58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2015 o 18:56 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:56

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, tak ako si to spomenul, neviem si ani reálne predstaviť, že tie sestry dajú tie výpovede a naozaj z nášho zdravotníctva odídu. A ty si lekár, poznáš túto situáciu, si aj kolega v zdravotníckom výbore a vieš veľmi dobre, aký je akútny nedostatok sestier v súčasnej dobe. Ja som sa veľakrát nad tým zamýšľal. Aj som to hovoril. Nedá mi, aby som to nespomenul aj teraz. Je tu aj pán minister.

Myslím si, že aj ten systém vzdelávania, ktorý máme pri tých zdravotných sestrách, nie je najšťastnejším riešením. Kedysi nám zdravotné sestry začali robiť po maturite. A boli to sestry pripravené pri lôžku. Dneska máme ich univerzitné vzdelanie a my máme akútny nedostatok sestier. Tieto sestričky, dovolím si povedať, či už s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním za tú svoju prácu nie sú dostatočne docenené.Tak ako si tu spomenul, pred pár rokmi dozadu Ústavný súd v podstate zrušil návrh zákona z roku 2011, keď konštatoval to, že zvýšenie tých platov nie je kryté teda peniazmi. Tiež som sa aj pána ministra pýtal, ako bude postupovať v podstate, vo všeobecnosti, ako sa bude postupovať ku zdravotníckym zariadeniam, či poisťovne navýšia zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami. Netýka sa to len nemocníc a štátnych zariadení, lebo sú tu aj neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a jednak aj ich sa toto dotkne. Ak nebudú to mať navýšené v zmluvách, tak nebudú mať z čoho zvýšiť finančné krytie platov sestier. Dovolím si povedať, že sestry podľa ich odmien alebo platov v našej krajine nie sú dostatočne honorované a doceňované. Ak by odišli ešte aj tieto sestry v tej zlej situácii, bola by to katastrofálna situácia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2015 o 18:56 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:58

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem obom pánom poslancom, ktorí na mňa reagovali.

Pánovi poslancovi Kuffovi len chcem povedať toľko, že, áno, nemáme dostatok sestier a je to citeľné už aj v takom veľkom meste ako Košice, kde je naozaj problém vykryť ten minimálny personálny nárok, ktorý treba mať, ten normatív, ktorý treba dodržať. A už vôbec to, že potrebujeme stále kvalitnejšie sestry, pretože tá zdravotná starostlivosť je stále náročnejšia, je skoro niekedy neriešiteľné, pretože naozaj personálne je problém tie minimálne normatívy naplniť už aj v Košiciach. Ani ja si neviem predstaviť tú situáciu, že budú sestry odchádzať, preto som aj v takej nepríjemnej situácii a sa trošku aj zle cítim pri tomto návrhu zákona, pretože tento návrh zákona mal byť takou vlajkovou loďou súčasného ministerstva zdravotníctva, za ktorý zatlieskajú zdravotníci, pričom by bol vyriešený problém. To tak, bohužiaľ, nie je a snažím sa aj ja hľadať aj navrhovať riešenia, čo treba vlastne urobiť, pretože ja sa veľmi obávam toho, že teraz to Národná rada nejako schváli, v januári, vo februári budú problémy, možno zdravotné poisťovne pošlú, Všeobecná zdravotná pošle viacej toho v januári, alebo nejako to zamachlili do marca.Ale ten problém, tak ako povedal Tibor Bastrnák, je tu stále. My potrebujeme systémovo vyriešiť odmeňovanie týchto zdravotníkov aj s valorizáciou ich miezd či už na základe kvality a spokojnosti pacientov, či už na základe odpracovaných rokov sestier, nejakej kombinácie takejto kombinácie. Proste my musíme riešiť tento problém, pretože my nemáme sestry, my máme problém so zdravotníkmi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A som mal možnosť čítať akékoľvek analýzy odborných think-tankov, tak najbližšie desaťročia bude tá situácia stále horšia a horšia, pretože demografický vývoj je zlý. Potrebujeme to systémovo riešiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2015 o 18:58 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
58. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:01

