dôjde k zabezpečeniu presnosti a aktuálnosti evidencie majetku, ktorý má štát záujem chrániť. Napríklad budú sa robiť zlučovacie geometrické plány na parcely pod diaľnicu a to si vyžiada znovu špecifikácie, čo do označenia týchto parciel, alebo majetok, ktorý zanikol a neexistuje, ale stále figuruje v prioritnom infraštruktúrnom majetku. Zmena špecifikácie znamená najmä jeho formálnu zmenu. To jest, ak je teraz ako prioritný infraštrukturálny majetok evidovaných 10 parciel, po zlučovacom geometrickom pláne to bude jedna parcela. To jest, hodnota sa nemení, len formálny zápis, a o toto mi práve ide týmto pozmeňujúcim návrhom.
Dovoľte teda, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V čl. IV, Zákon 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z. , zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto, navrhujeme doplniť za bod 2 nový bod 3, ktorý znie:
"V § 2 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová veta "Ministerstvo vykonáva zmenu v špecifikácii prioritného infraštruktúrneho majetku."."
Odôvodnenie: Z dôvodu vzniku nepredvídaných udalostí alebo vyššej moci je potrebné, aby ministerstvo bolo oprávnené zmeniť špecifikáciu prioritného infraštrukturálneho majetku a to s cieľom zefektívniť postup pri evidencii a nakladaní s týmto majetkom.
Doterajšie body 3 až 9 sa prečíslujú na 4 až 10.
Toľko k pozmeňujúcemu návrhu. Ja ešte si dovolím zareagovať na dve otázky alebo dve pripomienky, a to je opäť verejné obstarávanie na elektronický výber mýta.
Pán poslanec Zajac, už som tu dvakrát hovoril v tejto miestnosti a stále si to neviete zapamätať a stále to podsúvate verejnosti ako niečo nekalé, že verejné obstarávanie na výber elektronického mýta bolo spravené korektne a zákonne a - ako som už povedal - nie NDS ani nie minister Vážny, ale Úrad pre verejné obstarávanie pod vedením opozíciou nominovaným predsedom pánom Angyalom, ktorý bol v čase vaším koaličným partnerom, vylúčil najlacnejšiu ponuku. Opakujem to preto, lebo opäť je tu podsúvané niečo, čo nie je pravda.
A čo sa týka pána poslanca Mikloška a k námietkam na Európsku komisiu, všetky boli zamietnuté Európskou komisiou a treba povedať, že Európska komisia už tri roky vyhodnocuje výber elektronického mýta a systém výberu elektronického mýta na Slovensku ako veľmi kvalitný projekt, ktorý dáva za vzor ostatným krajinám Európskej únie.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2013 o 17:50 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:55

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, naozaj k tomu verejnému obstarávaniu na elektronické mýto za prvej vlády Roberta Fica. Ak sú traja uchádzači a druhý a tretí je vyradený a sú lacnejší o 200 miliónov a vyhrá ten, ktorý dá najvyššiu cenu, tak nečudujem sa Európskej komisii, že myslím, že mala päť pripomienok k tomuto verejnému obstarávaniu a naťahovalo sa to, alebo naťahuje sa to veľmi dlho. Neviem, či už je to ukončené, všetky tieto procesy, a Európska komisia keď sa vyjadruje ako kladne k nášmu elektronickému mýtu, tak sa vyjadruje kladne k technickému riešeniu, ktoré je špičkové, ktoré som aj v prvom čítaní pochválil, že ten satelitný systém je veľmi dobrý, je moderný. Len to, čo som povedal pred chvíľou aj vo svojom vystúpení, každý vo svojej rodine alebo vo svojej firme, keď si ide niečo objednávať, aj niečo kvalitné, tak sa pýta aj na cenu. A tá cena je naozaj o 200 miliónov, teda bola vyššia ako ponuka druhého a tretieho uchádzača.
A ešte jednu poznámku k tomu musím povedať. V prvom čítaní som to hovoril, lebo súvisí to s elektronickým mýtom. Za vlády Ivety Radičovej ministrovi Figeľovi sa podarilo dohodnúť s dodávateľom tohto elektronického mýta nižšie splátky, nižšie ročné splátky, pretože tie splátky ročné boli príliš vysoké. Môžte si to pozrieť v návrhu štátneho rozpočtu, vášho návrhu štátneho rozpočtu. Tam to je, a preto ma to prekvapilo, aj na výbore som sa pýtal, prečo je tam to navýšenie o 18 miliónov eur oproti roku 2013. Je to preto, že sa bude platiť za cesty II., III. triedy za monitorovanie? A na to som odpoveď nedostal.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2013 o 17:55 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:57

Igor Choma
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len krátko zareagujem na ten príklad, že keď si v rodine niekto niečo kupuje, isto áno, súhlasím, ale nikto v rodine sa nemusí riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. A v tomto prípade to bolo nevyhnutné a ja už tu nejdem opakovať a poprosím, pán poslanec, keby ste si to raz pre vždy zapamätali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2013 o 17:57 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video