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno prajem všetkým.
Vážená pani predsedajúca, ctené panie poslankyne, páni poslanci, návrhom zákona sa zo zákona č. 355/2007 Z. z. vypúšťa problematika prírodnej rádioaktivity v pitnej vode, ktorá bude upravená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Návrhom zákona sa ďalej dopĺňa povinnosť poskytovať informácie obyvateľstvu zásobovaného vodou z individuálnej dodávky na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode a opatreniach, ktoré je možné prijať na ochranu zdravia, ak existuje zjavné riziko možnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody.
Návrhom zákona sa zrušuje doterajšia posudzovacia činnosť výživových doplnkov podľa zákona č. 355/2007. Odstránenie posudzovania a povoľovania výživových doplnkov pred ich umiestnením na trh ako možnej bariéry voľného pohybu tovaru je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 764/2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky.
Návrhom zákona sa ďalej v článku II mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa zavádza správny poplatok za vykonanie opakovanej skúšky odbornej spôsobilosti a správny poplatok za podanie oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 9:01 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1719) a informoval vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1958 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom.
Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor rokoval dňa 10. novembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 9:03 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:06

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, predložený návrh zákona upravuje postup pri výpočte ročného nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky, vyníma likvidačný zostatok obchodnej spoločnosti alebo družstva spod odvodovej povinnosti na verejné zdravotné poistenie, predlžuje lehotu v zdravotnej poisťovni na preverenie opodstatnenosti námietok platiteľa poistného pred predložením návrhu na vydanie platobného výmeru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a precizuje ustanovenie vo vzťahu k určeniu osoby, ktorá má povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie.
Podľa platnej právnej úpravy sa odpočítateľná položka vzťahuje na zamestnancov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky na jej uplatnenie. Navrhovaná úprava spresňuje postup pri výpočte ročného nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky. U týchto poistencov je na ich prospech a nedotýka sa zamestnávateľov.
Návrh na vyňatie likvidačného zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva spod odvodovej povinnosti na verejné zdravotné poistenie vychádza zo skutočnosti, že ide len o časť majetku spoločníka, ktorý bol vložený na začiatku podnikania do majetku spoločnosti.
Navrhované predĺženie lehoty zdravotnej poisťovne pred predložením návrhu na vydanie platobného výmeru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je v záujme vytvorenia dostatočného časového priestoru na kvalifikované posúdenie opodstatnenosti námietok platiteľa poistného pred podaním návrhu a vydania platobného výmeru. Navrhovanou zmenou lehoty dôjde k odstráneniu súčasného neželateľného stavu, keď zdravotná poisťovňa v záujme zachovania zákonnej lehoty nevyhovuje námietkam a podá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou návrh na vydanie platobného výmeru bez dostatočného posúdenia opodstatnenosti podaných námietok.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 9:06 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:08

Emília Müllerová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpila ako spravodajkyňa výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1720) a informovala vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1959 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom.
Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor rokoval dňa 10. novembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Pani predsedajúca, skončila som, môžte otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 9:08 hod.

MUDr.

Emília Müllerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:11

Emília Müllerová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Emílie Müllerovej a Vladimíra Baláža k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1720).
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 72/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
"m) realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializovaných odboroch (ďalej len "vzdelávací program"),"
2. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. m) možno poskytnúť na
a) nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v rámci vzdelávacieho programu,
b) úhradu administratívnych poplatkov pre zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu určených na vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu,
c) mzdy zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu,
d) odmeny pre zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností na príslušnom pracovisku, ktorí vykonávajú praktickú výučbu zdravotníckych pracovníkov špecializovaného štúdia podľa akreditovaných špecializačných študijných programov (ďalej len "školiteľ"),
e) prípravu školiteľov vzdelávacieho programu,
f) propagáciu vzdelávacieho programu."
3. V § 4 ods. 1 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
4. V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)" a v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová "i až l" nahrádzajú slovami "i až m".
5. V § 4 ods. 4 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
6. V § 4 ods. 6 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
7. V § 4 ods. 7 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
8. V § 4 ods. 9 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
9. V § 4 ods. 10 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
10. V § 4 ods. 11 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
11. V § 5 ods. 9 sa slová "a) až l)" nahrádzajú slovami "a) až m)"."
Článok II sa upraví ako článok III a v nadväznosti na to sa upraví názov zákona.
Odôvodnenie: Cieľom navrhovaných zmien zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch (ďalej len "vzdelávací program") na účel zabezpečenia dopĺňania systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov s ich následným uplatnením v tých regiónoch, kde pretrváva ich nedostatok alebo majú vysoký vekový priemer, a to v súlade so strategickým rámcom starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2020 schváleným vládou Slovenskej republiky dňa 18. decembra 2013.
Vzhľadom na skutočnosť, že viac ako 90 % prostriedkov ročne počítaných na tieto vzdelávacie programy sa vzťahuje na zabezpečenie mzdy účastníkov vzdelávacích programov, odmeny školiteľov vzdelávacích programov a školné, návrhy súčasne taxatívne ustanovujú oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory špecializovaných odborov pre zdravotníckych pracovníkov, najmä v povolaní lekára.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 9:11 hod.

MUDr.

Emília Müllerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:17

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca.
Vážená pani spravodajkyňa, vážené kolegyne, kolegovia, vážený prítomný pán minister, chcem hovoriť k dvom veciam. Odvody na zdravotné poistenie z podielov na zisku a odpočítateľná položka. Nemám pripravený žiadny pozmeňovací návrh, dokonca ani nebudem navrhovať vrátenie zákona predkladateľovi, lebo nech už je, ako je, ale výhrady mám.
Takže najskôr k podielom na zisku. Sú tu dve zmeny, ktoré v podstate možno vnímať pozitívne na prvý pohľad, a to je oslobodenie alebo vyňatie povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie z likvidačného zostatku a ďalej v prípade dividend z akcií, ktoré sú obchodovateľné na akciových burzových trhoch či doma, či v zahraničí. Takže, samozrejme, z hľadiska filozofie, čím menej odvodov sa platí, čím je toho menej, tak tým lepšie. S tým sa dá súhlasiť. Ale je to dané ako výnimka. To znamená, aj naďalej sa vo všeobecnosti platí poistné z podielov na zisku, pribúdajú alebo zavádzajú sa vlastne prvé dve výnimky, zatiaľ to bolo z tohto pohľadu čisté, likvidačný zostatok a dividendy z obchodovateľných akcií.
Každá výnimka znamená otvorenie väčšej či menšej diery v zákone. Ja to vnímam tak, a potom mi tu často ľudia vyčítajú, hlavne teda zo strany SMER poslanci, že ľuďom hovorím o tom na seminároch, aké sú zákony deravé a ako to môžu využiť. No tak jasné. Pán minister, tak ja už teraz hovorím na svojich seminároch, aby to bolo jasné, aby ste sa to nemuseli dozvedať z druhej ruky, že máme v zákone o zdravotnom poistení novú dieru, pokiaľ ide o podiely na zisku. Zdravotné poistenie sa neplatí z podielov na zisku, teda ono to nie je ten originálny podiel na zisku, ale neplatí sa z likvidačného zostatku.
Takže ak podnikateľ nevie, ako si vybrať zisk zo svojej firmy bez toho, že by z toho platil 14 % zdravotné poistenie, tak je tu návod. Treba firmu dať do likvidácie, zlikvidovať ju, zrušiť ju a ten likvidačný zostatok – či to bude 100-tisíc alebo 50-tisíc alebo 10-tisíc eur – si ten podnikateľ zoberie. Nikto sa ho nebude pýtať na to, aké bolo základné imanie alebo koľko do toho vložil. Skrátka všetko, čo si vyberie cez likvidačný zostatok, má bez odvodov na zdravotné poistenie. No skvelá správa, skvelá správa pre tých, ktorí si nevedia dať inak rady! Nechcem tu rozvádzať detaily, ale verte mi, že ľudia to budú využívať.
Druhá vec, dividendy z akcií. No tak ja sa pýtam, tak z akcií obchodovateľných na burzách, z týchto dividend sa zdravotné poistenie platiť nebude, fajn, ale ako k tomu príde ten malý slovenský podnikateľ, ktorý si založil eseročku, aby sa takýmto spôsobom uživil, aby nebol na krku štátu, zvolil si toto riešenie, túto cestu, on musí z vytiahnutého zisku platiť zdravotné poistenie. Akcionár v nejakej firme, akciovke, ktorá je kótovaná na burze, tak platiť nebude. Je to jednoducho z tohto uhla pohľadu zase zvýraznenie toho rozmeru, ktoré tu štyri roky presadzujete, raz jeden, raz druhý, raz tretí s premiérom na čele, dusiť a dusiť malých slovenských podnikateľov.
Čiže vy sami uznávate, že 14 % do výšky tých zhruba 50-tisíc ročného maximálneho základu z dividend je nie asi celkom v poriadku, a rušíte to pri akciách obchodovateľných na trhoch. Ale necháte to úplne v pohode, pokiaľ ide o malých slovenských podnikateľov, ktorí majú nejakú eseročku a týmto spôsobom sa snažia uživiť. Tak neviem, či to je normálne. Čiže malých slovenských podnikateľov necháme v nevýhodnej pozícii, tých, ktorí obchodujú s akciami na burzách, tak tých oslobodíme. Neviem, neviem, či to náhodou nie je šité na mieru istým finančným skupinám a podobne. Ale dobre, nebudem sa púšťať do týchto špekulácií, rozhodli ste sa takto, tak nech tak teda je.
Len berte na vedomie, že menší, malí slovenskí podnikatelia nebudú na vás spomínať s láskou, keď si uvedomia, že čo ste mohli urobiť a neurobili ste. Napríklad ste mohli urobiť to, že ste mohli vrátiť sadzbu poistného zo súčasných 14 % na pôvodných 10 %, s ktorými ste vlastne zákon preberali, keď ste nastupovali, teda nie vy konkrétne do vlády, ale strana SMER, keď v roku 2012 vládu preberala. Vtedy bola sadzba 10 %, zvýšili ste to na 14. Toľko k prvej téme.
Druhá vec, ktorá je zrejme vážnejšia pre bežných ľudí, odpočítateľná položka. Prvé, čo mi vadí a čo som tu už niekoľkokrát spomínal, odpočítateľná položka v tej možnej maximálnej výške zo zákona, 380 eur mesačne alebo 4 560 ročne, sa touto novelou nemení. V poriadku, vy ste to avizovali vlastne už pred rokom, keď sa odpočítateľná položka zavádzala, že nemáte zrejme v budúcnosti úmysel ju zvyšovať, a preto ste ju pred rokom ani nenaviazali na existujúcu sumu minimálnej mzdy, ale povedali ste do zákona, že to skrátka bude 380 eur. Ja som sa teda pýtal vtedy, prečo tam nie je uvedené, že odpočítateľná položka je vo výške aktuálnej platnej mesačnej minimálnej mzdy, pretože som tušil to, čo vyparatíte, a vyparatili ste to práve teraz, že nebudete odpočítateľnú položku zvyšovať pri raste minimálnej mzdy, no a máme to pekne tu. Čiže odpočítateľná položka zostáva 380 eur, nenavrhuje sa ani nebude žiadna zmena, žiadne zvýšenie. Ale blahosklonne vaša vláda nariadila zamestnávateľom cez nariadenie vlády, ono sa to aj tak pekne volá, nariadenie vlády zamestnávateľom o zvýšení minimálnej mzdy na 405 eur. To znamená, že ten zamestnanec a jeho zamestnávateľ, ktorý má ešte stále minimálnu mzdu platnú pre tento rok 380 eur, zatiaľ ešte stále zdravotné poistenie fakticky neplatí, pretože pri mzde 380 eur celú túto mzdu vykrýva odpočítateľná položka 380 eur. Čiže výsledný základ zamestnanca, zamestnávateľa je 0 a preddavok na poistné, respektíve poistné je tiež 0. Ale čo sa stane od nového roku?
Od nového roku zamestnávateľ musí zvýšiť mzdu na 405 eur, odpočítateľná položka sa ale v tom svojom maxime nemení. No a čo sa bude diať? Pre tých, ktorí nevedia, ako to funguje, trošku teda odbočenie. Vysvetlím, ako to funguje. Maximálna suma odpočítateľnej položky zostane 380 eur, podľa zákona platí, že ak príjem zamestnanca presiahne tých 380 eur, a on presiahne, pretože príjem zamestnanca sa zvýši na 405, tak potom výšku toho rozdielu mzdy nad 380 eur, o dvojnásobok toho rozdielu sa odpočítateľná položka, predstavte si, zníži. Čiže zamestnancovi mzda vzrastie na 405, skvelé, to je teda o 25 eur viac ako 380 eur. 25 krát dva, počítame dvojnásobok, je 50 a odpočítateľná položka u tohto zamestnanca z 380 eur klesne na 330. Čiže niežeby kopírovala rast tej mzdy, ale práve naopak. Ona vlastne pri tomto mechanizme klesne na 330, čiže výsledný vymeriavací základ zamestnanca zamestnávateľa bude mzda 405, odpočítateľná položka 330, zostáva nám tam 75 eur zrazu, zrazu nám tam vyskočí 75 eur, doteraz to bola nula, a z tých 75 eur teda zamestnanec 4 %, no dobre, sú to len 3 eurá, a zamestnávateľ 10 %, to je 7,50. Čiže treba to vnímať komplexne. To zvýšenie minimálnej mzdy cez nariadenie vlády na 405 eur neznamená pre zamestnávateľov len vyššiu, len ten čistý náklad na zvýšenú mzdu, ale znamená to okrem zvýšenia sociálnych odvodov zrazu skok zdravotných odvodov z nula na 7,50.
Poviete si, 7,50, to nič nie je. Ale keď jedno, druhé, tretie spočítate, tak ten nárast nákladov zamestnávateľa je teda razantne vyšší ako len 25 eur, ako len tá samotná minimálna mzda. A, samozrejme, aj čistý príjem toho zamestnanca nevzrastie tak, ako by si niekto možno myslel, vláda mi zvýšila minimálnu mzdu o 25 eur. V čistom sa totižto mzda zamestnanca zvýši len o 16 eur necelých, o 16 necelých eur.
A čo je najväčší vtip celého tohto riešenia, v úvodzovkách, aj vtip v úvodzovkách, aj riešenia v úvodzovkách, je to, že najviac na tom zarobí vláda. Prečo? Pretože tým zvýšením minimálnej mzdy síce vzrastie čistý príjem zamestnanca o necelých 16 eur, ale príjem vlády do štátneho rozpočtu z vyššej dane, lebo vyššia mzda je vyššia daň, z vyšších odvodov do Sociálnej poisťovne a zrazu z vyskočených odvodov do zdravotných poisťovní, táto suma sa bude pohybovať v závislosti od toho, či tá firma je v zisku a platí daň právnickej osoby, alebo nie je, v rozmedzí niekde od 14 až do 23 eur. Čiže v mnohých prípadoch získa tým zvýšením minimálnej mzdy viac štát plus poisťovne ako ten občan. A to je teda naozaj zlý vtip.
Keby ste tlačili, pán minister, na to, aby sa odpočítateľná položka zvýšila na tých 405 eur, tak by sa toto takto nedialo. Bolo by to úplne v inej rovine. Žiaľ, nestalo sa.
Čiže, aby bolo jasné všetkým tým zamestnancom, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, vláda vám nedala nič. Vláda vám, práve naopak, zobrala viac, ako vám berie teraz. A dajte si pozor na to, či pri tom zvýšení nákladov, ktoré čaká zamestnávateľa, vôbec vás ten zamestnávateľ bude schopný zamestnávať po Novom roku. Pretože ak ste vlani zvyšovali minimálnu mzdu z 352 na 380 eur, čiže porovnateľné zvýšenie ako je teraz, tak vlani to bolo plne kompenzované zavedením odpočítateľnej položky. Plne, do posledného centa. Čiže vtedy sa celkové náklady zamestnávateľov nezvýšili ani o cent. To je fakt, a to bolo dobre. Čiže vlani zamestnávatelia to zvýšenie minimálnej mzdy prežili spolu so svojimi zamestnancami absolútne bez problémov. Lenže teraz je to úplne v inej rovine. Možnože vám je to jedno, veď po vás príde ďalšia vláda a nejaký iný minister práce sa bude škrabať poza hlavu, prečo mu stúpa nezamestnanosť.
Ďalšia vec, čo týka odpočítateľnej položky. Veľmi dobre si spomeniete, tí, ktorých sa vás to týka, však, páni hore?, že som vlani s vami rokoval a snažil som sa vás presvedčiť, aby technický postup pri výpočte odpočítateľnej položky bol taký, aký ste teraz dali do novely, pokiaľ ide o proces ročného zúčtovania. Už to tam mohlo pred rokom byť. Vykašlali ste sa na to a teraz to dávate po roku cez takúto novelu. Povedal by som si, že no dobre, aspoňže po roku ste to spravili. Lenže, páni a pán minister, po prvé, je úplný nonsens, aby sa technicky inak počítala odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní a inak pri výpočte preddavkov. To je, no tlačí sa mi na jazyk slovo že blbosť, idiotina a podobne, ale je to jednoducho tak.
Skrátka nemôže byť zásadne iným spôsobom počítaná nejaká vec pri výpočte preddavkov a pri výpočte poistného v ročnom zúčtovaní. To ako keby ste povedali, že v tých preddavkoch bude sadzba, čo ja viem, 13,1 % a v ročnom zúčtovaní 14. Prečo? No lebo. Lebo ste sa vy na ministerstve zdravotníctva tak rozhodli. To po prvé.
A po druhé, to, že ste túto zmenu pri ročnom zúčtovaní de facto urobili retroaktívne, pretože sa má týkať ročného zúčtovania za rok 2015 už, spätne, tak tým poškodzujete zamestnávateľov a zamestnancov. Ono tá operácia nie je neutrálna. To vy dobre viete. Dobre viete, že budú ľudia, ktorí touto zmenou budú poškodení, pretože to bude rátané inak ako pri preddavkoch, a pár ľudí, nebudú ich desaťtisíce, možno stovky, možno desiatky, ale budú zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí budú prekvapení z toho, že budú mať nedoplatky v ročnom zúčtovaní. A prečo? Preto lebo ste zmenili techniku toho výpočtu.
Aby bolo pre záznam jasné, o čom hovorím, zdržím vás teraz ešte minútu tým, že poviem príklad. A páni, overte si, že ten príklad je dobrý.
Pán Vladimír mal v roku 2015 príjem v zamestnaní v pracovnom pomere 3 000 eur. Okrem toho mal príjem z dohôd 2 060 eur. Spolu dosiahol za rok 2015 príjem 5 060 eur. V ročnom zúčtovaní za rok 2015, keby sa vykonalo po starom, bez tejto novely, by to šlo takto: Odpočítateľná položka by bola daná ako suma 4 560 eur mínus dvojnásobok rozdielu príjmu, to je dvakrát 500, je ten rozdiel príjmu nad 4 560, čiže odpočítateľná položka by vyšla v prvom kroku na sumu 3 560 z dôvodu, že sa teda kráti o dvojnásobok rozdielu celkového príjmu zamestnanca a sumy 4 560 eur. Ďalej sa odpočítateľná položka z tých 3 560 v ďalšom kroku po starom zníži na 3 000 eur, a to z dôvodu, že príjem zamestnanca v pracovnom pomere bol len 3 000 eur. Čiže výsledok po starom by bol odpočítateľná položka 3 000 eur.
Ako to bude po novom, po tejto novele? Tak po prvé, odpočítateľná položka sa najskôr upraví na výšku toho nízkeho príjmu z pracovného pomeru, to znamená na 3 000 eur, a potom sa bude krátiť o dvojnásobok toho rozdielu príjmu nad 4 560, čiže 3 000 eur mínus dvakrát 500 je 2 000. Čiže po novom vyjde odpočítateľná položka len 2 000 eur. Po starom by vyšla 3 000, po novom vyjde len 2 000, to znamená, po novom spätne, retroaktívne je to o 1 000 eur na odpočítateľnej položke menej, a tým pádom je asi jasné, že o 1 000 eur, naopak, vzrastie vymeriavací základ zamestnanca v ročnom zúčtovaní. Takže tým pádom zamestnanec bude mať nedoplatok 40 eur, zamestnávateľ bude mať nedoplatok 100 eur. Toto sa nesmie stať! Lenže toto ste napísali do zákona!
Ja nebudem dávať podanie na Ústavný súd, už mám toho dosť, už tu tých podaní bolo naozaj veľa, netreba dávať ešte ďalšie. Je to vizitka vašej neschopnosti, toho, akí ste zadubení, ako nedokážete počúvať a akým spôsobom robíte legislatívu!
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 9:17 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:35

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Prepáčte, ak nebudem hovoriť k meritu tohto zákona.
Zdôvodním prečo: Dnes je posledná možnosť aspoň nepriamou novelou ovplyvniť vec, ktorú som tu predkladal pol roka v zásade niekoľkokrát. Najprv ako samostatnú novelu zákona o omamných a psychotropných látkach, potom ako pozmeňovák, potom som to znovu dával ako samostatnú novelu a na základe dlhodobej diskusie s ministerstvom zdravotníctva sme mali dohodu, že ak ich presvedčím ja alebo moji kolegovia o tom, že tá zmena je odôvodnená, tak to urobíme ako nepriamu novelu cez buď zákon o liekoch, alebo cez tento zákon.
K tomu nedošlo. Išlo o vyškrtnutie CBD kanabidiolu zo zákona o omamných a psychotropných látkach. Som presvedčený o tom, že táto látka je tam neodôvodnene, a snažil som sa aj zástupcov ministerstva o tom dlhodobo presviedčať. Bolo im zaslaných niekoľko materiálov, na základe ktorých som predpokladal, že svoj názor zmenia. Toto sa nestalo, a teda iba pre záznam chcem povedať, že ja som urobil maximum vo svojich silách, aj osobne, aj cez všetkých ľudí, ktorých poznám, aby k tejto zmene došlo, pretože som presvedčený o tom, že ľudia na Slovensku by mali mať možnosť jednak v rámci svojpomocnej terapie, ale jednak aj cez využívanie CBD ako liečiva pomôcť samým sebe v rámci viacerých diagnóz, a o nich som koniec koncov rozprával doteraz pri každom jednom prípade, keď som tu stál a o CBD som hovoril.
Dôvod, prečo som to robil, je, tie dôvody sú v zásade dva. Ten prvý je, že v roku 2011 som bol jedným z poslancov, ktorí hlasovali za to, aby sa CBD dostalo na tento zoznam. Bolo to nepriamou novelou cez zákon o liekoch, vtedy z dielne ministra Uhliarika. Vtedy sa pri zákone o liekoch otváralo ďalších šesť; päť alebo šesť zákonov. Jeden z nich bola malá novela, ktorým sa CBD ako v jedinej krajine, v jedinej krajine Európskej únie zaradilo medzi, do druhej kategórie látok, ktoré sú radené medzi psychotropné a omamné, a tým pádom naň bola uvalená aj trestnoprávna zodpovednosť, za akúkoľvek držbu tejto látky, keď je izolovaná samostatne.
Som presvedčený o tom, že ak by sa náhodou stalo, že bude zadržaný na Slovensku človek, ktorý bude pri sebe mať CBD v čistej forme a na základe toho zákona, ktorý sa snažím zmeniť, by bol vystavený trestnoprávnemu stíhaniu, tak by to bolo výsostne nespravodlivé a nesprávne, pretože spoločenská škodlivosť takéhoto občana by bola buď nulová, alebo veľmi blízka nule. Bol by to podľa všetkého človek, ktorý sa tým snaží vyriešiť nejaký svoj zdravotný problém a nemali by sme ho vystavovať trestnoprávnemu stíhaniu.
Druhý dôvod je ten, že za tie roky od roku 2011 sa významným spôsobom, významným spôsobom pohla ďalej veda, čo sa týka skúmania kanabidoidov, a jednak tých endokanabidoidov, ktoré máme každý vo svojom vlastnom tele, ale aj tých, ktoré nám poskytuje medicína, alebo sú v celej Európskej únii aj prístupné na voľnom trhu. A opäť, ja nevidím jediný dôvod, prečo prípravky, ktoré sa dajú kupovať v iných krajinách Európskej únie, majú byť u nás zaraďované na zoznam omamných a psychotropných látok.
Dnes ráno som s pánom ministrom naposledy hovoril. Tvrdil mi, že jeho ľudia na ministerstve stále nemajú dostatok dôkazov, napriek tomu, že im bolo zaslaných niekoľko aj vedeckých prác, ktoré hovoria o nepsychotropných účinkoch CBD, nebolo to dostatočné na to, aby boli presvedčení. Ja som teda tú poslednú prácu, ktorú ja považujem za dostačujúcu a na ktorú ľudia z ministerstva už ani neodpovedali, tak tú som mu doniesol vytlačenú. Neviem, kde pán minister teraz je? (Rečník sa obrátil k predsedajúcej, reakcia predsedajúcej.) Ja počkám. (Rečník sa nakrátko odmlčal.)
Prepáčte, pán minister, priniesol som vám posledný materiál, na ktorý odosielatelia nedostali odpoveď od ľudí z ministerstva. Naozaj som sa v tej; áno (súhlas ministrovi, že si môže vziať materiál položený na rečníckom pulte); naozaj som sa v tej komunikácii už trošku stratil.
Chcel som len pre záznam povedať: Ja som urobil maximum vo svojich silách, aby táto vec prebehla. Myslím si, že som dostatočne pomenoval riziká, ktoré plynú z toho, že tam tá látka je stále zaradená. Myslím si, že som dostatočne zdôvodil, že nie je úplne správne dôkazné bremeno o nepsychotropných účinkoch tejto látky dávať na zákonodarcov alebo na kohokoľvek, kto chce učiniť túto zmenu. Podľa mňa malo byť najprv dokázané zo strany ministerstva, že existujú dôvodné podozrenia alebo že existujú doklady o psychotropnosti tejto látky, keď bola zaradzovaná na ten zoznam.
Na základe všetkého, čo som povedal, vás prosím, pokračujte aspoň v tej práci, ktorú sa mi podarilo začať na ministerstve, a nech už bude budúcim ministrom ktokoľvek, bol by som rád, keby na začiatku budúceho volebného obdobia bez ohľadu na to, v akej zostave sa tu zídeme, na tomto niekto pracoval ďalej, pretože to považujem za systémovú chybu v legislatíve a za niečo, čo môže potenciálne niekomu uškodiť. A ja by som sa naozaj veľmi nerád dočkal momentu, keď sa tu budeme všetci chytať za hlavu a škrabať po temene, že kurník, zrazu sa to dostalo cez jedného trošku extrémnejšieho vyšetrovateľa k trošku extrémnejšiemu prokurátorovi a sudcovi, ktorý nemá pochopenie, a zrazu nám tu niekto ide bručať. To by som bol naozaj, naozaj veľmi nerád.
Zároveň vás chcem upozorniť na to, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí považujú CBD za produkt, ktorý má byť voľne obchodovateľný v Európskej únii, a predpokladám, že ich ďalšími právnymi krokmi bude to, že budú iniciovať konania na základe toho, že nemajú možnosť voľného predaja týchto produktov na trhu, ktorý má byť otvorený. To znamená na trhu Európskej únie. Ja viem, že v podstate toto už by nemalo byť úplne starosťou ministerstva zdravotníctva, ale s vysokou pravdepodobnosťou sa vaši ľudia budú musieť k tomu vyjadriť.
Takže ešte raz. Urobil som svoje maximum. Už pozmeňovák ani ako nepriamu novelu nedám, lebo od vašich ľudí z ministerstva zelená neexistuje a ja nevidím dôvod proste vystavovať aj poslancov SMER-u, aj poslancov opozície hlasovaniu o výsostne odbornej veci, ku ktorej stále nedostali dostatočné vysvetlenie a dostatočné argumenty. V tejto chvíli ja teda túto svoju snahu pokladám na stôl. Ideme do volebnej kampane. Neviem ako vy, ja pôjdem, ale považujem to za nešťastné, že sa nám za pol roka nepodarilo dopracovať k uspokojivému riešeniu.
Pozdravujem teda ľudí na ministerstve. Viem, že robia svoje maximum. Nerozumiem úplne tomu, prečo tento materiál, ktorý som vám práve dal, im nestačil. Podľa mňa je to evidence-based medicine na základe relevantných štúdií. Existujú na svete vlády, ktorým táto štúdia stačila. Neviem, prečo u nás nestačí. Už to ani nejdem ďalej skúmať, len vyjadrujem teda svoj smútok. Naozaj som sa snažil čo najkonštruktívnejšie a čo najnepolitickejšie pristúpiť k tejto téme. Bohužiaľ to nevyšlo.
Pekný deň. Dovidenia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 9:35 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:45

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, milá, vážená snemovňa, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vystúpil rovnako v rozprave k tomuto predmetnému zákonu a predložil pozmeňujúci návrh môj spoločne s pánom poslancom Ladislavom Andreánskym.
Včera sme prerokovali zákon 578, ktorý hovorí o kompetenciách pri kontrole nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú v zastúpení štátu, čiže ministerstva zdravotníctva, vykonávajú samosprávne kraje, a tento pozmeňujúci návrh po dohode aj s pánom ministrom, aj s ministerstvom predkladám práve preto, aby sme dokázali efektívnejšie napĺňať túto povinnosť zo strany samosprávnych krajov. Takže dovoľte mi, aby som ho predložil v zmysle rokovacieho poriadku.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 265/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
"ac) poskytovať samosprávnemu kraju na základe jeho vyžiadania informácie z dokumentácie zdravotnej poisťovne v rozsahu údajov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) až d) na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu, 35aae)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aae znie:
"35aae) § 81 ods. l písm. a) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona..."
2. V § 76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
"i) samosprávneho kraja na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu, 35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac]."
3. V § 76 ods. 4 sa slová "b) až h)" nahrádzajú slovami "b) až i)"."
Ďalší článok II (pozn. red.: správne má byť "doterajší") sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Ako odôvodnenie uvádzam: Navrhovanou úpravou sa ukladá zdravotnej poisťovni povinnosť na žiadosť samosprávneho kraja poskytnúť údaje z dokumentácie zdravotnej poisťovne, ktoré sú nevyhnutné na účely výkonu dozoru vykonávaného samosprávnymi krajmi podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ide predovšetkým o kontrolu dodržiavania povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k vyberaniu úhrad za poskytovanú zdravotnú starostlivosť od poistencov. Navrhovaný postup zabezpečí zjednodušenie preukazovania prípadného porušenia ustanovení zákona zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Toľko k nášmu pozmeňujúcemu návrhu. Ešte raz chcem na záver povedať, že predkladateľ pán minister vyjadril súhlas s týmto pozmeňujúcim návrhom a chcem vás poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 9:45 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video